28 Nisan 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27918

YNETMELK

Karadeniz Teknik niversitesinden:

KARADENZ TEKNK NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Karadeniz Teknik niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Karadeniz Teknik niversitesine bal olarak kurulan Karadeniz Teknik niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (KT-UZEM): Karadeniz Teknik niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Merkez Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr yardmclarn,

) Rektr: Karadeniz Teknik niversitesi Rektrn,

d) Senato: Karadeniz Teknik niversitesi Senatosunu,

e) niversite (KT): Karadeniz Teknik niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) letiim ve bilgi teknolojisine dayal olarak niversitede n lisans, lisans, yksek lisans, doktora ve srekli eitim dahil tm eitim programlar kapsamnda uzaktan yaplan eitim iin plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yrtmek,

b) Yksekretimin yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak suretiyle verimlilii artrmak, bilgiyi tm kitlelere yaygnlatrmak,

c) Teknolojinin salad oklu ve etkileimli ortam imkanlaryla eitimin etkinliini artrmak,

) Eitim-retim imkanlarnn paylamlarn salayarak niversite iinde, niversiteler arasnda, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirliinde akademik etkileimi ve yardmlamay kolaylatrmak; bu amala kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak, n lisans, lisans, lisansst, doktora ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek,

d) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma-gelitirme ve uygulama almalar yapmak,

e) Kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarn e-renme ortamlarna uyarlayarak uzaktan eitim sistemlerini gelitirmelerine katkda bulunmak,

f) Uzaktan eitim sisteminin tm aamalarna akademik ve teknik destek salamak,

g) niversitede uzaktan eitimin aksatlmadan yrtlmesiyle ilgili her trl idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlmesini salayc tedbirleri almak,

) Uzaktan eitimin yrtld retim-ynetim sistemi yazlmnn aksaksz biimde almasn temin etmek ve ynetimini gerekletirmek,

h) niversitede uzaktan eitim sistemi iin ihtiya duyulacak her trl yazlm tasarlamak veya mevcut yazlmlar ihtiyaca gre gncellemek,

) Uzaktan eitim uygulamas olarak gerekletirilecek ders, seminer veya kurslar iin web tabanl retim materyalleri gelitirmek ve uygulamaya koymak,

i) Farkl birimlere veya dier niversitelere uzaktan eitim sistemlerinin kurulmas ya da niversite alt yapsnn kullanlarak bu tr hizmetlerin verilmesi konusunda zmler gelitirmek, rn ve danmanlk hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmak, uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii iinde olmak, yaynlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kamu, zel sektr, ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve kiiler iin uzaktan eitim kapsamnda kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eitim programlar planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak,

b) Uzaktan yksekretim kapsamnda niversiteye bal eitim kurumlar ile dier yksekretim kurumlar iin dersler ve programlar planlamak ve yrtmek,

c) lgili mevzuat hkmleri erevesinde Trkiyenin ve dnyann farkl niversitelerinde alannda uzman akademisyenlerle ortak yksek lisans ve doktora snavlar iin gerekli altyapy salamak,

) Amalar dorultusunda, uzaktan eitimin gerektirdii iletiim ve bilgi teknolojilerinin geliimini takip etmek, uygulamalar iin sistem tasarm yapmak ve uzaktan eitime ilikin tm teknik ileri yrtmek,

d) Uzaktan eitimin teknolojik ve iletiim altyaps konularnda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla iletiimi, etkileimi ve ibirliini salamak,

e) niversite ve iletiim hizmeti sunan dier kurum ve kurulularla uzaktan eitim konularna ilikin tm kurum ve kurulularla ilikiler gelitirmek,

f) Uzaktan eitime ilikin mevzuat takip etmek, bu kapsamda yeni gelimeler ve uygulamalar planlamak ve dzenlemek,

g) Uzaktan eitim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak,

) niversite tarafndan yrtlmekte olan uzaktan eitim almalar iin ders ierikleri hazrlamak,

h) niversite ii ve niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlarn ve ders ieriklerini hazrlamak, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak, gerekli koordinasyonlar salamak,

) Bilgi toplumuna gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki uygulamalarn e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak,

i) Kamu ve zel kurululara, kiilere uzaktan eitim kapsamnda verilecek yaam boyu eitime ynelik ders, seminer, konferans ve benzeri almalara ynelik proje gelitirmek, gelitirilen projelerin hayata geirilmesini salamak,

j) Uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak,

k) Deien ve gelien teknoloji veya koullara gre uzaktan eitime bal her trl grevin gncellenmesini salamak amacyla gerekli almalar yrtmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri, Personel htiyac

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Mdr Yardmcs,

c) Ynetim Kurulu.

Merkez mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Merkez Mdrnn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Merkez Mdr yardmclarndan birisi, o da bulunmad zamanlarda ise en kdemli olanndan balamak zere Ynetim Kurulu yeleri veklet eder. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde Merkez Mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu Kurula bakanlk etmek, alnan kararlar ve alma programn uygulamak,

c) Merkezin birimlerini Merkezin amalar dorultusunda ynetmek,

) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

d) niversitenin enstit, faklte, yksekokul, meslek yksekokulu, srekli eitim merkezi, bilgi ilem dairesi bakanl, dier uygulama ve aratrma merkezleri ve Rektrle bal blmlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak,

e) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak,

f) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, personel ihtiyalarn belirlemek ve Rektrle sunmak,

g) Yurt iindeki ve yurtdndaki benzer merkezler ile ibirlii yapmak,

) nternet zerinden sanal eitim yaplacak sertifika, n lisans, lisans, lisansst ve doktora program yneticilerinin grlerini alarak Rektrn onayna sunmak; internet zerinden sanal eitim yapan blmlerin akademik programlarnn grlmesi srasnda ilgili yksekokul, faklte ve enstitnn kurullarnda ilgili blm bakanlaryla birlikte grmelere katlmak.

Merkez mdr yardmcs

MADDE 10 (1) Merkez Mdrne almalarnda yardmc olmak zere, niversitenin retim elemanlar arasndan en fazla iki kii Merkez Mdr yardmcs olarak Merkez Mdrnce nerilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve Merkez Mdr yardmclar ile Rektrn niversite retim elemanlar arasndan yl sre ile grevlendirecei akademisyenler olmak zere toplam yedi yeden oluur. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliklerin her hangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Merkez Mdrnn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak, alma programn hazrlamak,

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

c) Aratrmac ve uygulayc elemanlarn, eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak,

e) Blm bakanlklarna bildirilmek zere programda okutulacak ders ierikleri ve program ieriklerinin gncelletirilmesiyle ilgili tavsiye kararlar almak,

f) Programda yer alacak web ierikleriyle ilgili standartlar oluturmak ve gzden geirmek, konuyla ilgili blm bakanlklarna tavsiyelerde bulunmak.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac Merkez Mdrnn talebi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karadeniz Teknik niversitesi Rektr yrtr.