26 Nisan 2011 Tarihli ve 27916 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6225   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

—  Bazı Andlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/1678    Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Celal Bayar Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/71)

—  Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


25/4/2011 tarihli ve 27915 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.