26 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27916

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HKMNDE KARARNAMELERDE

DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 6 nc maddesinin ikinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Bu fkra kapsamnda belirli bir projenin gerekletirilmesi amacyla il zel idaresine aktarld halde, aktarld mali yl takip eden yl sonuna kadar tahsis edildii proje iin kullanlamayaca anlalan denekler, ilgili Bakann onay ile bu fkra kapsamnda deerlendirilmek ve baka bir projede kullanlmak zere ayn veya baka bir il zel idaresine veya ilgili mevzuat erevesinde kullanlmak zere Toplu Konut daresine aktarlabilir.

MADDE 2 4/1/1961 tarihli ve 209 sayl Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dner Sermaye Hakknda Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasna (h) bendinden sonra gelmek zere aadaki () ve (i) bentleri eklenmitir.

) Bakanlk salk kurum ve kurulularnn 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklarn kiralanmas, uzmanlk belgesi, sertifikasyon ve snav hizmetlerini,

i) Dier hizmetleri,

MADDE 3 209 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 4 Bu Kanuna tabi dner sermayeli iletmelerin her trl i ve ilemlerinden dolay Maliye Hazinesi, Salk Bakanl, valilikler veya ilgili kurum ve kurulular taraf gsterilmek suretiyle alan veya alacak adli ve idari davalar ile icra ilerinin vekil sfatyla takibi dner sermaye kadrolarnda istihdam edilen avukatlar tarafndan yaplr.

Dner sermayeli iletmelerin her trl i ve ilemlerinden dolay dner sermayeli iletmenin harcama yetkilisinin onay olmadka hibir dava alamaz ve hibir icra takibi yaplamaz. Maddi veya hukuki sebeplerle dava almasnda ve icra takibinde fayda umulmayan ilerde harcama yetkilisi tarafndan mucip sebepleri gsterilmek suretiyle verilecek mtalaa derhal Salk Bakanlna bildirilerek, alnacak emir ve talimata gre hareket olunur.

Harcama yetkilileri ve avukatlar mddetli ilerde hakkn dmesini nleyecek tedbirleri almakla mkelleftirler.

Tutar 120.000 Trk Lirasna kadar (120.000 Trk Liras dahil) bir alacak veya bu kymetteki bir hak veya menfaat dava ve icra yoluyla takip edilmekte iken takibata devam etmekte veya takibin aleyhe neticelenmesi halinde yksek dereceli mahkeme veya mercie mracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda umulmazsa avukatn mucip sebepleri gsteren mtalaas ve harcama yetkilisinin teklifi zerine takipten vazgeme emri vermeye valiler yetkilidir. Valiler tarafndan vazgeme teklifleri reddolunduu ve harcama yetkilisince teklifte srar edildii takdirde keyfiyet Salk Bakanlna bildirilir. Valinin tasvip etmedii dava ve icra takiplerinden vazgemeye Salk Bakanl yetkilidir. lelerde miktar veya kymeti 55.000 Trk Lirasna kadar (55.000 Trk Liras dahil) olan ilerde bu yetkiler harcama yetkilisinin teklifi zerine kaymakamlar tarafndan kullanlr. Kaymakamlarn kabul etmedikleri teklifte harcama yetkilisi srar ederse valinin verecei karar kesindir.

Tutar 500.000 Trk Lirasna kadar (500.000 Trk Liras dahil) bir hakkn veya menfaatin terk edilmesini gerektiren ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya yksek dereceli mahkeme ve mercilerde tetkik olunmasn istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgemeye Salk Bakanl Hukuk Mavirliinin teklifi zerine Salk Bakan yetkilidir.

Dner sermaye iletmelerini ilgilendiren ve mahkemelere, hakeme veya icraya intikal etmi olan ilerin sulh yoluyla hallinde menfaat grld takdirde, Salk Bakanl Hukuk Mavirliinin teklifi zerine 500.000 Trk Lirasna kadar (500.000 Trk Liras dahil) bir hakkn tannmas veya menfaatin terk edilmesini gerektiren anlamalar yapmaya Salk Bakan yetkilidir.

Bir szleme mevcut olsun veya olmasn henz yarg mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemi bulunan hukuki ihtilaflarn sulh yoluyla hallinde menfaat grld takdirde Salk Bakanl Hukuk Mavirinin mtalaasna istinaden 500.000 Trk Lirasna kadar (500.000 Trk Liras dahil) bir hakkn tannmas veya menfaatin terk edilmesini gerektiren anlamalar veya mukavele tadilleri yapmaya Salk Bakan yetkilidir.

Konusu kalmayan veya yanllkla ald anlalan veya dner sermayeli iletmeye ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, tutar 120.000 Trk Liras ve daha az olduu takdirde, bu maddenin drdnc fkrasndaki usul dairesinde ve 120.000 Trk Lirasndan fazla olduu takdirde Salk Bakanlnca iptal edilerek dava ve icra kaytlar terkin olunur.

Bu kabil iler hakknda verilen kararlara kar yksek dereceli mahkemeye mracaattan vazgeilmesi de yukardaki hkmlere tabidir.

Bu maddede belirtilen parasal snrlar, her yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda gsterilir.

Mahkemelerce hkme balanarak kar taraftan tahsil edilen vekalet cretlerinin datm hakknda 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayl Devlet Davalarn nta Eden Avukat ve Saireye Verilecek creti Vekalet Hakknda Kanun hkmleri kyas yoluyla uygulanr.

Bu maddede belirtilen dava ve icra ilerinin takibi, idarece ihtiya duyulmas halinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesindeki dorudan temin usulyle hizmet satn alma yoluyla da yaptrlabilir.

MADDE 4 209 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 5 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce Hazine avukatlar tarafndan takip edilen dava ve icra dosyalar Salk Bakanl ve Maliye Bakanl tarafndan belirlenecek usul ve esaslar erevesinde bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl ierisinde dner sermayeli iletmelere devredilir.

Dosya devirleri gerekletirilinceye kadar bu ilere ilikin olarak Hazine avukatlar tarafndan yaplan ilemler dner sermayeli iletmeler adna yaplm saylr.

MADDE 5 209 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 6 Vakf niversiteleri hari olmak zere niversiteler ile Salk Bakanl ve dier kamu idarelerine bal salk kurum ve kurulularnda vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Gvenlik Kurumunca karlanmayanlardan, hizmet bedelini demekle ykml olduu halde deme gc bulunmad tespit edilenlerin, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce tahsil edilmemi hizmet bedelleri, fer'ileri ile birlikte terkin edilir.

Salk Bakanlna bal salk kurum ve kurulularnca; salk hizmeti verildii dnemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuat kapsamnda sosyal gvenlik salk yardmndan yararlanamayan gerek kiilere sunulan salk hizmet bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar tahsil edilememi alacak tutarlarnn % 50sinin bu Kanunun yaym tarihinden itibaren bir yl iinde ilgililerce defaten veya taksitle denmesi halinde, geri kalan ksm ferileriyle birlikte terkin edilir. u kadar ki, alacak tutar 250 Trk Liras ve altnda ise resen terkin edilir; alacak tutarnn yarsnn 250 Trk Lirasnn altnda olmas halinde 250 Trk Liras terkin edilerek bakiye ksm tahsil edilir.

Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti tarafndan tedavi edilmek zere Salk Bakanlna bal hastanelere gnderilen hastalarn tedavi bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar denmemi olanlar terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin esas ve usuller Maliye Bakanlnca belirlenir.

MADDE 6 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral fkrasnn (d) bendinde yer alan kiralanmas ilemleri ibaresi kiralanmas ilemleri ile Salk Bakanlna bal hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kurulularn yapaca Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklarn kiralanmas ilemleri eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin parantez iinde yer alan mal ve hizmet satlar ibaresi mal ve hizmet satlar ile Salk Bakanlna bal hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kurulularn yapaca Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklarn kiralanmas ilemleri eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununa aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 10 Herhangi bir tedavi yntemi veya aralarnn veyahut ruhsat veya izin alnm olsa dahi ila ve terkipleri, geleneksel bitkisel tbbi rnler ile tbbi cihazlarn bilimsel aratrma amacyla insanlar zerinde kullanlabilmesi iin, Salk Bakanlndan izin alnmasnn yannda;

a) Aratrmann, ncelikle insan d deney ortamnda veya yeterli sayda hayvan zerinde yaplm olmas,

b) nsan d deney ortamnda veya hayvanlar zerinde yaplan deneyler sonucunda ulalan bilimsel verilerin, varlmak istenen hedefe ulamak asndan bunlarn insan zerinde de yaplmasn gerekli klmas,

c) Aratrmann, insan sal zerinde ngrlebilir zararl ve kalc bir etki brakmamas,

) Aratrma srasnda kiiye insan onuruyla badamayacak lde ac verici yntemlerin uygulanmamas,

d) Aratrmayla varlmak istenen amacn, bunun kiiye ykledii klfete ve kiinin sal zerindeki tehlikeye gre daha ar basmas,

e) zerinde aratrma yaplacak ilgilinin, aratrmann mahiyet ve sonular hakknda yeterli bilgilendirmeye dayal olarak yazl rzasnn olmas ve bu rzann herhangi bir menfaat teminine bal bulunmamas,

f) Yaplacak aratrmay ilgili etik kurulun uygun grmesi,

arttr.

Belirtilen aratrmalar, zerinde aratrma yaplacak kimselerin emniyetini salamaya ve aratrmann salkl bir ekilde yrtlebilmesine, takibine ve gereinde acil mdahale yaplabilmesine elverili ve aratrmann vasfna uygun personel, tehizat ve laboratuvar imknlarna sahip olan niversite salk uygulama ve aratrma merkezleri, niversitelere bal onaylanm aratrma-gelitirme merkezleri, Refik Saydam Hfzsshha Merkezi ve Salk Bakanl eitim ve aratrma hastaneleri tarafndan yaplabilir.

Bu aratrmalarda, bireyin haklar ve salnn korunmas hereyin stnde tutulur.

zerinde aratrma yaplacak veya yaplan gnll, muvafakatini aratrmann her aamasnda ve hibir arta bal olmakszn geri alabilir.

Sigorta teminat dnda, gnlllerin aratrmaya itiraki veya devamnn salanmas iin gnllye herhangi bir ikna edici tevik veya mal teklifte bulunulamaz. Ancak, gnlllerin aratrmaya itiraki ile ortaya kacak masraflar ile salkl gnlllerin alma gn kaybndan doan gelir azalmas aratrma btesinde belirtilir ve bu bteden karlanr.

Aratrma sonucunda elde edilecek bilgilerin yaymlanmas durumunda gnllnn kimlik bilgileri aklanamaz.

Salk Bakanl, aratrmann yrtlmesi srasnda aratrmaya izin verilirken mevcut artlardan birinin ortadan kalktn tespit ederse klinik aratrmay derhal durdurur. Bu artlarn belirlenen sre ierisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mmkn olmadnn anlalmas veyahut gnll salnn tehlikeye girmesi hallerinde dorudan aratrma sonlandrlr.

Salk Bakanlnca, insanlar zerinde gerekletirilecek klinik aratrmalara katlacak gnlllerin haklar, salk gvenlii ve esenliinin korunmasn salamak ve klinik aratrmalar etik ynden deerlendirmek amacyla etik kurullar; klinik aratrmalarla ilgili konularda Bakanla gr bildirmek zere Klinik Aratrmalar Danma Kurulu tekil olunur.

Etik kurullar, en az biri salk meslei mensubu olmayan kii ve biri de hukuku olmak kaydyla ve yelerinin ounluu doktora veya tpta uzmanlk seviyesinde eitimli salk meslei mensubu olacak ekilde, en az yedi ve en ok onbe yeden oluturulur. Etik kurul yelerinin grev sresi iki yldr. Mazeretsiz olarak st ste toplantya veya aralkl olarak be toplantya katlmayan yelerin yelii der.

Klinik Aratrmalar Danma Kurulu ise; Salk Bakanl Mstear veya uygun grecei bir Mstear yardmcsnn bakanlnda tbbn cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden Bakanlka seilen uzmanln alm veya doktorasn yapm er kii, birer klinik psikolog ve ilahiyat ile Bakanlk 1. Hukuk Maviri veya grevlendirecei bir hukuk mavirinden oluur. Kurul ilk toplantsnda kendi yeleri arasndan bir bakan vekili seer. htiya duyulmas halinde Kurul ilgili uzmanlardan gr alabilir veya Kurula davet ederek dinleyebilir. Seilen yelerin grev sresi iki yl olup, grev sresi dolan yeler yeniden seilebilir. Mazeretsiz olarak st ste toplantya veya aralkl olarak be toplantya katlmayan yelerin yelii der.

Etik kurullar ve Klinik Aratrmalar Danma Kurulu, ye tam saysnn te iki ounluu ile toplanr ve ye tam saysnn salt ounluu ile karar alr.

nsanlar zerinde bilimsel aratrma yaplmasna dair usul ve esaslar, Klinik Aratrmalar Danma Kurulunun ve klinik aratrma alanlarna gre etik kurullarn tekili, grevleri, alma usul ve esaslar Salk Bakanlnca kartlacak ynetmelikle tespit olunur.

MADDE 9 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz crasna Dair Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 13 a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danma ve rehberlik lisans eitimi zerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamalar ieren klinik psikoloji yksek lisans veya dier lisans eitimleri zerine psikoloji veya klinik psikoloji yksek lisansna ilaveten klinik psikoloji doktoras yapan salk meslek mensubudur.

Klinik psikolog, nesnel ve yanstmal lm aralar, gzlem ve grme teknikleri kullanarak psikolojik deerlendirme ile uluslararas tehis ve snflama sistemlerinde hastalk olarak tanmlanmayan ve Salk Bakanlnn da uygun bulduu durumlarda psikoterapi ilemleri yapar. Hastalk durumlarnda ise ancak ilgili uzman tabibin tehisine ve tedavi iin ynlendirmesine bal olarak psikoterapi uygulamalarn gerekletirir.

Psikoloji lisans eitimi zerine ilgili mevzuatna gre Salk Bakanlnca uygun grlen psikolojinin tbbi uygulamalaryla ilgili sertifikal eitim alm ve yeterliliini belgelemi psikologlar sertifika alanlarndaki tbbi uygulamalarda grev alabilirler.

Uzman tabibin tehis ve ynlendirmesiyle ya da bamsz olarak yaplabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler erevesinde Salk Bakanlnca karlacak ynetmelikle belirlenir.

b) Fizyoterapist; fizyoterapi alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun salk meslek mensubudur.

Fizyoterapist, hastalk durumlar dnda, kiilerin fiziksel aktivitelerini dzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttrmak iin mesleiyle ilgili lm ve testleri yaparak kanta dayal koruyucu ve gelitirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalk durumlarnda ise fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman tabibin veya uzmanlk eitimleri srasnda fiziksel tp ve rehabilitasyon rotasyonu yapm veya uzmanlk sonrasnda ilgili daln rotasyon sresi kadar fiziksel tp ve rehabilitasyon eitimi alm uzman tabiplerin kendi uzmanlk alanlar ile ilgili tehisine ve tedavi iin ynlendirmesine bal olarak hastalarn hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarnn ortadan kaldrlmas veya iyiletirilmesi amacyla gerekli uygulamalar yapar. Hastalarn tedavisi ynnden rehabilitasyon ekibinin dier yeleri ile ibirlii iinde alr ve tedavinin gidii hakknda ilgili uzman tabibe bilgi verir.

c) Odyolog; odyoloji alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun veya dier lisans eitimleri zerine odyoloji yksek lisans veya doktoras yapan, salkl bireylerde iitme ve denge kontrolleri ile iitme bozukluklarnn nlenmesi iin almalar yapan ve ilgili uzman tabibin tehis veya tedavi iin ynlendirmesine bal olarak iitme, denge bozukluklarn tespit eden, rehabilite eden ve bu amalarla kullanlan cihazlar belirleyen salk meslek mensubudur.

) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun; salkl bireyler iin salkl beslenme programlar belirleyen, hastalar iin tabibin ynlendirmesi zerine gerekli beslenme programlarn dzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programlar hazrlayan ve besin gvenliini salayan salk meslek mensubudur.

d) Dil ve konuma terapisti; dil ve konuma terapisi alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun veya dier lisans eitimleri zerine dil ve konuma terapisi alannda yksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuma ve dil bozukluklarnn nlenmesi iin almalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafndan tehisi konulmu yutkunma, dil ve konuma bozukluklarnn rehabilitasyonunu salayan salk meslek mensubudur.

e) Podolog; meslek yksekokullarnn podoloji programndan mezun; bireylerin ayak salnn korunmas ve bakmna ynelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin tehisine ve tedavi iin ynlendirmesine bal olarak hastalarn ayak tedavisini yapan salk teknikeridir.

f) Salk fizikisi; fizik, fizik mhendislii veya nkleer enerji mhendislii eitimi zerine radyoterapi fizii, diagnostik radyoloji fizii veya nkleer tp fizii dallarnn birinde yksek lisans mezunu; ilgili uzmannn gzetiminde ve tedavi iin ynlendirmesine bal olarak; radyasyon ile yaplan tehis, grntleme ve tedavi srasnda ve sonrasnda, gerektiinde radyo izotop maddeleri ve iyonize n kaynaklarnn kullanmndan, uygulanmasndan, korunmasndan ve artlmasndan sorumlu salk meslek mensubudur.

g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; salk meslek liselerinin ve meslek yksekokullarnn anestezi programlarndan mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzman tabibin sorumluluunda ve ynlendirmesi dorultusunda anestezi ilemlerinin gvenli bir ekilde balatlmas, srdrlmesi ve sonlandrlmas iin gerekenleri yapan salk teknisyeni/teknikeridir.

) Tbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; meslek yksekokullarnn tbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri programlarndan mezun; bireyin salk durumu veya lm sebebi hakknda bilgi edinmek amacyla tbbi analiz ncesi hazrlklar yapan, laboratuvar ara ve gerelerini kullanarak numunelerin tbbi testlerini ve kan merkezi almalarn yapan salk teknikeridir.

Tbbi laboratuvar teknisyeni; salk meslek liselerinin tbbi laboratuvar programndan mezun; tbbi analiz ncesi hazrlklar yapan, laboratuvar ara ve gerelerini kullanarak numunelerin tbbi testlerini ve kan merkezi almalarn yapan salk teknisyenidir.

h) Tbbi grntleme teknisyeni/teknikeri; salk meslek liselerinin ve meslek yksekokullarnn tbbi grntleme programlarndan mezun; tbbi grntleme yntemleri ile grnt elde eden ve kullanma hazr hale getiren salk teknisyeni/teknikeridir.

) Az ve di sal teknikeri; meslek yksekokullarnn az ve di sal programndan mezun; hasta muayenesinde di tabibine yardmc olan, tedavi malzemelerinin hazrlanmas ve kullanma hazr halde tutulmasn salayan salk teknikeridir.

i) Di protez teknikeri; meslek yksekokullarnn di protez programndan mezun; di tabibi tarafndan alnan l zerine, ene ve yz protezlerini, ortodontik cihazlar yapan ve onaran salk teknikeridir.

j) Tbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; salk meslek liselerinin ve meslek yksekokullarnn tbbi protez ve ortez programlarndan mezun; kaybedilen organlarn ilevlerini ksmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunmas ve dzeltilmesi gereken vcut ksmlarna uygulanacak yardmc cihazlar ve aletleri tasarlayan, kullanma hazr hale getiren, onarmn yapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan salk teknisyeni/teknikeridir.

k) Ameliyathane teknikeri; meslek yksekokullarnn ameliyathane hizmetleri programndan mezun; ameliyathanede kullanlan alet ve malzemenin ameliyata hazr hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme salanmas ve ameliyathane ortamnn ameliyatn zelliine gre uygun hale getirilmesine ynelik i ve ilemleri yapan ve uygulama asndan destek veren salk teknikeridir.

l) Adli tp teknikeri; meslek yksekokullarnn adli tp programndan mezun; kiilerin adl muayenesinde, insan bedeninden rnek alnmasnda, otopside ve adli raporlarn yazlmasnda tabibe yardmc olan salk teknikeridir.

m) Odyometri teknikeri; meslek yksekokullarnn odyometri programndan mezun; endikasyonu belirlenmi hastalara ilgili ekipman kullanarak gerekli testleri uygulayan salk teknikeridir.

n) Diyaliz teknikeri; meslek yksekokullarnn diyaliz programndan mezun; tabibin ynlendirmesine gre hastaya diyaliz uygulamalarn yapan salk teknikeridir.

o) Fizyoterapi teknikeri; meslek yksekokullarnn fizyoterapi programndan mezun; fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman veya fizyoterapist gzetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarna yardmc olan salk teknikeridir.

) Perfzyonist; perfzyon alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun veya dier lisans eitimleri zerine perfzyon alannda yksek lisans yapan; kalp ve/veya byk damarlarda yaplacak mdahalelerde ilgili uzman tabipler gzetiminde kalp akcier makinesini kullanarak beden d kan dolamn yneten salk meslek mensubudur.

p) Radyoterapi teknikeri; meslek yksekokullarnn radyoterapi programndan mezun; tabibin hazrlad n tedavi programn hastaya uygulayan salk teknikeridir.

r) Eczane teknikeri; meslek yksekokullarnn eczane hizmetleri programndan mezun; reetedeki ilalar eczac gzetiminde hazrlayan ve eczaclk faaliyetlerine yardm eden salk teknikeridir.

s) ve ura terapisti (Ergoterapist); i ve ura terapisi alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun, salkl kiilerde meslei ile ilgili lm ve testleri yaparak, meslei ile ilgili koruyucu ve gelitirici programlar planlayan ve uygulayan; hasta kiiler iin uzman tabibin tehisine bal olarak bireylerin gnlk yaam, i ve retkenlik, bo zaman aktivitelerine katlmn artrmak, salk durumlarn iyiletirmek, zrll nlemek ve evreyi dzenleyerek katlm artrmak iin gerekli i ve ura terapisi yntemlerini uygulayan salk meslek mensubudur.

) ve ura teknikeri (Ergoterapi teknikeri); meslek yksekokullarnn i ve ura terapisi blmlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planna bal olarak, uzman tabip veya i ve ura terapisti gzetiminde i ve ura terapisi programn uygulayan salk teknikeridir.

t) Elektronrofizyoloji teknikeri; meslek yksekokullarnn elektronrofizyoloji blmnden mezun, elektronrofizyolojik yntemlerin kullanlmasnda ilgili uzman tabibe yardm eden ve tabibin gzetiminde alan salk teknikeridir.

u) Mamografi teknikeri; meslek yksekokullarnn mamografi teknikerlii blmnden mezun; mamogramlarn kanser asndan pozitif ve negatif ynden incelemesini yaparak radyoloji uzmannn karar vermesi iin deerlendirmesine hazr hale getiren, gerektiinde mamografi ekimlerini yapan salk teknikeridir.

Tabipler ve di tabipleri dndaki salk meslek mensuplar hastalklarla ilgili dorudan tehiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reete yazamaz. Salk meslek mensuplarnn i ve grev ayrntlar ile salk hizmetlerinde alan dier meslek mensuplarnn salk hizmetlerinde alma artlar, i ve grev tanmlar; sertifikal eitime ilikin usl ve esaslar Salk Bakanlnca karlacak ynetmelikle dzenlenir.

Tabiplerce veya tabiplerin ynlendirmesiyle ilgili salk meslek mensubu tarafndan uygulanmak artyla insan salna ynelik geleneksel/tamamlayc tedavi yntemlerinin alanlar, tanmlar, artlar ve uygulama usul ve esaslar Salk Bakanlnca karlacak ynetmelikle dzenlenir.

Diplomas veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanmlanan meslek mensuplarnn yetkisinde olan bir ii yapan veya bu unvan taknanlar bir yldan yla kadar hapis ve ikiyz gnden beyz gne kadar adli para cezas ile cezalandrlr.

MADDE 10 1219 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 14 Tpta uzmanlk ana dallar ile eitim sreleri EK1 sayl izelgede; di tabipliinde uzmanlk ana dallar ile eitim sreleri EK2 sayl izelgede; tpta uzmanlk yan dallar, bal ana dallar ve eitim sreleri de EK3 sayl izelgede belirtilmitir. Bu izelgelerde belirtilen eitim sreleri, Salk Bakanlnca, Tpta Uzmanlk Kurulunun karar zerine te bir oranna kadar arttrlabilir.

Tpta ve di tabipliinde ana uzmanlk dal eitimlerine, merkezi olarak yaplacak tpta ve di tabipliinde uzmanlk snavlar ile girilir. Yan dal uzmanlk eitimlerine ve EK-1 sayl izelgenin 3 nc stununda belirtilen uzmanlarn ikinci uzmanlk eitimlerine girileri merkezi olarak yaplacak yan dal uzmanlk snav ile olur.

Uzmanlk dallarnn eitim mfredatlar ve bu mfredatlara gre uzmanlk dallarnn temel uygulama alanlar ile grev ve yetkilerinin erevesi Tpta Uzmanlk Kurulunca belirlenir.

MADDE 11 1219 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 7 Bu maddenin yaym tarihi itibaryla, salk kurulularnda psikolojinin sertifikal tbbi uygulamalarnda Salk Bakanlnca belirlenen srelerde altn ve yeterli tecrbeyi kazandn belgeleyen psikologlara, Salk Bakanlnca yaplacak snavlarda baarl olmak kaydyla alt ve tecrbe kazand tbbi uygulamalarda grev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilikin usul ve esaslar Salk Bakanlnca belirlenir.

Bu maddenin yrrle girdii tarihte kalp akcier makinesini kullanarak beden d kan dolam ilemini en az bir yldan beri yrtmekte olup en az lise seviyesinde eitimi bulunanlardan, usul ve esaslar Salk Bakanlnca belirlenen eitimleri alan ve alacak snavlarda baarl olanlar perfzyonist yetkisiyle alabilir.

3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu erevesinde eczanede alan destek personeli eitimini tamamlam olanlar eczane teknikeri yetkisiyle alabilir.

Bu maddenin yrrle girdii tarihte az ve di teknikerliine ilikin i ve ilemleri en az bir yldan beri yrtmekte olup en az lise seviyesinde eitimi bulunanlardan, usul ve esaslar Salk Bakanlnca belirlenen eitimleri alan ve alacak snavlarda baarl olanlar az ve di sal teknikeri yetkisiyle alabilir.

Bu maddenin yaym tarihi itibaryla elde edilmi olan meslek unvanlar ve ilgili alanlarda mesleki eitimlerine balam olanlarn haklar sakldr. Bunlarn grev, yetki ve sorumluluklar Salk Bakanlnca karlacak ynetmelikle belirlenir.

Bu Kanunun ek 13 nc maddesinde ve bu maddede ngrlen ynetmelikler bir yl ierisinde yrrle konulur. Bu ynetmelikler yrrle girinceye kadar, mevcut ikincil dzenlemelerin bu Kanuna aykr olmayan hkmlerinin uygulanmasna devam edilir.

Bu Kanunun ek 13 nc maddesi ile tanmlanan salk teknisyeni ve salk teknikeri mesleklerinden herhangi birine ait i ve ilemleri, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilgili mevzuatna gre gerekli eitimleri alarak yrtmekte olanlarn bu haklar sakldr.

Bu madde gereince Salk Bakanlnca yaplacak eitimler ve snavlar bir yl ierisinde yaplr ve bu sre ierisinde ilgililer almalarna devam edebilir.

MADDE 12 1219 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 8 Bu Kanunun ek 14 nc maddesinin yrrle girmesinden nce ilgili mevzuatna uygun olarak uzmanlk eitimi yapm, eitime balam veya bir uzmanlk eitimi kontenjanna yerlemi olanlarn haklar sakldr.

Az, Yz ve ene Cerrahisi ana dalnda, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yurt iinde veya yurt dnda en az drt yl eitim kurumlarnda olmak zere alt yl sreyle aratrma, uygulama ve inceleme yapm bulunanlar, yaptklar aratrma, uygulama ve incelemeler ile aldklar eitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt ii ve yurt dnda yaymlanm bilimsel yaynlarn ibraz ederek, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde uzmanlk belgesi almak iin Salk Bakanlna bavurabilir. Tpta Uzmanlk Kurulu, bavuru sresinin bitiminden itibaren bir yl ierisinde bavurular deerlendirir. almalar yeterli grlenlerin uzmanlk belgeleri, Bakanlka dzenlenir ve tescil edilir.

Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce bu Kanunla di tabipliinde uzmanlk dal olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eitimi yapm olanlar ile bu alanlarda doktora eitimine balam olanlardan eitimlerini baar ile bitirenlere uzmanlk belgesi verilir.

Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce;

a) Gs Hastalklar ana dalna bal Alerji Hastalklar yan dalnda uzmanlk eitimi yapmakta olanlar, eitimlerine mmnoloji ve Alerji Hastalklar ad altnda devam ederler.

b) Deri ve Zhrevi Hastalklar, Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji ve Gs Hastalklar ana dallarna bal Alerjik Hastalklar, Alerjik Gs Hastalklar ya da Alerji Hastalklar adyla uzmanlk belgesi alm olanlarn, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde mmnoloji ve Alerji Hastalklar alannda yaptklar aratrma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek bavurmalar ve Tpta Uzmanlk Kurulu tarafndan uygun bulunmas halinde uzmanlk belgeleri mmnoloji ve Alerji Hastalklar olarak deitirilir.

c) Enfeksiyon Hastalklar adyla uzmanlk belgesi alanlarn bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde bavurmalar halinde uzmanlk belgeleri Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji olarak deitirilir. Halen bu alanda uzmanlk eitimlerine devam edenlerin eitimlerini baaryla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji adyla tescil edilir.

) ocuk Hematolojisi ya da ocuk Onkolojisi adyla uzmanlk belgesi alm olanlarn bu iki alanda yaptklar aratrma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde bavurmalar ve Tpta Uzmanlk Kurulu tarafndan uygun bulunmas halinde uzmanlk belgeleri ocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak deitirilir. ocuk Hematolojisi ya da ocuk Onkolojisi yan dallarnda uzmanlk eitimi yapmakta olanlar eitimlerine ocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ad altnda devam ederler.

d) ocuk Alerjisi ya da ocuk mmnolojisi adyla uzmanlk belgesi alm olanlarn bu iki alanda yaptklar aratrma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde bavurmalar ve Tpta Uzmanlk Kurulu tarafndan uygun bulunmas halinde uzmanlk belgeleri ocuk mmnolojisi ve Alerji Hastalklar olarak deitirilir. ocuk Alerjisi ya da ocuk mmnolojisi yan dallarnda uzmanlk eitimi yapmakta olanlar eitimlerine ocuk mmnolojisi ve Alerji Hastalklar ad altnda devam ederler.

e) Geliimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Youn Bakm, ve Meslek Hastalklar, ocuk Metabolizma Hastalklar ve El Cerrahisi yan dallarnda, bal ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alannda yurt iinde veya yurt dnda be yl sreyle aratrma, uygulama ve inceleme yapm bulunanlar, yaptklar aratrma, uygulama ve incelemeler ile aldklar eitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt ii ve yurt dnda yaymlanm bilimsel yaynlarn ibraz ederek, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde uzmanlk belgesi almak iin Salk Bakanlna bavurabilir. Tpta Uzmanlk Kurulu, bavuru sresinin bitiminden itibaren bir yl ierisinde bavurular deerlendirir. almalar yeterli grlenlerin uzmanlk belgeleri, Bakanlka dzenlenir ve tescil edilir.

MADDE 13 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayl Eleman Temininde Glk ekilen Yerlerde Szlemeli Salk Personeli altrlmas ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fkras aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Szlemeli personel, istihdam edildii hizmet biriminde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunundaki hkmler erevesinde bahekim, bahekim yardmcs ve bahemire olarak grevlendirilebilir. Bu grevleri yrttkleri srece kendilerine bu grevlerinden dolay bakaca bir cret denmez.

MADDE 14 13/12/1983 tarihli ve 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 17/B maddesinin (d) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

d) Salk Bakanlnn ihtiya duyduu her trl tesis, hastane, salk eitim tesisi, salk kamps, sosyal donatlar ve dier tesisleri, dzenlenecek protokol esaslar erevesinde Toplu Konut daresi Bakanlna veya inaat ileri ile ilgili aratrma, proje, taahht, finansman ve yapm ilemleri konusunda grevli ve yetkili kamu tzelkiiliine sahip dier kurum ve kurululara dorudan yaptrmak; bunlarn bedelini, Salk Bakanl btesinin ilgili tertiplerine bu amala konulan deneklerden, dner sermaye gelirlerinden, Salk Bakanlna tahsisli veya Hazinenin zel mlkiyetindeki tanmazlar zerindeki yaplarla birlikte devrederek demek.

Salk Bakanl, kamu kurum ve kurulularna ait veya tahsisli tanmazlarn kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanm protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluan ykmllklerini Toplu Konut daresi Bakanlna veya inaat ileri ile ilgili aratrma, proje, taahht, finansman ve yapm ilemleri konusunda grevli ve yetkili kamu tzelkiiliine sahip dier kurum ve kurululara yaptrabilir.

Salk Bakanlnca salk hizmetlerinde kullanlmakta olan binalardan, Bakanlka oluturulacak komisyon tarafndan fonksiyonellik ve/veya onarm-tadilat maliyeti asndan yaplan deerlendirme sonucunda ykmnn uygun olduuna karar verilen binalar yklabilir. Ykm karar verecek komisyonun tekili ile alma esas ve usulleri Salk Bakanlnca belirlenir.

MADDE 15 19/3/1927 tarihli ve 992 sayl Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yaplan ve Masli Teamller Aranlan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Kanuna gre laboratuvar ama yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar aann laboratuvar, bu Kanunda yazl usul uyarnca izin alnncaya kadar mahall mlk amir tarafndan kapatlr. Laboratuvar ama yetkisine sahip olmayp da bu eit laboratuvar aanlar veya izinle am olduklar laboratuvarlarn yetkisi olmayanlara terk edenler iki yldan be yla kadar hapis ve bin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr.

MADDE 16 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 19 2008-2015 yllar arasnda, orman yangnlar ile havadan mcadele hizmetlerinde kullanlmak maksadyla evre ve Orman Bakanl tarafndan gerek ve tzel kiilerden her nevi hava arac kiralanmasnda, salk hizmetlerinde kullanlmak maksadyla Salk Bakanl tarafndan gerek ve tzel kiilerden her nevi hava ve deniz arac kiralanmasnda, lkemizde a ve biyolojik rn retimini salayacak ileri teknoloji transferine ynelik a ve biyolojik rn temininde ve ileri teknoloji rn yksek maliyetli tbbi cihaz temininde bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan yllk sre yedi yla kadar uygulanr.

MADDE 17 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununa aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 3 Hakknda inceleme, soruturma, tefti ilemi devam edenler ile rnekleme iin tespit edilen salk hizmet sunucular tarafndan teslim edilen fatura, reete ve eki belgeler hari olmak zere salk hizmet sunucularndan temin edilen hizmet bedellerini gsterir fatura, reete ve eki belgelerden incelemesi tamamlanarak bteye gider kaydedilenler, demenin yapld mali yl izleyen beinci yldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakknda inceleme, soruturma, tefti ilemi devam eden salk hizmet sunucular tarafndan teslim edilen fatura, reete ve eki belgeler ise inceleme, soruturma, tefti ilemi tamamlandktan sonra yarg sreci sz konusu deilse imha edilir.

MADDE 18 5502 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 9 Hakknda inceleme, soruturma, tefti ilemi devam edenler ile rnekleme iin tespit edilen salk hizmet sunucular tarafndan teslim edilen fatura, reete ve eki belgeler hari olmak zere salk hizmet sunucularndan temin edilen hizmet bedellerini gsterir fatura, reete ve eki belgelerden, bu maddenin yrrlk tarihine kadar incelemesi tamamlanarak bteye gider kaydedilenler, demenin yapld mali yl izleyen beinci yldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakknda inceleme, soruturma, tefti ilemi devam eden salk hizmet sunucular tarafndan teslim edilen fatura, reete ve eki belgeler ise inceleme, soruturma, tefti ilemi tamamlandktan sonra yarg sreci sz konusu deilse imha edilir.

MADDE 19 2/7/1993 tarihli ve 485 sayl Gmrk Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 12 Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel ve zel artlar tamalar kaydyla, Mstearlk tarafndan belirlenecek alan veya blmlerde n lisans ve lisans dzeyinde eitim veren yksekretim kurumlar ile bunlara denklii kabul edilen yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olup, Kurum tarafndan belirlenecek alan ve puan trlerine gre Kamu Personel Seme Snav baar srasna gre tespit edilecek 2000 kii, merkezi ynetim bte kanunlarnda yer alan aktan veya naklen atamaya ilikin kadro says kstlamalarna tabi olmakszn, bu Kanunda ngrlen usul ve esaslara gre Kurum tarafndan belirlenecek kadrolara atanrlar.

Bu amala, ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Gmrk Mstearlna ilikin blmne eklenmitir.

MADDE 20 Ekli (2) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (I) sayl cetvelin Salk Bakanlna ait blmne eklenmitir.

GEC MADDE 1 16/8/1961 tarihli ve 351 sayl Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin mlga () bendi kapsamnda ve mlga 29 uncu maddesi uyarnca yaplmas gereken demelerden Spor Toto Tekilat Bakanlnn Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlne olan ve bu Kanunun yaymland tarih itibaryla denmemi bulunan asli ve feri tm borlar terkin edilir.

Birinci fkrada belirtilen alacaklara ilikin olarak yarg mercilerinde bulunan davalardan feragat edilir ve feragat nedeniyle mahkemece yarglama giderleri ve vekalet cretine hkmedilemez; verilmi olan kararlar zerine ayrca herhangi bir ilem yaplmaz.

MADDE 21 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

 

EK1

Tpta Uzmanlk Ana Dallar ve Eitim Srelerine Dair izelge

 

Ana Dallar

Eitim Sreleri

 

1- Acil Tp

4 yl

Hastalklar uzmanlar iin 2 yl

Genel Cerrahi uzmanlar iin 2 yl

2- Adli Tp

4 yl

Patoloji uzmanlar iin 2 yl

3- Az, Yz ve ene Cerrahisi

5 yl

Kulak-Burun-Boaz Hastalklar uzmanlar iin 2 yl

Plastik, Rekonstrktif ve Estetik Cerrahi uzmanlar iin 2 yl

4- Aile Hekimlii

3 yl

 

5- Anatomi

3 yl

 

6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon

4 yl

 

7- Askeri Salk Hizmetleri *

3 yl

 

8- Beyin ve Sinir Cerrahisi

5 yl

 

9- ocuk Cerrahisi

5 yl

 

10- ocuk Sal ve Hastalklar

4 yl

 

11- ocuk ve Ergen Ruh Sal ve Hastalklar

4 yl

Ruh Sal ve Hastalklar uzmanlar iin

2 yl

12- Deri ve Zhrevi Hastalklar

4 yl

 

13- Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji

5 yl

Tbbi Mikrobiyoloji uzman tabibler iin 3 yl

14- Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon

4 yl

 

15- Fizyoloji

3 yl

 

16- Genel Cerrahi

5 yl

 

17- Gs Cerrahisi

5 yl

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlar iin 2 yl

Genel Cerrahi uzmanlar iin 3 yl

18- Gs Hastalklar

4 yl

Hastalklar uzmanlar iin 2 yl

19- Gz Hastalklar

4 yl

 

20- Halk Sal

4 yl

 

21- Hava ve Uzay Hekimlii

3 yl

 

22- Histoloji ve Embriyoloji

3 yl

 

23- Hastalklar

4 yl

 

24- Kadn Hastalklar ve Doum

4 yl

 

25- Kalp ve Damar Cerrahisi

5 yl

Gs Cerrahisi uzmanlar iin 3 yl

Genel Cerrahi uzmanlar iin 3 yl

26- Kardiyoloji

4 yl

Hastalklar uzmanlar iin 2 yl

27- Kulak Burun Boaz Hastalklar

4 yl

 

28- Nroloji

4 yl

 

29- Nkleer Tp

4 yl

 

30- Ortopedi ve Travmatoloji

5 yl

 

31- Plastik, Rekonstrktif ve Estetik Cerrahi

5 yl

Genel Cerrahi uzmanlar iin 3 yl

32- Radyasyon Onkolojisi

4 yl

 

33- Radyoloji

4 yl

 

34- Ruh Sal ve Hastalklar

4 yl

 

35- Spor Hekimlii

4 yl

Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon uzmanlar iin 2 yl

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlar iin 2 yl

36- Sualt Hekimlii ve Hiperbarik Tp

3 yl

 

37- Tbbi Biyokimya

4 yl

 

38- Tbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

3 yl

 

39- Tbbi Farmakoloji

4 yl

 

40- Tbbi Genetik

4 yl

 

41- Tbbi Mikrobiyoloji

4 yl

Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar iin 2 yl

42- Tbbi Patoloji

4 yl

 

43- roloji

5 yl

 

 

*Askeri Salk Hizmetleri alanndaki ana dal uzmanl eitimi Glhane Askeri Tp Akademisinde yaplr ve Trk Silahl Kuvvetlerinde geerli olur.

 

 

EK2

Di Hekimliinde Uzmanlk Ana Dallar ve Eitim Srelerine Dair izelge

Ana Dallar

Eitim Sreleri

1- Az, Di ve ene Cerrahisi

4 yl

2- Az, Di ve ene Radyolojisi

3 yl

3- ocuk Di Hekimlii

3 yl

4- Endodonti

3 yl

5- Ortodonti

4 yl

6- Periodontoloji

3 yl

7- Protetik Di Tedavisi

3 yl

8- Restoratif Di Tedavisi

3 yl

 

EK3

Tpta Uzmanlk Yan Dallar, Bal Ana Dallar ve Eitim Srelerine Dair izelge

Yan Dallar

Bal Ana Dallar

Eitim Sreleri

1- Algoloji

Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon

Nroloji

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2 yl

2 yl

2 yl

2- Askeri Psikiyatri *

Ruh Sal ve Hastalklar

2 yl

3- Cerrahi Onkoloji

Genel Cerrahi

2 yl

4- evre Sal

Halk Sal

2 yl

5- ocuk Acil

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

6- ocuk Endokrinolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

7- ocuk Enfeksiyon Hastalklar

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

8- ocuk Gastroenterolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

9- ocuk Genetik Hastalklar

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

10- ocuk Gs Hastalklar

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

11- ocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

12- ocuk mmnolojisi ve Alerji Hastalklar

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

13- ocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

2 yl

14- ocuk Kardiyolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

15- ocuk Metabolizma Hastalklar

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

16- ocuk Nefrolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

17- ocuk Nrolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

18- ocuk Radyolojisi

Radyoloji

2 yl

19- ocuk Romatolojisi

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

20- ocuk rolojisi

roloji

ocuk Cerrahisi

3 yl

3 yl

21- ocuk Youn Bakm

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

22- El Cerrahisi

Genel Cerrahi

Plastik, Rekonstrktif ve Estetik Cerrahi

Ortopedi ve Travmatoloji

2 yl

2 yl

2 yl

23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalklar

Hastalklar

3 yl

24- Epidemiyoloji

Halk Sal

Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji

2 yl

2 yl

25- Gastroenteroloji

Hastalklar

3 yl

26 - Gastroenteroloji Cerrahisi

Genel Cerrahi

2 yl

27- Geriatri

Hastalklar

3 yl

28- Harp Cerrahisi *

Genel Cerrahi

2 yl

29- Hematoloji

Hastalklar

3 yl

30- mmnoloji ve Alerji Hastalklar

Hastalklar

Gs Hastalklar

Deri ve Zhrevi Hastalklar

3 yl

3 yl

3 yl

31- ve Meslek Hastalklar

Gs Hastalklar

Halk sal

Hastalklar

3 yl

3 yl

3 yl

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Kadn Hastalklar ve Doum

3 yl

33- Klinik Nrofizyoloji

Nroloji

2 yl

34- Nefroloji

Hastalklar

3 yl

35- Neonatoloji

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

36- Perinatoloji

Kadn Hastalklar ve Doum

3 yl

37- Romatoloji

Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon

Hastalklar

3 yl

3 yl

38- Sitopatoloji

Tbbi Patoloji

2 yl

39- Temel mmnoloji

Tbbi Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji

2 yl

2 yl

40- Tbbi Mikoloji

Tbbi Mikrobiyoloji

2 yl

41- Tbbi Onkoloji

Hastalklar

3 yl

42- Tbbi Parazitoloji

Tbbi Mikrobiyoloji

2 yl

43- Tbbi Viroloji

Tbbi Mikrobiyoloji

2 yl

44- Youn Bakm

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Genel Cerrahi

Gs Hastalklar

Hastalklar

Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji

Nroloji

3 yl

3 yl

3 yl

3 yl

3 yl

3 yl

45- Geliimsel Pediatri

ocuk Sal ve Hastalklar

3 yl

* Askeri Psikiyatri ve Harp Cerrahisi alanndaki yan dal uzmanl eitimi Glhane Askeri Tp Akademisinde yaplr ve Trk Silahl Kuvvetlerinde geerli olur.

 

(1) SAYILI LSTE

KURUMU : GMRK MSTEARLII

TEKLATI: TARA

HDAS EDLEN KADROLAR

SINIF

UNVAN

DERECE

SERBEST KADRO ADED

TUTULAN KADRO ADED

TOPLAM

GH

MUAYENE MEMURU

7

400

-

400

GH

MUHAFAZA MEMURU

7

900

-

900

GH

MEMUR

7

700

-

700

 

TOPLAM

 

2000

 

200

 

(2) SAYILI LSTE

KURUMU : SALIK BAKANLII

TEKLATI : TARA

HDAS EDLEN KADROLAR

SINIF

UNVAN

DERECE

SERBEST KADRO ADED

TUTULAN KADRO ADED

TOPLAM

SHS

Uzman Tabip

5

4800

-

4800

SHS

Uzman Tabip

4

900

-

900

SHS

Uzman Tabip

3

1800

-

1800

SHS

Uzman Tabip

2

600

-

600

SHS

Uzman Tabip

1

900

-

900

SHS

Perfzyonist

6

100

-

100

SHS

ve Ura Terapisti (Ergoterapist)

6

100

-

100

SHS

Dil ve Konuma Terapisti

5

150

-

150

SHS

Tabip

5

1250

-

1250

 

TOPLAM

 

10600

 

10600

 

KURUMU : SALIK BAKANLII

TEKLATI : DNER SERMAYE

HDAS EDLEN KADROLAR

SINIF

UNVAN

DERECE

SERBEST KADRO ADED

TUTULAN KADRO ADED

TOPLAM

AH

AVUKAT

6

200

-

200