24 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27914

YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.