24 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27914

TEBLİĞ

Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA

YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN

ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELERE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen sınavla yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

             a) Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

             b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             c) Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,

             ç) Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,

             d) Kurum: Yurt dışına resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,

             e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

             f) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,

             g) Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

             ğ) Resmî burslu öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan öğrenciyi,

             ifade eder.

             Yolluklar

             MADDE 5 – (1) Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına ilk gidiş, bir öğrenim seviyesini (dil, master/doktora) bitirip diğer bir öğrenim seviyesine geçişte geliş-gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları Bakanlık/kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya IATA kuralları çerçevesinde tanzim edilen elektronik biletin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

             (2) Müşavirliğin/ataşeliğin izniyle öğrenim yeri (ülke veya şehir) değiştirilen resmî burslu öğrencilerin ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren bileti vs.) verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, Kurum öğrencilerininki ise kurumlarınca karşılanır.  Ancak seyahatlerin özel araba ile yapılması durumunda sadece yakıt ve varsa otoyol-köprü geçiş ücreti yukarıdaki tutarı aşmamak kaydıyla ödenir.

             (3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp master öğrenimi için, master öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden öğrencilerin ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren bileti vs.) verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ilgili kurumlarca karşılanır. Ancak seyahatlerin özel araba ile yapılması durumunda sadece yakıt ve varsa otoyol-köprü geçiş ücreti yukarıdaki miktarı aşmamak kaydıyla ödenir.

             (4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri halinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerininki bağlı olduğu kurumca ödenir. Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık/Kurumlarca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.

             (5) Esas öğrenim için başka şehirdeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını danışman/okul yazısıyla belgelendiren öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için yol masrafı (uçak, otobüs, tren vs.) müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerininki bağlı olduğu kurumca karışlanır. Ancak öğrencinin esas öğrenim öncesi davet aldığı üniversiteyle görüşmesinden sonra Türkiye’ye dönecek olması halinde bu davetin danışman/okul yazısıyla Bakanlığımıza belgelendirmesi halinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerininki Bakanlıkça, Kurum öğrencilerininki kurumca verilebilir.

             Yurt içi aylığı ve ek ödenek

             MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 250 TL, lisansüstü öğrencileri için 500 TL’dir.

             (2) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

             (3) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarih itibariyle ödenir.

             (4) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek, tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları halinde ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

             (5) Ülke değişikliği yapması uygun görülen ve yurtta izinli sayılan öğrencilere, yeni öğrenim yerlerine gidinceye kadar sadece yurt içi bursu ödenebilir.

             (6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, dilekçelerinin ilgili kurumlarına ulaştığı tarih ile göreve atama kararnamelerinin onay tarihine kadar olan süre içinde, üç ayı geçmemek üzere, lisansüstü öğrencilerine ödenen yurt içi bursu ödenir. Verilen yurt içi bursu ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi halinde borcuna sayılır.

             (7) Haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi bursu ödenmez.

             Yurt dışı aylığı ve ek ödenek

             MADDE 7 – (1) Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödeneğin öğrencinin başlaması Bakanlığa ulaştığında verilip, sayılmalar beklenmez. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

             (2) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmî burslu öğrencilere ek (I) numaralı cetvel, lisansüstü (master, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere ek (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.

             (3) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 çeken aylar için aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 çeken aylar için 30’a bölünerek ve şubat ayları içinse yine 30’a bölünerek hesaplanır.

             (4) Bakanlık adına resmi-burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları   avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmi hesaplarına; temsilciliğimiz bulunmadığı yerlerde öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.

             (5) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

             (6) Bir yıl ve daha uzun süreli öğrenim gören resmî burslu öğrencilere kitap, defter, kırtasiye vb. giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödenir. Mart ek ödeneğinden yararlanabilmek için yılın ilk altı ayının eylül ek ödeneğinden yararlanabilmek için ise yılın ikinci altı ayının en az üç ayının yurt dışında eğitimde geçirilmesi zorunludur.

             (7) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

             a) Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

             b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu nakden dövize çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumlarca ödenir.

             (8) Yurt dışında öğrenim yapmakta iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları, öğrenim görecekleri esas öğrenim seviyesi için taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla,  belge teslim tarihi itibariyle ödenir.

             (9) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

             (10) Yurt dışına master+doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden master öğrenimini tamamlayanların aylık bursları master öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.

              (11) Yalnız master öğrenimi yapmak üzere gönderilenlerden başarılı olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise master öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır. Ancak, sekizinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem master hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

             (12) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru değişikliğinden dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir.

             (13) Resmî burslu öğrencilere bedelli askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs ödenmez.

             (14) Müşavirlikten/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.

             Yurt içinde dil öğrenimi

             MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu, sağlık ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık Bütçesinin "Yurt Dışı Burslar" tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerininki ise, ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

             (2) Dil öğrenimlerini yurt dışı yerine yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddenin (1) fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir ve ilk iki aylık bursları peşin olarak ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir. Bu öğrencilere kırtasiye malzemeleri vb. giderleri için, bir defaya mahsus olmak üzere aynı yurt içi aylık burs tutarındaki ek ödenek de ayrıca peşin olarak ödenir.

             Türkiye’de yapılan tez çalışması

             MADDE 9 – (1) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilerden tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden müşavirliğe/ataşeliğe sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere, Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları halinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır ve her öğrenim seviyesinde (lisans, master ve doktora için) bir defaya mahsus olmak üzere, yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş ulaştırma giderlerinin (tren ve otobüs bileti ücreti) tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

             Sağlık giderleri

             MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkânlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her mali yıl için yurt dışı bursunun 1,5 katını aşamaz.

             (2) Bakanlıklar ve kurumlar adına öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri halinde, muayene ve tedavi masrafları, ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir.

             (3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

             (4) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite, sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş araç ücretleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

             (5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden, iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenir.

             (6) Öğrenimlerini (öğrenim sonu stajı dahil) bitirip kanunî süresi içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını talep edenlerden, atanmaları yapılıncaya kadar hastalık sebebiyle tedavisi gerekenlerin azami üç aya kadar tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir. Bunların rapor sonuna kadar göreve başlamalarına engel hastalıklarının devam ettiği kurul raporu ile belgelendirildiği takdirde, zorunlu hizmetlerine başlamaları ertelenir ve altı aya kadar olan tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir.

             (7) Yurt dışındaki muayene ve tedavilerin resmî sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde yaptırılması zorunlu olmakla beraber, yabancı ülkelerdeki misyon şeflikleri tarafından tespit edilen ve o ülkede bulunan memurların mahalli usulüne göre yapılan muayene ve tedavi ücretleri de ödenir.

             (8) Resmî-burslu öğrencilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ve bu hizmetler için 5510 sayılı Kanun uygulamalarına göre belirlenen sağlık hizmeti sunucuları ile sınırlı olmak kaydıyla ilgili mevzuat ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Türkiye’de bulunmalarına izin verilen süreler dahilinde yurt içinde gerçekleşecek tedavilerine ilişkin muayene, tedavi, tıbbi malzeme, diş tedavileri ve hasta refakatçisine ilişkin giderler öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık/Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu birim fiyatlar ile süre ve miktar yönünden belirlenmiş olan usul ve esaslar aynı şekilde uygulanmak suretiyle karşılanır. Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan tutara göre çıkacak farklar öğrenci tarafından ödenir.

             (9) İlaç masraflarının tamamı ödenir.

             (10) Yurt dışı diş tedavilerinde muayene, dişetleri tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kıymetli madenler ve porselen ödenmez) ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Diş tedavi ücretleri öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez.

             (11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi bursunun % 20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10’unu geçemez.

             Mecburi Hizmet Süresi

             MADDE 11 – (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi; yurt içi aylık bursu verilen ayların bire bir hesaplanmasıyla yapılır.

             (2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi; yurt dışı aylık burs veya öğrenim ücreti  veya sağlık gideri verilen ayların iki katı olarak hesaplanır.

             (3) Resmi burslu öğrencilerin okulundan burs almaları halinde, resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden az olması halinde aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet hesaplanır.

             Diğer ödemeler

             MADDE 12 – (1) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ücretlerinin ödenebilmesi için  ödeme belgesi (çek, kredi kartı banka estresi aslı ya da internet çıktısının banka onaylısı, alındı belgesi gibi) ödeme talep dilekçesine eklenmesi halinde ödeme yapılır.

             (2) Öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri evrakların (diploma, transkript, garanti belgesi vs.) gönderilmesiyle ilgili olarak 4 adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.

             (3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan SEVIS ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve sevis ücreti tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi halinde ödenir.

             (4) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak (tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için) harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurt dışı burs tutarı kadar ödeme yapılır.

             (5) Tez masrafı, çeşitli sebeplerle kendilerine resmî burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere de istemeleri halinde ödenir.

             (6) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır.

             (7) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.

             (8) Resmî burslu öğrenciler hazırladıkları master ve doktora tezinin birer örneğini yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlık Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne; kurum öğrencileri ise kurumlarına göndermek zorundadırlar.

             (9) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu Bakanlık/kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi, bunların 7 nci maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması koşuluyla müşavirliğin/ataşeliğin teklifi üzerine Bakanlığının onayı ile mümkündür. Ancak alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması esastır. Bakanlık öğrencilerinin bu masrafları müşavirlikçe/ataşelikçe, kurum öğrencilerininki ilgili kurumlarca ödenir.

             (10) Öğrencilerin resmî-burssuz oldukları dönemde okul ücretleri ödenmez.

             (11) Kurum (TPAO, BOTAŞ, TCDD, vb.) adına öğrenim gören öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirliğin/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kuruma gönderilmesi; kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğinin bilgilendirilmesi gereklidir.

             (12) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.

             (13) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan öğrencilerin okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları Bakanlık/kurumca karşılanır.

             (14) Öğrencinin öğrenim yaptığı alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, konuklama ve katılım giderlerinin öğrencilerin bağlı oldukları kurumlarca karşılanır.

             (15) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılması ve sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerin konser, sergi, müze, operaya gitmeleri öğrenim gördükleri kurumca zorunlu görülen ve en az bir ay önceden eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğine başvuran resmî burslu öğrencilerin öğrenim durumları müşavirlikçe/ataşelikçe incelenerek Bakanlık onayı ile uygun görülenlerin varsa gidiş-dönüş yol ücreti (uçak, otobüs, tren vs.) ile katılma veya giriş ücretleri, adına öğrenim yaptıkları Bakanlık/kurumlar tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir.

             (16) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti gibi vs. ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumlarca karşılanır.

             (17) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesinde; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları ek taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.

             (18) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.

             (19) Resmi-burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurum tarafından karşılanır.

             Kesintiler

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekini görmek için tıklayınız