24 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27914

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ORDU EVLERİ, ASKERÎ GAZİNOLAR VE SOSYAL TESİSLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “r) Mamul Teslim ve Satış Belgesi: Kilerden imalata yönelik olarak verilen hammaddelerin, ilgili işletmede mamul hâle geldikten sonra satış noktalarına devri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği belgedir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – İdari denetleme, tesislerin faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak kontrol ve takip edilmesini sağlamak amacıyla; ordu evleri, askerî gazino ve sosyal tesis denetleme kurulları tarafından yapılır. Garnizon komutanlıklarınca bir yıl için görevlendirilecek denetleme kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri maliye (Dz.K.K.lığında ikmal) sınıfına mensup üye olmak üzere asgari üç ve tek sayıda personelden oluşturulur. En kıdemli personel idari denetleme heyeti başkanıdır. Garnizonda maliye sınıfı personel bulunmaması durumunda, bağlı olunan üst birlikten istekte bulunulur. Garnizon içerisinde fiyatların kontrol ve mukayesesini sağlamak maksadıyla, tek ordu evi, askerî gazino ve sosyal tesis bulunan garnizonlarda bir denetleme kurulu; birden fazla ordu evi, askerî gazino ve sosyal tesis bulunan garnizonlarda ise ihtiyaç halinde ordu evleri, askerî gazinolar ve sosyal tesisler için ayrı ayrı denetleme kurulları oluşturulur. Ankara Garnizonunda, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birer temsilci, bir yıl süreyle, Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından görevlendirilir. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, üç ayda bir icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, garnizon komutanı ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ilişikteki EK - 38 eklenmiştir.

             MADDE 4 – Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

   “EK-38

MAMUL TESLİM VE SATIŞ BELGESİ

ÜRETİM YAPAN İŞLETME                     :

SATIŞ YAPACAK İŞLETME                   :

TARİH VE SAAT                                        :

SIRA NU

MAMUL ADI

BİRİM

MİKTAR

FİYATI

(TL.)

TUTAR

(Tl.)

AÇIKLAMA

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen mamul sayılarak/tartılarak/ölçülerek satışı yapılmak üzere teslim alınmıştır. …/…/20..

 

     ÜRETİM YAPAN İŞLETME KISIM AMİRİ                             SATIŞ YAPACAK İŞLETME KISIM AMİRİ

                             (TESLİM EDEN)                                                                                (TESLİM ALAN)”