22 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27913

TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)'tan:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI)

(SERİ NO:2)

             MADDE 1 8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yapılandırılması) (Seri No: l)'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen "birinci fıkra hükmü" ifadeleri "6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vadesi 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğduğu halde" ifadesi "vadesi 31/12/2010 tarihinden önce sona erdiği halde" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 Bu Tebliğ 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.