22 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27913

TEBL

Babakanlk (Gmrk Mstearl)tan:

GEC THAL EDLEN KARA TAITLARINA LKN

GMRK GENEL TEBL

(SERNO: 1)

BRNC KISIM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanmlar

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, geici ithalat rejimi kapsamnda ithal edilen kiisel ve ticari kullanma mahsus yabanc plakal kara tatlarna uygulanacak ilemlere ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) thalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle geici ithal edilecek;

a) Kiisel kullanma mahsus kara tatlarndan;

1) Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiiler tarafndan, gmrklerden gei karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin Trkiyeye girii yaplan ve 1 No.lu Tat Takip Programna kaydedilen tatlarn,

2) ift uyruklu Trk vatandalar hari olmak zere, belirli bir sre grev yapmak veya renimde bulunmak amacyla Trkiyeye gelenler ile Trkiyede geici olarak oturma iznini haiz emekli yabanclarn, ikamet yerlerinde zerlerine kaytl bulunan ve geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu dzenlenmek suretiyle Trkiyeye girii yaplan tatlarn,

b) Ticari kullanma mahsus kara tatlarndan;

1) 2 No.lu Tat Takip Programna kaydedilerek Trkiye'ye bo olarak girii yaplan,

2) TIR karnesi kapsamndaki eyasn bir i gmre boalttktan sonra bo olarak yurtdna k yaplacak olan veya yk almak zere bir baka gmrk idaresine sevk edilen,

3) Snr ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eyasnn tamaclnda kullanlan,

4) Transit beyannamesi kapsamnda eya tayan,

yabanc plakal tatlar ile,

5) Dolu veya bo olarak Trkiye'ye girii yaplan yabanc plakal otobslere,

ilikin ilemler,

(2) Teminat hkmnde ibraz edilen belgeleri dzenlemeye yetkili kefil kurulularn belirlenmesine ilikin usuller,

bu Tebli hkmlerine gre yrtlr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayl Resm Gazetede yaymlanan Geici thalat Szlemesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4458 sayl Gmrk Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakkndaki 2009/15481 sayl Karara istinaden hazrlanmtr.

KNC BLM

Temel Tanmlar

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) 1 No.lu Tat Takip Program: Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik Trk ve yabanc uyruklu turistler tarafndan Trkiye Gmrk Blgesine getirilen yabanc plakal kiisel kullanma mahsus kara tatlarnn kaydedildii bilgisayar program ile geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu kapsamnda geici ithali yaplan tatlarn kaydedildii MA ve Takrir Modln,

b) 2 No.lu Tat Takip Program: Ticari kullanma mahsus kara tatlarndan; Trkiye'ye bo olarak girii yaplan, TIR karnesi kapsamndaki eyasn bir i gmre boalttktan sonra bo olarak yurtdna k yaplacak olan veya yk almak zere bir baka gmrk idaresine sevk edilen, snr ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eyasnn tamaclnda kullanlan, transit beyannamesi kapsamnda eya tayan yabanc plakal tatlar ile dolu veya bo olarak Trkiye'ye girii yaplan yabanc plakal otobslerin kaydedildii bilgisayar programn,

c) alma izin belgesi: Belirli bir sre grev yapmak zere Trkiyeye gelen kiilerden, zel sektrde almak zere gelenler iin ilgili resmi makamlar tarafndan dzenlenen alma iznini, kamu sektrnde veya sermayesinin %50den fazlas devlete ait kurulularda alanlar, uluslararas ibirlii benzeri anlamalar uyarnca gelen uzmanlar, elilik okullarnda grevli retmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri uluslararas kurululardaki diplomatik stats bulunmayan memurlar ve NATO taahhtlerinde bulunan irketlerde alan personel iin bulunduklar kurum ya da kurulular tarafndan dzenlenen grev belgesini,

) Emeklilik belgesi: Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiilere, emekli olduklarna dair ilgili lke sosyal gvenlik mevzuat gereince verilen ve elilik, konsolosluk veya noter onayl Trke tercmeli belgeyi,

d) Geici giri belgesi:

1) Trkiyedeki elilik, konsolosluk ve benzeri uluslararas kurulularda alan diplomatik stats bulunmayan kiilerin tatlar iin sahiplerinin beyanlarn ieren bizzat eli ya da uluslararas kurulu temsilcisinin imzalad ve Dileri Bakanlnn,

2) Teknik ibirlii ya da benzeri anlamalar uyarnca gelen kiilerin tatlar iin altklar kurum ve kurulu yetkililerinin,

onaylad ve buna istinaden kiisel kullanma mahsus kara tatnn geici ithal ileminin yapld taahhtname ve teminat hkmnde olan belgeyi (Ek: 1 ve 2),

e) Gmrklerden gei karnesi (Carnet de passages en douane - CPD): Ticari ve kiisel kullanma mahsus kara tatlar iin ulusal ve uluslararas kefil kurulularca verilen teminat hkmnde olan belgeyi,

f) kamet tezkeresi: Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiilere ileri Bakanl tarafndan verilen ve kiinin geli amac dorultusunda Trkiyede belirli bir sre kalmasn uygun bulan belgeyi,

g) Kanun: 4458 sayl Gmrk Kanununu,

) Kefil kurulu: Uluslararas szlemeler ve ulusal mevzuat uyarnca gmrk idarelerine teminat hkmnde ibraz edilen belgeleri dzenlemeye yetkili klnan kurulular,

h) Kiisel kullanma mahsus kara tat: Kiisel amalara ynelik ve ticari ama dnda kullanlan her trl motorlu kara tat ile bunlarla birlikte kullanlabilecek karavan ve rmorklar,

) Mlkiyet belgesi: Tatn kaytl olduu lkenin trafik, belediye veya dier yetkili kurulularnca verilen tatn kime ait olduunu ve zerinde motor, ase ve plaka numaralar ile dier zelliklerini gsteren motorlu ara tescil belgesi veya bu artlar tayan bir belgeyi,

i) Sigorta poliesi: 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu gereince, Trkiye Gmrk Blgesine getirilen kiisel ve ticari kullanma mahsus kara tatlar iin ilgili lke tarafndan dzenlenen ve "sigorta poliesi" olarak kabul edilen Trkiyede geerli belgeyi, geerli bir belgenin ibraz edilememesi hlinde tatn girii srasnda zorunlu trafik sigortas olarak Trk veya yabanc reasrans kurulularnca dzenlenen belgeyi,

j) Tat giri-k formu: Tat takip programlarna kayt yaplamamas durumunda zorunlu hallerde kiisel ve ticari kullanma mahsus tatlar iin dzenlenen belgeyi,

k) Teminat: Geici olarak ithal edilen tatlarn Trkiyede kalma sreleri iinde vergi ve resimlerini garanti eden bu maddenin (d), (e), (o) bentlerinde belirtilen belgeler ile yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlar iin Gmrk Ynetmeliinin 495 inci maddesinde saylan teminatlar,

l) Ticari kullanma mahsus kara tat: Bedel karlnda insan tanmasnda ya da bedel karlnda olsun ya da olmasn sna veya ticari eya nakliyesinde kullanlan tat,

m) Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kii: Olaan durumda Trkiye Gmrk Blgesi dnda ikamet eden gerek kiiyi,

n) renim belgesi: renim amacyla Trkiyeye gelen rencilere kaytl olduu okul idaresi tarafndan dzenlenen ve renim grdn belirten belgeyi,

o) Yabanc tatlar geici giri karnesi: ift uyruklu Trk vatandalar hari olmak zere, Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiilerden, Trkiyeye belirli bir sre grev yapmak veya renimde bulunmak iin gelenler ile Trkiyede geici olarak oturma iznini haiz emekli yabanclarn ikamet yerlerinde adlarna kaytl kiisel kullanma mahsus kara tatlar iin kefil kurulularca verilen ve yalnz Trkiye iin geerli olan teminat hkmnde olan belgeyi,

) Yabanc tatlar geici giri formu: ift uyruklu Trk vatandalar hari olmak zere, Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiilerden, Trkiyeye belirli bir sre grev yapmak veya renimde bulunmak iin gelenler ile Trkiyede geici olarak oturma iznini haiz emekli yabanclarn ikamet yerlerinde adlarna kaytl kiisel kullanma mahsus kara tatlar iin gmrk idarelerince teminat karlnda dzenlenen ve yalnz Trkiye iin geerli olan belgeyi (Ek: 3),

p) Yerleim yeri: Kiinin Trkiyeye giri yapmak istedii tarihten geriye doru 365 (yzaltmbe) gn ierisinde en az 185 (yzseksenbe) gn yaad yeri,

ifade eder.

KNC KISIM

Kiisel ve Ticari Kullanma Mahsus Kara Tatlar

 

BRNC BLM

Turistik Kolaylklar Kapsam Tatlar

Turistik kolaylklar kapsam tatlarn giri ilemleri

MADDE 5 (1) Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiiler tarafndan ikamet yerlerinde zerlerine kaytl bulunan ya da bakasna ait olup vekleten veya kiralama yoluyla getirilen kiisel kullanma mahsus kara tatlarnn giri ilemleri 1 No.lu Tat Takip Programna kaydedilerek gerekletirilir. Kiisel kullanma mahsus kara tat tarafndan ekilerek birlikte getirilen rmork ve karavan iin ayr kayt yaplr. Tata ilikin bilgiler ynnden programdaki kaytlar esas alnr. Kayd yapan memur tarafndan ilgilinin pasaportuna bilgi vermek amacyla tatbik edilen tat kaesinde sre sonu belirtilir (Ek: 4).

(2) Kanunun 167 nci maddesi kapsamnda miras yoluyla intikal eden tatlar ile mall ve sakatlar, bedelsiz ithalat hakkna sahip kiiler, lkemize grevli olarak gelen yabanc lke grevlileri, yabanc basn yayn organlarnn yabanc uyruklu mensuplar, NATO mensuplar tarafndan getirilen kiisel kullanma mahsus kara tatlar ve lkemizden transit olarak geecek olan kiisel kullanma mahsus kara tatlar ile ambulans ve dier kurtarma aralar getirili amacna baklmakszn 1 No.lu Tat Takip Programna kaydedilir.

(3) Tatn Avrupa Birlii yesi lke uyruklu kiiler tarafndan kimlik kart kullanlmak suretiyle getirilmesi hlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadndan, tat kaesi ileri Bakanlnca tanzim edilen giri-k formunun gmrkle ilgili blmne tatbik edilir.

(4) Tatlar iin gmrklerden gei karnesi ibraz edilmi ise programa bu belgelere ilikin bilgiler de kaydedilir.

(5) Tatn mlkiyet sahibi dnda baka bir ahs tarafndan vekleten getirilmesi durumunda, veklet belgesine ilikin bilgiler de programa kaydedilir.

Turistik kolaylklar kapsam tatlarn sreleri

MADDE 6 (1) Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiilerin getirdikleri tatlarna, 365 (yzaltmbe) gnlk dnem ierisinde 180 (yzseksen) gn sre verilir.

(2) Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik kiilerden, malulen emekli olanlar ile n emeklilik hakk kazananlar dhil yurtdndan emekli olanlarn, emeklilik belgesini ibraz etmeleri hlinde, tatlarna 360 (yzaltm) gn sre verilir.

(3) Bu maddenin (1) ve (2) nci fkralarnda belirtilen srelerin tamamnn kullanlmasndan sonra, yeniden Trkiyeye tat getirilebilmesi iin kii ve tatn, k tarihinden itibaren en az 185 (yzseksenbe) gn sreyle fiilen yurtdnda bulunmalar gerekir.

(4) Tat getirmek istedikleri tarih itibariyle son 185 (yzseksenbe) gnn kesintisiz olarak Trkiye Gmrk Blgesi dnda geirmedii anlalan kiilere, bu maddenin (1) ve (2) nci fkralar kapsamnda durumlarna uyan srelerden tatn ve kiinin Trkiyede kaldklar sre dldkten sonra arta kalan sre verilir.

(5) Tata verilecek sre hesaplanrken, tat ve kii iin sreler ayr ayr hesaplanr ve ksa olan sre verilir. 1 No.lu Tat Takip Program kiilerin Trkiyede tatsz olarak bulunduklar srelere ilikin bir bilgi vermediinden, kiinin Trkiyede tatsz olarak bulunduu sreler gz nnde bulundurulur.

(6) Geici ithal edilmek istenilen tata ilikin mlkiyet deiiklii yaplm olmas halinde, tatn daha nce Trkiyede bulunduu sreler gz nnde bulundurulmaz.

(7) Herhangi bir nedenle i gmrk idarelerince teslim alnan ve yurtta kalma sresi bulunmayan tatlarn yurtd edilmek zere snr gmrk idarelerine sevk ilemleri, 1 No.lu Tat Takip Programna kayden en ok 7 (yedi) gn sre verilerek gerekletirilir.

(8) Tatlar iin gmrklerden gei karnesi ibraz edilmi ise yukarda belirtilen sreler de dikkate alnarak, karnede belirtilen sreler dhilinde ilem yaplr.

Turistik kolaylklar kapsam tatlarn k ilemleri

MADDE 7 (1) Tatn ayniyetine uygun olup olmad ve yurtta kalma sresi ierisinde mracaat edilip edilmedii program zerinden ve ahsn pasaportundan kontrol edilir. Uygun bulunmas hlinde giri kayd kapatlr ve ahsn pasaportuna ka ilikin tat kaesi tatbik edilerek tatn kna izin verilir.

(2) Tatlar iin gmrklerden gei karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili ilemler de gerekletirilir.

KNC BLM

Geici Giri Belgesi Kapsam Tatlar

Geici giri belgesi kapsam tatlarn geici ithal ilemleri

MADDE 8 (1) Bu tatlarn geici ithal ilemleri MA ve Takrir Modlne kaydedilerek yaplr ve sre uzatm talepleri ile sresi ierisinde yurtd edilip edilmedikleri, ilgili gmrk idaresince bu modl zerinden takip edilir.

(2) Geici giri belgesi kapsam tatlar ile ilgili geici ithal ilemlerinin yaplabilmesi iin tatn gmrk gzetimine alnm olmas gerekir.

(3) Sz konusu tatlarn geici ithal ilemleri esnasnda bu Tebliin 4 nc maddesinin (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin ibraz istenir ve bu belgeler ilemin yapld gmrk idaresince saklanr.

(4) Gmrk idaresi, geici ithali yaplan tatn trafie tescili ve dhilde alnmakta olan vergilerin tahsili iin ek-5te yer alan geici trafik tescil belgesini dzenler ve bu belgeyi tatn tescil ileminin yaplaca trafik idaresine gnderir. Verilen MA-MZ plaka numarasnn ilgili trafik idaresince bildirilmesine mteakip MA ve Takrir Modlne kayt ilemi gerekletirilir.

(5) Geici trafik tescil belgesinin gnderildii trafik idaresinden bir ay ierisinde tatn kayt ve tescil ileminin yapldna ilikin bilgi alnamamas hlinde gmrk idaresi durumu ilgili kurululara bildirir ve tat sahibi hakknda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkras uyarnca ilem yaplr.

(6) Bu kapsamda getirilen tatlarn sresi ierisinde olmak kaydyla birden fazla k ve girilerine izin verilir. k ve giri ilemleri MA ve Takrir Modlne kayden gerekletirilir.

Geici giri belgesi kapsam tatlarn sreleri

MADDE 9 (1) Bu tatlara, kiinin Trkiyedeki ikamet izin sresi ve dier belgelerindeki sreler gz nnde bulundurularak 24 (yirmidrt) ay gememek zere sre verilir.

Geici giri belgesi kapsam tatlarn k ilemleri

MADDE 10 (1) Gmrk idarelerine teslim edilmek ya da k yaplmak istenilen tatn, belgelerindeki ayniyetine uygunluunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modlne kaydedilerek k ilemi gerekletirilir.

(2) Tatn kesin knn yaplacak olmas halinde, yukardaki ilemlere ilaveten trafik idaresinden tatn iliiinin kesilip kesilmedii kontrol edilerek MA ve Takrir Modlndeki Geici thalat Rejimi Sonlandr blmne gerekli kayt yaplr.

NC BLM

Yabanc Tatlar Geici Giri Karnesi ve

Yabanc Tatlar Geici Giri Formu Kapsam Tatlar

Yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlarn geici ithal ilemleri

MADDE 11 (1) Bu tatlarn geici ithal ilemleri MA ve Takrir Modlne kaydedilerek yaplr ve sre uzatm talepleri ile sresi ierisinde yurtd edilip edilmedikleri, ilgili gmrk idaresince bu modl zerinden takip edilir.

(2) Yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlar ile ilgili geici ithal ilemlerinin yaplabilmesi iin tatn gmrk gzetimine alnm olmas gerekir.

(3) Yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlarn geici ithal ilemleri esnasnda bu Tebliin 4 nc maddesinin (c), (), (f), (n) ve (o) bentlerinde sz edilen belgelerden, kiilerin durumlarna uygun olanlarn ibraz istenir ve bu belgeler ilemin yapld gmrk idaresince saklanr.

(4) 5901 sayl Trk Vatandal Kanununun 28 inci maddesi kapsam kiiler ile ikamet tezkerelerinde alma izninden muaftr erhi bulunan kiilerden alma izin belgesi aranmamakla birlikte, sosyal gvenlik kurumundan alnacak belge ile altklarnn ispat istenilir.

(5) Yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formu kapsamnda tat getiren ahslardan, yasal haklarnn neler olduuna ve bunlarn ihlali hlinde hangi yaptrmlarn uygulanacana dair ek-6da yer alan taahhtname alnr.

(6) Gmrk idaresi, geici ithali yaplan tatn trafie tescili ve dhilde alnmakta olan vergilerin tahsili iin ek-5te yer alan geici trafik tescil belgesini dzenler ve bu belgeyi tatn tescil ileminin yaplaca trafik idaresine gnderir. Verilen MA-MZ plaka numarasnn ilgili trafik idaresince bildirilmesine mteakip MA ve Takrir Modlne kayt ilemi gerekletirilir.

(7) Trafik idaresince tata plaka taklmasn mteakip, gmrk idaresinde geici olarak alkonulmakta olan karne cildi ile giri ve k paralar zerine aracn MA-MZ plaka numaras kaydedildikten sonra yabanc tatlar geici giri karnesi tat sahibine iade edilir.

(8) Geici trafik tescil belgesinin gnderildii trafik idaresinden bir ay ierisinde tatn kayt ve tescil ileminin yapldna ilikin bilgi alnamamas hlinde gmrk idaresi durumu ilgili kurululara bildirir ve tat sahibi hakknda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkras uyarnca ilem yaplr.

(9) Bu kapsamda getirilen tatlarn sresi ierisinde olmak kaydyla birden fazla k ve girilerine izin verilir. k ve giri ilemleri MA ve Takrir Modlne kayden gerekletirilir.

(10) Yabanc tatlar geici giri karnesi kapsam tatlarn k ve giri ilemleri esnasnda koparlan giri ve k paralar ilgili gmrk idaresince arivlenir.

Yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlarn sreleri

MADDE 12 (1) Bu tatlara, kiinin Trkiyedeki ikamet izin sresi ve dier belgelerindeki sreler gz nnde bulundurularak 24 (yirmidrt) ay gememek zere sre verilir.

Yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlarn k ilemleri

MADDE 13 (1) Gmrk idarelerine teslim edilmek ya da k yaplmak istenilen tatn, belgelerindeki ayniyetine uygunluunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modlne kaydedilerek k ilemi gerekletirilir.

(2) Tatn kesin knn yaplacak olmas halinde yukardaki ilemlere ilaveten trafik idaresinden tatn iliiinin kesilip kesilmedii kontrol edilerek MA ve Takrir Modlndeki Geici thalat Rejimi Sonlandr blmne gerekli kayt yaplr.

DRDNC BLM

Ticari Kullanma Mahsus Kara Tatlar

Ticari kullanma mahsus kara tatlarnn giri ilemleri

MADDE 14 (1) Bu tatlarn giri ilemleri 2 No.lu Tat Takip Programna kaydedilerek yaplr. Kayt ilemi, ykn boaltld gmrk mdrl, antrepo veya geici depolama yerinde TIR karnesini ibra eden memur tarafndan, memur bulunmamas hlinde yetkilendirilen kii tarafndan yaplr. TIR karnesinin ibrasna ilikin ilemler tamamlanmadan programa kayt ilemi yaplmaz.

(2) TIR karnesi kapsamnda Trkiyeye eya getiren ticari tatlarn 2 No.lu Tat Takip Programna kayd yaplmaz. Ancak, TIR karnesi kapsamndaki eyasn bir i gmre boalttktan sonra bo olarak yurtdna k yaplacak olan veya yk almak zere baka bir gmrk idaresine sevk edilen yabanc plakal tatlar 2 No.lu Tat Takip Programna kaydedilir.

(3) Ticari kullanma mahsus kara tatlarnn gmrkl sahadan k srasnda bo olup olmadklar grevlendirilen gmrk ya da muhafaza memurlar tarafndan kontrol edilir.

(4) Tatlar iin gmrklerden gei karnesi ibraz edilmi ise programa bu belgelere ilikin bilgiler de kaydedilir.

Ticari kullanma mahsus kara tatlarnn sreleri

MADDE 15 (1) Bu tatlardan;

a) Ticari kullanma mahsus kara tatlarna 30 (otuz) gne kadar,

b) Toplu gezilerde kullanlan otobslere 90 (doksan) gne kadar,

c) Bakanlar Kurulu Karar uyarnca valiliklerce dzenlenen snr ticareti uygunluk belgesine istinaden yaplan ithal eyas tamaclnda kullanlan tatlara 15 (onbe) gne kadar,

sre verilir.

(2) Tatlar iin gmrklerden gei karnesi ibraz edilmi ise yukarda belirtilen sreler de dikkate alnarak, karnede belirtilen sreler dhilinde ilem yaplr.

Ticari kullanma mahsus kara tatlarnn k ilemleri

MADDE 16 (1) k yaplacak olan ticari tatn ayniyetine uygunluunun tespit edilmesi halinde 2 No.lu Tat Takip Programna kaydedilerek k ilemi gerekletirilir.

(2) Tatlar iin gmrklerden gei karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili ilemler de gerekletirilir.

(3) Ticari kullanma mahsus kara tatlarnn gmrkl sahadan k srasnda bo olup olmadklar grevlendirilen gmrk ya da muhafaza memurlar tarafndan kontrol edilir.

NC KISIM

Sre Uzatm ve artlarn hlali

 

BRNC BLM

Sre Uzatm

Kiisel ve ticari kullanma mahsus kara tatlarnn sre uzatm

MADDE 17 (1) Tat sahipleri, srcleri veya firma yetkilileri tarafndan herhangi bir gmrk idaresine sresi ierisinde yaplacak mracaatla; kaza, yangn gibi beklenmeyen haller, herkese bilinen olaan d durumlar, hastalk ve tutukluluk hali gibi olaylarn tatn yurtta kalma sresi ierisinde cereyan ettiinin resmi belgelerle ispatlanmas ya da ihracatnn ykn zamannda tedarik edememesi nedeniyle yklemenin gecikmesi hlinde bunun ihracatdan alnacak belge ile kantlanmas durumunda, sre uzatm talebinde bulunabilirler.

(2) Sre uzatmna ilikin dilekelerin tatn yurtta kalma sresi ierisinde verilmesi esastr. Ancak mracaatn tatn yurtta kalma sresinden sonra olmas ve talebin uygun bulunmas hlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkras uygulanarak ilem tesis edilir.

(3) Mcbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek salk raporlarnda istirahat sresinin belirtilmi olmas, zel hastane ve poliklinikler ile zel doktordan alnan salk raporlarnn il salk mdrl veya salk grup bakanl tarafndan onaylanm olmas gerekir. stirahat sresi belli olmayan ve onaylanmam olan salk raporlarna istinaden sre uzatm yaplmaz.

(4) Girii srasnda ibraz edilmeyen emeklilik belgesinin daha sonra ilgililer tarafndan ibraz edilmesi hlinde emeklilere verilen 360 (yzaltm) gnlk sre gz nnde bulundurularak ilem yaplr.

(5) Geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu kapsamnda getirilen tatlarla ilgili olarak;

a) Tata ilikin sre uzatm talepleri; tat, yabanc tatlar geici giri karnesi ile getirilmi ise kefil kurulu araclyla, geici giri belgesi ile getirilmi ise ilk giri izni srasnda aranlan belgeleri veren kurulular araclyla gmrk idaresine yaplr. Yabanc tatlar geici giri formu ile getirilen tatlarn sre uzatm talepleri dorudan gmrk idaresine yaplr.

b) Tat sahiplerinin geici ithal giri iznindeki durumlarnn devam ettiini belgelendirmesi hlinde, tatlarn Trkiyede kalma sreleri uzatlr. Bu ekilde yaplacak sre uzatmlarnda bir seferde verilecek sre 24 (yirmidrt) ay geemez. Sre uzatmnn geici ithalatn yapld gmrk idaresinden baka bir gmrk idaresince yaplmas halinde, ilgili belgeler geici ithalatn yapld gmrk idaresine gnderilir.

c) Gmrk idaresi tarafndan yaplan sre uzatmlar; tat, yabanc tatlar geici giri karnesi ile Trkiyeye getirilmi ise karne cildine, geici giri belgesi ile getirilmi ise belgenin arka yzne kaydedilir. Yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlarn sre uzatm ilemlerinde, eski form iptal edilir ve yeni bir form dzenlenerek ilem yaplr.

) Sre uzatmna dair belgelerin temini iin yaplan resmi bavuru sonularnn beklenildiine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte geerlilik sresi ierisinde kefil kurulu veya ilgili gmrk idaresine verilen dilekeler dikkate alnr.

d) Trkiyeye geli amacna ynelik artlar sona eren ancak, alma izni, renim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sresinin uzatlmas iin ilgili kurululara sre bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gn iinde mracaat bulunan ve ilgili kurulularca sresi uzatlan kiilerin sre bitim tarihinden sonra yaplan uzatm talebi, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkras uyarnca ilem yaplarak sonulandrlr.

e) Sre uzatmna esas alma izni, renim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin srelerinin ilgili kurulularca uzatlmamas, iptal edilmesi ya da geici ithalat rejiminin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun olumas hlinde bu hususun ilgiliye bildirimine ilikin yaznn tarihinden, 5901 sayl Trk Vatandal Kanununun 28 inci maddesi kapsam kiiler ile ikamet tezkeresinde alma izninden muaftr erhi bulunan kiilerin alt i yerinden k tarihinden itibaren en ge 30 (otuz) gn ierisinde ilgili tarafndan tatn gmrk gzetimine braklmas gerekir. Sre uzatmna esas olan belgelerin, sresinin uzatlmasna ilikin olarak ilgili kurumlara yaplan mracaatn reddedilmesi hlinde, yaplan mteakip mracaatlar dikkate alnmaz.

KNC BLM

karlmayan Tatlar, Takibat lemleri ve artlarn hlali

karlmayan tatlara ilikin takip ilemleri

MADDE 18 (1) Gmrk idareleri tarafndan tat takip programlar zerinden her ay sorgulama yaplarak, kendi idarelerinden girii yaplan ve sresi ierisinde karlmayan kiisel ve ticari kullanma mahsus kara tatlar tespit edilir ve tatlarn k yapp yapmad ilgili programlardan 4 (drt) ay sre ile takip edilir. Yaplan aratrma sonucunda tatn yurt dna k yaptnn tespit edilmesi hlinde kayt kapatma ilemi gerekletirilir.

(2) Yaplan aratrmadan sonu alnamamas halinde, sresi ierisinde yurtd edilmeyen tatlara ilikin bilgiler, ileri Bakanl nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak zere her yln nisan, austos ve aralk aylarnda bal bulunduu bamdrlk araclyla Mstearla (Gmrkler Kontrol Genel Mdrl) intikal ettirilir. Ayrca 19 ve 20 nci maddede belirtilen ilemler yaplr.

artlarn ihlali

MADDE 19 (1) Geici ithaline izin verilen kiisel ve ticari kullanma mahsus kara tatlarnn; getirili amac dnda kullanlmas, bir bakasna kiralanmas, dn verilmesi, baka bir ahsa izinsiz devredilmesi, satlmas, hak sahibi olmayan kiilerce kullanlmas, tatla birlikte giren ve belgelerinde kaytl olan paralarnn izinsiz olarak deitirilmesi, kiisel kullanma mahsus kara tatlar iin yurtta kalma sreleri ierisinde yurtdna karlmamas veya herhangi bir gmrk idaresine teslim edilmemesi hlinde, 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu hkmleri sakl kalmak kaydyla, Kanunun 238 inci maddesi hkmleri uyarnca ilem yaplr ve geici ithal izni iptal edilerek tat gmrk idaresince teslim alnr.

(2) Yabanc lke kl Trkiye varl ya da yabanc lke varl olan ve lkemizde transit hlinde bulunan geici (ZOLL) plakal tatlarn verilen sre ierisinde yurtd edilmemesi hlinde, 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu hkmleri sakl kalmak kaydyla Kanunun 241 inci maddesinde yer alan transite ilikin hkmler uygulanr.

(3) Yukarda belirtilenlerin dndaki usulszlk hallerinde ise Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkras uyarnca ilem yaplr.

(4) Geici ithalat izni verilen kiinin ldnn belgelendirilmesi halinde nc ahslar tarafndan getirilen tatlar, herhangi bir ceza uygulanmasna gerek bulunmadan gmrk idaresince teslim alnr.

(5) Kaza ya da arza sebebiyle, geici ithalat izni verilen kii tarafndan gmrk idaresine teslim edilemeyen tatlar, yetkili olduunu belgelendiren sigorta irketleri tarafndan gmrk idaresine teslim edilebilir.

Giri gmrk idarelerince, gmrk vergi ve cezalarn takibine ilikin yaplacak ilemler

MADDE 20 (1) Giri gmrk idarelerince, artlarn ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gmrk vergileri ile ilgili olarak;

a) Herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden Trkiyeye geici girii yaplan tatlar ile yabanc tatlar geici giri formu kapsam tatlar iin ilgili kii,

b) Yabanc tatlar geici giri karnesi kapsam tatlar ile kefil kurulu kefaletindeki yabanc otomobil kulplerince verilen gmrklerden gei karnesi kapsam tatlar iin kefil kurulu,

c) Geici giri belgesi kapsam tatlar iin taahhtnameyi veren kurulu,

nezdinde takibat ilemlerine balanlr.

(2) Tahakkuk ettirilecek para cezalarnn takibat ilemleri ilgili kii nezdinde yrtlr.

(3) Tatn gmrk gzetimine alnm olmas hlinde Kanunun 238 inci maddesi uyarnca yaplacak tahakkuklarda zel tketim vergisi tahakkuka dhil edilmeksizin, tatn mevcut olmamas hlinde ise zel tketim vergisi dhil edilerek ilem yaplr.

(4) Tat sahibinin lm hlinde, tatn gmre teslim veya yurt d edilmemesi durumunda tatn gmrk vergileri reddi miras talebinde bulunmayan varislerinden tahsil edilir, ayrca para cezas uygulanmaz.

(5) Kanunun 238 inci maddesi kapsamnda ceza uygulanmas hlinde, tahakkuk eden para cezasnn tahsil edildiinin ya da teminata balandnn anlalmas halinde tatn kna izin verilir.

(6) Sresi ierisinde yurtd edilmeyen tatn, emniyet birimlerince ya da baka bir sebeple bir gmrk idaresine teslim edilmesi halinde, cezai takibat ilemleri tat teslim alan gmrk idaresi tarafndan yerine getirilir ve ilem neticesinden ayrca giri gmrk idaresine bilgi verilir. Giri gmrk idaresince sz konusu tat ile ilgili dzenlenmi bir ceza karar var ise iptal edilir.

(7) artlarn ihlali neticesinde vergi ve cezalarn tahsil edilmi olmas tatn serbest dolama giriini salamaz. Vergi ve cezalar denmi dahi olsa tatn yurtd edilmesi gerekir.

DRDNC KISIM

eitli ve Son Hkmler

 

BRNC BLM

eitli Hkmler

Tat kaydnn sonradan kapatlmas

MADDE 21 (1) Takibe geilen tatlara ilikin olarak; kefil veya taahhtname veren kurulularca ya da ilgili tarafndan yabanc lke resmi kurulularndan alnacak belgelerle tatn yurt dnda olduunun ispatlanmas ya da tatn bir gmrk idaresince teslim alndnn veya bir gmrk idaresine terk edildiinin anlalmas hlinde tat kaytlar kapatlr.

(2) Tat yurtd etmesine ramen pasaportuna ka ilikin tat kaesi tatbik edilmemi kiiler herhangi bir gmrk idaresine bavurarak tat kaydnn kapatlmasn isteyebilirler. Tatn knn yapldnn anlalmas hlinde gmrk idaresince, ilgilinin pasaportuna ka ilikin tat kaesi tatbik edilir.

(3) Ayrca yaplan takibatlarn durdurulmas iin ilem sonucundan giri gmrk idaresine ve Mstearla (Gmrkler Kontrol Genel Mdrl) bilgi verilir.

Tamir amacyla getirilen tatlar ile geici plakal tatlar

MADDE 22 (1) Yurtdndan tamir, bakm, onarm ve tadilat gibi amalarla srlerek getirilen kiisel ve ticari kullanma mahsus kara tatlar 2 No.lu Tat Takip Programna kaydedilir.

(2) Yabanc lke kl Trkiye varl ya da yabanc lke varl olan ve lkemizde transit hlinde bulunan geici (ZOLL) plakal tatlara en ok 15 (onbe) gn sre verilir.

Tatlarn vekleten getirilmesi

MADDE 23 (1) Tatn mlkiyet sahibi dnda baka bir ahs tarafndan vekleten getirilmesi durumunda;

a) Elilik, konsolosluk veya noter onayl vekletname ya da tat getiren ahs ile tatn mlkiyet sahibinin giri gmrk idaresinde hazr bulunmalar hlinde, bu kiilerin kendi aralarnda dzenleyecekleri ve gmrk idaresince onaylanan vekletname,

b) Gerek kiilerin kendi aralarnda dzenleyerek ilgili lkenin gmrk, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarna onaylatlm olan belge,

c) Uluslararas Tur ttifak (AT) ve Uluslararas Otomobil Federasyonu (FIA) yesi lkelerin otomobil kurulularnca dzenlenen belge,

) Otomobil firmalar ve dier tzel kiiliklere ait tatlar iin firma sahibi veya ynetim kurulunun imza ve onayn ieren vekletname,

d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen tatlar iin kira szlemesi,

kabul edilerek tatn giriine izin verilir.

Giriine izin verilmeyecek tatlar ile belgelerin geerli saylmayaca haller

MADDE 24 (1) Mlkiyete ilikin geerli bir belge veya vekletname ibraz edilmemesi,

(2) Sigorta poliesi sresinin bitmi olmas ya da Trkiyenin tamamn kapsamamas veya uluslararas geerlilii olan yeil kart sorumluluk sigortasnda (green card-carte verte) Trkiye rumuzu "TR"nin zerinin izilmi olmas,

hallerinde tatlarn giriine izin verilmez.

(3) braz edilen belgelerin geerlilik sreleri yoksa, geerlilik sreleri bitmi ya da Trkiyede geerli deilse veya belgeler zerinde kaznt, silinti yaplm ve usulne uygun olarak dzeltilerek imzalanp kaelenmemi ise,

bu belgeler kabul edilmez.

Gmrklerden gei karneleri zerinde deiiklik

MADDE 25 (1) Gmrklerden gei karneleri zerindeki bilgiler, bu belgeyi veren kurulular tarafndan deitirilebilir. Bu belgeler gmrk idaresine ibraz edildikten sonra gmrk idaresinden onay alnmadan karneler zerinde deiiklik yaplamaz.

Hak sahibi dnda tat kullanm

MADDE 26 (1) Bu Tebli kapsamnda getirilen tatlardan;

a) Turistik kolaylklardan faydalanlarak geici olarak ithal edilen tatlar, tat sahibinin, ikamet yeri Trkiye Gmrk Blgesi dnda bulunan ei veya usul ya da fruu olan kiilerce,

b) Geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu kapsamnda geici olarak ithal edilen tatlar, tat sahibinin ei veya usul ya da fruu olan kiilerce,

c) Belirli bir sre grev yapmak zere Trkiyeye gelen kii tarafndan getirilen tatlar, zel bir hizmet akdi ile tat srcs olarak istihdam edilen Trkiye Gmrk Blgesinde yerleik kii tarafndan,

) Yukarda belirtilen durumlar dndaki tatlar, geici ithal izni verilen kiinin tatta bulunmas kouluyla seyahat sresince nc ahslarca,

kullanlabilir.

d) Geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu kapsamndaki tatlar iin dzenlenen geici trafik tescil belgelerine "satlamaz" kaydnn yan sra, "ruhsatta ad kaytl kii, ei veya usul ya da fruu olan kiiler dnda baka kiilerce kullanlamaz" ibaresi konulur. Tatn zel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kii tarafndan kullanlmasna gmrk idaresince izin verilmesi hlinde, bu durum geici trafik tescil belgesinde ayrca belirtilir.

Tatsz kacak ahslar

MADDE 27 (1) Tatn gmrk gzetimine braklmadan ilgilinin yurtdna geici olarak kna, tatn bakas tarafndan kullanlmayacana ilikin iki nsha dzenlenen ve bir rnei ilgiliye verilen ek-7deki taahhtnamenin alnmas ve gmrk idaresince uygun bulunmas halinde izin verilir. Yaplan bu ilem 1 No.lu Tat Takip Programnn Tatsz klar blmne kaydedilir.

(2) lgilinin tat gmrk denetimine brakarak yurtdna kmak istemesi hlinde tat herhangi bir gmrk gzetimine braklabilir. Ancak, gmrk idaresinin tat muhafaza altna alacak yerinin bulunmamas hlinde, tatn teslim edilecei tzel kiilie sahip resmi veya zel kurululardan tatn kendilerinde muhafaza edileceine ve kullanlmayacana ilikin taahhtname alnmak suretiyle gmrk gzetimi altnda uygun bulunacak yerlere konularak klarna izin verilir. lgilinin pasaportuna gerekli meruhat verilerek bilgisayar kaytlarndan tatn giri kayd kapatlr.

Mlkiyet devri

MADDE 28 (1) Geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formuna kayden ithal edilen tatlarn yine bu belgelere kayden tat getirme hakk bulunan bir bakasna devir ileminin yaplabilmesi, kiilerin asl ikametghnn bulunduu lkede ya da o lke topra saylan elilik veya konsolosluklarda mlkiyet devrinin yapldnn belgelendirilmesi ve tatn gmrk gzetimine alnmas hlinde mmkndr.

(2) Turistik kolaylklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geici ithali yaplan tatlarn bir bakasna mlkiyet devri yaplamaz. Ancak, bu kapsamda getirilen tatn geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formuna kayden tat ithal etme hakk bulunan aile nitesine dhil bir bakasna mlkiyet devrinin yaplmasna birinci fkrada belirtilen ilemin yerine getirilmesi kouluyla izin verilir.

Tatlarn vekletname yolu ile yurtd edilmeleri veya devir ilemleri

MADDE 29 (1) Turistik kolaylklardan faydalanlarak geici ithali yaplan tatlarn, geerli bir vekletname ile Trkiye Gmrk Blgesi dnda yerleik baka bir ahs tarafndan yurtd edilmesine, veklet veren ve veklet alan kiilerin gmrk idaresine birlikte mracaat halinde izin verilir. Bu ilem, 1 No.lu Tat Takip Programnda tatn ilk giriine ilikin kaydn kapatlmas ve devralan ahs adna giri kayd oluturulmas eklinde gerekletirilir.

(2) Tata verilecek srenin hesabnda, tatn girii srasnda verilen sreden arta kalan sre ile devralacak ahs iin hesaplanacak sre arasnda daha ksa olan dikkate alnr. Devralacak ahsn emekli olmas halinde ise emekliler iin yaplan zel dzenleme gz nnde bulundurulur.

(3) Devralan ahsn ya da tatn sresinin bulunmadnn anlalmas hlinde 1 No.lu Tat Takip Programna kayden en ok 7 (yedi) gn sre verilerek tatn yurtd edilmesi salanr.

(4) Tat sahibinin lm hlinde, mahkeme karar ile tespit edilen tm varislerin vekletlerinin ibraz edilmesi kaydyla tatn yurtd edilmesine izin verilir.

alnan tatlar

MADDE 30 (1) Kiisel ve ticari kullanma mahsus kara tatlarnn alnmas hlinde ilgililer tarafndan, alnma olayna ilikin emniyet veya jandarma birimlerince dzenlenecek belge ve mahkeme karar veya cumhuriyet savclndan alnacak belgelerle gmrk idaresine mracaat edilerek, tatn kaytlardan dm istenilir.

(2) alnd ispat edilen tatlara ait vergiler aranmaz.

(3) lgili gmrk idaresince alnma olayna ilikin belgeler uygun bulunursa, tatn programdaki giri kayd alnd tarih itibariyle ve alnt kaydyla kapatlr. Ayrca turistik kolaylklardan faydalanlarak geici ithali yaplan tatlar iin ilgilinin pasaportu zerinde gerekli ilemi yaplr.

(4) Tatn gmrklerden gei karnesi, geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formu ile girmi olmas durumunda, sz konusu belgeler zerinde ka ilikin ilemler yaplr.

(5) alnan tat, geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi veya yabanc tatlar geici giri formu ile girmi ise teminatn zm ve tat kaydnn kapatlmas iin geici ithal ileminin yapld gmrk idaresine bildirilir.

(6) Tatn ihbar kaytlarna alnmas salanarak alnma olayna ilikin belge rnekleri Mstearla (Gmrkler Kontrol Genel Mdrl) gnderilir.

(7) alndktan sonra bulunan tatlar gmrk gzetimine alnarak sahibine tebligat yaplr. Bu tatlar geici depolanan eya statsnde deerlendirilir ve tebligatta belirlenen sre iinde teslim alnmamas durumunda tasfiyeye ilikin hkmler uygulanr.

(8) alndktan sonra bulunan tat sahibinin mracaat hlinde kalan sre verilerek yeni bir giri ilemi yaplr. Sigorta irketince tatn yurtd edilmek istenilmesi durumunda, sigorta irketinin ilgili tarafndan yetkilendirildii ya da tatn alnmas sebebiyle ilgiliye tazminat dendiinin ispatlanmas art aranr.

Kazaya urayan tatlar

MADDE 31 (1) Kaza veya herhangi bir nedenden dolay hasar grmesi sonucu kullanlamayacak duruma gelen tata ait vergiler aranmaz. Hasara urayan tatn, yurtdna karlmas veya gmre terk edilmesi gerekir.

(2) lml veya yaralanmal kazalarda mahkeme karar ya da cumhuriyet savcl yazs, dier hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince dzenlenecek olay yeri tespit tutana veya yetkili sigorta irketlerinin eksperlerince dzenlenecek ekspertiz raporlar ile kaza durumu belgelendirilir.

(3) Yurtdna karlmak istenmeyen tat enkaznn terk edilmek istenmesi hlinde tat sahibince veya yetkilendirilen kiilerce ilgili belgelerle birlikte gmre terk dilekesine istinaden ilem yaplr. Terk edilmek istenen tatn gmrk idaresine getirilmesi durumunda gmrk idaresince oluturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yaplarak, getirilmesinin mmkn olmamas durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakn gmrk idaresince grevlendirilecek heyet tarafndan giri ayniyetine uygunluu belirlenerek, dzenlenecek tutanakla birlikte gmrk idaresine bildirilir ve tasfiye hkmlerine tabi tutulur.

(4) Hasara urayan tatn, yurtd edilmek istenilmesi hlinde tatn bir gmrk idaresine tesliminden ve heyet tarafndan ayniyet tespiti yapldktan sonra kna izin verilir. Sigorta irketince bavuruda bulunulmas durumunda, sigorta irketinin ilgili tarafndan yetkilendirildii ya da tatn kazas sebebiyle ilgiliye tazminat dendiinin ispatlanmas art aranr.

(5) Kaza geirerek hasara urad gmrk idaresince tespit olunan tatlar ile Trkiye Gmrk Blgesi dna karlabilmesi iin tamirine ihtiya duyulan tatlarn tamirleri, tat sahipleri veya yetki verilenler tarafndan talepte bulunulmas hlinde gmrke uygun grlen yerde ve gmrn gzetimi altnda yaplr.

(6) Tamir ileminin tatn yurtta kalma sresinden sonraya uzamas durumunda bu husus gmrk idaresince yerinde tespit edilerek tutanaa balanr. Tamir sonucunda tat gmrk gzetimine alnr.

(7) Tatn tamiri iin gereken yedek paralarn szl beyan formu dzenlenmesi suretiyle teminatl olarak ya da memur refakatinde Trkiye Gmrk Blgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata balanmak kaydyla tattan ayr olarak gelen yedek parann ilgili tata montajnn yapldnn ve deitirilen parann yurt d edildiinin veya devlete terk edildiinin belgelendirilmesi hlinde teminat zlr.

(8) Deitirilen eski paralarn yurtd edilmek istenilmesi hlinde, dzenlenecek szl beyan formu ile yeniden ihracna izin verilir.

Tasfiye

MADDE 32 (1) Geici ithalat izni verilen kiinin talebine istinaden gmrk gzetimine alnm tatlara ilikin Gmrk Ynetmeliinin 417 nci maddesi kapsamnda ilem tesis edilir.

(2) Sahipsiz olarak ele geirilen tatlar, geici ithalat izni verilen kiinin tespit edilememesi veya adreslerinin belli olmamas durumunda, geici depolama sresi bitiminde herhangi bir tebligat yaplmakszn tasfiyeye tabi tutulur. Tespit edilmesi durumunda ykmlsne yaplacak tebligatta, tatn geici depolama sresinin sonunda tasfiyeye tabi tutulaca hususuna yer verilir.

(3) Geici ithalat izni verilen kiilerin tatlarn geici olarak gmrk idaresine teslim etmeleri hlinde ek-8deki rnee uygun dileke alnr. Sz konusu dilekenin alnmad durumlarda ilgiliye tebligat yaplarak tatn, geici depolama sresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) aylk sre sonunda tasfiyeye tabi tutulaca bildirilir.

(4) lgilinin beyan ettii adresine tebligat yaplamamas hlinde ilanen tebligat ya da yurtdnda yaayanlar iin Mstearlk (Gmrkler Kontrol Genel Mdrl) araclyla yurtd adreslerine tebligat yaplmas suretiyle ilem tesis edilir.

(5) Tahakkuk ettirilen para cezalarnn tahsil edilememesi hlinde tasfiyelik hale gelen tatlarn sat bedelinden, Kanunun 180 inci maddesi uyarnca mahsubunun yaplmas amacyla tata ait tespit tahakkuk belgelerine ceza tutarlar yazlr veya sattan nce ilgili tasfiye iletme ube mdrlne yazl olarak bildirilir.

Geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formu kapsamnda ilem yapmaya yetkili gmrk idareleri

MADDE 33 (1) Geici giri belgesi, yabanc tatlar geici giri karnesi ve yabanc tatlar geici giri formuna kayden tat getirecek kiilere, geici ithal iznini vermeye ve ilemleri yerine getirmeye bu kiilerin bulunduu yere en yakn gmrk idaresi yetkilidir. Birden fazla gmrk idarelerinin bulunduu yerlerde bu tr ilemleri yapmaya yetkili gmrk idaresi gmrk ve muhafaza bamdrlklerince belirlenir.

Kefil kurulua ilikin hkmler

MADDE 34 (1) Bu Tebliin 4 nc maddesinin (e) ve (o) bentlerinde tanmlanan ve gmrk idarelerine teminat hkmnde ibraz edilen karneleri dzenlemeye yetkili kefil kurulular, kapsam, yetki ve sorumluluklar dzenleyen bir protokol ile Mstearlka belirlenir.

KNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 35 (1) 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayl Resm Gazetede yaymlanan 1 Seri No.lu Kiisel ve Ticari Kullanma Mahsus Kara Tatlarna likin Gmrk Genel Teblii yrrlkten kaldrlmtr.

(2) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayl (5 inci mkerrer) Resm Gazetede yaymlanan 1 Seri No.lu TIR lemleri Gmrk Genel Tebliinin 51 inci maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Bu Teblide yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat

MADDE 36 (1) Bu Teblide yer almayan hususlarda; 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayl Resm Gazetede yaymlanan Geici thalat Szlemesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4458 sayl Gmrk Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakkndaki 2009/15481 sayl Karar hkmlerine gre ilem yaplr.

Yetki

MADDE 37 (1) Gmrk Mstearl (Gmrkler Kontrol Genel Mdrl) bu Tebliin uygulanmasn temin etmek amacyla gerekli grecei her trl tedbiri almaya, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya yetkilidir.

Protokol hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebli ile yrrlkten kaldrlan 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayl Resm Gazetede yaymlanan 1 Seri No.lu Kiisel ve Ticari Kullanma Mahsus Kara Tatlarna likin Gmrk Genel Tebliinin 24 nc maddesi uyarnca kefil kurulular ile Gmrk Mstearl arasnda dzenlenmi bulunan protokoller, bu protokollerin yerine yenileri dzenleninceye kadar yrrlkte kalrlar.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

EK: 1

 

DPLOMATK MSYON TEMSLCLKLER YA DA BENZER ULUSLARARASI KURULULARDA ALIAN DPLOMAT OLMAYAN MEMURLARIN KSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAITLARINA LKN

GEC GR BELGES

 

.. Bykelilii

No: ..

 

Bykeliliimizde / Tekilatmzda diplomat olmayan memur olarak alan Trkiyeye aada zellikleri yazl tatn getirmi bulunmaktadr.

 

Ad geenin bu tatn hibir suretle satmayacan, giderken tekrar aynen gtreceini, herhangi bir sebeple gtrmez ise mevzuat dhilinde alnmas gereken gmrk vergilerini deyeceini, dhilde alnan vergileri vereceini ve yurt dna kesin k esnasnda gmrk ve maliye daireleri ile her trl iliiinin kesilmesinden sonra ayrlmasna msaade edileceini, aksi takdirde gmrk idarelerince aranan gmrk vergilerinin deneceini Bykeliliimizce / Tekilatmzca beyan ve taahht ederiz.

 

  //20

Bykeli

Rmork veya Karavan varsa bu ksmda ayrca belirtilecektir

 

Tatn

Markas :

Modeli :

Tipi :

Cinsi :

Motor no :

ase no :

Kap adedi :

Radyo/teyp markas :

Silindir adedi :

Arl :

Trkiyeye giri tarihi :

 

Tat Sahibinin

Doum yeri :

Doum tarihi :

Trkiyeye son geli tarihi :

Trkiyede ka yldan beri

Oturduu :

Adresi :

 

.. Eliliince/Tekilatnca yukarda tatm hakknda taahht olunan hususlar aynen kabul ve beyan ederim.

 

Tarih ve mza


EK: 2

 

TRKYEYE TEKNK BRL VEYA BENZER ANLAMALAR UYARINCA ALIMAK ZERE GELEN UZMANLARIN KSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAITLARINA AT GEC GR BELGES

 

Hkmetimizle . Hkmeti arasnda yaplan ../../20.. tarihli anlama hkmleri gereince Bakanlmzda/Tekilatmzda almakta olan . Trkiyeye aada zellikleri yazl tatn getirmi bulunmaktadr. 

 

Ad geenin bu tatn hibir suretle satmayacan, giderken aynen gtreceini, herhangi bir sebeple gtrmez ise mevzuat dhilinde alnmas gereken gmrk vergilerini deyeceini, dhilde alnan vergileri vereceini ve yurt dna kesin k esnasnda gmrk ve maliye daireleri ile her trl iliiinin kesilmesinden sonra ayrlmasna msaade edileceini aksi takdirde gmrk idarelerince aranan gmrk vergilerinin Bakanlmz/Tekilatmz tarafndan deneceini beyan ve taahht ederim.

 

//20

Ad Soyad

Tam yetkili ahsn

(Memuriyet unvan)

(mza ve Mhr)

 

Rmork veya Karavan varsa bu ksmda ayrca belirtilecektir

 

Tatn

Markas :

Modeli :

Tipi :

Cinsi :

Motor no :

ase no :

Kap adedi :

Radyo/teyp markas :

Silindir adedi :

Arl :

Trkiyeye giri tarihi :

 

Tat Sahibinin

Doum yeri :

Doum tarihi :

Trkiyeye son geli tarihi :

Trkiyede ka yldan beri

Oturduu :

Adresi :

 

.. Bakanlnca/Tekilatnca yukarda evsaf gsterilen tatm hakknda taahht olunan hususlar aynen kabul ve beyan ederim. 

 

Tarih ve mza


EK: 3

 

YABANCI TAITLAR GEC GR FORMU

 

Tat Sahibinin

Ad soyad :

Baba ad :

Doum yeri :

Doum tarihi :

Pasaport no :

Adresi :

 

Tatn

Markas :

Modeli :

Tipi :

Cinsi :

Motor no :

ase no :

Kap adedi :

Radyo/teyp markas :

Silindir adedi :

Arl :

Trkiyeye giri tarihi :

Yabanc plakas :

Yerli plakas :

 

Rmork veya Karavan varsa bu ksmda ayrca belirtilecektir.

 

Teminatn

Tutar :

Makbuz no :

 

Sre Sonu :

 

Yukarda zellikleri belirtilen tat hakknda .. Gmrk Mdrlnce nolu dosya alarak geici girii salanmtr.

 

 

//20

Gmrk Mdr

(mza ve Mhr)

 

 


EK: 4

 

TAIT KAES RNEKLER

 

 

Giri tat kaesi

 

 

kaegiri.JPG

 

 

k tat kaesi

 

 

kaek.JPG

 

Kae Ebatlar :

Genilik: 3,8 cm.

Ykseklik 2 cm.


EK: 5

 

GEC TRAFK TESCL BELGES

 

Aada zellikleri yazl otomobil/motosiklet hakknda gmrmzce gerekli geici giri ilemi yaplmtr.

 

ileri Bakanl Emniyet Genel Mdrlnn bu hususta yaymlad tamime gre trafie tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kaytlarn kapatmalar iin milli plakalarnn kendilerine iade edilmesi ve bu geici trafik tescil belgesine istinaden ahara, devir, sat veya Trkiyede mukim ahslar tarafndan iktisabnn yaplmamas ricasyla yalnz trafik brosuna ibraz olunmak zere bu ahadetname dzenlenmitir.

 

lgiliye verilen MA-MZ plakasnn Mdrlmze bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

Gmrk Mdr/Memuru

(mza ve Mhr)

Tatn

Markas :

Modeli :

Tipi :

Cinsi :

Motor no :

ase no :

Beygir gc :

Kap adedi :

Radyo/teyp markas :

Silindir adedi :

Arl :

 

Tat Sahibinin

Ad soyad :

alt / ikamet ettii /

tahsilde bulunduu yer :

adresi :

Ev adresi :

GSM numaras :

E-mail adresi :

Giri belgesinin tr :

Geerlilik tarihi :

Numaras :

 

NOT: Tatn ruhsatna "Satlamaz" kaydnn yan sra, "Ruhsatta ad kaytl kii, ei veya usul ya da fruu olan kiiler dnda baka kiilerce kullanlamaz" ibaresi konulmaldr.

 

NOT 2 : zel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kii tarafndan kullanlmasna izin verilmesi hlinde, tat ruhsatna hizmet akdi kapsamnda ... tarafndan da kullanlabilir ibaresi konulmaldr.

 


EK: 6

 

YABANCI TAITLAR GEC GR KARNES

VEYA YABANCI TAITLAR GEC GR FORMU

KAPSAMINDA TAIT GETREN AHISLAR TARAFINDAN

VERLECEK TAAHHTNAME

 

 

 

. GMRK MDRLNE

 

Geici ithalinin yaplmasn istediim otomobilim/motosikletim ve otomobilimle beraber bir adet Karavanm/Rmorkum yurtd edilmeden baka tat getirmeyeceimi, bu tat yalnz kiisel ve aile ihtiyalarnda kullanacam, nc ahslara kullandrmayacam, her ne sebeple olursa olsun bakalarna devir veya sat veya Trkiyede mukim gerek veya tzel kiiler tarafndan iktisabnn yaptrlmayacan, geici ithalat rejimi hkmlerine esas durumumda bir deiiklik olmas halinde 30 (otuz) gn ierisinde gmrk idaresine bilgi vereceimi, tatn ilk giriinden itibaren 30 (otuz) gn ierisinde i yerine/ikamet yerime en yakn trafik idaresine kayt ettireceimi, benzerlerinden dhilde alnmakta olan vergi ve resimlerini deyeceimi, tatn giriine dayanak tekil eden Yabanc Tatlar Geici Giri Karne sresinin uzatlmas iin sre bitmeden nce kefil kurulu aracl ile gmrk idaresine, Yabanc Tatlar Geici Giri Formu sresinin uzatlmas iin sre bitmeden nce gmrk idaresine bavuracam ve bunlara uymadm takdirde, hakkmda 4458 sayl Gmrk Kanunu ve buna ilikin mevzuat hkmlerinin uygulanmasn taahht ve kabul ederim.

 

 

 

 

mza

 

Tat Sahibinin

Ad soyad :

Doum yeri :

Doum tarihi :

Adresi :

Cep telefonu numaras :

E-posta adresi :

NOT: Getirilmeyen tatn st izilecektir.

 


 

ANNEX: 6

 

COMMITMENT LETTER TO BE GIVEN BY PERSONS BRINGING VEHICLES UNDER THE CARNET OF TEMPORARY ENTRANCE FOR FOREIGN VEHICLES OR TEMPORARY ENTRANCE FORM FOR FOREIGN VEHICLES

 

 

 

. CUSTOMS DIRECTORATE

 

I commit and accept that I will not bring another vehicle unless my car/motorcycle and only a single Caravan/Trailer with my car which I asked for the temporary admission are deported, I will use this vehicle only for personal and family needs, will not let it be used by third persons, whatever the reason is not to transfer or sale it to others or allow to be acquired by natural or legal persons resident in Turkey, inform the customs authority in 30(thirty) days in the case that an amendment occur in my situation based to the temporary admission regime, to register to the traffic office nearest to the place of business/resident in 30(thirty) days as of the first entrance of the vehicle, to pay the tax and duties levied on similars inwards, to apply to the Customs Office to extend the term of the Carnet of Suspense Entry for Foreign Vehicles providing basis for the entrance of the vehicle by the guarantor board before the time expired and in the event that I dont comply with these, to be applied Customs Law numbered 4458 and related legislation .

 

 

Signature

 

Owner of the Vehicle

Name,Surname :

Birthplace :

Birthdate :

Address :

Mobile number :

E-mail :

NOTE: The vehicle not brought is to be crossed out.


EK: 7

 

YURTDIINA TAITSIZ IKACAK AHISLARA LKN TAAHHTNAME

 

. GMRK MDRLNE

 

 

Yurtdna geici olarak kma mecburiyetinde olduumdan tarihinde Trkiyeye getirmi olduum ve . tarihine kadar sresi bulunan ... plakal tatm yurtd etmeden veya gmrk gzetimine brakmadan, yurtdna kma izin verilmesini talep ediyorum.

 

Yurtdnda olduum sre boyunca, sz konusu tatn aada beyan ettiim adreste park halinde bulunacan, eim veya usul ya da fruum olanlar dhil bakalar tarafndan kullanlmayacan, sre bitiminde yurtdna karacam ya da gmrk idaresine teslim edeceimi, yurtdnda bulunduum srenin, tatn Trkiyede bulunma sresine ilave edilmeyeceini bildiimi beyan ve taahht ederim.

 

//20

Ad Soyad

 

Ad soyad :

GSM numaras :

E-mail adresi :

Pasaport no :

T.C. kimlik no :

Yurtii adresi :

Yurtd adresi :

 

 

lgili ahsn yurtdna k esnasnda pasaportunda bulunan tat kaesinin dikkate alnmadan, tatsz olarak yurtdna kna izin verilmesi uygun bulunmutur.

 

Yetkilinin Unvan ve mzas

 

 

 


 

ANNEX: 7

 

COMMITMENT LETTER FOR PERSONS TO GO ABROAD WTHOUT VEHICLES

 

. CUSTOMS DIRECTORATE

 

I request you to permit my exit abroad, unless taking abroad or leaving my vehicle which I brought on the date . to Turkey and which has duration until the date.. plate no to the control of the customs authority since Im obliged to exit abroad temporarily.

 

I declare and commit that the mentioned vehicle will be in park at the address I declared below, not to be used by others including my spouse or the persons in my lineal consanguinity as long as I stay abroad, to take it abroad when the time expired or deliver it to the customs authority and Im informed that the time Ive spent abroad wouldnt be added to the duration in which the vehicle stay in Turkey.

 

//20

Name, Surname

ADDRESS AND TELEPHONE

 

The Address in Turkey :

 

Phone number :

 

The Address Abroad :

 

Phone number :

 

GSM no :

 

E-mail address :

 

 

 

Its approved to permit the relevant persons exit abroad without considering The vehicle seal existing on his passport during exit abroad

 

The Title and the Signature of the Authority


 

EK: 8

 

 

 

GEC BIRAKMA/TERK DLEKES

 

.GMRK MDRLNE

 

tarihinde Gmrk Mdrlnden Trkiyeye geici ithalini yapm olduum tatm, mazeretimden dolay yurtdna kma mecburiyetinde olduum iin idarenize geici olarak brakmak istiyorum.

 

Tatm, Gmrk Ynetmeliinin 417 nci maddesinde belirlenen bir aylk srenin sonu olan . tarihine kadar yurtd etmediim veya teslim almadm veya ek sre talebinde bulunmadm takdirde kendi irade ve arzumla Trkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmi sayacam ve hibir hak talep etmeyeceimi beyan ve imza ederim.../../20.. 

 

 

 

 

 

Geici Brakann

Ad ve Soyad

mzas

ADRES VE TELEFON

 

Trkiyedeki adresi :

 

Telefon no :

 

Yurtdndaki adresi :

 

Telefon no :

 

GSM no :

 

E-mail adresi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Tat ile ilgili olarak cezai bir durum var ise ceza karar ilgiliye tebli edilmelidir. 

ANNEX: 8

 

 

 

TEMPORARY DEMISE/ABONDONMENT LETTER

 

. CUSTOMS DIRECTORATE

I would like to leave my vehicle which I brought under the temporary admission from .. Customs Office to Turkey on the date to your office since Im obliged to go abroad because of my excuse.

 

In the event that I dont take abroad or receive my vehicle or request for added duration until the date.. which is the end of the duration of one month determined in the article 417 of the Customs Regulation, I declare and sign that I will be deemed to leave it to the Turkish Republic on my own will and request and not to claim for any right..../../20.. 

 

 

 

 

Name, Surname

Signature of the person

leaving the vehicle temporarily

 

ADDRESS AND TELEPHONE

 

The Address in Turkey :

 

Phone number :

 

The Address Abroad :

 

Phone number :

 

GSM no :

 

E-mail address :