22 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27913

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/39)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan ürünlerin, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığının ithalatta elektronik ortamda ve risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ve A.TR Belgesini haiz ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

             b) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

             c) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

             ç)  Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

             d) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

             e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımların Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olmama olasılığını,

             ifade eder.

             Firma tanımlaması

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde DTVS’de tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

             İthalatçı başvurusu

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

             (2) Kullanıcı Müsteşarlık web sayfasının “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

             Numune, şahsi eşya ve kapsam dışı

             MADDE 6 – (1) Kullanıcı tarafından şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu DTVS’de beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi doğrudan oluşturulur.

             a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

             b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

             (2) G.T.İ.P olarak Ek-1’de yer almakla birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler DTVS’de kapsam dışı olarak beyan edilir.

             Risk analizi 

             MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir. Risk analizinin esasları, gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Müsteşarlıkça belirlenir.

             (2) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             Fiili denetim

             MADDE 8 – (1) DTVS üzerinden yapılan başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilen risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için, Başvuru Formu (Ek-2) ve eki belgeler ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı’na (Ek-3) sunulur.

             (2) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışında olduğunun belirlenmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             (3) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına (Ek-3) sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve buna ilişkin sonuçlar DTVS’de ilan edilir.

             Kullanıcıya yapılan bildirimler

             MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla yapar.

             (2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin “Kullanıcıların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir.

             (3) Yapılan denetimde, ürüne ilişkin mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir.

             e-Uygunluk Belgesi’nin gümrüklere beyanı

             MADDE 10 – (1) İthal edilecek ürüne dair e-Uygunluk Belgesi’nin oluşturulduğu durumlar için firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

             İthalatçının sorumluluğu

             MADDE 11 – (1) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğunun teyidi anlamına gelmez.

             (2) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

             Müeyyideler

             MADDE 12 – (1)  Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında,  31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

             Yetki

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerinin 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde belirtildiği şekilde sonuçlandırılmasına izin vermeye Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             Diğer hususlar

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 15 – (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/43 sayılı Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ve 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Eki (Ek.1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, anılan Tebliğe göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek.1

 

 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında

DTVS Üzerinden

İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

4015.19.00.00.19

Diğerleri

4015.90.00.00.00

Diğerleri

4203.29.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

4203.29.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

6210.40.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.40.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.40.00.00.19

Diğerleri

6210.50.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.50.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.50.00.00.19

Diğerleri

6211.32.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6211.33.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6307.20.00.00.00

Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri

6307.90.99.10.19

Diğerleri

6401.10.00.00.00

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar

6403.40.00.00.13

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

6406.99.85.10.00

Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar

6406.99.85.30.00

Bakırdan olanlar

6406.99.85.90.00

Diğerleri

6506.10.10.10.00

Madenci başlıkları

6506.10.10.90.00

Diğerleri

6506.10.80.10.00

Metalden madenci başlıkları

6506.10.80.90.00

Diğerleri

7015.90.00.10.11

Güneş gözlüğü camları

7015.90.00.10.12

Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları

8518.30.95.90.19

Diğerleri (yalnız manşonlu ve tıkaç şeklindeki kulak koruyucuları)

9001.40.20.00.00

Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar

9001.50.20.00.00

Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

9004.10.99.00.00

Diğerleri

9004.90.10.00.12

Röntgen gözlükleri

9004.90.10.00.19

Diğerleri

9004.90.90.00.12

Röntgen gözlükleri

9004.90.90.00.19

Diğerleri

9020.00.00.00.11

Teneffüs cihazları

9020.00.00.00.12

Gaz maskeleri

9020.00.00.00.15

Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı

9020.00.00.00.18

Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı

 

Ek.2

Başvuru Formu

 

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI                                                                       ..... / ..... / .....

..................... ...............................Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri ..................... Grup Başkanlığına                                         

 

               

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için e-Uygunluk Belgesi almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

                                                                                                             

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Fiili Denetim Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Fatura veya proforma fatura (*)

 

2. AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

 

3. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

 

*Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, suretleri (elektronik veya kâğıt ortamında) muhafaza edilir.


 

Ek.3

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

ve Görev Alanlarındaki Gümrük Başmüdürlükleri

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza

    Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 40, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara

Ankara

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

İstanbul

İzmit

Edirne

Bursa

Bursa

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane/İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

İzmir

Antalya

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin

Mersin

İskenderun

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Yeni Valilik Binası, Kat:5, No:533, Gaziantep

Tel: 0342 230 78 52, 0342 230 78 53

Faks: 0342 221 21 44

Gaziantep

 

Malatya

Gaziantep

Habur

Hakkari

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı, Kat:2, Samsun

Tel: 0362 431 22 00

Faks: 0362 435 96 40

Samsun

Samsun

Sinop

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası, Üst Zemin Kat, C Blok, Trabzon

Tel: 0462 230 19 82

Faks: 0462 229 73 09

Trabzon

Trabzon

Gürbulak

Hopa