21 Nisan 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27912

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

BTK KORUMA RNLERNN REETEL SATI USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, bitki koruma rnlerinin reeteli olarak satlmas ve reete yazmaya yetkili kiilerle ilgili usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, bitki koruma rnleri iin hazrlanacak reetenin ieriini, reeteyi yazacak kiilerin niteliklerini, sorumluluklarn, denetlenmesini, yetkilerinin iptalini ve reete yazma yetkisine sahip olmak isteyen kiiler iin yaplacak snav hakkndaki hususlar ile ilgili ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 39 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aktif madde: Bitki koruma rnleri iinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

b) Aratrma enstits: Zirai mcadele aratrma enstitleri ile benzer grevleri yapan dier aratrma enstitlerini,

c) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

) Bayi: Bitki koruma rnlerini, perakende satan izin belgesi sahibi gerek ve tzel kii ve kurulular,

d) Bitki: Canl bitkiler ve bunlarn dikim amal tohumlar dhil, dondurulmu meyve ve sebze dndaki botanik anlamda meyve ve sebzeler, yumrular, soanslar, soanlar ve rizomlar, kesme iekler, yaprakl dallar, budama art yapraklar, yapraklar, bitki doku kltrleri, canl polen, gz, kalem ve elik gibi canlln koruyan paralarn,

e) Bitki koruma rn: Kullancya farkl formlarda sunulan, bitki ve bitkisel rnleri zararl organizmalara kar koruyan veya bu organizmalarn etkilerini nleyen, bitki besleme amal olanlar dnda bitki geliimini etkileyen, koruyuculara ilikin zel bir dzenleme kapsamnda bulunmayan ancak bitkisel rnleri koruyucu olarak kullanlan, istenmeyen bitki veya bitki ksmlarn yok etmek, istenmeyen bitki geliimini kontrol etmek veya nlemek amacyla kullancya bir veya daha fazla aktif madde ieren bir formlasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatlar,

f) Formlasyon: Bir veya daha fazla aktif madde ile birlikte inaktif yardmc ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmi karm,

g) Genel Mdrlk: Koruma ve Kontrol Genel Mdrln,

) l ve ile mdrl: Bakanln il ve ilelerdeki mdrlklerini,

h) Reete: 10 uncu maddede belirtilen kiiler tarafndan dzenlenen, tehis, kimyasal mcadele ve dier mcadele yntemleri tavsiye edilerek bitki koruma rnnn ismi, dozu ve miktar ile gerektiinde uygulamaya hazrlama ve kullanm eklini belirten, tarihli ve imzal Bitki Koruma rn Reetesini,

) Reete Yazma Yetki Belgesi: Bitki koruma rnlerini reeteye yazmak zere bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamas halinde Bakanlka yetkilendirilen kiiler iin dzenlenen belgeyi,

i) Zararl organizma: Bitki veya bitkisel rnlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanlarn tr, streyn veya biyotiplerini,

j) Zirai mcadele teknik talimatlar: Bakanlk tarafndan hazrlanarak yaymlanan, zararl organizmalarn tannmalar, yaaylar, zarar ekilleri, konukular, yayllar, ekonomik zarar durumu ve mcadele yntemlerini kapsayan talimatlar,

ifade eder.

KNC BLM

Reete ile lgili Hkmler

Reete zorunluluu olan bitki koruma rnleri

MADDE 5 (1) Bakanlka ruhsatlandrlan bitki koruma rnleri reeteli satlr. Bunlardan reeteli satlmayacak olanlar Bakanlka belirlenir.

(2) Zirai mcadele teknik talimatlarnda herhangi bir bitki veya bitkisel rn iin ruhsatl bitki koruma rnnn yer almamas veya teknik talimatnn ve ruhsatl bitki koruma rn tavsiyesinin bulunmamas durumunda, ilgili aratrma enstitsnn mcadelesini ekonomik ve uygun bulmas halinde, Genel Mdrlke bitki koruma rnlerine geici olarak en fazla iki yl sreyle geerli olmak zere reete ile kullanm izni verilir.

Reetenin ekli, ierii, basm ve datm

MADDE 6 (1) Reete, birinci sayfas beyaz, ikinci sayfas pembe, nc sayfas sar renkli olmak zere nshadan oluur.

(2) Reete, Ek-1de belirtilen rnee gre il mdrlnce bastrlr.

(3) Reetelerin yetkili kiilere datm, koan seri numaralar belirtilecek ekilde ve zimmetli olarak il mdrlkleri tarafndan yaplr.

(4) Reeteler, her sayfas suretten oluacak ekilde elli sayfalk koanlar halinde ve her bir koana ayr seri numaras verilerek bastrlr.

Reetenin geerlilik sresi ve muhafazas

MADDE 7 (1) Yazlan reetenin kullanm sresi bir aydr. Bu sre ierisinde kullanlmayan reeteler geersizdir.

(2) Reeteler, yazan kii ve bitki koruma rnn satan bayiler ile bitki koruma rnn kullanan reticiler tarafndan iki yl sre ile saklanr.

Reete dzenleme

MADDE 8 (1) Reeteler ilgili mevzuata, zirai mcadele teknik talimatlarna uygun olarak dzenlenir. Teknik talimat veya tavsiyeli bitki koruma rn bulunmayan konularda 5 inci maddenin ikinci fkrasna gre dzenleme yaplr.

(2) Reete yazma yetkisine sahip kii, reete talebiyle kendisine mracaat eden reticinin arazisini ziyaret ederek reeteyi dzenler. Arazi ziyaretinin mmkn olmamas veya gerekli grlmemesi durumunda reticinin yazl veya szl beyan ile varsa yannda getirdii zararl organizma, zararl organizma bulak veya zarar grm bitki rneklerini inceler ve bu bilgiler dorultusunda reeteyi dzenler.

(3) Zararl organizmann tehis edilememesi, blge veya rn iin yeni olmas muhtemel zararl organizmalar iin, en yakn niversite veya aratrma enstitsnden alnan tehis sonucuna gre reete yazlr.

(4) Reete yazma yetkisine sahip kii tarafndan nsha halinde dzenlenen reetenin nc nshas yazan kii veya kuruluta kalr, ilk iki nshas ise reticiye verilir. retici bitki koruma rnn alrken ikinci nshay bayiye brakr, ilk nshay ise bayiye reetede belirtilen bitki koruma rnlerini aldn, alnma tarihi ile bayi ad ve adresini gsteren kae ile onaylattktan sonra geri alr.

Reete koan creti

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik gerei reete zorunluluu bulunan bitki koruma rnleri iin yazlacak reete koan creti her yl 1 Ocak tarihinden geerli olmak zere il mdrlklerince belirlenir.

NC BLM

Reete Dzenlemeye Yetkili Kiilerle lgili Hkmler

Reete yazma yetki belgesi almak iin mracaatta bulunabilecek kiiler

MADDE 10 (1) Aada belirtilen kiiler, Reete Yazma Yetki Belgesi almak iin mracaatta bulunabilir:

a) Bitki koruma blm mezunu veya bitki koruma ana bilim dalnda yksek lisans veya doktora yapm ziraat mhendisleri,

b) Ziraat Fakltesi bitki koruma blmlerinde grevli retim elemanlar,

c) Bitki koruma blm mezunu olmayan ancak zirai mcadele aratrma enstitlerinde veya dier aratrma enstitlerinin bitki koruma ile ilgili aratrma blmlerinde en az yl sre ile grev yapan konu uzman ziraat mhendisleri,

) l mdrlklerinde bitki koruma ubelerinde ve ile mdrlklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az be yl sre ile grev yapan bitki koruma blm mezunu olmayan ziraat mhendisleri,

d) Ziraat Fakltesi bitki koruma blmlerinde grev yapm emekli retim elemanlar, bitki koruma blm mezunu olmayan ancak zirai mcadele aratrma enstitlerinde veya dier aratrma enstitlerinin bitki koruma ile ilgili aratrma blmlerinde en az yl sre ile grev yapm konu uzman emekli ziraat mhendisleri, il mdrlklerinde bitki koruma ubelerinde ve ile mdrlklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az be yl sre ile grev yapm emekli ziraat mhendisleri,

e) Ziraat fakltelerinin bitki koruma blm dndaki dier blmlerinden mezun olan ziraat mhendisleri,

f) Sadece ttnlerde kullanlan bitki koruma rnlerini reeteye yazmak zere resmi ve zel kurulularda grevli ttn teknoloji mhendisleri.

DRDNC BLM

Reete Dzenleme Yetkisinin Verilmesi ile lgili Hkmler

Reete dzenleme yetkisi

MADDE 11 (1) Bakanlktan Reete Yazma Yetki Belgesi almayan kiiler bitki koruma rn reetesi yazamaz.

(2) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen ziraat mhendisleri Reete Yazma Yetki Belgesi almak iin kurum kimlik belgesi veya altn gsteren belge ve nfus czdan ile grev yapt ilin il mdrlne mracaat eder.

(3) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentlerinde belirtilen ziraat mhendisleri 13 nc maddenin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle bulunduklar ilin il mdrlne mracaat eder.

(4) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen ve reete yazma yetkisi alm ziraat mhendisleri emekli olduklarnda, 12 nci maddenin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen artlar yerine getirmeleri halinde reete yazma yetkisine sahip olur.

(5) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kiiler 12 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bilgi ve belgelerle bulunduklar ilin il mdrlne mracaat eder.

Reete yazma yetkisinin verilmesi

MADDE 12 (1) Yetki belgesi almak isteyen kiiler aadaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dileke ile il mdrlne mracaat ederler.

a) Son renim durumunu gsterir belgenin asl veya onayl sureti,

b) Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras beyan,

c) yeri veya yazma adresi ile telefonu,

) Snav sonu belgesi.

(2) Yukarda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunmas halinde Genel Mdrlke oluturulan web tabanl program kullanlarak Ek-2de yer alan Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi il mdrlnce verilir.

BENC BLM

Snav ile lgili Hkmler

Snav

MADDE 13 (1) Reete yazma yetkisi almak isteyen 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentlerinde yer alan kiiler iin Bakanlka veya Bakanlka uygun grlen kurulularca merkezi snav yaplr.

(2) Snav tarihi ve says her yl ihtiyaca gre belirlenir ve Bakanlk tarafndan il mdrl aracl ile en az ay nce ilan edilir.

(3) Snav iin mracaatlar, snavn yaplaca tarihten en az 45 gn nce il mdrlne yaplr. l mdrl bu mracaatlar 15 gn ierisinde Bakanla bildirir.

(4) Yaplan snav sonucunda 70 ve zeri puan alanlar baarl saylr.

(5) Snav Ek-3te belirtilen konular ierir.

(6) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c), () ve (d) bentlerinde belirtilen ziraat mhendisleri iin snava katlma art aranmaz.

ALTINCI BLM

Yetki ve Sorumluluklar

Reete yazacak kiilerin yetki ve sorumluluklar

MADDE 14 (1) Reete, yetkili kiiler tarafndan Bakanlka yaynlanan Zirai Mcadele Teknik Talimatlar ya da Bakanlk tarafndan hazrlanan dier yaynlar dikkate alnarak yazlr. Yaynlar arasnda farkl tavsiyelerle karlaldnda Zirai Mcadele Teknik Talimatlar esas alnr.

(2) Zirai Mcadele Teknik Talimatlarnda geen tavsiyeler ve 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen durumlarn dnda reete yazanlar yazd reeteden sorumludur, hata veya zararn hukuken sabit grlmesi halinde zarar reeteyi yazandan tazmin edilir.

(3) Reete Yazma Yetki Belgesi alan kiiler ii brakmalar halinde veya adres deiiklii durumunda il mdrlklerine 30 gn ierisinde bilgi verir.

(4) Bitki koruma rn reetesi yazan kiiler her yln ocak aynda bir nceki yla ait yazm olduklar reete saylar ile ilgili yazl bilgiyi il mdrlne verir.

(5) Reete yazan kiiler, il mdrlklerinden alm olduklar reete koanlarndan sorumludur. Sz konusu koanlarn mevzuat d veya bakalar tarafndan kullanlmalar halinde sorumluluk tamamen Bakanlka yetki verilmi kiiye aittir.

(6) Reete yazma yetkisine sahip kiiler, Bakanlka verilen bitki koruma rn ruhsat bilgilerini, bitki koruma rnleri ile ilgili Bakanlk tamim ve talimatlarn, bitki koruma rnleri ile ilgili kstl kullanm ve yasaklama kararlarn takip eder.

(7) Reete yazma yetkisine sahip kiiler Bakanlka veya il ve ile mdrlklerince yaplacak bilgilendirme eitim veya toplantlarna katlr.

Bitki koruma rnn satan bayilerin sorumluluklar

MADDE 15 (1) Bayiler, 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bitki koruma rnlerini reetesiz satamazlar.

(2) Bayiler reetede yazan bitki koruma rnlerini vermek zorundadr. Reetede yazan rnlerin bulunmamas durumunda baka rn veremez. Deiiklik ancak reeteyi yazan kii tarafndan yaplr.

(3) Bayiler yllk olarak bitki koruma rnleri al ve sat miktarlarn istendiinde il veya ile mdrlne verir.

(4) Bitki koruma rnlerinin reticileri bayiler baznda gnderilen rn miktarn Bakanla bildirir.

(5) Bitki koruma rnlerini satan bayiler reete yazamaz.

(6) Bayiler reete yazmaya yetkili kii tarafndan dzenlenen reetenin ilk nshasnn arkasn, belirtilen bitki koruma rnlerini verdiini dorulamak iin, tarihi ile adn ve adresini gsteren kae ile onaylar.

(7) Bayiler, gerektiinde reetelerin denetlenmesi ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi denetleyici kiilere gsterir.

(8) Bayiler, reetelerin kendinde kalacak nshalarn iki sene boyunca muhafaza eder.

Bitki koruma rnn satn alan reticilerin sorumluluklar

MADDE 16 (1) Reete ile satn alnan bitki koruma rnnn; tavsiye edilen doz ve uygulama ekli ile tavsiye edilen bitki ve zararl organizma dnda kullanlmasndan doacak sorumluluk, bitki koruma rnn satn alan ve kullanan reticiye aittir.

(2) retici reeteli uygulama sonucunda karlat her hangi bir olumsuzlukta reeteyle beraber dier istenecek bilgi ve belgeleri salar.

(3) retici, gerektiinde reetelerin denetlenmesi ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi denetleyici kiilere gsterir.

(4) reticiler, reetelerin kendilerinde kalan nshalarn iki sene boyunca muhafaza eder.

YEDNC BLM

Denetim, Cezai Hkmler ve Reete Yazma Yetkisinin ptali

Denetim

MADDE 17 (1) Reete ile ilgili yaplacak denetimler, il mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlar tarafndan yaplr.

(2) Bitki koruma rn reete yazma yetkisine sahip kiiler, bitki koruma rnlerini satan bayiler ve reticiler yaplan ilemlerin mevzuata ve teknik talimatlara uygunluu konusunda, il ve ile mdrlkleri veya Bakanlka yetkili klnan elemanlar tarafndan denetlenir.

(3) l mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlar, reetelerin denetlenmesi ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi, yetkili kiiler, bayiler ve reticilerden talep eder.

(4) Reete yazmaya yetkili kiiler, bayiler ve reticiler reetelerin denetlenmesi ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi il mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlara verir.

(5) Gerektiinde yazlan reeteler rnekleme usul ile il mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlar tarafndan kontrol edilir.

(6) Reete ile ilgili yaplacak denetimlerde;

a) Yazlan bitki koruma rn reetesinin bu Ynetmelikte reete zorunluluu getirilen bitki koruma rnlerini ierip iermedii,

b) Bitki koruma rnlerinin etkili olduu hastalk ve zararl grld dnemleri ierip

iermedii,

c) Bitki koruma rn reetesinin yetkili kii tarafndan dzenlenip dzenlenmedii,

) Bakanlka yasaklanan veya kstlama getirilen bitki koruma rnlerinin reeteye yazlp yazlmad,

gz nnde bulundurulur.

(7) l mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlar yaptklar denetimlerle ilgili Ek-4te yer alan formdaki bilgileri Genel Mdrlke oluturulan web tabanl programa birer aylk sreler halinde kayt yaparlar.

Yaptrmlar

MADDE 18 (1) l mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlar tarafndan yaplan bayi denetimlerinde, bayinin ald bitki koruma rn miktar, reete ile yapt sat ve eldeki stok incelenir. lgili mevzuata aykr hususlarn tespiti halinde 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Toptan ve Perakende Satlmas ile Depolanmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaptrm uygulanr.

(2) 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen ve reeteli satlmas zorunlu olan ruhsatl bitki koruma rnlerini reetesiz olarak satanlar ve alanlar ile reete ile ilgili olarak gerekli kaytlar tutmayan reete yazma yetkisine sahip kiiler, zirai ila bayileri ve reticilere 5996 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen idari para cezas verilir.

(3) Bakanlka kullanm yasaklanan bitki koruma rnlerini reeteye yazan reete yazma yetkisine sahip kiilere 5996 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinde belirtilen idari para cezas verilir.

(4) Yaptklar denetimlerde kasti hata yapt ve geree aykr rapor dzenledii tespit edilen il mdrl bitki koruma ube mdrlkleri ile ile mdrlklerince veya Bakanlka yetkili klnan elemanlarn yetkileri geri alnr.

Reete yazma yetkisinin iptali

MADDE 19 (1) Denetleme yaplan ve bu Ynetmelik hkmlerine aykr davranmaktan dolay bir defa uyarlan reete yazma yetkisine sahip kiilerin, ayn durumun tekrarnda reete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kiilere yeniden reete yazma yetki belgesi dzenlenmez.

(2) Kendi istei ile yetki belgesi iptal edilen kiilerin yeniden yetki talebinde bulunmas durumunda herhangi bir art aranmakszn belgesi yeniden dzenlenir.

SEKZNC BLM

Geici ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 20 (1) 12/6/2009 tarihli ve 27256 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Reeteli Sat Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Reete yazma yetkisi olanlar

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaymndan nce Bitki Koruma rnlerinin Reeteli Sat Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda Bakanlktan bitki koruma rnleri reete yazma yetki belgesi alm olan ziraat mhendislerinin yetkileri devam eder.

Kooperatif ve birliklerde istihdam edilen ziraat mhendislerinin durumu

GEC MADDE 2 (1) Tarmsal amal kooperatifler ve st birlikleri ile retici birlikleri ve Ziraat Odalarnda istihdam edilen bayilik izin belgesine sahip ziraat mhendislerine, bu kooperatif ve birlikler ile Ziraat Odalarnn kendi ortak veya yelerine mnhasr olmak zere verilen reete yazma yetkisi 12/6/2011 tarihine kadar devam eder.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

Ynetmelik eklerini grmek iin tklaynz