21 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27912

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2011/1639

             Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 18/3/2011 tarihli ve 706 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü ve 55 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                                O. GÜNEŞ                     A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ

VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan tabloya “Komiser Yardımcısı” rütbesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki rütbe, meslek derecesi ve görev unvanları eklenmiş ve aynı tabloda yer alan “Polis Memuru” rütbesinin meslek derecesi “12” olarak değiştirilmiştir.

             “Kıdemli Başpolis Memuru                         10         Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri,

                                                                                              Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir

                                                                                              Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip

                                                                                              Memuru,

             Başpolis Memuru                                        11         Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye

                                                                                              Amiri, Grup Amiri, Grup Amir

                                                                                              Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı,

                                                                                              Büro Amir Yardımcısı, Büro

                                                                                              Memuru, Ekip Memuru,”

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder. Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

             Bulundukları rütbede herhangi bir adli veya idari ceza almamış olan Polis Başmüfettişleri ile İl Emniyet Müdürleri, kurulda görev almak için yapılacak seçimde aday olabilirler. Aday olmak isteyen Polis Başmüfettişleri ile İl Emniyet Müdürleri, seçimin yapılacağı tarihten yedi gün öncesine kadar Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvururlar. Aday listesi, soyadı sırasına göre oluşturulur. 

             Yüksek Değerlendirme Kurulunda görev alacak Polis Başmüfettişinin seçiminde; Polis Başmüfettişlerinin kullanacağı oylar neticesinde en çok oyu alandan başlamak üzere bir asıl, bir yedek üye belirlenir. İl Emniyet Müdürü olan üyelerin seçiminde;  İl Emniyet Müdürlerinin kullanacağı oylar neticesinde en çok oyu alandan başlamak üzere iki asıl, iki yedek üye belirlenir. Oyların eşitliği durumunda sicil numarası küçük olan seçilmiş sayılır. Asıl üyelerin herhangi bir sebeple ayrılması veya Kurula katılamayacak olması durumunda en yüksek oy alandan başlayarak yedek üyeler Kurula katılır.

             Yüksek Değerlendirme Kuruluna seçilecek olan Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçimi; eşit, gizli ve genel oy esasına göre yazılı veya elektronik ortamda her yıl Mayıs ayından önce yapılır. Polis Başmüfettişleri, Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişini belirlemek için en fazla bir oy; İl Emniyet Müdürleri ise Kurulda görev yapacak iki İl Emniyet Müdürünü belirlemek için en fazla iki oy kullanabilirler.

             Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçiminde kullanılan oyların tasnifi ve tutanağa bağlanması için seçimin yapılacağı yerlerde en az üç kişiden oluşan komisyon kurulur.

             Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçiminin genel yönetim ve denetiminden personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.”

             MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.