20 Nisan 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27911

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 4.2.4. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

4.2.4. 4734 sayl Kanunun 3 nc maddesinin (f) bendinde belirtilen ulusal aratrma ve gelitirme kurumlarnn; ulusal alanda ve mnhasran aratrma gelitirme faaliyetleri yrtmek amac ile kanunla kurulan kurumlar ve yksekretim kurumlar ile bilimsel zerklie ve kamu tzel kiiliine sahip eitim-retim, bilimsel aratrma, yayn ve danmanlk yapan kurumlar olarak deerlendirilmesi gerekmektedir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 6.2.2.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmi, 6.2.2.2. maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

6.2.2.1. stekli tarafndan teklif ettii maln yerli mal olduu, Trkiye Odalar ve Borsalar Birliine bal ilgili Oda veya Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonuna bal ilgili Esnaf veya Sanatkrlar Odas tarafndan dzenlenen Yerli Mal Belgesi ile belgelendirilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6.2.3.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve bu maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

6.2.3.3. lgili odalar tarafndan, Yerli Mal Belgesi dzenlenmesine ilikin esaslar ve serbest blgeler mevzuat ile gmrk mevzuat gz nnde bulundurularak, gerekli artlarn salanmas kaydyla serbest blgede faaliyet gsteren yerli isteklilerin rettikleri mallara Yerli Mal Belgesi dzenlenebilir.

6.2.3.4. stekliler, serbest blgelerde retilen ve Yerli Mal Belgesine sahip mallar teklif etmeleri durumunda yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj uygulamasndan yararlanacaklardr. Ancak isteklilerin, serbest blgelerde retilen Yerli Mal Belgesine sahip mallar teklif etmeleri srasnda serbest blgeler mevzuat ile gmrk mevzuatn da gz nnde bulundurmalar gerekmektedir.

MADDE 4 Ayn Teblie 6.2.4.1.5. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

6.2.4.1.6. Yukardaki rnleri reten firmann, sadece Ticaret Odas yesi olmas ve retimin, yesi olduu odann faaliyet blgesinde gerekletirilmesi durumunda, Yerli Mal Belgesi, bu Ticaret Odas tarafndan dzenlenebilir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 6.2.5.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve bu maddeden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

6.2.5.1. 4734 sayl Kanunun 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunla deiik Yerli stekliler ile lgili Dzenlemeler balkl 63 nc maddesi hkm uyarnca, yaklak maliyeti eik deerlerin altnda olan hizmet alm ve yapm ii ihalelerinin n yeterlik artnamesi ile idari artnamelerinde sadece yerli isteklilerin ihaleye katlabilecei eklinde dzenleme yaplabilecektir. Ayrca idarelerce, yaklak maliyeti eik deerlere eit ve zerinde olan hizmet alm ve yapm ii ihaleleri ile yaklak maliyeti eik deerlerin altnda olmakla birlikte yabanc isteklilerin de katlmna ak olan hizmet alm ve yapm ii ihalelerinin idari artnamelerine, yerli istekliler lehine % 15 oranna kadar fiyat avantaj salanmasna ilikin hkm konulabilecektir.

6.2.5.2. Eik deerler erevesinde mal alm ihalelerinin yabanc isteklilere almas ve yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj uygulamas

6.2.5.2.1. dareler, mal alm ihalelerinde ihalenin yabanc isteklilere akl ve yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj uygulamas konusunda yapacaklar dzenleme ve uygulamalarda, 4734 sayl Kanunun 63 nc maddesi, Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 61 inci maddesi ile tip artnamelerin ilgili maddelerinde yer alan dzenlemeleri esas alacaklardr.

6.2.5.2.2. dareler, yaklak maliyeti eik deerin altnda kalan mal alm ihalelerinde, ihalenin yabanc isteklilere akl ve yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj uygulamas konusunda aadaki dzenlemelerden birini yapacaklardr:

a) haleye sadece yerli isteklilerin katlmasna ynelik dzenleme yaplabilir. Bu ekilde yaplan ihalelere, yabanc istekliler ve yabanc isteklilerle ortak giriim yapan yerli istekliler teklif veremez.

b) haleye sadece yerli isteklilerin katlmas ve yerli mal teklif eden yerli istekliye %15 oranna kadar idarece belirlenecek bir oranda fiyat avantaj uygulanmasna ynelik dzenleme yapabilir. Bu ekilde yaplan ihalelere, yabanc istekliler ve yabanc isteklilerle ortak giriim yapan yerli istekliler teklif veremez. Yerli mal teklif eden yerli istekli, idari artnamede belirlenen oranda fiyat avantajndan yararlanr.

c) Yerli mal teklif eden yerli ve yabanc istekliler lehine fiyat avantaj tannmakszn, ihaleye yeterlik kriterlerini tayan yerli ve yabanc tm isteklilerin katlmasna ynelik dzenleme yaplabilir.

) haleye, yeterlik kriterlerini tayan yerli ve yabanc tm isteklilerin katlmas ve yerli mal teklif eden istekliye %15 oranna kadar idarece belirlenecek bir oranda fiyat avantaj uygulanmasna ynelik dzenleme yapabilir. Bu ekilde yaplan ihalelerde, yerli mal teklif eden yerli ve yabanc istekliler, idari artnamede belirlenen oranda fiyat avantajndan yararlanr.

6.2.5.2.3. dareler, yaklak maliyeti yrrlkteki eik deere eit veya eik deerin zerindeki mal alm ihalelerinde, ihaleye katlm ve yerli mal teklif eden istekli lehine fiyat avantaj uygulamas konusunda aadaki dzenlemelerden birini yapacaklardr:

a) Yerli mal teklif eden yerli ve yabanc istekliler lehine fiyat avantaj tannmakszn, ihaleye yeterlik kriterlerini tayan yerli ve yabanc tm isteklilerin katlmasna ynelik dzenleme yaplabilir.

b) haleye, yeterlik kriterlerini tayan yerli ve yabanc tm isteklilerin katlmas ve yerli mal teklif eden istekliye %15 oranna kadar idarece belirlenecek bir oranda fiyat avantaj uygulanmasna ynelik dzenleme yapabilir. Bu ekilde yaplan ihalelerde, yerli mal teklif eden yerli ve yabanc istekliler, idari artnamede belirlenen oranda fiyat avantajndan yararlanr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 8.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve bu maddeden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

8.1. Belgelerin sunulu ekline ilikin dzenlemeler, Uygulama Ynetmelikleri ile tip artnamelerin Belgelerin sunulu ekli balkl maddelerinde yer almaktadr.

8.1.1. Mal alm ihalelerinde, kamu kurumlarnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin, internet ktlarnn sunulmasna ynelik olarak ihale ve n yeterlik dokmannda dzenleme yaplabilir. dareler tarafndan belgelerin internet ktlarnn sunulmasna ilikin olarak tip artnamelerin ilgili maddesinin dipnotundaki uygun seenek kullanlarak dzenleme yaplacaktr.

8.1.2. Mal alm ihalelerinde, kamu kurum ve kurulularnca dzenlenen ihaleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin, sadece internet zerinden temin edilebilmesi durumunda; idare tarafndan artnamede bu belgelerin internet ktsnn sunulmasna ynelik dzenleme yaplmasa dahi aday veya isteklilerce sunulan internet kts belgeler kabul edilecektir.

8.1.3. Hizmet alm ve yapm ii ihalelerinde kamu kurum ve kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilecektir.

8.1.4. Mal ve hizmet almlar ile yapm ii ihalelerinde, ihale zerinde braklan istekli tarafndan 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadna dair belgelerden kamu kurum ve kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilenlerin de internet kts sunulabilecektir.

8.1.5. Aday veya isteklilerce sunulan internet kts belgelerin teyidinin yaplmasna karn doruluu konusunda tereddt duyulmas durumunda ilgili kamu kurum veya kuruluundan bilgi istenebilir.

MADDE 7 Ayn Tebliin 15.2. maddesinin bal Dokmann satn alnmas ve EKAP zerinden e-imza kullanlarak indirilmesi eklinde ve 15.2.1. ile 15.2.3. maddeleri aadaki ekilde deitirilmi, 15.2.3. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

15.2.1. hale Uygulama Ynetmeliklerinde, idarece ngrlmesi halinde, dokman sat bedelinin nceden idare hesabna havale edilmesi kaydyla, n yeterlik dokman ile ihale dokmannn iadeli taahhtl posta, acele posta veya kargo yoluyla satn alnmasna imkn tannmtr. Bu konuda takdir yetkisi idareye ait olup, idarenin dokmann posta yoluyla satn alnmasna ilikin dzenlemeye dokmanda yer vermemesi halinde, dokmann posta yoluyla satn alnmas mmkn bulunmamaktadr. darece bu ynde bir dzenleme yaplmas halinde ise posta veya kargo masraflar dahil edilerek belirlenen dokman bedelinin yatrlaca banka hesap numarasna, n yeterlik ve ihale ilannda veya davet yazsnda yer verilmesi gerekmektedir. Belli istekliler arasnda ihale usul ile gerekletirilen ihalelerde idarenin n yeterlik artnamesinde dokmann posta yoluyla satn alnmasn ngrmesi halinde, n yeterlik ve ihale dokmannn her ikisinin de posta yoluyla satn alnmasna imkan tannmas zorunludur. Bu durumda, n yeterlik bavurusunda bulunmak isteyenler her iki dokman birlikte posta yoluyla satn alabilecekleri gibi sadece n yeterlik dokmann da posta yoluyla satn alabilirler. haleye teklif vermek zere davet edilen adaylar ise idari artnamede ngrlmesi halinde ihale dokmann posta yoluyla satn alabilecektir.

15.2.3. Dokman elden satn almak isteyenlerin, dokman bedelini deyerek dokman teslim almalar zorunludur. Bu nedenle, dokman elden satn almak amacyla dokman bedelini dedikleri halde dokman teslim almam olanlar istekli olabilecek sfatn kazanamayacaklardr. Aday veya isteklinin ortak giriim olmas halinde, ortaklardan herhangi birinin dokman satn almas veya EKAP zerinden e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

15.2.4. Uygulama Ynetmeliklerinin hale ve n yeterlik dokmannn grlmesi, satn alnmas ve EKAP zerinden indirilmesi balkl maddeleri uyarnca ihaleye katlmak iin dokmann idarece her sayfas onaylanm nshasnn idareden satn alnmas veya EKAP zerinden e-imza kullanlarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansz ihalelerde, dokman EKAP zerinden grlemez ve indirilemez. n yeterlik dokmannn ve/veya teknik artname dahil ihale dokmannn EKAP zerinden e-imza kullanlarak indirilmesi halinde dokman satn alnm saylr. Bu erevede n yeterlik dokmann ve teknik artnamenin EKAPa yklenmesi halinde ihale dokmann EKAP zerinden e-imza kullanarak indiren gerek veya tzel kiiler dokman satn alm kabul edileceinden, bu kiiler herhangi bir dokman bedeli demeyecekleri gibi dokmann idarece her sayfas onaylanm nshasn idareden satn almalarna da gerek bulunmamaktadr.

MADDE 8 Ayn Tebliin 16.5.2. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

16.5.2. Ksmi teklife izin verilip verilmediine baklmakszn, birim fiyat zerinden teklif alnan tm ihalelerde istekliler, birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarn arplmas sonucu bulunan tutarlar, virglden sonra iki ondalk basamakl saydan fazla olacak ekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutar virglden sonra en yakn iki ondalk basamakl sayya yuvarlanarak yazlacaktr. Yuvarlama ileminde yarm kuru ve zerindeki deerler bir kurua tamamlanacak; yarm kuruun altndaki deerler ise dikkate alnmayacaktr.

Ksmi teklifin tek kalemden olumas durumunda birim fiyatla miktarn arplmas sonucu bulunan tutar, en fazla virglden sonra iki ondalk basamakl olacak ekilde verilebilecektir. Ksmi teklifin birden ok kalemden olumas halinde ise bu kalem tutarlarnn toplanmas sonucu bulunan ksm toplam tutar en fazla virglden sonra iki ondalk basamakl olacak ekilde verilebilecektir. Bir baka ifadeyle ksmi teklifin birden ok kalemden olumas halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarn arplmas sonucu bulunan tutar, virglden sonra iki ondalk basamakl saydan fazla olacak ekilde verilebilecek, ancak ksm toplam tutar en yakn iki ondalk basamakl sayya yuvarlanarak yazlacaktr. Yuvarlama ileminde yarm kuru ve zerindeki deerler bir kurua tamamlanacak; yarm kuruun altndaki deerler ise dikkate alnmayacaktr.

Yuvarlama ilemine ilikin rnek:

Hesaplanan

toplam/ksm

toplam teklif

tutar

 

Yuvarlama

sonucu

500.815,414

500.815,41

500.815,4149

500.815,41

500.815,41582

500.815,42

500.815,4169

500.815,42

 

MADDE 9 Ayn Teblie 16.7. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

16.8. Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca Alm Satma Konu Olmayan Dvizlere likin Bilgi Amal Kur Tablosu

Adaylar ve istekliler tarafndan sunulan katlm ve yeterlik belgelerinde yer alan parasal tutarlarn gncellenmesi ile tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebilecei ngrlen ihalede tekliflerin deerlendirilmesinde; katlm ve yeterlik belgelerindeki parasal tutarn veya teklif fiyatnn Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan alm satma konu olmayan yabanc para birimi cinsinden olmas halinde Bankann resmi internet sayfasnda yaymlanan Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca Alm Satma Konu Olmayan Dvizlere likin Bilgi Amal Kur Tablosu kullanlr.

MADDE 10 Ayn Tebliin 17.2. ve 17.2.1. maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

17.2. 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (a), (b) ve (g) bentlerine ilikin olarak,

17.2.1. 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (a) ve (b) bentlerine ilikin belge, tacirler iin ticaret sicil memurluklar, esnaf ve sanatkrlar iin esnaf ve sanatkr sicil mdrl/memurluu, serbest meslek sahipleri iin ise yesi olduu oda tarafndan dzenlenir. (g) bendine ilikin belge ise, gerek veya tzel kiinin kaytl olduu odalar tarafndan dzenlenir. Bu belgeler, baka bir kurum ya da kurulutan teyit alnmadan kabul edilebilecektir.

MADDE 11 Ayn Tebliin 17.6.1. maddesindeki (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) ibaresi (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) olarak, 17.6.1.1. maddesi ise aadaki ekilde deitirilmitir.

17.6.1.1. hale zerinde kalan gerek veya tzel kii isteklinin ya da ortak giriimin ortaklarndan en az birinin yabanc istekli olmas durumunda, 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olunmadna dair belgelerin sunulmas ile szlemenin imzalanmasna ilikin dier ykmllklerin yerine getirilmesi iin idare tarafndan szlemeye davet yazsnn tebli tarihini izleyen gnden itibaren yirmiiki gn sre verilmesi gerekmektedir. darelerce szlemeye davet amacyla kullanlan zerine hale Yaplan steklinin Szlemeye Davet Edilmesine likin Formda, ihale zerinde kalan isteklinin yerli veya yabanc istekli olmas durumu dikkate alnarak on gnlk ya da yirmiiki gnlk srenin seilmesi gerekmektedir.

MADDE 12 Ayn Tebliin 27.6 maddesi ile 27.10. maddesinin ikinci paragrafnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

27.6. Aada belirtilen hallerde szleme feshedilir ve devreden ve devralanlar hakknda 4735 sayl Kanunun 20, 22 ve 26 nc maddeleri uygulanr:

a) hale yetkilisinin izni olmadan szlemenin devredilmesi veya devir alnmas,

b) Szlemenin devredildii tarihi takip eden yl iinde szlemeyi devreden yklenici tarafndan baka bir szlemenin devredilmesi veya devralnmas.

darelerin szlemenin devrine ilikin ilemi onaylamadan nce, szlemeyi devredenin ve devralann son yllk sre ierisinde baka bir szlemeyi devredip devretmediini, KNsi Kamu Satn Alma Platformu zerinden alnm olan ihalelerde Kurumumuz internet sayfasnda bulunan Kamu Satnalma Platformunu, KNsi Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden alnm olan ihalelerde ise Elektronik Kamu Almlar Platformunu kullanarak elektronik ortamda teyit ettirmeleri gerekmektedir.

MADDE 13 Ayn Tebliin 28.1.2. maddesinin (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) 4734 sayl Kanunun 58 inci ve 4735 sayl Kanunun 26 nc maddelerine gre haklarnda yasaklama karar verilen gerek veya tzel kiiler, 4734 sayl Kanunun 2 nci ve 3 nc maddeleri uyarnca istisna edilenler dahil btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan yasaklanacaktr.

MADDE 14 Ayn Tebliin 37.2.3. maddesinin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Anahtar teknik personel bakmndan, ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari iletmelerde ticaret sicilinde kaytl merkez veya ube adresi, esnaf ve sanatkrlar iin ise sicilde kaytl adres kabul edilecektir.

MADDE 15 Ayn Tebliin 39.1. ve 39.2. maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde i kalemleri iin teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayi fiyatlar, virglden sonra iki ondalk basamakl saydan fazla olacak ekilde yazlabilecektir.

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir i kaleminin miktar ile bu i kalemi iin teklif edilen birim fiyatn arpm sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktar ile rayicinin arpm sonucu bulunan tutar, virglden sonra iki ondalk basamakl saydan fazla olacak ekilde yazlabilecektir. Ancak toplam teklif tutar, virglden sonra en yakn iki ondalk basamakl sayya yuvarlanarak yazlacaktr. Yuvarlama ileminde yarm kuru ve zerindeki deerler bir kurua tamamlanacak; yarm kuruun altndaki deerler ise dikkate alnmayacaktr.

MADDE 16 Ayn Tebliin 54.2. maddesine (o) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

) Mal alm ihalelerinde, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar Ynetim Sistemi (HACCP), Sal ve Gvenlii Ynetim Sistemi (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Gvenlii Ynetim Sistemi, Gda Gvenlii Ynetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standard (SA 8000), yi Hijyen Uygulamalar (GPP) sertifikalar istenmeyecektir.

MADDE 17 Ayn Teblie 56.8. maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

56.9. Kalite ynetim sistem belgelendirilmesine ilikin olarak ISO 9001:2008 standard 13/11/2008 tarihinde yaymlanm olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardna gre verilen kalite ynetim sistem belgeleri geersiz hale gelmitir. darelerce zel imalat sreci gerektiren mal alm ihalelerinde, kalite ynetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda dokmanda ve ilanda aday veya isteklilerin ihale konusu ie ilikin ISO 9001:2008 standardna gre alnm kalite ynetim sistem belgelerini sunacaklarna ynelik dzenleme yaplacaktr. Bu erevede dokmanda ve ilanda sadece ihale konusu ie ilikin ISO 9001 kalite ynetim sistem belgesinin sunulabileceine ynelik dzenleme yaplmas da mmkn olup aday veya istekliler tarafndan ISO 9001:2008 standardna gre alnm kalite ynetim sistem belgesinin sunulmas zorunludur. Bu konuya ilikin ayrntl aklama, Kamu hale Kurulunun 11/2/2010 tarihli ve 2010/DK.D-16 sayl Dzenleyici Kurul Kararnda yer almaktadr. Anlan Karara, Kurumun internet sayfasndaki Kamu hale Mevzuat blmndeki Kamu hale Kurulu Dzenleyici Kararlar ksmndan ulalabilir.

56.10. zel imalat sreci gerektiren mal alm ihalelerinde, kalite ynetim sistem belgesi ve evre ynetim sistem belgesine ynelik dzenleme yaplmas durumunda, bu belgeyi/belgeleri dzenleyecek belgelendirme kurulularna ilikin olarak tip idari artnamelerin/tip n yeterlik artnamesinin dipnotunda yer alan metne yer verilecektir. Bu belgelerin, Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan akredite edilen belgelendirme kurulular veya Uluslararas Akreditasyon Forumu Karlkl Tannma Antlamasnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarnca akredite edilmi belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenmesi zorunludur.

56.11. darelerce kalite ynetim sistem belgesine ynelik dzenlemelerde, aday veya istekliler tarafndan TS EN ISO 9001, EN ISO 9001 kalite ynetim sistem belgesi sunulmasna ynelik dzenlemeler yaplmaktadr. Aday veya istekliler tarafndan sunulan ve Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 42 nci maddesinin birinci fkrasndaki dzenlemeye uygun belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenmi olan ISO 9001:2008 belgelerinin kabul edilmemesi ikayet ve itirazen ikayet bavurularna neden olmaktadr. Dokmanda ve ilanda aday veya isteklilerin ihale konusu ie ilikin sadece TS EN ISO 9001:2008 kalite ynetim belgesi ya da sadece EN ISO 9001:2008 kalite ynetim sistem belgesi sunacaklarna ynelik dzenleme yaplsa dahi aday veya isteklilerce uygun belgelendirme kuruluundan alnan ISO 9001:2008 kalite ynetim sistem belgelerinin sunulmas durumunda ihale komisyonlarnca bu belgeler kabul edilecektir. Bir baka ifadeyle Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 42 nci maddesinin birinci fkrasndaki dzenlemeye uygun belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenen ve dier artlar salayan TS EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008, ISO 9001:2008 kalite ynetim sistem belgeleri kabul edilecektir.

evre ynetim sistem belgelerine ilikin dzenleme ve deerlendirmeler, kalite ynetim sistem belgesine ynelik olarak yukarda yer alan aklamalar esas alnarak gerekletirilecektir. Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 42 nci maddesinin birinci fkrasndaki dzenlemeye uygun belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenen ve dier artlar salayan evre ynetim sistem belgeleri kabul edilecektir.

MADDE 18 Ayn Teblie 62.4. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

62.5. Salk hizmetlerine ilikin mal alm ihalelerinde, ihale dokmannda, rn tbbi literatre girmi klinik almalarla desteklenmelidir. veya Teklif edilen rnle ilgili olarak uluslararas hakemli dergilerde makale yaymlanm olmaldr. gibi hususlar ihaleye katlmda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyecektir. Konuya ilikin ayrntl aklama, Kamu hale Kurulunun 2/7/2010 tarihli ve 2010/DK.D-98 sayl Dzenleyici Kurul Kararnda yer almaktadr. Anlan Karara Kurumun internet sayfasndaki Kamu hale Mevzuat blmndeki Kamu hale Kurulu Dzenleyici Kararlar ksmndan ulalabilir.

MADDE 19 Ayn Tebliin 74.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

74.3. Kalite ve/veya evre ynetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, sz konusu belgenin/belgelerin Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan akredite edilen belgelendirme kurulular veya Uluslararas Akreditasyon Forumu Karlkl Tannma Antlamasnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarnca akredite edilmi belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenmesi yeterli olup, bunun yerine sz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluundan alnm olmas zorunluluunu getiren ifadeler kullanlamaz.

Kalite ynetim sistem belgelendirilmesine ilikin olarak ISO 9001:2008 standard 13/11/2008 tarihinde yaymlanm olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardna gre verilen kalite ynetim sistem belgeleri geersiz hale gelmitir. Bu nedenle idarelerce hizmet alm ihalelerinde kalite ynetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda ilanda ve dokmanda aday veya isteklilerin ihale konusu ie ilikin ISO 9001:2008 standardna gre alnm kalite ynetim sistem belgesi sunmalar gerektiine ynelik dzenleme yaplacak ve aday veya istekliler tarafndan da ISO 9001:2008 standardna gre alnm kalite ynetim sistem belgesi sunulacaktr. Bu konuya ilikin ayrntl aklama, Kamu hale Kurulunun 11/2/2010 tarihli ve 2010/DK.D-16 sayl Dzenleyici Kararnda yer almaktadr. Anlan Karara, Kurumun internet sayfasnn Kamu hale Mevzuat blmndeki Kamu hale Kurulu Dzenleyici Kararlar ksmndan ulalabilir.

MADDE 20 Ayn Tebliin 78.23. ve 78.27. maddeleri aadaki ekilde deitirilmi, 78.23.1. ve 78.24. maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

78.23. 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 81 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan; zel sektr iverenlerinin, malullk, yallk ve lm sigortalar primlerinden, iveren hissesinin be puanlk ksmna isabet eden tutar Hazinece karlanr. Bu fkra hkmleri Kamu idareleri iyerleri ile bu Kanuna gre sosyal gvenlik destek primine tabi alanlar ve yurt dnda alan sigortallar hakknda uygulanmaz. Hkm, 6111 sayl Kanunun 38 inci maddesi ile deitirilmi ve bu bent hkmlerinin; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki alm ve yapm ileri ve 4734 sayl Kanundan istisna olan alm ve yapm ileri ile uluslararas anlama hkmlerine istinaden yaplan alm ve yapm ilerine ilikin iyerleri ve bu Kanuna gre sosyal gvenlik destek primine tabi alanlar ile yurt dnda alan sigortallar hakknda uygulanmayaca ve bu dzenlemenin 1/3/2011 tarihinden itibaren yrrle girecei hkme balanmtr.

Bu erevede;

a) hale dokmannda personel saysnn belirlendii ve haftalk alma saatlerinin tamamnn idare iin kullanld fiyat fark hesaplanmas ngrlen hizmet alm ihalelerinde, szlemenin yrtlmesi aamasnda, yklenicinin yukarda anlan Kanun hkm uyarnca 1/3/2011 tarihinden nceki dnemlere ait prim demelerinde iveren hissesinin be puanlk ksmna isabet eden tutarn Hazinece karlanmas uygulamasndan yararlanmas halinde, 4734 sayl Kamu hale Kanununa Gre halesi Yaplacak Olan Hizmet Almlarna likin Fiyat Fark Hesabnda Uygulanacak Esaslarn 8 inci maddesinde yer alan, b) hale (son teklif verme) tarihi itibaryla iveren tarafndan karlanacak olan sosyal sigorta primi ve isizlik sigortas primine ilikin toplam tutarda; asgari cret deiiklii veya sigorta primi alt snr deiiklii ile prim oranlar deiiklii gibi sebeplerle meydana gelecek fark, 506 sayl Kanun gereince iveren nam ve hesabna Hazinece yaplacak olan demeler de dikkate alnmak suretiyle bu Esaslarn 7 nci maddesi uygulanmakszn denir veya kesilir. hkm gereince, Hazine tarafndan karlanan prim tutar, idare tarafndan yklenicinin hakediinden kesilecektir.

b) hale dokmannda personel saysnn belirlendii ve haftalk alma saatlerinin tamamnn idare iin kullanld hizmet almlar dahil btn hizmet almlarnda yukarda anlan Kanun hkm uyarnca 1/3/2011 tarihinden sonraki dnemlere ait prim demelerinde iveren hissesinin be puanlk ksmna isabet eden tutarn Hazinece karlanmas uygulamasna son verildiinden, yklenicilerin 2011 Ylnn Mart ay ve sonrasndaki aylara ait hak edilerinden 5510 sayl Kanunun 81 inci maddesi birinci fkrasnn () bendi kapsamnda herhangi bir kesinti yaplmayacaktr.

78.27. Hizmet almlarnda idareler ve isteklilerin yararlanmas amacyla hazrlanan birim fiyat teklif cetveli rnekleri (Ek-H.2) ve (Ek-H.3)de yer almaktadr.

GEC MADDE 1 Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 21 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6. Mkerrer)

4-

9/2/2011

27841