15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1504

             28/6/2010 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 14/1/2011 tarihli ve 6106 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/2/2011 tarihli ve HUMŞ/9257541 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                             V. EROĞLU                               R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                  Ö. DİNÇER                                                                               V. EROĞLU

                        Kültür ve Turizm BakanıV.                                                             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA

İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA

EK PROTOKOL

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”ya dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

Madde 1

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü”nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık veya Eğitim Bakanlıkları talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen kontenjanlardan yararlanarak 31.12.2007 tarihine kadar Türkiye’de “Tıpta Uzmanlık Sınavlarına” girmeden uzmanlık eğitimi için yerleştirilen ve eğitimlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip hekimlerin, uzmanlık belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilecektir.

Madde 2

             İşbu Ek Protokolün 1. Maddesi kapsamına giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerden Türkiye’de mesleklerini icra etmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti’nde 5371 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tutulacaktır. Söz konusu hekimler, Türkiye’de Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan, mesleklerini icra edemeyecek ve kendilerine uzmanlık belgeleri teslim edilmeyecektir. Türkiye’de mesleklerini icra etmek istemeyenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, uzmanlık eğitimi yaptığı sürenin yarısı kadar zorunlu hizmet yapmakla yükümlü tutulacak ve zorunlu hizmetleri tamamlandığında, Türkiye Cumhuriyeti’nde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklardır.

             Sözkonusu hekimlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nca istihdam edilemedikleri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na resmi olarak bildirilenler Türkiye Cumhuriyeti’nde Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tutularak mesleklerini icra edebileceklerdir.

             İşbu Ek Protokol kapsamında uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından uzmanlık eğitimine başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da kazananlar, 5371 sayılı Kanun’a göre Türkiye Cumhuriyeti’nde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getireceklerdir.

Madde 3

             Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zorunlu hizmet yapmakla yükümlü olan hekimlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini müteakip Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık belgeleri kendilerine teslim edilecektir.

Madde 4

             İşbu Ek Protokol, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 24 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile eş zamanlı olarak yürürlükte kalacaktır.

             İşbu Ek Protokol, her ikisi de Türkçe iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve 28 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

 

              TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                              KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

                   HÜKÜMETİ ADINA                                                                    HÜKÜMETİ ADINA

 

                   Prof. Dr. Recep Akdağ                                                                         Dr. Ahmet Kaşif

                           Sağlık Bakanı                                                                                   Sağlık Bakanı