14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1536

             23 Aralık 2009 tarihinde Şam’da imzalanan ve 3/11/2010 tarihli ve 6055 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/1/2011 tarihli ve HUMŞ/8608216 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                      M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                        S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

 

          E. GÜNAY                              B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                   Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacaktır);

             Her iki ülke ve halkları arasındaki dostluk bağlarını eğitim alanındaki işbirliğini artırmak yoluyla güçlendirmek arzusuyla,

             Eğitimden sorumlu kurumları arasındaki bağları daha da geliştirmeye istekli olduklarını ifade ederek,

             Her iki taraf bu alanlarda karşılıklı işbirliğini  ve değişimleri artırmakla sağlayacakları faydaya inanarak,

             Aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varmışlardır:

Madde I

Genel Hükümler

             Taraflar eğitim alanında işbirliğini ve değişimleri eşitlik, karşılıklı fayda ve mütekabiliyet çerçevesinde teşvik edecekler ve geliştireceklerdir.

             Değişimler ve işbirliği her iki ülkenin ilgili yasaları ve mevzuatlarına ve kaynakların elverişliliğine bağlıdır. Bu çerçevede, Taraflar işbirliği ve değişim için şartların iyileştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerdir.

Madde II

İşbirliğinin Kapsamı

             Taraflar, maddi imkânlar ölçüsünde aşağıda belirtilen alanlarda uzmanların, profesyonellerin ve heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin yanında bilgi, belge ve tecrübe değişimini özendireceklerdir.

             - Mesleki ve teknik eğitim

             - Kızların eğitimi

             - E-eğitim

             - Ölçme, değerlendirme ve merkezi sınavlar

             - Özel eğitim (üstün zekalı ve özürlü öğrenciler) ve rehberlik

Madde III

Ders Kitaplarının Gözden Geçirilmesi

             Her bir Taraf, ders kitaplarını ülkeleri ve halkları arasındaki dostça ilişkileri geliştirme anlayışı ile gözden geçireceklerdir.

Madde IV

Diplomaların Tanınması

             Taraflar eğitim kurumlarınca ilk ve orta öğretimde verilen diplomaların denkliklerinin karşılıklı olarak tanınmasını teşvik ve kolaylaştırmak amacıyla yetkili kurumları vasıtasıyla eğitim sistemleri hakkında bilgi ve belge değişiminde bulunacaklardır.

Madde V

Uygulayıcı Kurumlar

             Bu Mutabakat Zaptının uygulanması için aşağıdaki kurumlar görevlendirilmiştir.

             1. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı.

             2. Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı.

Madde VI

Teknik ve Mali Hususlar

             Bu Mutabakat Zaptında belirlenen faaliyetlerin uygulanması, tarafların mali kaynak ve personel olanaklarına bağlıdır.

             Gönderen taraf kendi delegasyonunun gidiş-dönüş yol giderlerini karşılayacak, ev sahibi taraf ise iaşe-ibate giderleri ile katılımcıların bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde iştirak ettikleri çalışmalardan kaynaklanan ülke içi ulaşım giderlerini karşılayacaktır.

Madde VII

Yürürlüğe Giriş

             Bu Mutabakat Zaptı, Tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde VIII

Geçerlilik Süresi ve Sonlandırma

             İşbu Mutabakat Zaptı, 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Akit Taraflardan biri Mutabakat Muhtırasını sona erdirme niyetini diğer tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak sona eriş tarihinden 6 ay önceden bildirmediği takdirde, işbu Mutabakat Zaptı otomatik olarak takip eden birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. İşbu Mutabakat Muhtırasının sona ermesi, başlatılmış veya devam eden faaliyetleri ve projeleri etkilemez.

Madde IX

Değiştirilme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

             İşbu Mutabakat Zaptı, Akit Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu Zaptın VIII. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

             İşbu Mutabakat Zaptı hükümlerinin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık, taraflar arasında görüşmeler yoluyla dostane şekilde çözümlenir.

             İşbu Mutabakat Zaptı, Şam’da 23/12/2009 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde üç orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Yorum farklılıkları olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

             Türkiye Cumhuriyeti                                                   Suriye Arap Cumhuriyeti

             Hükümeti Adına                                                                    Hükümeti Adına

 

            Ahmet Davutoğlu                                                                            Dr. Ali Saad

              Dışişleri Bakanı                                                                            Eğitim Bakanı

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

AND

THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

ON STRENGTHENING COOPERATION

IN THE FIELD OF EDUCATION

             The Government of The Government of the Republic of Turkey and the Syrian Arab Republic, (hereinafter referred to as the "'Parties")

             Desiring to strengthen the ties of friendship between their two countries and peoples through increased cooperation in the field of education,

             Expressing their interest in further developing the links between their institutions responsible for education,

             Believing that both Parties shall benefit from the expansion of mutual cooperation and

exchanges in those fields,

             Have reached the following understanding:

Article I

General Provisions

             The parties shall encourage and develop cooperation and exchanges in the field of education on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity.

             The exchanges and cooperation are subject to the applicable laws and regulations of the two countries, and to the availability of funds. Within this framework, the Parties shall make every effort to promote favorable conditions for cooperation and exchanges.

Article II

Scope of Cooperation

             The Parties, within the boundaries of their respective budgetary means, shall encourage mutual visits between their experts, professionals and other delegations as well as the exchange of information, experience and documentation in the following areas;

             - Vocational and technical education,

             - Education of the female,

             - E-education,

             - Assessment, evaluation and examinations,

             - Special education (for gifted and disabled students) and guidance.

Article III

Review of Textbooks

             Each Party shall review its textbooks with a view to promoting friendly relations and better understanding between their countries and peoples.

Article IV

Recognition of Diplomas

             The Parties shall, through their competent institutions, exchange information and documentation regarding their educational systems with a view to encouraging and facilitating the mutual recognition of the primary and secondary level diplomas awarded by their respective educational institutions.

Article V

Executing Agency

             For the implementation of this Memorandum of Understanding the Parties designate the following agencies:

             1. The Ministry of National Education of the Republic of Turkey

             2. Ministry of Education of the Syrian Arab Republic.

Article VI

Technical and Financial Arrangements

             The implementation of the activities under this Memorandum of Understanding is subject to the availability of fund and personnel of the Parties.

             The Sender Party shall cover the travel expenses of their respective delegations and the Host Party shall cover the board and residence expenses as well as the domestic transportation regarding their works within the framework of this Memorandum of Understanding.

Article VII

Entry into Force

             This present Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of the concerned document.

Article VIII

Duration and Termination

             This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 1 year, and shall be extended automatically for successive periods of one year unless one of the Parties notifies the other Party in writing through diplomatic channels and 6 months prior to its date of expiration, of its intention to terminate it. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the activities and projects already in progress or executed.

Article IX

Amendment and Settlement of Disputes

             This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Contracting Parties at any time. The amendments shall enter into force in accordance with the same legal procedure prescribed under Article VIII of this Memorandum.

             Any dispute arising out of the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiations between the Parties.

             Done in Damascus on 23 Decembre 2009 in two original copies each in Arabic, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

             For the Government of                                                       For the Government of

             the Republic of Turkey                                                      the Syrian Arab Republic

 

             Ahmet Davutoğlu                                                                  Dr. Ali Saad

             Minister of Foreign Affairs                                                   Minister of Education