14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

KANUN

MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA

BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR

KANUN, AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN İLE ASYA KALKINMA BANKASI KURULUŞ

ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

             Kanun No. 6221                                                                                                    Kabul Tarihi: 31/3/2011

MADDE 1 – 19/2/1947 tarihli ve 5016 sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Milletlerarası Para Fonuna yapılması gereken kota ödemeleri ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler;

a) Milletlerarası Para Fonu için 4.658.600.000 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını,

b) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası için 3.100.000.000 ABD Doları karşılığını,

geçemez.

Bakanlar Kurulu, gerektiğinde bu tutarları beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – 20/3/1991 tarihli ve 3705 sayılı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 345.150.000 Avro karşılığını geçemez.

Bakanlar Kurulu, gerektiğinde bu tutarı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 3 – 20/3/1991 tarihli ve 3707 sayılı Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyetinin Asya Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 361.200.000 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez.

Bakanlar Kurulu, gerektiğinde bu tutarı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2011