14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

KANUN

TÜRKİYEDE YAPILAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSLARI VE

TOPLANTILARINA DAİR AYRICALIK, BAĞIŞIKLIK VE DİĞER BAZI

HUSUSLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ

MİLLETLER VE TÜRKİYE ARASINDAKİ ÇERÇEVE

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6219                                                                                                    Kabul Tarihi: 31/3/2011

MADDE 1 – (1) 23 Şubat 2011 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2011