14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HÜATAM): Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk Milletini Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, Atatürkçü düşünce, milli kültür, milli ülkü ve milli değerler etrafında bütünleştirici faaliyetlerde bulunmak,

b) Atatürkçülüğü, Türk Ulusuna akılcı bir biçimde anlatmak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını amacına ulaştırmak ve yaygınlaştırmak için kongre, konferans, panel, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak, yayınlar yapmak, fotoğraf, slayt, film, belge gibi kaynaklardan arşiv oluşturmak,

ç) Merkezin çalışmalarına öğretim üyelerinin, idari personelin ve tüm öğrencilerin katılmasını sağlamak,

d) Yukarıda belirtilen konularda, yurt dışında ve yurt içinde öğretim kurumları dâhil, kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezi temsil eder, Rektöre karşı sorumludur ve çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile birlikte yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.