14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FISTIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Harran Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HARÜFAM): Harran Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Fıstık ve alternatif meyve türleri ile ilgili olarak dünyada kaydedilen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, değişmeleri ve ürünleri Üniversiteye ve bölgeye taşımak, fıstık ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak,

b) Bölgede fıstık ve öteki alternatif meyve türlerinin yetiştiriciliğini teşvik etmek, doğal florayı canlandırmak, bölgede yetişen çeşit ve tiplerin kaybolup gitmelerini önlemek, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yöre üreticisine öğretmek ve bölgeye anaç-kalem ve aşılı fidan temininde yardımcı olmak,

c) Bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke kalkınmasına yardımcı  olmak ve Üniversitenin istenilen ileri eğitim düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak,

ç) Üniversitenin diğer birimleriyle koordinasyon sağlayarak kaynak israfını önlemek ve aynı kaynakların istenilen bütün birimlerce daha verimli bir şekilde kullanımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiyenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikte fıstık ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamalarını gerçekleştirmek,

b) Fıstık ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli alt yapıyı hazırlamak, çöğür, fidan ve aşı kalemi üretmek, bunları bölgedeki üreticiler ile kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,

c) Seleksiyon çalışmaları yapmak ve üstün vasıflı tiplerin ve anaçların seçilmesini, koruma ve kontrol altına alınmasını sağlamak,

ç) Türkiyede yerli ve yabancı çeşitler ile selekte edilmiş tipleri içeren plantasyonlar kurmak,

d) Anaç ve kalem damızlıkları kurmak,

e) Islah çalışmaları başlatmak ve yürütmek,

f) Fıstık ile ilgili olarak endüstrinin ve öteki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda uygulama ve araştırmalar gerçekleştirmek ve üretim yapmak,

g) Fıstığın yanında, bölge için önemli olan ceviz, badem, zeytin, nar gibi öteki alternatif meyveler ile ilgili uygulama ve araştırmalar gerçekleştirmek ve üretim yapmak,

ğ) Fıstık ve öteki alternatif meyvelerle ilgili, Üniversitenin sanayi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi (GAP) ile işbirliğini geliştirerek, sorunlarının çözümüne yönelik eğitim, uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak,

h) Fıstık başta olmak üzere, tüm meyvecilik alanında analiz, test, ölçüm ve incelemeler yapmak, gerektiğinde rapor hazırlamak ve yorum yapmak,

ı) Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,

i) Fıstık ile ilgili alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifikalar vermek,

j) Türkiyedeki ziraat fakülteleri, meslek yüksekokulları ve ziraat meslek liseleri öğrencilerine staj yaptırmak,

k) Üniversitedeki diğer merkezlerle de işbirliği yaparak, GAP konusundaki uygulama ve araştırma projelerine bilimsel destek sağlamak, Üniversitenin bu projeye etkin katılımını sağlamak,

l) Rektör tarafından verilen, Merkezin çalışma amacına uygun diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür, görev başında bulunmadığında, yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olamaz. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, çalışmalarını denetlemek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,

ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektörlüğe sunmak,

d) Uygulama ve araştırma projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

g) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte yedi kişiden oluşur.

(2) Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

b) Uygulama ve Araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek,

d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak,

e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek,

f) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri karara bağlamak,

g) Araştırma ve proje grupları ile laboratuar birimlerini oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.