14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ege Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta kanser hastaları olmak üzere, tüm palyatif bakıma ihtiyaç duyulan kronik hastalıklara ilişkin bölgesel verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

b) Hasta-hasta yakınları, sağlık çalışanları ve toplumda, palyatif bakım bilinci geliştirerek toplumun yaşam kalitesini yükseltmek,

c) Konuya ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak veya koordine etmek,

ç) Palyatif bakım hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda uygulanması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

d) Palyatif bakıma ilişkin, seminer, kurs, konferans ve kongre düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek,

e) Palyatif bakıma ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek,

f) Epidemiyolojik ve klinik araştırmalar yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek,

g) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kanser, Alzheimer gibi palyatif bakım gerektiren kronik hastalıklara ilişkin gerekli        mikrobiyolojik, biyokimyasal ve radyolojik laboratuar incelemeleri yapmak,

b) Danışmanlık hizmetleri sunmak,

c) Ağrı destek hizmeti sunmak,

ç) Psikolojik destek hizmeti sunmak,

d) Beslenme danışmanlığı hizmeti sunmak,

e) Hasta ve ailelere eğitim vermek,

f) Ulusal ve uluslar arası palyatif bakım merkezleri ile işbirliğini sağlamak, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar düzenlemek,

g) Güncel bilgilerin ışığı altında, palyatif bakım kılavuzları hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla güncellemek,

ğ) Epidemiyolojik verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılacak verileri sunuma hazırlamak,

h) Tıp mensuplarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yapmak,

ı) Palyatif bakım gerektiren hastalıklarla ilgili konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek konusunda ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; palyatif bakım konusunda deneyim sahibi olan Üniversitenin Tıp Fakültesi psikiyatri ana bilim dalı konsültasyon ve liyazon, tıbbi onkoloji, algoloji bilim dallarından veya fizik tedavi ve rehabilitasyon ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda, Müdürün görevi sona erer.

(3) Müdürün görevden alınmasında veya Müdürün süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişiyle ilgili gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler gerçekleştirmek,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil eder.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer altı üye; Merkezin çalışma alanı ile ilgili, palyatif bakım konusunda deneyim sahibi ve Üniversitenin Tıp Fakültesi tıbbi onkoloji psikiyatri ana bilim dalları konsültasyon ve liyazon bilim dalı, algoloji anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalları, fizik tedavi rehabilitasyon ana bilim dalları, çocuk hastalıkları ana bilim dalları, onkoloji bilim dalı, Hemşirelik Yüksek Okulu öğretim üyeleri arasından ve bu bölümlerin her birinden en fazla iki üye olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Müdür tarafından önerilen adaylar arasından seçim ve görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır. Oylama isteğe bağlı olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümleri ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Merkezin imkânlarını değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

ç) Yılsonu faaliyet raporunu görüşmek,

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak,

e) Müdürlükçe hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak,

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak,

g) Merkezin farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektörlüğe sunmak,

ğ) Uygun görülmesi halinde Danışma Kurulu oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine, sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.