14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,

e) Komisyon: Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu,

f) Kullanım amacına uygun malzeme: İnşaat işlerinin temel gereklere uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzemeleri veya takım malzemeleri,

g) Kural standardı: İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılmasını ve/veya yapı işinde kullanılan yapı malzemelerinin sağlaması gereken asgari koşulları belirten uygulanması ihtiyari olan düzenlemeyi,”

“ö) Yapım sistemi: Hakkındaki bir kural standardının kapsamında bir hüküm bulunsa dahi, bir takım malzeme veya beraberinde yapı malzemesi olan veya olmayan bileşenler ile monte edilerek, ürün olarak piyasaya arz edilmesi mümkün olmayan bir süreçle yapı işinin veya bir kısmının oluşturulması için gerekli olan montaj şartları ve işçilik gibi ihtiyaçların tarif edilmesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yapılacak beyan, ürünün tabi olduğu bir ulusal standart olması durumunda standardın tüm karakteristiklerine göre ve böyle bir standart, olmaması halinde ise 9 uncu maddede öngörülen bir ulusal teknik onaya göre yapılır. Yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldığı yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekleri karşılamasına imkân verdiğinin belirlenebilmesi amacıyla beyan edilmesi gereken ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde, 7 nci maddede belirtilen danışma sürecinden sonra eksiklik TSE’ye bildirilir. Standardın ihtiva etmediği belirlenen ürün karakteristiği veya karakteristikleri, standart revize edilinceye kadar Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile belirlenir. Ürün, tabi olduğu uygunluk değerlendirmesinin yanı sıra eksik karakteristik veya karakteristikler çerçevesinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ulusal teknik onaya tabi olur. Malzeme, alınan teknik onay çerçevesinde ayrıca bir işaretleme yapılmadan güvenli ürün kabul edilir. Ancak eksik ürün karakteristiği ürünün daha üst bir uygunluk teyit sistemi ile değerlendirilmesini gerektiriyorsa ürünün uygunluk değerlendirmesi Teknik Onay Kuruluşunca yürütülür ve G işareti buna göre malzemeye iliştirilir. Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile belirlenen eksik ürün karakteristiklerinin bildirimi 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik kapsamında Müsteşarlık aracılığıyla yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Malzemenin teknik şartnameler çerçevesinde beyan edilen karakteristikleri ile öngörülen kullanım amacına göre içerisinde kullanıldığı yapı işinin gerekli kıldığı temel gerekleri karşılamasına imkân verenler ilişkilendirilir. Temel gereklerin hükümleri ile ilişkilendirilmesi mecburi olan malzeme karakteristikleri, ilgili yapının üretim sürecinde rol alanlar tarafından tespit edilir.

(2) Temel gereklerde bulunmayan hususlar hakkında ilgili yapı işinin tasarımı ve yapımı çerçevesinde tabi olduğu kural standartlarının hükümleri geçerlidir. Yapı malzemelerinin yapıda kullanılması sırasında alt düzenleyici bir işlem ile düzenlenecek olan ilgili kural standartlarına uyulması mecburidir. Uyulması mecburi kural standartlarının tespitinde 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen danışma süreci işletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Malzeme veya malzeme grubuna yönelik teknik onay, imalatçı veya topluluk içindeki yerleşik temsilcisinin talebi halinde, dördüncü bölümde belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlık tarafından görevlendirilen kuruluşlar tarafından verilir. Bu kuruluşlar ile benzeri yetkilere sahip AB’ye üye ülke kuruluşları ile ikili ya da çok taraflı olarak kurulan karşılıklı tanıma mekanizmaları çerçevesinde alınan teknik onaylar da eşdeğer kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Özel üretimlerde ve seri olmayan üretimlerde, sağlık ve emniyet açısından özel önem arz eden malzemelere ilişkin teknik şartnamelerde aksi öngörülmediği takdirde, Ek-1 (E)’de öngörülen “Uygunluk Teyit Sistemi 4” çerçevesinde yapılan uygunluk beyanı yeterli kabul edilir.

(5) Türkiye ile AB arasındaki ilgili Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde, ulusal bir standarda eş bir standarda göre Avrupa Birliğine üye olan herhangi bir devlette yasal olarak üretilmiş ve/veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş bulunan ürünlerin piyasaya arzına izin verilir. AB üyesi olan herhangi bir ülkede, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen prosedür çerçevesinde gerçekleştirilen uygunluk teyitleri ve rapor sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek “G” işareti iliştirilir.”

“(6) Üçüncü bir ülkeden doğrudan getirilen ithal ürünler, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen kuruluşlarca uygunlukları teyit edildikten sonra piyasaya arz edilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yürürlükte olan metotlara veya eşdeğerliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm teknik onay kuruluşlarını temsil etmek üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Danışma Kurulu tarafından öngörülen hususlar, ilgili ürün ve benzerlerine teknik onayın verilmesine ilişkin bir rehber doküman halinde belirlenir. Rehber dokümanlar gerektiğinde revize edilir. Bu rehber dokümanlar arasından Bakanlıkça gerekli görülenler Teknik Onay Kuruluşu tarafından internet aracılığıyla ve Ulusal Teknik Onay Ortak Esası adıyla duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yapılır” ibaresi “hazırlanır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri Ek-2’de belirtilen ürün alanlarından en az birinde yerine getiren ve bunları yürütmek için gerekli nitelikleri haiz olarak Ek-2’de öngörülen çerçevede örgütlenmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, bir başvuru dosyası ile başvurmaları ve yeterli görülmeleri halinde görevlendirir. Görevlendirme kararı ve kuruluşlara ilişkin bilgiler Bakanlıkça duyurulur. Teknik Onay Kuruluşları 15 inci maddede belirtilen teknik onay yayınlama faaliyetinin yanı sıra Bakanlıkça 19 uncu madde çerçevesinde görevlendirilmesi durumunda uygunluk değerlendirme faaliyetini de yerine getirebilir.

(2) Bakanlık, birden fazla ulusal teknik onay kuruluşu görevlendirmesi halinde bunlardan birini diğerleri adına 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ön danışma sürecini işletmek ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Ulusal Teknik Onay Ortak Esasını yayımlamak amacıyla görevlendirir. Diğer kuruluşlar yayımlayacakları teknik onaylar için bu belgeyi esas alırlar. Görevlendirilen kuruluş 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreci başlatmadan önce diğer kuruluşların görüşlerinin yansıtılmasını sağlar. Aynı kuruluş Bakanlığın Avrupa Teknik Onayı vermek amacıyla da birden fazla kuruluş görevlendirmesi halinde gerek EOTA’da ve gerekse ulusal teknik onay kapsamındaki diğer uluslararası kuruluşlarda 16 ncı maddede belirtilen hükümler çerçevesinde nihai ülke görüşünü oluşturarak, bunların temsilciliğini üstlenir. Bakanlıkça görevlendirilen temsilci kuruluş diğer kuruluşların 15 inci madde çerçevesinde yayınladıkları teknik onayların bir listesini ve 11 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde diğer kuruluşlar adına yürüteceği faaliyetlere ilişkin karşılıklı tanıma bilgilerini yayımlar. Aynı kuruluş 17 nci maddede belirtilen AR-GE faaliyetlerini yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “standartlara” ibaresi “teknik şartnamelere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda yer alan EK-2 Teknik Onay Kuruluşları için Malzeme Alanları ve Gereksinimleri tablosu eklenmiştir.

 

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/6/2009

27270

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2010

27658