13 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27904

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (HÜTDAM): Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Rektörlük: Harran Üniversitesi Rektörlüğünü,

             d) Üniversite: Harran Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek; Türkiye’yi ilgilendiren her konuda projeler üretmek, üretilen bu projelere işlerlik kazandırmak için her türlü faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri, kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak, elde edilen sonuçları yayınlamak; diğer devlet ve ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve problemlere çözüm yolları aramak; bu konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dahil, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve  onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

             a)  Türkiye’yi ilgilendiren her konuda projeler üretmek,

             b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri, kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak ve elde edilen sonuçları yayınlamak,

             c) Türkiye’nin diğer Türk devletleriyle, yakın komşu devletlerle ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla var olan problemler üzerinde çalışmalar yapmak ve bunların çözüm yollarını araştırmak,

             ç) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dâhil, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek,

             d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek, veri tabanı oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü  tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine altı aydan fazla olmamak üzere  vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olmaz. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

             (4) Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, çalışmalarını denetlemek,

             b)  Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe sunmak,

             c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,

             ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektörlüğe sunmak,

             d) Araştırma ve uygulama projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlüğe sunmak,

             e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

             f) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

             g) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte yedi kişiden oluşur.

             (2) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             (4) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             b) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak,

             c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

             ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek,

             d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak,

             e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek,

             f) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.