13 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27904

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Harran Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Harran Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Harran Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: Harran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sürdürülen, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaları desteklemek,

b) El sanatlarının, Türkiye açısından sosyal-kültürel ve ekonomik önemi nedeniyle araştırılması ve belgelendirilmesiyle, kültürel mirasın yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

c) Türkiye’de, komşu ülkelerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut veya yok olmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerini bir sistem içinde araştırmak, incelemek, envanterini oluşturmak, bu ürünlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanlar toplamak, elde edilecek dokümanları araştırmacılara faydalanmaları için sunmak,

ç) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak,

d) El sanatlarının tanıtılması, canlandırılması, geliştirilmesi ile ilgili ürünlerin aslına uygun olarak çoğaltılmasını sağlayıcı plan ve projeler yapmak ve bunları uygulamak,

e) El sanatlarının korunması, bakımı, onarımı ve üretimi için gerekli laboratuar ve atölyeler  kurmak,

f) Geleneksel metotlarla eser veren sanatkârları desteklemek ve el sanatlarını turizmde değerlendirmek için çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Amaçların gerçekleştirilmesinde ilgili kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak; kongre, sempozyum, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak,

b) El sanatlarını broşür, kitap, afiş, internet sitesi ve belgesel film hazırlayarak tanıtmak; turizm fuarlarına katılmak,

c) Projeler oluşturmak, el sanatlarına talebi arttırmak ve sürdürülebilir şekilde yaşatmak, el sanatlarında istihdam imkanı sağlamak, turizmi canlandırmak ve yöre halkının ekonomik durumunu geliştirerek katma değer yaratmak,

ç) El sanatlarının, ustalarından ve bunların deneyimlerinden yararlanılarak öğretilmesi için gerekli çalışmalarda ve/veya üretimde bulunmak,

d) Kurslar düzenlemek ve bu kurslarda başarılı olanlara sertifika vermek,

e) El sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında özgün biçimleriyle tanıtımlarını yapmak,

f) El sanatları ve etnografya müzeleri kurmak,

g) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez  Müdürü, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine altı aydan fazla olmamak üzere vekâlet bırakabilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, kararlarını uygulamak, çalışmalarını denetlemek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,

ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektörlüğe sunmak,

d) Uygulama ve araştırma projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte yedi kişiden oluşur.

(2) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

b) Yurtiçi ve yurtdışı uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek,

d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak,

e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek,

f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak görevlendirmeleri karara bağlamak,

g) Araştırma ve proje grupları ile laboratuar birimlerini oluşturmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.