13 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27904

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Harran Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez(HÜBİTEK): Harran Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Rektörlük: Harran Üniversitesi Rektörlüğünü,

             d) Üniversite: Harran Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite içinde ve dışında yapılan bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirmek, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi kurmak, sistemin yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak, bölgedeki kurum ve kuruluşlara bilgisayarlarla yapılabilecek her türlü hizmeti vermek, Üniversite personeli ve öğrencilerinin bilgilerini arttırmak, Üniversitedeki birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak, çeşitli amaçlar için bilgisayar yazılımları hazırlamak ve Şanlıurfa ili ve çevresinde konuyla ilgili yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikli bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve bilgi teknolojileri uygulamalarını gerçekleştirmek,

             b) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçleri temin etmek, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,

             c)  Üniversite içindeki ve dışındaki çeşitli bilgisayar sistemlerinin imal, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak,

             ç) Şanlıurfa ili ve çevresinde bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda uygulama ve araştırmalar gerçekleştirmek,

             d) Üniversitenin, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri, iletişim hizmetlerini gerçekleştirmek ve gerekli alt yapıyı oluşturmak,

             e) Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, çalıştay, kongre, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantıları düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,

             f) Bilgi teknolojileri alanlarında kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifikalar vermek,

             g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine altı aydan fazla olmamak üzere vekâlet bırakabilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

             (4) Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, çalışmalarını denetlemek,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe sunmak,

             c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,

             ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektörlüğe sunmak,

             d) Uygulama ve araştırma projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlüğe sunmak,

             e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

             f) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği  yapmak,

             g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte yedi kişiden oluşur.

             (2) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki dört üye, Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             (4) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             b) Uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak,

             c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

             ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek,

             d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak,

             e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek,

             f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak görevlendirmeleri karara bağlamak,

             g) Araştırma ve proje grupları ile laboratuar birimlerini oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.