12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/7/1999 tarihli ve 23748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 1.000.000,00 TL’dir.”

             MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.