8 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27899

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI

DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/23)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi ile 14/2/2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

             c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını,

             ç) Çiftçi: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

             d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

             e) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

             f) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

             g) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

             ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

             h) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

             ı) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,

             i) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum ve yumruyu,

             j) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

             k) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

             l) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

             m) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

             n) Tohumluk üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

             o) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             ö) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

             Destekleme yapılacak çiftçiler

             MADDE 5 – (1) Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumluklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.

             Destekleme miktarları

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak ekim yapan çiftçilere 2011 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır.

 

Buğday, yonca

                                                6 TL/da

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

                                             4,5 TL/da

Çeltik, yerfıstığı

                                               8 TL/da

Nohut, kurufasulye, mercimek

                                                7 TL/da

Susam, kolza (kanola), aspir

                                                4 TL/da

Patates

                                              20 TL/da

Korunga, fiğ

                                                3 TL/da

 

Ekim dikim normları

MADDE 7 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz.

 

Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik

20 kg/da

Nohut, mercimek

13 kg/da

Kuru fasulye, korunga, fiğ

10 kg/da

Yonca

2,5 kg/da

Patates

250 kg/da

Susam 

1,5 kg/da

Yerfıstığı 

7 kg/da

Kolza (kanola)

0,4 - 1,5 kg/da

Aspir 

1,5 - 3,0 kg/da

 

             Kolza ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce belirtilen değerler arasında alınacaktır.

             Başvuruların kabulü

             MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

             (2) Başvuruların, 2011 yılı yazlık ekimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 30 Haziran 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2011 tarihinden, 31 Aralık 2011 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir. 2011 yılı güzlük ekilişler, ÇKS’de 2012 yılı üretim sezonu (güzlük) olarak kaydedilmekte ve adlandırılmaktadır.

             (3) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

             (4) 2010 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31/12/2010 tarihine kadar yapamayıp, 2011 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

             Başvurularda istenilecek belgeler

             MADDE 9 – (1) Başvuru sırasında, sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Başvuru Dilekçesi (Ek-1)

             b) Talep Formu (Ek-2)

             1) Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını dolduracak ve imzalayacaktır. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

             c) Tohumluk satış faturası.

             1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı üretim sezonuna uygun olmalıdır. Tohumluk bayisi  tarafından, faturanın arkasına "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ................... tarihli ve ………..…….. no’lu sertifikaya aittir." ifadesi yazılarak tasdik edilir.

             2) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "aslı görülmüştür ve sertifikalı tohumluk desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüshası çiftçiye iade edilir. Bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde dosyaya konulur.

             3) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken "Tohumluk Üretici Belgesi"ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalarlar.

             ç) Tohumluk sertifikası fotokopisi,

             1) Tohumluk sertifikaları 1 Temmuz 2010-31 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenmiş olmalıdır.

             2) 1 Temmuz 2010 tarihinden önce sertifikalandırılan tohumluklar 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’na istinaden hazırlanan Tohum Sertifikasyon ve Pazarlama Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak satışa sunulduğu takdirde desteklemeden yararlandırılır.

             d) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.

             Sertifikaların sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

             MADDE 10 – (1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.

             (2) Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumlukların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

             (3) 2011 yılı yazlık ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 30 Haziran 2011 tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 Temmuz 2011 tarihinde ÇKS vasıtasıyla oluşturulan İcmal 1’ler (Ek-3) alınır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4)  düzenlenip onaylanır ve en geç 2 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

             (4) 2011 yılı güzlük ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 31 Aralık 2011 tarihi mesai bitiminde sona erer. Her ay yapılan müracaatlar değerlendirilir, takip eden ayın 1’inde İcmal 1’ler (Ek-3) oluşturulur. İlk icmal eylül-ekim aylarında yapılan müracaatları kapsar. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4)  düzenlenip onaylanır ve en geç 2 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

             (5) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e bildirilir.

             Uygulama esasları

             MADDE 11 – (1) Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

             (2) Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 12 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın 2011 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak  % 0,2 komisyon ödenir. Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalı tohum kullanımı ödemelerine esas cetvellerin bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılır ve ödeme talimatı verilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

             Yetki

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlıkça çıkarılacak genelge ve talimatlar uygulanır.

             Desteklemeden faydalanamayacaklar

             MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen hususlarda çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden yararlanamazlar.

             a) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında destek alımına müracaat eden,

             b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,

             c) Kamu kurum ve kuruluşları,

             ç) Daha önce sertifikalı tohumluk kullanım desteklemesinden faydalanan tohumluk faturası,

             d) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumluklar,

             e) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının kendi arazilerinde tohum üretimi yaptıkları alanlardan.

             Diğer hükümler

             MADDE 15 – (1) Mücbir sebeplerden (Savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

             (2) Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumlukları, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

             Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

             MADDE 16 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

             (2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

             (3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

             (4) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 17 – (1) 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/19 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.