8 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27899

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KUŞ BİLİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin uygulama ve araştırma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Kafkas Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Öğrenci: Kafkas Üniversitesi öğrencilerini,

e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kuşlar konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon belirlenmesi, monitorizasyonu ve takibi, dağılım ve haritalama da olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformda Üniversiteyi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturmak ve mali kaynakları temin etmek,

b) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkanlarını araştırmak ve bu kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ya da düzenlenen toplantılara katılmak,

ç) Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapmak, Türkiye ve dünyadaki diğer ornitolojik çalışmaları yapan kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunmak,

d) Üniversiteye bağlı kuş araştırma ve eğitim istasyonlarını koordine etmek ve çalışmalarını yürütmek,

e) Kuş bilimi dalında yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayınlamak ve basın yoluyla kamuya duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve uygulama ve araştırma birimleri sorumlularından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Müdür tarafından getirilen, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

ç) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmetleri olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmibeş kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmaktır.

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; uygulama ve araştırma birim sorumlusu ve o birimin faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Birim sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürce belirlenir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Birimlerin faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlar birim sorumluları tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.