6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (KLÜ-SEM): Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcısı veya yardımcılarını,

             d) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek,

             b) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek,

             c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere eğitim programları, kurslar, seminerler, hizmet içi eğitim, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, anketler yapmak, yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek,

             ç) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek,

             d) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

             e) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili yayınlar yapmak ve bu alanda Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak,

             f) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Müdür yardımcıları,

             c) Yönetim Kurulu,

             ç) Danışma Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

             (2) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık etmek,

             b) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             c) Eğitim programlarının amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

             ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak,

             d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

             Müdür yardımcıları

             MADDE 9 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör tarafından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Senato tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, inceleyip onaylamak,

             c) Uygulama ve araştırma projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

             ç) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirlemek,

             d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

             e) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

             f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

             g) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla görevli Danışma Kurulu, iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

             (2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak,

             b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık ve değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.