6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Yaşayan Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dicle Üniversitesi Yaşayan Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜYDAM): Dicle Üniversitesi Yaşayan Diller Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öncelikle Güneydoğu Anadoluda konuşulan dillere dair bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alana ilişkin yapılmış ve yapılacak bilimsel araştırmaları bir araya getirerek bir arşiv oluşturmak ve bu alanda projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgede yaşayan dillere ilişkin tanıtım ve bilgi paylaşımına dair projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,

b) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı, Arap ve Fars Dili ve Edebiyatı ile Batı Dillerine ilişkin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

ç) İstekte bulunan resmi kurum ve kuruluşlara, basın ve yayın çalışmalarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek,

d) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan dillere ilişkin seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

e) Bölgede yaşayan dillere yönelik kurslar ve sertifika programları düzenlemek,

f) Bölgede yaşayan her dile ilişkin oluşturulacak komisyonlar vasıtasıyla saha araştırmaları ve incelemeleri yapmak ve deneyimleri yazılı ve sözlü olarak paylaşmak,

g) Bölgede konuşulan dillere ilişkin çalışma yapan resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik çalışmalar yaparak taraflar arasında bir ağ oluşturmak,

ğ) Bölgede yaşayan dillerde yapılacak bilimsel ve edebi çalışmaları süreli yayın olarak yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve gerektiğinde ona vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek,

b) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, bölgesel, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerinin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak ve yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğün onayına sunmak,

e) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından, ihtiyaç ve istekleri halinde ise Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Üyeliği sona erdirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine, yukarıda belirtilen usullerle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek,

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak,

c) Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek Rektörlüğe iletmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilecek üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından doğrudan doğruya görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.