6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Yabancı uyruklulardan, İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik 4/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2009

27354

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/11/2010

27754

2-

26/11/2010

27767