6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA

CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE

KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR

VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile bu idari para cezalarının tahsilatı sırasında düzenlenecek Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını; para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelinden alındı ve tutanak düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve tutanakları düzenleyeceklerini, koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile bu idari para cezalarının tahsilâtı sırasında düzenlenecek Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,

b) Kimlerin hangi hallerde Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile bu idari para cezalarının tahsilâtı sırasında düzenlenecek Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı düzenlemeye yetkili olduklarını,

c) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı ve tutanak düzenlemeye yetkili personelin bağlı oldukları kuruluşların, alındı ve tutanaklar hakkında yapacakları işlemleri,

ç) Kimlerin hangi hallerde araçların tescil plakasına göre tutanak düzenleyebileceğini ve bu konuda yapılacak işlemleri,

d) Trafik idari para cezalarının ödenme süresini, yerini, şeklini ve tahsilâtı yapan kuruluşların sorumluluklarını,

e) Trafik idari para cezalarının belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yapılacak işlemleri ve diğer işbirliği esaslarını,

f) Trafikten men edilen araçlar ile geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenecek tutanakları ve bunların defter kayıtlarına ilişkin hususları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Ceza puanı: Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı fiillerden dolayı haklarında idari para cezası uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan puanı,

b) Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen ve karar vermeye cumhuriyet savcılarının yetkili olduğu kabahatlerin tespiti amacıyla yetkililerce tanzim edilen tutanağı,

c) Genel zabıta: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının genel kolluk personelini,

ç) Karayolları Genel Müdürlüğü personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğünce görevli ve yetkili kılınmış personeli,

d) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen fiiller karşılığında alındı ve tutanak düzenlemeye yetkili personelce kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığının ilgili biriminden trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarını, trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve cumhuriyet savcılığına sevk tutanaklarını teslim almaya ve teslim etmeye, bu tutanaklar karşılığında tahsil edilen trafik idari para cezalarını Maliye Bakanlığının ilgili biriminin veznesine teslim etmeye yetkili kılınan personeli,

e) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüş fiiller hakkında yetkililerce tanzim edilen tutanağı,

f) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen fiiller karşılığında yetkililerce tahsil edilen para karşılığı olarak düzenlenen ve kural ihlalinde bulunanlara verilen makbuzu,

g) Trafik zabıtası: Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen zabıtayı,

ğ) Ulaştırma Bakanlığı personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimlerinde görevli ve yetkili kılınmış personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı,

Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı, Araç Trafikten Men Tutanağı, Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Şekli, İçeriği ve

Basımı, Alındı ve Tutanak Düzenlemeye Yetkili Kılınanlar, Tutanakların Düzenlenme Usul ve Esasları

Düzenlenecek alındı ve tutanakların şekli, içeriği ve basımı

MADDE 5 – (1) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısının şekli ve içeriği 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde (Örnek No 9) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-1)’de, elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-2) ve (Ek-3)’te, Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-4)’te, elektronik ortamda düzenlenen Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-5)’te, Mazbatalı Tebligat Zarfının şekli ve içeriği (Ek-6)’da, Araç Trafikten Men Tutanağının şekli ve İçeriği (Ek-7)’de, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-8)’de gösterilmiştir.

(2) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı, Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Maliye Bakanlığınca bastırılır ve yetkili kılınmış kuruluşlara dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanaklar elektronik ortamda da üretilebilir ve düzenlenebilir. Buna dair diğer usul ve esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.

Alındı ve tutanak düzenlemeye yetkili kılınanlar

MADDE 6 – (1) Alındı ve tutanaklar, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında ve yetki sınırları içinde;

a) Trafik zabıtası,

b) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde genel zabıta,

c) Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli,

tarafından düzenlenir.

Alındı ve tutanakların teslim alınması ile birimlerince yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; alındı düzenlemeye yetki verilen kuruluşlardan görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemedi sayılan ve kefalete tabi tutulan personele mal sandıklarınca, kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar alındı, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı verilir. Alındıların her sayfası bağlı oldukları kuruluşun resmi mührü ile mühürlenir.

(2) 6 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından;

a) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı, İdari Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek–9),

b) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek–10),

c) Cumhuriyet Savcılıklarının yetkisine giren kabahatlerle ilgili düzenlenen Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanakları Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek–11),

ç) Trafikten men edilen araçlar için düzenlenecek olan Araç Trafikten Men Tutanakları, Araç Trafikten Men Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek–13),

d) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanakları, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek–14),

kaydedilerek, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı verilir.

Alındı ve tutanakların düzenlenmesi ve teslimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan personel, muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmeden alındı karşılığı idarî para cezası tahsil eder.

(2) Alındı ve tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurulur. Alındılar düzenleyen tarafından, tutanaklar ise düzenleyen/düzenleyenler ve kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır.

a) Alındılar üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye, ikinci nüshası görev hitamında, dip koçanı ise bittikten sonra bağlı olunan kurumun muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilir.

b) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılarak cezanın kesinleşmesinden sonra yedi iş günü içinde tahsil ve takip için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir. Dipkoçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun muhasebe yetkilisi mutemedine verilir.

c) Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı (Ek-4) dört nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanakların üç nüshası görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Kurumdaki ilgili birim tarafından, tutanak Cumhuriyet Savcılığına Sevk Defterine (Ek–12) kaydedilerek birinci ve üçüncü nüshaları bir üst yazı ile birlikte ilgili Cumhuriyet Savcılığına yedi iş günü içerisinde gönderilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir. Dip koçanı ise, bittikten sonra tutanağın teslim alındığı mal sandığına teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilir.

(3) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir veya el cihazlarıyla elektronik ortamda (Ek–3) üretilerek düzenlenmesi ve kural ihlalinde bulunana ihlalin gerçekleştiği yerde tebliğ edilmesi halinde;

a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler ile kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır.

b) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası ise görev hitamında bağlı olunan kurumun ilgili birimine teslim edilir ve kurumda muhafaza edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler cezanın kesinleşmesinden sonra yedi iş günü içinde tahsil ve takip için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

(4) Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek–5) üretilmesi halinde;

a) Tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) İki nüsha tutanak bir üst yazı ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gönderilir, bir nüshası ise kurumda muhafaza edilir.

(5) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, alındı ve tutanaklara her ihlal için fiile uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda, ilgili maddeler için yeni alındı/tutanak düzenlenir.

(6) İhlal edilen trafik kuralına ilişkin olarak düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında belirtilen idari para cezasının, ilgili tarafından peşin olarak ödenmek istenmesi halinde, idarî para cezası alındı düzenlenmek suretiyle tahsil edilir.

(7) Kullanılan alındıların iadesinde ve tahsil edilen paraların tesliminde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

a) Görevlilerce alındı karşılığı tahsil edilen paraların muhasebe yetkilisi mutemedine tesliminde, muhasebe yetkilisince de kendisine teslim edilen paraların ilgili mal sandığı veznesine yatırılmasında, Maliye Bakanlığınca belirlenen şekil ve parasal sınırlara uyulur.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen parasal sınır aşılmamış olsa dahi, alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın tahsil edilen paralar, ilgili mal sandığı veznelerine yatırılmak üzere alındı koçanı ile birlikte her yedi günde bir muhasebe yetkilisi mutemedine, Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek–9) üzerinde yapılan zimmet kaydı düşülmek suretiyle teslim edilir. Belirlenen parasal sınıra ulaşılması halinde, yedi günlük süre beklenilmez.

c) Muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilen ve bu fıkranın (a) bendinde belirtilen parasal sınırın altında kalan paraların, bu görevli tarafından en geç üç iş günü içerisinde ilgili mal sandığı veznesine yatırılması mecburi olup, malî yılın son iş gününde bu sürelere bağlı kalınmaksızın yapılan tahsilâtların mal sandığı veznesine yatırılması zorunludur. Belirlenen parasal sınıra ulaşılması halinde, üç iş günü olarak belirlenen süre beklenilmez.

ç) Muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilen alındı dip koçanları, yapılan tahsilâtın tarih ve seri numarasına göre Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defterine işlenir. Kasa defteri sayfaları arasına karbon kâğıdı konularak iki nüsha doldurulur.

d) Bu şekilde doldurulan Kasa Defteri ve alındı dip koçanları, yapılan tahsilâtla birlikte ilgili mal sandığı veznesine teslim edilir.

e) Görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanları, Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Kayıt ve Zimmet Defterinde (Ek–9) düşüm yapılarak muhasebe yetkilisi mutemedine, bu görevli tarafından da ilgili mal sandığına teslim edilir.

Araçların tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır.

(2) Bu şekilde düzenlenen tutanaklar, gereği yapılmak üzere görevlilerin bağlı bulundukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir.

Araçların tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları;

a) Kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibi ve gerekli bilgiler, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtlarından tespit edilerek tutanağın ilgili bölümleri doldurulur. Araç sahibi ve gerekli bilgilerin bilgisayar kayıtlarından tespit edilememesi halinde, bilgiler aracın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşundan yazılı olarak veya elektronik sistemle temin edilir.

b) Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde başlanarak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır.

c) Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir. Tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir, dipkoçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun muhasebe yetkilisi mutemedine verilir.

ç) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de idari para cezası öngörülen durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir. Bu şekilde araç sahibi/işleteni/yük göndereni adına tanzim edilen tutanaklar, görevlilerin bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimine (a) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere teslim edilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek–2) üretilerek düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir.

c) Tutanağın ikinci nüshası ilgili birimde muhafaza edilir.

(3) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir cihazlarla elektronik ortamda (Ek–3) üretilerek düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir.

(4) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

Yabancı ülkede kayıtlı araçlara uygulanan trafik idari para cezalarının tebliği, takibi ve tahsili

MADDE 11 – (1) Yabancı ülkelerde kayıtlı araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler, ivedilikle elektronik ortama aktarılır.

(2) Yetkililerin dur uyarısına rağmen durmayarak seyrine devam eden, trafik kural ihlalinde bulunan, ancak durdurulması mümkün olmayan veya durdurulması trafik güvenliği açısından tehlike teşkil eden, trafik kuralını ihlal ettiği teknik cihazlarla tespit edilen ve yabancı ülkelerde kayıtlı araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler ivedilikle elektronik ortama aktarılır ve bu tutanaklar gümrük kapılarında aracın sürücüsüne tebliğ edilir.

(3) Trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin gümrük kapılarında yapılacak ödemeler kabul edilir.

(4) Yabancı ülkede kayıtlı araçların sürücüsüne, sahibine, işletenine veya gönderenine uygulanan, ancak tebliğ edilemeyen trafik idari para cezalarına ilişkin tutanaklar tebliğ edilmek üzere, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25 inci maddesi gereğince ilgili ülke Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilebileceği gibi doğrudan Valiliklerimizce de ilgili ülke Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza gönderilebilir.

(5) İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı, yabancı ülkede kayıtlı araçların sürücülerine, sahiplerine, işletenlerine veya gönderenlerine uygulanan trafik idari para cezalarının tebliği, takibi ve tahsili konusunda gerekli tedbirleri alabilir.

Trafikten men edilen araçlar için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 12 – (1) Karayolları Trafik Kanununun ilgi maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Trafikten men edilen araçlar için üç nüsha olarak “Araç Trafikten Men Tutanağı” (Ek-7) düzenlenir.

b) Tutanağın bir nüshası kural ihlali yapan sürücüye verilir, bir nüshası ise birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilir ve trafikten men edilen araca ilişkin bilgiler “Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15)”ne kaydedilir.

(2) Bu tutanağın elektronik ortamda üretilmesi halinde, iki nüsha olarak düzenlenir.

Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 13 – (1) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için dört nüsha olarak “Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı” (Ek-8) düzenlenir.

b) Tutanağın birinci nüshası sürücü belgesi geri alınan sürücüye verilir, ikinci nüshası bilgisayar veri girişi işlemlerini yapan birime gönderilir. Üçüncü nüshası ise geri alınan sürücü belgesi ile birlikte birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilir.

c) Geçici olarak geri alınan sürücü belgesi, “Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16)”ne kaydedilir.

(2) Elektronik ortamda üretilmesi halinde, tutanak iki nüsha olarak düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Para Cezalarının Ödenmesinde Takip Edilecek Usul ve Esaslar ile Para Cezalarının Ödenebileceği Yerler ve İşlemler, Para Cezalarının Ödenme Süresi, Başvuru Yolu

Para cezalarının ödenmesinde takip edilecek usul ve esaslar ile para cezalarının ödenebileceği yerler ve işlemler

MADDE 14 – (1) İlgilinin rıza göstermesi halinde idarî para cezası derhal tahsil edilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığınca tahsile yetkili kılınan bankalar ile PTT idaresine ödenebilir.

(3) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

(4) Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(5) Trafik idari para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Maliye Bakanlığınca tespit edilen süre içinde, Maliye Bakanlığının ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorundadır.

(6) Banka veya PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya veya PTT’ye yatırıldığı tarih ödeme tarihi sayılır.

(7) PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idarî para cezası tahsilâtında, ilgili kanunlarda ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınır.

Para cezalarının ödenme süresi

MADDE 15 – (1) Trafik idarî para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilir. Ödeme derhal yapılmadığı takdirde, para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.

(2) Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Başvuru yolu

MADDE 16 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.

(2) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

(3) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürelerin geçirilmiş olması halinde, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alındı ve Tutanakların Teslim ve Takibinde Kullanılacak Defterler ile

Tutanakların Saklanma Süreleri

Alındı ve tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler

MADDE 17 – (1) Alındı ve tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler aşağıda belirtilmiştir;

a) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek–9),

b) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek–10),

c) Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek–11),

ç) Cumhuriyet Savcılığına Sevk Defteri (Ek–12),

d) Araç Trafikten Men Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-13),

e) Geçici olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-14),

f) Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15),

g) Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16),

(2) Bu defterlerden (Ek-9) Maliye Bakanlığınca, (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14), (Ek-15) ve (Ek-16), yetkili kılınan görevlilerin bağlı oldukları kuruluşlarca bastırılarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır.

(3) Alındı ve tutanaklar teslim edilirken, ilgili kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek, teslim eden ve alan görevliler tarafından imzalanır.

Tutanakların saklanma süreleri

MADDE 18 – (1) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanaklarının dip koçanları, bittikten sonra muhasebe yetkilisi mutemedince alındı ve tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilir. Bu tutanakların trafik kuruluşlarında kalan nüshaları onbeş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

(2) Araç Trafikten Men Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının dosyada muhafaza edilen nüshaları ile tutanakların dip koçanları beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 19 – (1) 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Tutanak bilgilerinin elektronik sistemle aktarılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına 1/7/2011 tarihine kadar başlanır.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına başlanıncaya kadar, bu tutanaklar birer nüsha fazla düzenlenir ve trafik idari para cezasının kesinleşmesini müteakiben Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Sevk Listesine (Ek–17) kaydedilerek, yedi iş günü içinde Maliye Bakanlığının tutanağın düzenlendiği yerde belirlemiş olduğu birime veya kuruma takip ve tahsili için gönderilir.

Geçmiş dönem evraklarının kullanımı

GEÇİCİ MADDE 2 – İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek tarihe kadar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce basımı yapılmış olan, Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındıları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları ve Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanaklarının kullanımına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanları birlikte yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.