6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

YÖNETMELİK

Rize Üniversitesinden:

RİZE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2006 tarihli ve 26327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim-öğretim çalışmalarının öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi saat esası üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi-saat değeri aşağıda gösterilmiştir:

 

Eğitim-öğretim çalışması                                                                                     Kredi-Saat

Haftada (1) saatlik ders                                                                                              1

Haftada (2) saatlik derse bağlı uygulama                                                                    1

Haftada (2-4) saatlik laboratuvar, atölye uygulaması, daktilo,

bitirme çalışması ve benzeri                                                                                       1

Haftada (5-8) saatlik laboratuvar, atölye uygulaması, daktilo,

steno ve büro uygulaması, proje, seminer, bitirme çalışması ve benzeri                   

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı; yabancı uyruklular  için, Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sınav sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,

b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesinin; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya bu belgelerin Üniversitece onaylı örneği,

c) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı; yabancı uyruklulardan noter onaylı pasaport sureti,

ç) Türk uyruklular için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyan,

d) Yabancı uyruklular için il emniyet müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

e) 4 adet vesikalık fotoğraf,

f) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı bölüm için sağlıkla ilgili engel bir durumunun olmadığına ilişkin yazılı beyan,

g) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler; başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF), (K) ve mezuniyet sınavında (DC) harf notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, verildikleri ilk yarıyılda tekrar eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "sağlık kurulu raporu" ifadesi "sağlık raporu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan "sağlık kurulu raporu" ifadesi "sağlık raporu" olarak değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,"

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Ancak, hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadır."

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Rize Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/10/2006

26327

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/7/2008

26924

2-

30/7/2008

26948

3-

14/8/2009

27319

4-

15/3/2010

27522

5-

26/7/2010

27653

6-

13/9/2010

27698