6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

             d) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyum sürecini siyasal, ekonomik, hukuksal, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek, araştırmak ve Avrupa Birliği üye ve üye adayı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla yapılan çalışmalarla Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra üçüncü ülkelerle de konuyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

             b) Türkiye-Avrupa bütünleşmesini ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tüm yönleriyle incelemek, bilimsel ve teknik konularda bülten, dergi, kitap, broşür ve benzeri periyodik yayınlar hazırlamak, Avrupa Birliği alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, en az bir süreli yayın hazırlayıp yayımlamak,

             c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak,

             ç) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konularında uzmanlık kazandırmak amacıyla Merkez ile işbirliği halinde temel eğitim ve uzmanlık alanında sertifika programları düzenlemek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

             d) Avrupa Birliği alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili anlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

             e) Çeşitli kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik iktisat, işletme, ticaret, turizm, kamu yönetimi, finansman, bankacılık, eğitim, tarım, ormancılık, sağlık, spor, kültür-sanat etkinlikleri ve benzeri alanlarda araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel görüş veya rapor vermek, proje ve teknik yardımlarda bulunmak,

             f) Avrupa Birliği eğitim programları ve Avrupa Birliği çerçeve programlarına etkin katılımı sağlamak üzere akademik ve hukuki altyapı oluşturmak, yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

             g) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek, araştırma yöntemleri hakkında eğitim danışmanlığı sağlamak,

             ğ) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek,

             h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi için çalışma grupları oluşturmak, yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

             a) Müdür,

             b) Müdür yardımcıları,

             c) Yönetim Kurulu,

             ç) Danışma Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

             (2) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık etmek,

             b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek,

             c) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma  merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak,

             ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

             d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

             Müdür yardımcıları

             MADDE 9 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör tarafından iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren öğretim elemanları arasından Senato tarafından seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Senato tarafından üç yıllık süre için yeniden seçilirler. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, inceleyip onaylamak,

             c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

             ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

             d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

             e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

             f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla görevli Danışma Kurulu, iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

             (2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak,

             b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık ve değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.