3 Nisan 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27894

YNETMELK

Tunceli niversitesinden:

TUNCEL NVERSTES ALEVLK UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Tunceli niversitesi Alevilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Tunceli niversitesi Alevilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Faklte: niversiteye bal faklteleri,

b) Merkez: Tunceli niversitesi Alevilik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

d) Rektr: Tunceli niversitesi Rektrn,

e) niversite: Tunceli niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

g) Yksekokul: niversiteye bal yksekokullar

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Aleviliin Trkiye kltr ve dnce tarihi ierisindeki yerini bilgi ve belgelere dayal olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, belge ve bulgular Merkez tarafndan yaymlanacak olan akademik aratrma dergisi, kitap, elektronik posta, blten ve benzeri vastalarla, aratrma yapan kiilere, kurumlara ulatrmak, ayrca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle rencilere ve geni halk kitlelerine sunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, kurulu amac dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Alevilik ile ilgili temin edilen yazma eserleri dijital ortama aktarmak, arivlemek, Trkeye evirerek yaymlamak, ierik analizleri yapmak, elektronik ortamda Trke ve ngilizce zetlerini yaymlamak ve Tunceli ve yresinde alan aratrmalar yapmak,

b) Tunceli yresinde deiik dnemlere ait yazl belge, kitap ve dokmanlar bulmak ve aratrmaclarn istifadesine sunmak,

c) Merkezde bir dokmantasyon merkezi oluturmak ve Merkezin arivinde toplanan Alevilik ile ilgili yazma ve dier klasik eserler zerinde yksek lisans ve doktora almalar yaplmasna imkan salamak,

) Merkez bnyesinde faaliyet alanlar ile ilgili yaymlanm eserlerden oluan bir ktphane oluturmak,

d) Merkezin ama ve faaliyetleri kapsamnda ilgili kurum ve kurulularla fikir ve proje ibirliinde bulunmak,

e) Yurt ii ve yurt dnda bu alanda almalar bulunan resmi ve zel kurulularla iletiim ve ibirlii kurarak, uluslararas ilikilere bilimsel katkda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Mdr Yardmclar,

c) Ynetim Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Merkezin yneticisi olan Mdr; niversitede grev yapan ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalar olan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan, niversitede grev yapan ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalar olan retim elemanlar arasndan iki kii en ok yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetim, bilim, aratrma, inceleme, yayn ve benzeri kurullarna bakanlk etmek ve bu kurullarn ileyi ve dzenini salamak; her yln sonunda ve istendiinde Merkezin almalaryla ilgili olarak Rektrle rapor sunmak,

b) Lisansst eitim retim etkinliklerine gerekli destei salamak,

c) Merkezin ihtiyalarn ve btesini gerekeleriyle birlikte hazrlamak, bu konudaki Ynetim Kurulu kararn Rektrle bildirmek,

) Merkez personelinin almalarn dzenlemek ve denetim grevini yrtmek,

d) Uluslararas bilimsel etkinliklerle ilgili ileri yrtmek,

e) Konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararas bilimsel etkinliklerin dzenlenmesini veya bunlara katlm salamak,

f) Merkez tarafndan dzenlenen kurs ve seminerlere katlanlara katlm belgesi vermek,

g) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yrtmek.

(2) Mdr yardmclar, Mdr ve Ynetim Kurulu tarafndan Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verilen grevleri yerine getirirler.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve niversite retim elemanlar arasndan Rektrn grevlendirdii be kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yeleri yllna grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelii sona eren kii tekrar grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu bakan Mdrdr. Rektr Ynetim Kurulunun doal yesidir ve gerektiinde Kurula bakanlk eder.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programlarn, bilimsel faaliyet ve yaynlarn planlamak,

b) Merkezin amacna uygun olarak bilim, aratrma, inceleme, yayn ve benzeri konularda alma grubu veya kurullar oluturmak,

c) Ynetim Kurulu kararyla dardan mal ve hizmet edinmek,

) Merkezde alacak retim eleman ve uzmanlarn grevlendirilmesi konusunda Ynetim Kurulu ve Rektre nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tunceli niversitesi Rektr yrtr.