2 Nisan 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27893

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE

YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğ ekinde sayılan tehlikeli kimyasal maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen tüketici ürünlerinden ekli listede yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 13/11/2001 tarih ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe, 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğe, 26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Tehlikeli kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip madde ve müstahzarları

ifade eder.

Sınırlamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ekinde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı, karşılarında belirtilen ürünler ve bu ürünlerin kullanım limitleri itibari ile sınırlandırılmaktadır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.

Yaptırım

MADDE 7- (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda bu tebliğin ekinde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK

 

Kimyasalın Genel Adı

CAS NO

Kimyasalın Adı

Limit

Test Edilecek Ürünler

1

AZO

RENKLENDİRİCİLER

92-67-1

bifenil-4-ilamin;                

4-aminobifenil; ksenilamin

30 mg/kg

 

 

-Giyim eşyaları, yatak, havlu, şapka, uyku tulumları, nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş

 

-Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, boyna takılan para çantası

 

-Okul çantası, sırt çantası, beslenme çantası, kalem kutusu, pastel boya çantası, silgi, defterler ve kağıt malzemeler(renkli kısımları), kalemler (renkli plastik kısımları ve mürekkep), boya kalemleri, makas ve kalemtıraşlar (renkli kısımlar)

 

- Sandalye örtüsü, minderler, mobilyaların tekstil ve deri içeren bölümleri

 

-Çocuk bakım eşyaları (Bebek ayakkabısı/ilk çoraplar, bebek taşıma çantası, mama önlüğü, puset vb.)

 

 -Kağıttan ve deriden eşya

92-87-5          

benzidin

95-69-2          

4-kloro-o-toluidin

91-59-8         

2-naftilamin

97-56-3

o-aminoazotoluen;

4-amino-2',3-dimetilazobenzen;

4-o-tolilazo-o-toluidin

99-55-8        

5-nitro-o-toluidin

106-47-8      

4-kloroanilin

615-05-4     

4-metoksi-m-fenilendiamin

101-77-9

4,4'-metilendianilin;

4,4'-diaminodifenilmetan

91-94-1

3,3'-diklorobenzidin;

3,3'-diklorobifenil-4,4'ilendiamin

119-90-4

3,3'-dimetoksibenzidin;

o-dianisidin

119-93-7

3,3'-dimetilbenzidin;

4,4'-bi-o-toluidin

838-88-0

4,4'-metilen di-o-toluidin

120-71-8

6-metoksi-m-toluidin; p-kresidin

101-14-4

4 ,4'-metilenbis(2-kloroanilin);

2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilin

101-80-4

4,4'-oksidianilin

139-65-1

4,4' -tiyodianilin

95-53-4

o-toluidin; 2-aminotoluen

95-80-7

4-metil-m-fenilendiamin

60-09-03

4-aminoazobenzen

90-04-0

o-anisidin; 2-metoksi-anilin

137-17-7

2,4,5 – trimetilanilin

2

ALEV GECİKTİRİCİLER

126-72-7

Tris (2,3 dibromopropyl)fosfat

Tespit

edilmemeli

-İç Çamaşırları

-Cilde direkt temas eden tekstil ürünleri

-Çarşaflar

59536-65-1

Polybromobiphenyls:

Polybrominatedbiphenyls (PBB)

5455-55-1

Tris-(aziridinil)-fosfinoksit

 

3

 

FİTALATLAR

 

117-81-7

Bis (2-etilheksil)fitalat (DEHP)

 

% 0.1

(Kütle Bazında)

- Çocuk bakım gereçleri

- Kalemler ve defterler (plastik kısımlar), silgi,  yapıştırıcı, makas, kalemtıraş, cetvel, koli bandı, bant, yapışkan notluk, şerit ve sıvı düzeltici

-Boya kalemleri ve boya malzemeleri (oyun hamuru ve parmak boyaları hariç)

-Beslenme çantası, okul çantası, sırt çantası, resim çantası, kalem kutusu

-Yiyecek taklidi ürünler

-Yüzme öğretmeye yardımcı ürünler

-Jimnastik minderleri, güneşlenme yatakları, deniz yatağı vb.

-Tekstil ürünlerindeki plastik baskılar ve aksesuarlar

-Yağmurluklar, spor ayakkabılar, plastik terlikler

84-74-2

Dibütil fitalat  (DBP)

85-68-7

Benzil bütil fitalat (BBP)

28553-12-0 ve 68515-48-0

Diizononil’fitalat (DINP)

26761-40-0  ve 68515-49-1

Diisodesil’fitalat (DIDP)

117-84-0

 

Di-n-oktil fitalat (DNOP)