2 Nisan 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27893

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 334)

I. GİRİŞ

(1) Hazineye ait taşınmazların; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi gereğince 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla bu Genel Tebliğ düzenlenmiştir.

II. SATIŞ ŞARTLARI

(1) Hazineye ait taşınmazların, üzerlerinde bu Genel Tebliğ kapsamında yatırım yapılmak amacıyla harca esas değer üzerinden yatırımcı gerçek veya tüzel kişilere doğrudan satılabilmesi için;

a) Yapılacak yatırımın; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırımlar ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar ile tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak üzere, 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla gruplandırılan ve bu Genel Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan illerde ve teşvik edilen sektörlerde olması,

b) Yatırımcının; Hazine Müsteşarlığından yatırım teşvik belgesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yine bu Müsteşarlık tarafından yatırımın karakteristik değerlerini (firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı alması,

c) Yatırımcı tarafından satışa konu taşınmazın üzerinde en az ellimilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve taşınmazın rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırım yapılacağının ve ayrıca, en az yüz kişiye istihdam sağlanacağının taahhüt edilmesi,

ç) Satışı talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya yatırımın bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması,

Gereklidir.

(2) Yatırımcıların birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen istihdama ilişkin taahhüdünün; yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren en az yüz kişiye beş yıl süreyle istihdam sağlanacağına ilişkin olması ve bu istihdam koşuluna, her bir kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık toplam üzerinden uyulacağının taahhüt edilmesi zorunludur.

III. BAŞVURU

(1) Yatırımcı gerçek veya tüzel kişiler tarafından; bu Genel Tebliğin ekinde yer alan dilekçe (Ek-2) ile talep formu (Ek-3) doldurularak ekleri ile birlikte satın alınmak istenilen taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne (idareye) başvurulur.

IV. SATIŞ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, BEDEL VE ÖN İZİN

A. Satış taleplerinin değerlendirilmesi

(1) Yatırımcıların satış taleplerinin değerlendirilebilmesi için; satışı talep edilen taşınmazın üzerinde yapılması taahhüt edilen toplam yatırım tutarının ve istihdam edilecek işçi sayısının yukarıda belirtilen şekilde olması, taahhüt edilen yatırımın en az yüzde otuzunu karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olunduğunun ve yatırımın finansmanının ne şekilde yapılacağının belgelendirilmesi, fizibilite raporu ile finansman tablosunun idareye teslim edilmesi zorunludur.

(2) Aynı taşınmaz için birden fazla talep olması halinde; yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarlarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım miktarı oranına göre puanlama yapılarak en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

(3) Satış talebinin idarece incelenmesi sonucunda; yapılması taahhüt edilen yatırım için teknik olarak yeterli olacak miktarda taşınmazın satışı yapılır.

B. Satış bedeli

(1) Bu Genel Tebliğ kapsamında yatırım amaçlı satılacak Hazineye ait taşınmazların satış bedeli, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden hesaplanacak değerdir.

(2) Ancak, satışa konu taşınmazın üzerinde kamuya ait ihtiyaç duyulmayan bina ve müştemilatın da bulunması durumunda, ayrıca bina ve müştemilatın değeri, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasında esas alınan bina inşaat metrekare maliyet bedelleri dikkate alınarak belirlenir.

C. Ön izin

(1) Bu Genel Tebliğ kapsamında yatırım amaçlı satışı talep edilen ve satış talebi uygun görülerek kendisine satış yapılmasına karar verilen yatırımcı gerçek veya tüzel kişilere satılacak Hazineye ait taşınmazlardan;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan ve imar planında gerçekleştirilecek olan yatırım türüne uygun amaca ayrılmış olanlar doğrudan satılabilir.

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olan ve plansız alanda kalan taşınmazlara yönelik olarak yatırımcılara, satış işlemine esas olmak üzere ve taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımın türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve imar planının yaptırılmasını sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilebilir.

c) Planlı alanda kalan, ancak imar planında ayrıldığı amaca uygun olmayan yatırım için satışı talep edilen taşınmazın imar durumunun yatırımın amacına uygun hale getirilmesini sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilebilir.

(2) Ön izin süresi içerisinde mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerin tamamlanamaması halinde, bu süre en çok bir yıla kadar uzatılabilir.

(3) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde taşınmaz, yeni niteliğine göre belirlenecek harca esas değer üzerinden ön izin verilen yatırımcı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan satılır.

(4) Birinci fıkra kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin genel hükümlere göre yapılan satın alma talepleri, bu Genel Tebliğ kapsamında yatırım amaçlı yapılan satın alma talepleri idarenin evrak kaydına girdiği tarihten sonra değerlendirilmez.

V. TAAHHÜTNAME, TAPU KÜTÜĞÜNE İŞLENECEK ŞERHLER VE BELİRTMELER

(1) Bu Genel Tebliğ kapsamında yatırım yapılması amacıyla yatırımcı gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılacak Hazineye ait taşınmazın tapuda devrinden önce, örneği bu Genel Tebliğin ekinde (Ek-4) yer alan “Yatırım Taahhütnamesi” yatırımcı tarafından iki nüsha olarak notere tasdik ettirilerek idareye verilir. Taahhütnamenin bir örneği dosyasında muhafaza edilir, bir örneği de devir sırasında tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

(2) Taşınmazın tapuda satışı sırasında tapu kütüğüne;

“Bu taşınmaz; 4706 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenen ek 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca üzerinde projesine uygun olarak ………………………………………………………………………………… yatırımı yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmış olup;

-Satış tarihinden itibaren on yıl süresince amacı dışında kullanılamaz,

-Taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemez, teminat olarak gösterilemez ve üçüncü kişilere devredilemez,

-Yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren en az yüz kişiye beş yıl süreyle istihdam sağlanması ve istihdam koşuluna, her bir kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık toplam üzerinden uyulması zorunludur,

-Taahhüt edilen şekilde yatırıma süresi içinde başlanılmaması, yatırımın tamamlanmaması, istihdam sayısına uyulmaması veya taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl içinde satış amacı dışında kullanılması durumunda taşınmaz Hazinece geri alınır, tahsil edilen satış bedelinin yüzde onu mahrum kalınan gelire karşılık olarak Hazineye irat kaydedilerek geriye kalan satış bedeli faizsiz olarak yatırımcıya iade edilir. Bu durumda taşınmazın üzerine yatırımcı tarafından yapılmış olan muhdesatlar için Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.”

Şeklinde şerh konulur.

(3) İdarece yapılan tespit sonucunda;

a) Taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçildiğinin belirlenmesi halinde, taşınmazın tapu kütüğünde bulunan; “taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemeyeceğine, teminat olarak gösterilemeyeceğine ve yatırım faaliyete geçmeden üçüncü kişilere devredilemeyeceğine”,

b) İstihdam sayısına taahhüt edilen şekilde uyulduğunun belirlenmesi halinde, taşınmazın tapu kütüğünde bulunan; “istihdam sayısına uyulmaması durumunda taşınmazın Hazinece geri alınacağına,”

c) Taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl süresince satış amacında kullanıldığının belirlenmesi halinde, taşınmazın tapu kütüğünde bulunan; “taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl içinde satış amacı dışında kullanılması durumunda taşınmazın Hazinece geri alınacağına,”

İlişkin şerhler idarenin talebi üzerine kaldırılır.

VI. YATIRIM SÜRESİ

(1) Yatırım teşvik belgesinde veya bu belgeye esas yazıda belirlenen, uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurularak taahhüt edilen yatırıma başlanılması ve uygulama projelerinde gösterilen bina, yapı ve tesislerin inşaatlarının bitirilerek süresi içerisinde faaliyete geçilmesi zorunludur.

(2) Hazine Müsteşarlığınca yatırım teşvik belgesinde veya bu belgeye esas yazıda belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde, yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği idareye verilir.

(3) Yatırım teşvik belgesinde veya bu belgeye esas yazıda belirlenen, uzatılmış ise uzatılan süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında ek süre verilmez.

VII. DENETİM

(1) Satışa konu taşınmazın üzerinde inşa edilecek bina, yapı ve tesisler onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak yapılmak zorundadır.

(2) İdare; inşaat aşamasında ve işletme süresince gerekli gördüğü takdirde taşınmazın üzerindeki bütün bina, yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu kontroller sırasında belirlenecek hata ve eksiklikler, idarece belirlenecek süre ve şartlarla yatırımcı tarafından tamamlanacaktır.

(3) İşletme süresince; yatırımın devamı, faaliyetin durumu, istihdam koşulları ile yatırım teşvik belgesi veya bu belgeye esas yazıda, yatırım bilgi formu ve yatırım taahhütnamesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığı idare tarafından her zaman denetlenebilir.

VIII. GERİ ALMA

(1) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş olan yatırım teşvik belgesi veya bu belgeye esas yazının iptal edilmesi veya idarece yapılan denetimlerde, taahhüt edilen şekilde; yatırıma süresi içinde başlanılmadığı, yatırımın tamamlanmadığı, istihdam sayısına uyulmadığı veya taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl içinde satış amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi hallerinde; üzerine yapılan bina, yapı ve tesisler de dâhil olmak üzere taşınmazın öncelikle idari yoldan Hazine adına tescili (devri) ilgililerinden talep edilir, talebi müteakip bir ay içerisinde Hazine adına tesciline (devre) muvafakat verilmez ise, bu amaçla ve ihtiyati tedbir talepli olarak tapu iptal ve tescil davası açılır.

IX. MASRAFLAR

(1) Taşınmazın tapuda satışına ve diğer tüm işlemlere ilişkin masraflar ile her türlü vergi, resim, harç, katılma payı ve sair diğer giderler yatırımcı tarafından karşılanır.

X. SON HÜKÜMLER

(1) Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 4706 sayılı Kanuna, 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara, 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

XI. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

(1) 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “B) Doğrudan Satış” başlıklı bölümünün; “2) Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendi ve “2.1 Satışta Uygulanacak Esas ve Usuller” başlıklı alt bölümünün “ç) En Az Onmilyon ABD Doları Karşılığı Yeni Türk Lirası Tutarında ve En Az Elli Kişi İstihdam Sağlayacak Yatırımlar İçin Yapılacak Satışlar” başlıklı bölümü ile 320 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Tebliğ olunur.

 

 

Ek-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER VE BÖLGELER KAPSAMINDAKİ İLLER

 

I.BÖLGE

II. BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

İSTANBUL

BALIKESİR-ÇANAKKALE (BOZCAADA, GÖKÇEADA HARİÇ)

KONYA-KARAMAN

KASTAMONU-ÇANKIRI-SİNOP

TEKİRDAĞ-EDİRNE-KIRKLARELİ

AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA

HATAY-KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE

TRABZON-ORDU-GİRESUN-RİZE-ARTVİN-GÜMÜŞHANE

İZMİR

ANTALYA-ISPARTA-BURDUR

KIRIKKALE-AKSARAY-NİĞDE-NEVŞEHİR-KIRŞEHİR

ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT

BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK

ADANA-MERSİN

MANİSA-AFYONKARAHİSAR-KÜTAHYA-UŞAK

AĞRI-KARS-ARDAHAN-IĞDIR

KOCAELİ-SAKARYA-DÜZCE-BOLU-YALOVA

 

KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

VAN-MUŞ-BİTLİS-HAKKARİ

ANKARA

 

ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN

MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL-TUNCELİ

 

 

SAMSUN-TOKAT-ÇORUM-AMASYA

ŞANLIURFA-DİYARBAKIR

 

 

GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS

MARDİN-BATMAN-ŞIRNAK-SİİRT

 

 

 

ÇANAKKALE İLİ BOZCAADA, GÖKÇEADA İLÇELERİ

 

 

Ek-2

 

................................................................ NE/NA

(………………….. VALİLİĞİNE (DEFTERDARLIK)

(………………….. KAYMAKAMLIĞINA (MALMÜDÜRLÜĞÜ)

(MALİYE BAKANLIĞINA (MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

....................... İli, ............................. İlçesi, ..................... Köyü/Mahallesi, .................................. Mevkiinde/Yöresinde bulunan ve tapuda ............... pafta ................. ada ................... parsel numarasıyla ........................... m2 yüzölçümle Hazine adına kayıtlı olan taşınmazı/taşınmazları 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satın almak istiyorum.

Şahsım/Şirketimiz, yatırım ve taşınmaz/taşınmazlar ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. ...../...../ 20......

 

 

 

Kişi veya Yetkili Temsilcinin

Adı Soyadı

Tüzel Kişilerin Unvanı

İmza / Kaşe

 

 

 

EKLER:

1-Yatırım teşvik belgesi veya bu belgeye esas yazı

2-Yatırım bilgi formu (Hazine Müsteşarlığına verilen)

3-Yatırım projesi (Hazine Müsteşarlığına verilen)


 

Ek-3

TALEP FORMU

Y

A

T

I

R

I

M

C

I

Adı, Soyadı/Unvanı

 

Kanuni Temsilcilerinin Adı, Soyadı / Unvanları

 

Telefon Numaraları

 

Vergi Sicil No

 

Oda Sicil No

 

Adres

 

T

A

Ş

I

N

M

A

Z

Tapu Bilgileri 

1. Taşınmaz

2. Taşınmaz

3. Taşınmaz

İl

 

 

 

İlçe

 

 

 

Mahalle/Köy

 

 

 

Mevkii/Yöre

 

 

 

Pafta No/Cilt No

 

 

 

Parsel No/Sıra No

 

 

 

Yüzölçümü (m²)

 

 

 

 

Y

 

A

 

T

 

I

 

R

 

I

 

M

 

Alanı (m²)

 

 

 

Konusu

 

 

 

Türü

 

 

 

İstihdam Kapasitesi (Kişi)

 

 

 

Faaliyete Geçme Tarihi

 

 

 

Tutarı (TL)

 

 

 

Tamamlanma Süresi (Yıl)

 

 

Diğer Konular

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ

MADDE 1- Satılacak taşınmazın tapu kaydı

İl                                 :

İlçe                              :

Köy/Mahalle        :

Mevkii/Yöre              :

Pafta/Cilt No             :

Ada/Sayfa No            :

Parsel/Sıra No          :

Vasfı/Cinsi/Türü      :

Yüzölçümü                :

 

MADDE 2- Yatırımcının Adı, Soyadı veya Unvanı

……...……………………………………………………………………………………

 

MADDE 3- Yatırımın Konusu ve İlgili Olduğu Sektör

…………………………………………………………………………………………...

 

MADDE 4- Yatırıma Başlama Tarihi

…………………………………………………………………………………………...

 

MADDE 5- Yatırımın Faaliyete Geçeceği Tarih

…………………………………………………………………………………………...

 

MADDE 6-Toplam Yatırım Tutarı (TL) ve İstihdam Edilecek Kişi Sayısı

……………………………………………………………………………………….......

 

MADDE 7- Yatırıma İlişkin Hususlar

(1) Yatırımcı tarafından; Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesinde veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yine bu Müsteşarlık tarafından verilen yatırımın karakteristik değerlerini (firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazıda belirlenen, uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurularak taahhüt edilen yatırıma başlanılması ve uygulama projelerinde gösterilen bina, yapı ve tesislerin inşaatlarının bitirilerek süresi içinde faaliyete geçilmesi zorunludur.

(2) Hazine Müsteşarlığınca yatırım teşvik belgesinde veya bu belgeye esas yazıda belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde, yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne (idareye) verilir.

(3) Yatırım teşvik belgesinde veya bu belgeye esas yazıda belirlenen, uzatılmış ise uzatılan süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında yatırımcıya ek süre verilmez.

MADDE 8- Denetim

(1) Yatırımcı tarafından; satışa konu taşınmazın üzerinde inşa edilecek bina, yapı ve tesisler onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak yapılmak zorundadır.

(2) İdare; inşaat aşamasında ve işletme süresince gerekli gördüğü takdirde taşınmazın üzerindeki bütün bina, yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu kontroller sırasında belirlenecek hata ve eksiklikler, idarece belirlenecek süre ve şartlarla yatırımcı tarafından tamamlanacaktır.

(3) İşletme süresince; yatırımın devamı, faaliyetin durumu, istihdam koşulları ile yatırım teşvik belgesi veya bu belgeye esas yazıda, yatırım bilgi formu ve yatırım taahhütnamesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığı idare tarafından her zaman denetlenebilir.

(4) Yatırımcı; yatırımın başlangıcından itibaren, yatırımla ilgili olarak idarenin ve diğer kamu idarelerinin her türlü takip ve denetimine gereken kolaylıkları göstermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

MADDE 9- Masraflar

(1) Yatırımcı; taşınmazın tapuda satışına ve diğer tüm işlemlere ilişkin masraflar ile her türlü vergi, resim, harç, katılma payı ve sair diğer giderleri karşılamak zorundadır.

MADDE 10- Husumet

(1) Üçüncü kişiler tarafından taşınmazla ilgili her türlü mülkiyet iddialarına, mülkiyetin yatırımcıya devredilmesiyle yatırımcı muhatap ve taraf olur. Taşınmaz mülkiyetinin kaybedilmesi veya üçüncü kişiler tarafından iktisabı halinde, yatırımcı idareden hiçbir hak iddia edemez ve talepte bulunamaz.

MADDE 11- Geri alma

(1) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş olan yatırım teşvik belgesi veya bu belgeye esas yazının iptal edilmesi veya idarece yapılan denetimlerde; iflas hali dahil yatırımcı tarafından; satışla (devirle) ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Taahhütname hükümlerine uymadığının, taahhüt edilen yatırıma süresi içinde başlanılmadığının, yatırımın tamamlanmadığının, istihdam sayısına uyulmadığının veya taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl içinde satış amacı dışında kullanıldığının veya bu taahhütnamede belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hallerinde; üzerine yapılan bina, yapı ve tesisler de dâhil olmak üzere taşınmazın, idareden herhangi bir hak, tazminat, faiz ve sair taleplerde bulunmaksızın, tahsil edilen satış bedelinden (varsa taşınmazın üzerindeki kamuya ait bina ve müştemilatına ilişkin tahsil edilen bedeller dahil) yüzde onunun mahrum kalınan gelire karşılık olarak Hazineye irat kaydedilmesinden sonra kalan satış bedelinin faizsiz olarak tarafına iadesi kaydıyla, idarece yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde kayıtsız ve şartsız olarak Hazine adına tesciline; idari yoldan Hazine adına tesciline (devrine) muvafakat verilmez ise, bu amaçla aleyhine ihtiyati tedbir talepli olarak tapu iptal ve tescil davası açılmasına yatırımcı muvafakat eder.

MADDE 12- Çevreyi Koruma

(1) Yatırımcı, çevrenin korunması ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

MADDE 13- Hafriyat Sırasında Bulunacak Kültür Varlıkları

(1) Yatırımcı, inşaat sırasında bulunacak olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını mülki amirliklere bildirmek zorundadır.

MADDE 14- Beyan ve Taahhüt

(1) Yukarıdaki esas, koşul, kural ve yöntemlere uyacağımı ve yerine getireceğimi, yatırım bilgi formundaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. ...... / ...... / 20…

 

 

 

Yatırımcı Kişi veya Yetkili Temsilcinin

Adı Soyadı

Tüzel Kişilerin Unvanı

İmza / Kaşe