2 Nisan 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27893

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

ZRA MCADELE ALET VE MAKNELER

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zirai mcadele alet ve makinelerinin onay, imalat, ithalat, sat ve denetimleri ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, zirai mcadele alet ve makinelerinin imalat, ruhsatlandrlmas, piyasaya arz, ithalat, sat, iletmeci ve bayilerin sorumluluklar, denetimleri ve yaptrmlar ile ilgili usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 18, 19, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42 ve 43 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

b) Bayi: Zirai mcadele alet ve makinelerini satma izni olan kiiyi, sat yerini veya kuruluu,

c) Bayilik: Zirai mcadele alet ve makinelerini izin dahilinde srekli satma iini,

) Bayilik zin Belgesi: Zirai mcadele alet ve makinelerinin sat yetkisi iin, il mdrlklerince verilen izin belgesini,

d) Deney kuruluu: Tarm Alet ve Makineleri Test Merkezi Mdrln (TAMTEST),

e) Firma: Zirai mcadele alet ve makinesini imal veya ithal eden gerek ve tzel kiileri,

f) Genel Mdrlk: Koruma ve Kontrol Genel Mdrln,

g) Giriimci: Bayilik veya iletme iine girien kimse veya bu faaliyetlerde bulunan gerek ve tzel kiileri,

) l mdrl: Bakanlk l Mdrlklerini,

h) le mdrl: Bakanlk le Mdrlklerini,

) malat: Zirai mcadele alet ve makinelerinin, piyasaya arz haline getirilme ilemini,

i) mal zin Belgesi: Zirai mcadele alet ve makinelerinin imalat yetkisi iin, Bakanlka verilen izin belgesini,

j) letme: Zirai mcadele alet ve makinelerinin imal edildii fabrika, atlye, imalathane, benzeri yerleri veya kurulular,

k) letmeci: letmenin yneticisini veya iletmede imalattan sorumlu kiiyi,

l) zin belgesi: Zirai Mcadele Alet ve Makineleri mal zin Belgesi veya Bayilik zin Belgesini,

m) Kalibrasyon: Zirai mcadele uygulamalar yaplacak olan hedef yzeylere uygulanmak zere seilen preparatn, en iyi etkiyi gsterebilmesi iin nerilen dozda ve tekdze olarak uygulanmas amacyla, kullanlacak olan alet ve ekipmanlarn ilerleme hz, basn, meme verdisi gibi alma parametrelerinin ayar edilmesi ilemini,

n) Kontrol grevlisi: Zirai mcadele alet ve makinelerinin kontrol ile ilgili Bakanlka grevlendirilmi kiiyi,

o) Kullanc: Zirai mcadele alet ve makinelerini satn alan veya uygulama yapan kiiyi,

) Numune alma: rnn, imalat ve sat aamalarnda mevzuata uygunluunun dorulanmas amacyla alnmasn,

p) Onay: Bu Ynetmelik kapsamnda onay zorunlu olan faaliyetler ve rnler iin Bakanlka verilen izin veya ruhsat,

r) Onayn askya alnmas: Bu Ynetmelik kapsamnda verilen onayn belirli bir sre ile geersiz saylmasn,

s) Piyasaya arz: Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan rnlerin bedelli veya bedelsiz piyasaya arzn,

) Resmi kontrol: Bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetlerin, Ynetmelik hkmlerine uygunluunun dorulanmas iin, kontrol grevlilerinin verilen yetki erevesinde gerekletirdikleri denetim, muayene, numune alma, test ve deney ile benzeri kontrolleri,

t) Ruhsat: Zirai mcadele alet ve makinelerinin imalat, ithalat ve kullanm ile ilgili Bakanlka verilen belgeyi,

u) Taklit: Bu Ynetmelik kapsamndaki rnlerin ekil ve nitelikleri itibariyle yapsnda bulunmayan zelliklere sahip gibi veya baka bir rnn aynsym gibi gstermeyi,

) rn: Zirai mcadele alet ve makinesini,

v) Zirai mcadele alet ve makinesi: Bitki koruma rnlerinin uygulanmasnda kullanlan her trl alet, ara-gere, makine, cihaz, ekipman ile bunlarn aksam, para ve teferruatn,

ifade eder.

KNC BLM

malat ve mal zni

malat yapabilecekler

MADDE 5 (1) Zirai mcadele alet ve makinelerinin imalat;

a) mal zin Belgesi,

b) Zirai Mcadele Alet ve Makineleri mal Ruhsat,

alm iletmecilerce yaplr.

mal izin belgesi alabilecekler

MADDE 6 (1) Zirai Mcadele Alet ve Makineleri mal zin Belgesi verilecek iletmecilerin, tarm makineleri ile ilgili bir dersi alm ziraat mhendisi veya ziraat yksek mhendisi unvanlarndan birine sahip olmalar gereklidir.

(2) Durumu birinci fkrada belirtilen koula uymayan, ancak; zirai mcadele alet ve makineleri imalat yapmak isteyen giriimciler, birinci fkrada belirtilen zellii tayan bir kiiyi imalattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmek koulu ile mal zin Belgesi alabilirler.

(3) Bu maddede yer alan unvanlarn yabanc lkelerde alnm olmas halinde, unvanlarnn edeerliliinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanmas zorunludur.

mal izin bavurusu ve istenilen belgeler

MADDE 7 (1) Zirai mcadele alet ve makinesi imal etmek isteyen, durumlar bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen artlara uyan iletmeciler, bir dileke ekinde aadaki bilgi ve belgelerle Genel Mdrle mracaat ederek, iletmelerine mal zin Belgesi almak zorundadrlar.

(2) mal zin Belgesi bavurusunda istenilen belge ve bilgiler unlardr;

a) 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen kiilere ait;

1) Diploma veya mezuniyet belgesi onayl sureti,

2) Aldklar dersleri gsterir onayl belge (transkript),

3) T.C. Kimlik No,

4) Vesikalk fotoraf (2 adet).

b) letmenin faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri imalatnn bulunduunu gsteren, aada belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

1) Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Bal olduu Mesleki Oda Kayt Belgesi,

3) Kurulu bilgilerinin yer ald resmi bir belge.

c) naat plan; mevcut bir binadan istifade edilecek ise, esas bina ve tadilat plan,

) naatn yapld veya iletmenin bulunduu yerin ak adresi ve iletmecinin iletiim bilgileri,

d) letmede bulunan tezgah ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik zellikleri ile bunlara ait tesisat planlar,

e) mal edilecek alet ve makinelerin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile para listesinin iinde yer ald tantm, kullanm, bakm ve basit onarmna ilikin kullanma ve bakm klavuzu,

f) mal edilecek alet ve makinenin teknik zelliklerini gsterir Ek-1de yer alan spesifikasyon,

g) letmenin faaliyete balayaca tarih,

) malat Kontrol Defteri,

h) Durumu 6 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen koulu tayan giriimcilerce verilecek, imalattan sorumlu teknik elemann onayl i szlemesi.

nceleme ve imal izin belgesinin verilmesi

MADDE 8 (1) Genel Mdrlk, yaplan imal izni bavurusundan sonra, en az teknik elemandan oluan bir komisyon oluturur. Komisyon, belirli bir sreyi kapsayacak biimde nceden de oluturulabilir. Bu komisyon, ilgilinin bavurusunu yerinde inceleyerek bir rapor dzenler ve iletmecinin imal edeceini beyan ettii alet ve makinelerin imalat zelliklerine gre, bu iletmede bulundurulmas gereken i tezgahlarn ve avadanlklar tespit eder.

(2) Komisyonca yaplan kontroller neticesinde dzenlenecek rapor dorultusunda sz konusu iletmeye, uygun grlmesi halinde Genel Mdrlke iki nsha halinde dzenlenen ve onaylanan, Ek-3te yer alan mal zin Belgesinin birinci nshas verilir. Belgenin ikinci nshas Genel Mdrlkteki dosyasnda bulundurulur.

mal izni iptali ve yeniden imal izin belgesi verilmesi

MADDE 9 (1) mal zin Belgesi verilmi iletmeye ilikin olarak;

a) letmecisi tarafndan kapatlmas veya zirai mcadele alet ve makine imalatndan vazgeilmesi,

b) Giriimci, iletmeci, unvan, adres, retim eidi, imalattan sorumlu teknik eleman veya benzeri deiiklik,

durumlarnn herhangi birisinin ortaya kmas halinde ilgililer bu durumlar 7 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgelerden, deiiklie ilikin olanlarnn ve imal izin belgesinin eklendii bir dileke ile Genel Mdrle bildirmekle sorumludurlar.

(2) Birinci fkrann (b) bendinde belirtilen adres ve retim eidi ya da benzeri deiikliklerde 8 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen ilemler yeniden uygulanabilir.

(3) Birinci fkrann (a) bendinde belirtilen durumda, mal zin Belgesi iptal edilir. Birinci fkrann (b) bendinde belirtilen durumlara gre, uygun grlrse yeni giriimci, iletmeci, unvan, adres, retim eidi veya imalattan sorumlu teknik eleman ya da benzeri deiiklik dikkate alnarak, belge tarih ve numaras ayn kalmak kouluyla, deiiklik tarihi ve nedeni ayrca belirtilerek, Genel Mdrlke yenilenen ve onaylanan mal zin Belgesi verilir.

NC BLM

Ruhsatlandrma, Piyasaya Arz, Deiiklik, Sre Uzatm ve ptal

Ruhsat bavurusu

MADDE 10 (1) Zirai mcadele alet ve makinelerini yurt iinde imal veya ithal etmek isteyen firmalar, Bakanlktan mal veya thal Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi almak zorundadrlar.

(2) Ruhsat talebinde, 11 inci maddede belirtilen belgelerin eklendii bir dileke ile Genel Mdrle bavuruda bulunulmas gerekmektedir.

(3) Ruhsat bavurusunda eksik grlen belgelerin, bavuru tarihinden itibaren en ge alt ay iinde tamamlanmas gereklidir. Bu sre iinde eksikliklerin tamamlanmamas durumunda, bavuru Genel Mdrlke iptal edilir.

Ruhsat bavurusunda istenilen belgeler

MADDE 11 (1) mal Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi bavurusunda aada belirtilen belgeler istenir.

a) Alet ve makinenin teknik zelliklerini belirten, Ek-1de yer alan spesifikasyon (2 adet),

b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile para listesinin iinde yer ald tantm, kullanm, bakm ve basit onarmna ilikin kullanma ve bakm klavuzu (2 adet),

c) Firmann faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri imalatnn bulunduunu gsteren; Ticaret Sicil Gazetesi veya lgili Oda Kayt Belgesi ya da kurulu bilgilerinin iinde yer ald herhangi bir resmi belgenin asl veya onayl sureti,

) mal zin Belgesinin onayl sureti,

d) Alet ve makinenin, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunda belirtilen sreden az olmamak zere garanti edildiini bildirir, ekli Bakanlka belirlenen taahhtname,

e) Bakanlka onaya esas, iinde bulunulan yl iin miktar tespit edilen imal ruhsat harcnn yatrldn gsterir makbuzun asl veya makbuzda rnn ticari ad belirtilmise onayl sureti,

f) Marka tescili olmas durumunda, Marka Tescil Belgesinin asl veya onayl sureti (2 adet),

g) Fason imalat yaplmas durumunda; imalat yaptracak firma tarafndan verilecek bu fkrann (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ile imalatya ait () bendinde belirtilen belge ve taraflar arasnda yaplm fason i szlemesi.

(2) thal Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi bavurusunda aada belirtilen belgeler istenir.

a) Alet ve makinenin teknik zelliklerini belirten, Ek-2de yer alan spesifikasyon (2 adet),

b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile para listesinin iinde yer ald tantm, kullanm, bakm ve basit onarmna ilikin Trke kullanma ve bakm klavuzu ile var ise, retiminin yapld lkedeki yetkili deney kuruluunca dzenlenmi deney raporu ve onayl Trke tercmesi (2 adet),

c) Firmann faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat, ithalat, sat gibi hususlarn herhangi birinin bulunduunu gsteren, Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili Oda Kayt Belgesi ya da kurulu bilgilerinin iinde yer ald herhangi bir resmi belgenin asl veya onayl sureti,

) Ruhsat talebinde bulunulan rnn Trkiyede ruhsatlandrlmas ve sat ile ilgili, ruhsatname geerlilik sresini kapsayacak biimde;

1) hracat firma tarafndan, ithalat firma adna verilen ekli Bakanlka belirlenen yetki belgesinin orijinali ve tercmenin orijinalinden yapldn belirtir onayl Trke tercmesi,

2) hracatnn imalat olmamas durumunda, imalat tarafndan ihracatya verilen yetki belgesinin orijinali ve onayl Trke tercmesi,

d) Alet ve makinenin, 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunda belirtilen sreden az olmamak zere garanti edildiini bildirir, ekli Bakanlka belirlenen taahhtname,

e) Bakanlka onaya esas, iinde bulunulan yl iin miktar tespit edilen ithal ruhsat harcnn yatrldn gsterir makbuzun asl veya makbuzda rnn ticari ad belirtilmise onayl sureti.

f) Marka tescili olmas durumunda, Marka Tescil Belgesinin asl veya onayl sureti (2 adet),

g) Ruhsat bavurusunda bulunulan rne ait, proforma fatura ile onayl Trke tercmesi.

nceleme, deerlendirme, ruhsat dzenlenmesi, onay ve ruhsat sresi

MADDE 12 (1) Genel Mdrlk, ruhsat bavurusunu inceledikten sonra uygun grr ise, alet ve makineyi ruhsata esas test ve deneylerin yaplmas iin deney kuruluuna sevk eder. Sevk edilen alet ve makine, ithal edilecek ise; Genel Mdrlke firmasna verilen talimat zerine numune gmrkten ekildikten sonra, yerli imalatta ise dorudan ilgili firmalarnca deney kuruluuna teslim edilir.

(2) Test ve deneylere tabi tutulacak numune zerinde; marka, model ve tip bilgileri bulunan bir etiket bulunmas zorunludur.

(3) Deney kuruluu tarafndan, alet ve makinenin onaya esas test ve deneyleri yapldktan sonra, be nsha halinde dzenlenen deney raporunun nshas Genel Mdrle gnderilir.

(4) Genel Mdrlke yaplan deerlendirme sonucunun olumlu olmas halinde ilgili firma adna;

a) Yurt iinde imal edilecek rnler iin Ek-4te yer alan mal Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi,

b) thal edilecek rnler iin Ek-5te yer alan thal Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi,

iki nsha halinde dzenlenir.

(5) Genel Mdrlke; ruhsatname ile birlikte deney raporunun bir nshas onay sahibine, bir nshas ilgili il mdrlne gnderilir. Ruhsatname ve deney raporunun dier nshas ise, ruhsat dosyasnda bulundurulur.

(6) Bakanlka onaylanan bu ruhsatnameler ayn zamanda, onaya esas rnn Trkiyede kullanma ruhsat olup, geerlilik sresi on yldr.

Piyasaya arz

MADDE 13 (1) Bakanlka onayl zirai mcadele alet ve makinelerinin zerine kolayca grlebilir ve evresel faktrlerden etkilenmeyecek zellikte bir etiketin, imalat aamasnda konulmas zorunludur. Alet ve makine ambalajl biimde sata sunulacak ise, ayrca etikette yer almas gereken bilgiler ambalaj zerinde de belirtilmelidir. Etiket, madeni levha zelliinde olmal ve alet ve makine zerine perinlenerek veya uygun kaynak teknii kullanlarak sabitlenmelidir. Bunun mmkn olmad durumlarda srasyla; bilgiler, alet ve makine zerine silinmeyen bask veya kabartma yaz ile yazlmal veya kuvvetli yaptrc ile yaptrlan etikette yer almal ya da ambalajnn zerinde belirtilmelidir. Etikete, alet ve makinenin;

a) Ticari ad,

b) Marka, model ve tip bilgileri,

c) mal yl,

) Seri numaras,

d) Ruhsat tarih ve numaras,

yazlmaldr.

(2) Bakanlka onayl zirai mcadele alet ve makineler, birinci fkrada geen hususlar yerine getirildikten sonra piyasaya arz edilebilir.

Alet ve makine zerinde deiiklik

MADDE 14 (1) Bakanlka onayl alet ve makinede, onay sahibi firmaca herhangi bir deiiklik yaplmas istenirse, deiiklik yaplmadan nce, aada belirtilen belgelerin eklendii bir dileke ile birlikte Genel Mdrle bavuruda bulunulmas zorunludur. Dileke ekinde;

a) mal zirai mcadele alet ve makinelerde; 11 inci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde,

b) thal zirai mcadele alet ve makinelerde; 11 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde,

belirtilen belgelerin bulunmas istenir.

(2) Genel Mdrlk gerekli grr ise, bildirilen bu deiiklikleri ieren alet ve makineyi incelenmek zere deney kuruluuna sevk eder. Bu deiiklik, deney kuruluu tarafndan incelenerek bir rapor hazrlanr. Raporun bir rnei Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlke yaplan deerlendirme sonucu olumlu ise, ruhsatl alet ve makinenin deiiklii ieren belgeleri dosyalarnda saklanr. Ruhsatnamenin deiiklie gre yenilenmesinin gerekmesi halinde, 15 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Ruhsatl alet ve makinenin imalatsnda veya ruhsata esas teknik zellikleri zerinde bir deiiklik olmas durumunda; 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen ruhsatlandrma artlar ile ilgili hkmler geerlidir.

Ruhsat sre uzatm ve ruhsat iptali

MADDE 15 (1) Bakanlka onayl zirai mcadele alet ve makinelerinin ruhsat sresini uzatmak isteyen firmalar, ruhsatname sre uzatm srecini de gz nnde bulundurarak, ruhsat son geerlilik tarihinin ay ncesinden itibaren sre uzatmlarn yaptrmak zere bir dileke ekinde aadaki belgelerle il mdrlklerine mracaat ederler.

(2) Ruhsat sre uzatmnda istenilen belgeler unlardr;

a) Ruhsatname asl,

b) Bakanlka, iinde bulunulan yl iin miktar tespit edilen ruhsat harcnn yarsnn yatrldn gsterir makbuzun asl veya makbuzda alet makinenin ticari ad belirtilmise onayl sureti,

c) mal rnlerin sre uzatmnda 11 inci maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilen taahhtname,

) thal rnlerin sre uzatmnda 11 inci maddenin ikinci fkrasnn () bendinde belirtilen yetki belgesi ve Trke tercmesi ile (d) bendinde belirtilen taahhtname.

(3) l mdrlnce, ruhsat sresi uzatlacak alet ve makinenin numunesi; bayilerden, bayilerde bulunmamas veya sekizinci fkrada belirtilen durum halinde iletme veya firma merkezinden, 13 nc ve 14 nc maddelerde geen hususlar ve dokuzuncu fkrada belirtilen ruhsatname geerlilik durumu da gz nnde bulundurularak, Ek-8de yer alan Numune Alma Tutana drt nsha halinde dzenlenerek usulne uygun biimde alnp, mhrlenerek deney kuruluuna teslim edilmek zere firmasna teslim edilir. Ayrca;

a) Ruhsat sre uzatmna esas test ve deneylerinin yaplmas hususu;

1) Firma ad ve unvan,

2) Ruhsat tarihi ve numaras,

3) Alet ve makinenin ticari ad,

belirtilmek kaydyla, Numune Alma Tutanann bir kopyasnn eklendii yaz ile deney kuruluuna bildirilir.

b) kinci fkrada belirtilen belgeler ile Numune Alma Tutanann dier bir kopyas yaz ekinde Genel Mdrle gnderilir.

(4) Deney kuruluu tarafndan alet ve makinenin test ve deneyleri yapldktan sonra, be nsha halinde dzenlenen deney raporunun nshas Genel Mdrle gnderilir.

(5) Ruhsat sre uzatmna esas test ve deneyler sonulanp Genel Mdrlke gerekli deerlendirme yaplp sonucun ilgilisine duyurulmasna kadar, btn ilemler ve sonular gizli tutulur.

(6) Alet ve makinenin ruhsat sre uzatmna esas deerlendirme sonucunun olumlu olmas halinde, ruhsat sresi Genel Mdrlke on yl sreyle uzatlr.

(7) Alet ve makinenin ruhsat sre uzatmna esas deerlendirme sonucunun olumsuz olmas halinde, piyasada bulunan rnler ruhsatna uygun hale getirilmek zere, ruhsat sahibi firma tarafndan toplatlr. Ruhsatna uygun hale getirildii beyan edilen alet ve makinelerden tekrar numune/numuneler alnarak test ve deneylere tabi tutulur. Kontrol sonucunun;

a) Olumlu olmas halinde ruhsat sresi uzatlr,

b) Olumsuz olmas halinde;

1) Ruhsat Genel Mdrlke iptal edilir.

2) mha edilmek zere, hatal rnlerin mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir.

(8) Ruhsatn son geerlilik tarihine kadar sre uzatm yaptrmayan firmalara, bu tarihten sonra sre uzatm talebinde bulunabilmeleri iin alt ay sre tannmtr. Bu sre iinde ruhsat askda olarak deerlendirilmekte olup, geersizdir. Geersiz ruhsatl zirai mcadele alet ve makinelerinin imalat, ithalat ve sat yaplamaz.

(9) Ruhsatn son geerlilik tarihinin alt ay sonrasnda, sre uzatlmas talebinde bulunulmayan alet ve makinenin ruhsat ikaza gerek kalmadan iptal edilmi saylr. Firmalar, iptal edilen ruhsatnamelerin asln bir yaz ekinde Genel Mdrle iade ederler.

Ruhsat devri ve deiiklii

MADDE 16 (1) Bakanlka onayl zirai mcadele alet ve makinelerinin ruhsatnamesine sahip firmalar, Genel Mdrle yazl bilgi vererek, ayn zellikleri tayan bir baka firmaya ruhsatlarn devredebilirler.

(2) Ruhsat devir ileminde, ilgili taraflar arasnda karlkl anlama yaplm olmas gereklidir.

(3) Ruhsat devir alacak firmalar aadaki belgeleri ekleyerek, bir dileke ile Genel Mdrle mracaat ederler.

(4) Ruhsat devir ileminde;

a) Ruhsatname asl,

b) Taraflar arasnda yaplm devir szlemesi,

c) mal rnlerde 11 inci maddenin birinci fkrasnn (c), () ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler,

d) thal rnlerde 11 inci maddenin ikinci fkrasnn (c), () ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler,

e) Bu Ynetmeliin 15 inci maddenin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen makbuz,

istenir.

(5) Onayda yazl;

a) Onay sahibinin ad, unvan, adresi,

b) rnn ticari ad, markas, modeli, tipi,

c) mal zin Belgesi tarih ve numaras benzeri deiiklikler Genel Mdrle yazl olarak bildirilerek, ruhsatnamenin yenilenmesi talep edilmelidir.

(6) Beinci fkrada belirtilen deiiklik ileminde;

a) Ruhsatname asl,

b) Deiikliin niteliine gre 11 inci maddede belirtilen belgelerin, Genel Mdrlke gerekli grlenleri,

c) 15 inci maddenin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen makbuz,

istenir.

(7) Devir ve deiiklik ilemlerinde, eski ruhsatname Genel Mdrlke gncellenerek ruhsat numaras ve tarihi ayn kalmak kouluyla yenisi dzenlenir.

DRDNC BLM

thalat lemleri

thalat izni bavurusu ve onay

MADDE 17 (1) Zirai mcadele alet ve makinesi ithal edilmek istenildiinde, bir dileke ile;

a) Bakanlka onayl rnler ile nc fkrann (a) bendinde belirtilen rnler iin, il mdrlklerine,

b) Onaya esas test ve deneylere tabi tutulacak rnler iin, Genel Mdrle

bavuruda bulunulur.

(2) Bakanlka onayl alet ve makineler iin yaplan ithalat izni bavurusunda;

a) Alet ve makinenin teknik zelliklerini gsteren Ek-2de yer alan spesifikasyon,

b) Bakanlka verilen ruhsatnamenin onayl sureti,

c) Proforma fatura orijinali ve Trke tercmesi,

) Onay baka bir firma adna dzenlenmi ise;

1) Onay sahibinden alnan yetki belgesi,

2) malat firmadan alnan yetki belgesi orijinali ve Trke tercmesi,

istenir.

(3) Bakanlka onayl olmayan alet ve makineler iin;

a) Depo kapasitesi en fazla elli litre olan alet veya makinelerin her birinden en fazla adet olmak kouluyla, aratrma ve denemelerde kullanlmak,

b) Onaya esas deneylerde kullanlmak zere,

ithalat izni istenebilir.

(4) nc fkrada belirtilen alet ve makinelerin ithalat izni bavurusunda;

a) Alet ve makinenin teknik zelliklerini gsteren Ek-2de yer alan spesifikasyon,

b) Proforma fatura ile onayl Trke tercmesi

istenir.

(5) Uygun grlmesi halinde, belgeleri eksiksiz ve uygun olan firmalar adna;

a) Bakanlka onayl rnler ile nc fkrann (a) bendinde belirtilen rnler iin, bavuruda bulunulan il mdrlnce,

b) Onaya esas test ve deneylere tabi tutulacak rnler iin, Genel Mdrlke,

ithalat izni dzenlenir.

BENC BLM

Bayilik, Bayilik zni, letmeci ve Bayilerin Sorumluluklar

Bayilik yapabilecekler

MADDE 18 (1) Zirai mcadele alet ve makinelerin satlar, Bayilik zin Belgesi alm, yetkili gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplr.

Bayilerde aranacak koullar

MADDE 19 (1) Bayilik zin Belgesi verilecek giriimcilerin ziraat mhendisi veya ziraat yksek mhendisi unvanlarndan birine sahip olmas gereklidir.

(2) Durumu birinci fkrada belirtilen koula uymayan, ancak; bayilik yapmak isteyen kii ve kurulular, birinci fkrada belirtilen unvanlardan birine sahip olan bir kiiyi, bayi olmak zere, sattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmek koulu ile Bayilik zin Belgesi alabilirler.

(3) Birinci fkrada belirtilen unvanlarn yabanc lkelerde alnm olmas halinde, unvanlarnn edeerliliinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanmas zorunludur.

Bayilik izin belgesi bavurusu ve istenilen belgeler

MADDE 20 (1) Zirai mcadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede belirtilen koullar tayan kii veya kurulular, bir dileke ekinde aadaki bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak ildeki il/ile mdrlne bavurarak, Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Bayilik zin Belgesi almak zorundadrlar.

(2) Bayilik zin Belgesi bavurusunda istenilen belge ve bilgiler unlardr;

a) 19 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen unvanlara sahip kiilere ait;

1) Diploma veya mezuniyet belgesi onayl sureti,

2) T.C. Kimlik no,

3) Vesikalk fotoraf (2 adet),

b) Giriimcinin faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri satnn bulunduunu gsteren, aada belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

1) Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Bal olduu Mesleki Oda Kayt Belgesi,

3) Kurulu bilgilerinin yer ald resmi bir belge,

c) Bayi Kontrol Defteri,

) Ak adres ve iletiim bilgileri,

d) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen koula uygun olan giriimciler iin, sattan sorumlu teknik elemann i szlemesi.

Bayilik izin belgesi

MADDE 21 (1) Bavurular, il mdrlklerinin ilgili ube mdrlklerince incelenerek, durumu uygun grlenlere Ek-6da yer alan Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Bayilik zin Belgesi iki nsha olarak dzenlenir. l mdrlnce onaylanan belgenin birinci nshas ilgiliye verilir. kinci nshas ise, il mdrlndeki dosyasnda bulundurulur.

Bayilik iptali ve yeniden bayilik izin belgesi verilmesi

MADDE 22 (1) Bayilik zin Belgesi verilmi bayiye ilikin olarak;

a) Bayinin giriimcisi tarafndan kapatlmas veya bayilikten vazgeilmesi,

b) Bayi, unvan, adres veya benzeri deiiklik,

durumlarnn herhangi birinin ortaya kmas hallerinde; ilgililer bu durumlar, bayilik izin belgesinin ve 20 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen deiiklie ilikin gerekli belgelerin eklendii bir dileke ile il/ile mdrlne bildirmekle sorumludurlar.

(2) Birinci fkrann (a) bendinde belirtilen durumda, Bayilik zin Belgesi iptal edilir. Birinci fkrann (b) bendinde belirtilen durumlara gre; uygun grlrse yeni bayi, unvan, adres veya benzeri deiikliklere gre, deien bilgiler dikkate alnarak, belge numaras ve tarihi ayn kalmak kouluyla deiiklik tarihi ve nedeni ayrca belirtilerek, il mdrlnce yenilenen ve onaylanan Bayilik zin Belgesi verilir.

letmeci ve bayilerin sorumluluklar

MADDE 23 (1) letmecilerin sorumluluklar unlardr:

a) Zirai mcadele alet ve makinelerinin imalatlar, izin sahibi kiinin gzetiminde yaplmas esastr.

b) letmelerine ait;

1) Sayfalar il/ile mdrlklerince numaralanm, toplam sayfa says yazlm ve mhrlenmi malat Kontrol Defteri,

2) malatn yaptklar rnlerin ruhsatnameleri ile ruhsata esas deney raporlarnn yer ald, uygun dosyalama sisteminde hazrlanan ve kontrole her an hazr biimde bulundurulan dosya,

tutmakla ykmldrler.

c) Resmi kontrollerde, kontrol grevlilerine iletme ve depolarn kontrol ettirmekle, defterlerini ve rnlerini gstermekle, istenilen bilgi ve belgeleri noksansz bir ekilde zamannda hazrlamakla, rn numunesi vermekle, gerekli olan her trl yardm ve kolayl salamakla ykmldrler.

) Bakanlka yeni bilgilerin verilmesi amacyla dzenlenebilecek eitim ve toplantlara katlmak, genelge ve bildirimlere uymakla ykmldrler.

d) Bakanlka yed-i emine alnan, zirai mcadele alet ve makinelerini ikinci bir emre kadar uygun depolama artlarnda muhafaza etmekle ykmldrler.

e) zin belgesi aldklar adres dnda zirai mcadele alet ve makine imalat yapamazlar.

f) Aratrma gelitirme veya numune imalat dnda, Bakanlka ruhsatlandrlmayan veya sahte zirai mcadele alet ve makinelerini imal edemez, iyerlerinde bulunduramaz ve satamazlar.

g) Bayilik zin Belgesi olmayan kii ve kurululara, ticari amal olarak zirai mcadele alet ve makinelerini satamazlar.

) Yetkili servis iznine sahip olmadan zirai mcadele alet ve makinelerinin bakm ve onarmlarn yapamazlar.

h) letme faaliyetlerini imalattan sorumlu teknik eleman tarafndan yrten giriimciler, imalattan sorumlu teknik elemann herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde;

1) Grevinden ayrlan kiinin yerine, ayn zellikleri tayan bir kiiyi imalattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmekle,

2) stihdam edilen kiiye ait, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin eklendii bir dileke ile Genel Mdrle bavurmakla,

3) malattan sorumlu teknik elemann istihdam edilememesi halinde ise, Genel Mdrle yazl bilgi vermekle,

ykmldrler.

) Bakanlktan ruhsatl zirai mcadele alet ve makinelerinin kontrol, test ve deneyleri sonucunda, ruhsata esas spesifikasyonlarna uymadnn tespit edilmesi halinde, hatal olanlarn ilgili serilerinin ruhsat sahibince piyasadan toplatlmas zorunludur.

(2) Bayilerin sorumluluklar unlardr:

a) Zirai mcadele alet ve makinelerinin kullanclara satlar, izin sahibi kiinin gzetiminde yaplr.

b) Bayiler;

1) Sayfalar il/ile mdrlklerince numaralanm, toplam sayfa says yazlm ve mhrlenmi olan Bayi Kontrol Defteri,

2) Satn yaptklar rnlere ait ruhsatname ile ruhsata esas deney raporlarnn suretlerinin yer ald uygun dosyalama sisteminde hazrlanan ve kontrole her an hazr biimde bulundurulan dosya,

tutmakla ykmldrler.

c) Resmi kontrollerde, kontrol grevlilerine bayilerini ve depolarn kontrol ettirmekle, defterlerini ve rnlerini gstermekle, istenilen bilgi ve belgeleri noksansz bir ekilde zamannda hazrlamakla, rn numunesi vermekle, gerekli olan her trl yardm ve kolayl salamakla ykmldrler.

) Bakanlka yeni bilgilerin verilmesi amacyla dzenlenebilecek eitim ve toplantlara katlmak, genelge ve bildirimlere uymakla ykmldrler.

d) Bakanlka yed-i emine alnan, zirai mcadele alet ve makinelerini ikinci bir emre kadar uygun depolama artlarnda muhafaza etmekle ykmldrler.

e) zin belgesi aldklar adres dnda veya gezici olarak zirai mcadele alet ve makine sat yapamazlar.

f) Ruhsatsz, kaak veya sahte zirai mcadele alet ve makinelerini satamaz ve bulunduramazlar.

g) Bayilik faaliyetlerini sattan sorumlu teknik eleman tarafndan yrten giriimciler, sattan sorumlu teknik elemann herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde;

1) Grevinden ayrlan kiinin yerine, ayn zellikleri tayan bir kiiyi sattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmekle,

2) stihdam edilen kiiye ait, bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin eklendii bir dileke ile il/ile mdrlne bavurmakla,

3) Sattan sorumlu teknik elemann istihdam edilememesi halinde ise, il/ile mdrlne yazl bilgi vermekle,

ykmldrler.

ALTINCI BLM

Denetim, Yaptrm ve Cezalar

letme ve bayilerin denetim esaslar

MADDE 24 (1) Zirai mcadele alet ve makinelerinin Genel Mdrlke kabul ve tasdik edilmi zelliklerine uygun olarak piyasaya arz edilmesi zorunludur.

(2) letme ve bayiler; Genel Mdrlke yetkilendirilen ve/veya il/ile mdrlklerindeki konu ile ilgili alanda grevli en az iki kontrol grevlisince uygun sklkta ve gerekli grld hallerde, tarafsz, effaf, mesleki gizlilik ilkelerine bal kalarak, n bildirim gereken haller dnda, nceden haber verilmeksizin denetlenirler. Denetimlerin kayt altna alnmas asndan Ek-7de yer alan letme ve Bayi Kontrol Formu doldurulur. Denetleme sonucunda, tespit edilen eksiklikler malat Kontrol Defteri veya Bayi Kontrol Defteri ne kaydedilir ve imzalanr.

(3) Genel Mdrlk, onayl zirai mcadele alet ve makinelerini, her zaman ve her yerde tekrar kontrol ve deneye tabi tutabilir ve gerekli grr ise bu alet ve makinelerin satlmasn yasaklar, imalatn ve ithalatn durdurur ve sresi dolmadan ruhsatlarn iptal edebilir.

malat kontrol defteri ve kayt tutma

MADDE 25 (1) letmecilerce tutulan malat Kontrol Defterine, imalat yaplan zirai mcadele alet ve makinesinin;

a) Ticari ad,

b) Cinsi, tipi, markas, modeli ve imal yl,

c) Ruhsat tarihi ve numaras,

) malat kalite kontrolnn yapld tarih,

d) retim seri numaras,

e) Satlan alet ve makinenin sat tarihi, satn alann ad ve adresi,

yazlmal ve imalat ile sattan sorumlu kii tarafndan imzalanmaldr.

(2) malat sreci kayt altna alnmaldr.

letmelerin denetimi

MADDE 26 (1) letmelerin denetimlerinde;

a) malat yaplmakta olan veya piyasaya arz edilen rnlerin ruhsatlarnn olup olmad,

b) malatn, ruhsata esas deney raporunda belirtilen teknik zelliklerine uygun olarak yaplp yaplmad,

c) letmenin imal iznine uygun olup olmad,

) rnlere ait kullanma ve bakm klavuzunun olup olmad,

d) Piyasaya arz edilen rnlerin zerinde gerekli bilgileri ieren etiketin bulunup bulunmad,

e) Yeterli miktarda yedek para stoku olup olmad,

f) malatn, imalattan sorumlu kii kontrolnde yaplp yaplmad,

g) malat Kontrol Defteri ve kaytlarn usulne uygun tutulup tutulmad,

) malat Kontrol Defterinde belirtilen, daha nceleri yaplan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmedii,

kontrol edilir.

Bayilerin denetimi

MADDE 27 (1) Bayilerin denetimlerinde;

a) Piyasaya arz edilen rnlerin ruhsatlarnn olup olmad,

b) rnlerin ruhsatlarna uygun olup olmad,

c) Bayinin, izin belgesine uygun olup olmad,

) rnlere ait Trke kullanma ve bakm klavuzunun bulunup bulunmad,

d) rnlerin zerinde gerekli bilgileri ieren etiketin bulunup bulunmad,

e) Yeterli miktarda yedek para stoku olup olmad,

f) Satn, izin sahibi kiiler gzetiminde yaplp yaplmad,

g) Bayi Kontrol Defterinde belirtilen, daha nceleri yaplan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin yerine getirilip getirilmedii,

kontrol edilir.

Piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 28 (1) Bakanlka onayl zirai mcadele alet ve makinelerinin, onaya esas zellikleriyle piyasaya arz edilip edilmediinin belirlenmesi iin;

a) Bakanlka yaplan yllk denetim programlar dorultusunda belirlenen sayda piyasadan,

b) Kullanclardan gelebilecek ikayetlerin deerlendirilebilmesi amacyla, ikayet konusu alet makinenin veya onaya esas serisinden,

c) letme ve bayilerin denetimlerinde onaya esas zelliklerinden sapma phesi grlen rnlerden,

numune alnarak test ve deneyleri yaplmak zere deney kuruluuna sevk edilir.

(2) ikayet konusu rnn kalibrasyon ve bakmnn kullanma ve bakm klavuzunda belirtilen hususlara gre, kullancs tarafndan eksiksiz olarak yerine getirilmesi gereklidir.

(3) Yaplan deneylere ait sonular, deney kuruluu tarafndan rapora balanarak Genel Mdrle gnderilir.

(4) Resmi kontrol ilemi sonulanp Genel Mdrlke deerlendirildikten sonra ilgilisine duyuruluncaya kadar, btn ilemler ve sonular gizli tutulur.

(5) Resmi kontrol ilemi deerlendirilme sonucunun olumsuz olmas halinde, piyasada bulunan zirai mcadele alet ve makineler ruhsatna uygun hale getirilmek zere sorumlusunca toplatlr. Onay sahibince ruhsatna uygun hale getirildii beyan edilen alet ve makinelerden tekrar numune/numuneler alnarak deneylere tabi tutulur.

a) Resmi kontrol sonucunda rnn onaya esas zelliklerini salamadnn grlmesi halinde, onay Genel Mdrlke iptal edilir.

b) Hatal rnlerin, imha edilmek zere mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir.

Numune alma

MADDE 29 (1) Bakanlka onayl zirai mcadele alet ve makinelerinin numuneleri denetimde grevli, kontrol grevlilerince alnr.

(2) Piyasa gzetimi ve denetimi amacyla alnacak numuneler iletmelerden, bayilerden, ithalatlardan veya ikayetiden alnarak mhrlenir.

(3) Alnan numunelere ilikin Ek-8de yer alan Numune Alma Tutana drt nsha halinde dzenlenir. Tutanak, kontrol grevlileri ve onay sahibi veya kullanc tarafndan imzalanr.

(4) lgilinin imzadan kanmas halinde durum tutanaa geirilir.

(5) Tutanan bir nshas ilgilisinde, dier bir nshas numuneyi alan birimde kalmak zere, bir nshas deney kuruluuna, dier nshas Genel Mdrle gnderilir.

(6) Alnan numunelerin veya ikayet konusu rnn deney kuruluuna nakliyesinden ruhsat sahibi sorumludur.

(7) Alnan numuneler iin Bakanlka herhangi bir bedel denmez.

Yaptrmlar

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelikte; 23 nc maddenin birinci fkrasnn (a), () ve () bentleri ile ikinci fkrasnn (a) ve () bentlerinde, 25 inci maddede, 26 nc maddenin birinci fkrasnn (f) ve (g) bentlerinde ve 27 nci maddenin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen hususlarn herhangi birine aykr davrandklar tespit edilen giriimciler, aykrlk imalat/bayi kontrol defterlerine kontrol grevlilerince ilenerek veya denetimde yetkili kurumca yazl olarak ikaz edilirler. Bir yl iinde ayn aykrln tekrar halinde, imalat veya sat yerinin onay bir aydan bir yla kadar askya alnr.

(2) Bu Ynetmeliin;

a) 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde veya 16 nc maddenin beinci fkrasnda belirtilen hususlara uymadklar tespit edilen iletmeciler,

b) 22 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen hususa uymayan bayiler,

c) 23 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde ve (h) bendinin (2) numaral alt bendinde, ikinci fkrasnn (b) bendinde ve (g) bendinin (2) numaral alt bendinde, 26 nc ve 27 nci maddelerin birinci fkralarnn (c), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlarn herhangi birine uymadklar tespit edilen giriimciler,

uygunsuzluun, imalat kontrol defterine veya bayi kontrol defterine kontrol grevlilerince ilenerek veya denetimde yetkili kurumca yazl olarak ihtar edilir ve dzeltilmesi iin sre verilir. Bu sre sonunda uygunsuzluklarn dzeltmeyen ve durumunu ilgili mevzuat hkmlerine uygun hale getirmeyen giriimcilere ait imalat ve sat yerinin onay, bir aydan az olmamak zere uygunsuzluk giderilinceye kadar askya alnr.

(3) 23 nc maddenin birinci fkrasnn (d), (e) ve (g) bentleri ile ikinci fkrasnn (d) ve (e) bentlerinin, 26 nc maddenin birinci fkrasnn () bendinin, 27 nci maddenin birinci fkrasnn (g) bendinin ve 29 uncu maddenin drdnc fkrasnn herhangi birine aykr davrandklar tespit edilen giriimcilere ait imalat ve sat yerinin onay bir aydan bir yla kadar askya alnr.

(4) 23 nc maddenin birinci fkrasnn (h) bendi ile ikinci fkrasnn (g) bendinin;

a) (1) numaral alt bentlerine aykr davranld tespit edildiinde bir aydan az olmamak zere koul salanana kadar,

b) (3) numaral alt bentlerinde belirtilen durumda ise koul salanana kadar,

imalat veya sat yerinin onay askya alnr.

(5) Drdnc fkrann (b) bendi dnda kalan hallerde, yl ierisinde nc defa onay askya alnan izin belgesi iptal edilir.

(6) Onayl olmayan yerlerde zirai mcadele alet ve makineleri imalat yapan gerek ve tzel kiilere 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi hkmnde belirtilen idari para cezas verilir ve bunlar faaliyetten men edilir. rnler, masraflar sorumlusuna ait olmak zere piyasadan toplatlr ve imha edilmek zere mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir.

(7) Zirai mcadele alet ve makineleri ile ilgili onay alnmadan, zirai mcadele alet ve makineleri imalat yapan, satan ve bulunduranlara 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi hkmnde belirtilen idari para cezas verilir. Zirai mcadele alet ve makinelerini kaak olarak lkeye soktuu tespit edilenler hakknda 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu hkmlerine gre ilem yaplmak zere Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. rnler, masraflar sorumlusuna ait olmak zere piyasadan toplatlr ve mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir. mal izin belgesi olan iletmelerde, ruhsatsz zirai mcadele alet ve makinelerinin imalatnn yaplmas durumunda, ayrca iletmenin imal izin belgesi bir yl sreyle askya alnr.

(8) Bakanlktan onayl zirai mcadele alet ve makinelerinin test ve deneyleri sonucunda onaya esas spesifikasyonlarna uymadnn tespit edilmesi halinde 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkmnde belirtilen idari para cezas verilir. Hatal rnler ruhsat sahibi tarafndan piyasadan toplatlr ve imha edilmek zere mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir. rnlerin piyasadan toplatlmamas halinde, ruhsat sahibine ayrca ayn bentte belirtilen tutarda idari para cezas verilir.

(9) Onayl zirai mcadele alet ve makinelerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini imal ederek piyasaya arz edenler, 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi hkm uyarnca, bir yldan yla kadar hapis cezas ve bin gn adli para cezas ile cezalandrlr.

(10) 23 nc maddenin birinci ve ikinci fkralarnn (c) bendine aykr olarak hareket edenlere fiil su oluturmad takdirde 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 41 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkmnde belirtilen idari para cezas verilir.

Yaptrmlardaki ilemler

MADDE 31 (1) Yed-i emine alnma ilemi, Ek-9da bulunan Yed-i Emin Tutana dzenlenerek kontrol grevlilerince gerekletirilir.

(2) Yed-i emine alnma ilemi;

a) Onaysz olarak imalat yaplmakta olan, imalat bitmi olan,

b) Kaak olarak lkeye sokulan,

c) Onaysz olarak sata sunulan veya bulundurulan,

) Resmi kontroller sonucu onayna uygun olmad tespit edilen,

zirai mcadele alet ve makineleri iin uygulanr.

(3) Onayn askya alnmas ilemi; kontrol grevlilerinin tuttuu tutanaa gre denetimde grevli kurumlarca yaplr.

(4) Onay askya alnan her trl faaliyet durdurulur. Bu sre ierisinde imalat, ithalat ve sat yaplamaz.

(5) Onay askya alma cezas; giriimciye, imalattan sorumlu teknik elemana ve sattan sorumlu teknik elemana birlikte uygulanr. Bu sre ierisinde sorumlular adna baka bir onay dzenlenmez.

(6) Onayn askya alnmasn gsteren yaz, iletme ile bayide kolayca grlebilir bir yerde ve il/ile mdrlnn ilan panosunda sre sonuna kadar askda kalr.

(7) Onay iptalinin yaplmas ilemi, onay veren makamlarca yaplr.

Cezalarn uygulanmas ve tahsili

MADDE 32 (1) Bakanlk tarafndan istenen resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanl yanltt tespit edilenlerin ilemleri durdurulur ve bu kiiler hakknda savcla su duyurusunda bulunulur.

(2) Bu Ynetmelikte belirtilen idari yaptrmlar uygulamaya, il tarm mdr yetkilidir. l tarm mdr bu yetkisini ile tarm mdrlerine yazl olarak devredebilir. Ancak, resmi kontroller srasnda, insan sal, gda ve yem gvenilirlii, bitki ve hayvan sal asndan tehlike oluturmas ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idari para cezalar hari olmak zere dier idari yaptrmlar uygulamaya kontrol grevlisi de yetkilidir. Verilen idari para cezalar otuz gn iinde denir.

(3) mha ilemleri, tm masraflar sahibi tarafndan karlanmak zere Bakanlk gzetiminde gerekletirilir. rnlerin sahipsiz yakalanmas durumunda masraflar Bakanlk btesinden karlanr.

(4) Sahipleri tarafndan piyasadan toplatlmas gereken rnlerin sahibi veya sorumlusu tarafndan toplatlmamas durumunda Bakanlk tarafndan toplatlr, toplatma masrafnn iki kat tutarn sorumlular tarafndan denmesi iin bir aylk deme sresi verilir.

(5) Bu Ynetmelikte verilen sreler iinde denmeyen tutarlar ile belirlenen idari para cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre takip ve tahsil edilir.

YEDNC BLM

Hizmetlerin Finansman, eitli ve Son Hkmler

Hizmetlerin finansman

MADDE 33 (1) Bakanlk, bu Ynetmelik kapsamnda yrtlen faaliyetler ve yaplan resmi kontrollerin karl olarak cret alabilir. Hangi faaliyetlerden ve resmi kontrollerden ne miktarda cret alnaca her yl Aralk aynda Bakanlka belirlenir.

Alt dzenleyici ilem

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelikte geen konularla ilgili olarak aklanmas gerekli hususlar alt dzenleyici ilemlerle belirtilir.

Kazanlm haklar

MADDE 35 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce, zin Belgesi ve ruhsat alm olanlarn haklar sakldr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 36 (1) 28/6/2000 tarihli ve 24093 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Dier dzenlemelerde, 28/6/2000 tarihli ve 24093 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Hakknda Ynetmelie yaplm atflar, bu Ynetmelie yaplm saylr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce ruhsatlandrlm ve ruhsat geerlilik sresi dolmam rnlere ait ruhsat sre uzatmlarnda, bu Ynetmelik hkmleri esas alnr.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinde ruhsat geersiz durumda olan rnlere ait ruhsat sre uzatm bavurusu iin, ruhsatn geersiz duruma dt tarihten itibaren bir yl sre tannr.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz