1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

stanbul Teknik niversitesinden:

STANBUL TEKNK NVERSTES TARIM VE EVRE BLM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Teknik niversitesi Tarm ve evre Biliimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Teknik niversitesi Tarm ve evre Biliimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

b) Kurum: Trkiye statistik Kurumunu,

c) Merkez (TARBL): stanbul Teknik niversitesi Tarm ve evre Biliimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Merkez Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

d) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

f) Rektr: stanbul Teknik niversitesi Rektrn,

g) niversite: stanbul Teknik niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; tarm alanlarndan, zirai faaliyetleri etkileyen evresel faktrlerden ve her trl zirai rne ya da retim srecine ilikin ilemlerden, duyarga alar, telemetrik yntemler ve uzaktan alglama yntemleriyle toplanan ve/veya dier ilgili bilgi sistemleriyle tmletirilen saysal verilerin derlenmesi, ilenmesi, bilgi ve hizmetlere dntrlmesi iin farkl disiplinlerden uzmanlar bir araya getirerek temel ve uygulamal aratrmalar yolu ile almak, tarmda ulusal rekabet gcn arttrc gerek zamanl veri ileme ve biliim teknolojilerine dayal ileri hizmet sistemleri retmek, iletmek, yntem ve bilgilerinden yararlanmasn mmkn klacak aratrma, yayn, organizasyon ve koordinasyon almalarn yrtmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Tarm ve evre biliimi ile ilgili konularda aratrma-gelitirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak, ulusal ve uluslararas dzeyde tarm ve evre bilgi sistemleri tasarlamak, kurmak ve iletmek, bu amala referans uzmanlk kayna oluturmak,

b) Farkl alanlardaki teknoloji ve bilgi birikimini bir araya getirerek tarm, hayvanclk, tarma dayal sanayii ve evre konularnda veri retmek, tarm ve evre ekonomisi konusunda almalar yapmak, ekonometrik model gelitirmek ve karar destek sistemleri oluturmak,

c) Grev kapsamnda aratrma ve teknoloji gelitirme suretiyle Merkezin kurucu ortaklarnn ihtiyalarna ynelik verimlilik artrc yenilikleri uygulamaya koymak,

) rettii bilginin kullanmn yaygnlatrmak iin toplantlar, eitimler ve tantm faaliyetleri dzenlemek ve katlm salamak,

d) Tarm alanlar ve tarmsal rnlere ilikin ilemlerden elde edilen veriler ve evre kirliliinin tespitine ynelik verilerin derlenmesi, ilenmesi iin sistemleri aratrmak, projelendirmek, gelitirmek, kurmak, iletmek, verileri katlmc kurum ve sektrel ihtiyalar karlamaya ynelik bilgiye dntrmek iin Ar-Ge almalar yapmak ve uygulamaya koymak,

e) Faaliyetlerine destek salamak zere tarm ve evre konularnda proje retmek, i ve hizmet modelleri gelitirmek ve uygulamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Grevleri ve Uygulama Birimleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu,

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez ynetim kurulu

MADDE 8 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Kurumun Tarm ve evre statistikleri Daire Bakan ve ilgili Kurum Bakan Yardmcs, Bakanln Strateji Gelitirme Bakan ve bal olduu Mstear Yardmcs veya yerlerine uygun grlerek grevlendirilen ikier ye, Rektrce niversitenin Uydu Haberleme ve Uzaktan Alglama Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrl ile Bilgisayar ve Biliim Fakltesi retim yeleri arasndan grevlendirecei birer ye ve Merkez Mdr olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Merkez Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yelerin yerine yeni ye grevlendirilir ya da grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya grev deiiklii olanlarn yerine ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Merkez Ynetim Kurulu, yllk dnemler iin kendi yeleri arasndan bir bakan seer. Merkez Ynetim Kurulu Bakan, Merkezin temsilcisidir. Bakann grev deiiklii nedeniyle Merkez Ynetim Kurulundan ayrlmas halinde, Merkez Ynetim Kurulu takip eden ilk toplantsnda yeni Merkez Ynetim Kurulu Bakann seer.

(4) Merkez Ynetim Kurulu; Bakann ars ile ayda en az bir kere ye tamsaysnn yardan fazlasyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluuyla alnr. Bakan Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden, gelitirilmesinden, sorunlarn zlmesinden ve koordinasyonun salanmasndan Merkez Ynetim Kuruluna kar sorumludur.

Merkez ynetim kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin etkinlikleri ve ynetimiyle ilgili konular grp karara balamak,

b) Merkezin bte tasarsn, faaliyet raporunu ve alma programn grerek onaylamak,

c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar aras hizmet ve ilikilerini belirlemek, dier ilgili kurumlarla ibirlii halinde anlamalar ekillendirmek ve onay vermek,

) Merkeze yaplan proje tekliflerini deerlendirmek ve btelerini onaylamak,

d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programn hazrlamak,

e) Akademik, teknik ve idari kadrolarda grev yapacak olanlar onaylamak,

f) Merkezin uygulama birimlerinin says, yaps ve niteliklerini dzenlemek,

g) lgili dier i ve ilemleri yapmak.

Merkez mdr

MADDE 10 (1) Merkez Mdr; Merkez Ynetim Kurulunun, niversitenin Bilgisayar ve Biliim Fakltesi retim yeleri arasndan nerdii aday iinden Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Merkez Mdr, Merkezde grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi Merkez Mdr yardmcs olarak grevlendirir. Merkez Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr. Greve vekalet, kesintisiz alt aydan fazla srerse yeni bir Merkez Mdr grevlendirilir.

(2) Sresi dolan, sresi tamamlanmadan ayrlan veya grevden alnan Merkez Mdrnn yerine, ayn usulle grevlendirme yaplr.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez personelinin dzenli ve verimli almasn salamak,

c) Merkez Ynetim Kurulu Bakannn olmad durumlarda bakanla vekalet etmek,

) Merkez Ynetim Kurulu kararlarnn uygulanmasn salamak,

d) Merkez Ynetim ve Merkez Danma kurullarnn toplant gndemini hazrlamak,

e) Merkez bte tasarsn, faaliyet raporunu ve alma programn hazrlayarak Merkez Ynetim Kurulunun onayna sunmak,

f) Birim yneticilerini belirleyerek Merkez Ynetim Kurulunun onayna sunmak,

g) Merkez Ynetim Kurulunca verilen dier grevleri yapmak.

Merkez danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu; Merkez Ynetim Kurulunca nerilen ve onaylanan, Merkezin amac dorultusunda alma yapan, ilgili kii ve istekleri halinde dier kurum temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen en az be, en fazla sekiz kiiden oluur. Merkez Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(2) Merkez Danma Kurulunun grevi; Merkez Mdrnn daveti zerine ylda en az bir kez toplanarak, Merkezin alma alanna giren konularda grlerini aklayp, tartlmasn salamak, yeni alma konular zerinde gr bildirmek ve Merkezin ihtiya duyduu alanlarda almalar yapmaktr.

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 13 (1) htiyalar dorultusunda, Merkez Ynetim Kurulunun karar ile Merkezde uygulama birimleri kurulabilir ve bunlarn saysnda ve yaplarnda deiiklik yaplabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezde grevlendirecek teknik, idari ve akademik personel ihtiyac, Merkez Mdrnn teklifi ve Merkez Ynetim Kurulunun karar zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Anlamalar, kaynaklarn kullanm ve ibirlii

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan, yeni projeler iin kendi adna ve/veya ilgili kamu kurum ve kurulularnn ibirlii ile Avrupa Birlii fonlar da dahil olmak zere harici kaynaklarn kullanm iin bavuru ve anlamalar yaplabilir.

(2) Merkez Ynetim Kurulunun gerekli grd faaliyetlerle ilgili hizmet alm yaplabilir.

(3) Merkez, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde mali konulardaki i ve ilemleri yrtr.

(4) Merkez tarafndan yrtlen aratrmalar kapsamnda alnan her trl tanr ve/veya alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir. Merkez hizmetleri iin sahaya kurulan uzun sreli ya da kalc ekipmanlarn mlkiyet ynetim esaslar ise Merkez Ynetim Kurulu kararlar ve ilgili kurulularla yaplacak mutabakatlara gre belirlenir.

(5) Merkezin faaliyetlerinde Merkez Ynetim Kurulunun karar ve Rektrn onay ile niversitenin btn laboratuar imkanlar kullanlabilir.

(6) Merkez, ama ve grevlerini gerekletirebilmek iin yurt iinde ve yurt dnda aratrma, hizmet, eitim ve sanayi kurulular ile ibirlii yapabilir.

(7) Merkezin ama ve faaliyetleri kapsamnda, niversite, Bakanlk ve Kurum arasnda imzalanan protokoller erevesinde Merkezce saha faaliyetleri yrtlr.

(8) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanm hakk; proje yrtcleri dzeyinde yaplacak szlemeler ile aratrmaclarn telif hakk, gizlilik ilkeleri ve isim yayn sralar belirlenir ve ilgili akademik yaynlar buna gre dzenlenir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Teknik niversitesi Rektr yrtr.