1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Artvin oruh niversitesinden:

ARTVN ORUH NVERSTES ORMANCILIK UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Artvin oruh niversitesi Ormanclk Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Artvin oruh niversitesi Ormanclk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Artvin oruh niversitesi Ormanclk Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin oruh niversitesi Ormanclk Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Artvin oruh niversitesi Ormanclk Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Artvin oruh niversitesi Rektrn,

d) niversite: Artvin oruh niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Artvin oruh niversitesi Ormanclk Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Trkiyede ormanclk faaliyetleri iin gerek duyulan aratrmalar yapmak,

b) Ormanclk konusunda yaplan akademik almalara aratrma imkanlar salamak,

c) Disiplinler aras aratrma projeleri gelitirilmesine ve uygulamaya aktarlmasna koordinatrlk yapmak ve yardmc olmak,

) Ormanclk konusunda alan kamu ve zel sektr kurulular ile ibirlii yapmak ve bu sektrn sorunlarnn zmne yardmc olmak,

d) Trkiye ormanclnn gelimesi iin ormanclkla ilgili faaliyet gsteren ulusal ve uluslararas kurulularla ibirliine gitmek,

e) Aratrma sonularnn uygulanmasna yardmc olmak, aratrma sonularn kamu ve zel sektrde alan aratrmaclara duyurmak, gerektiinde uygulama planlar yapmak,

f) Yurt iindeki ve dndaki ilgili kamu ve zel aratrma kurulular ve merkezleri ile ibirlii yapmak, bilgi alveriinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri iin finans kaynaklar teminine almak,

g) Aratrmaclarn aratrma yapmalarna dnk engellerin kaldrlmasna ve aratrmalarn hzla yaplmasna ynelik almalar yapmak,

) rencileri aratrmaya yneltmek, aratrma anlay ve yntemleri konusunda eitim vermek ve rencilerin aratrma projelerinin uygulanmasna yardmc olmak ve bu konuda imkan salamak,

h) Merkezin alma alanna giren konularda her dzeyde aratrmacnn geliimine ynelik eitim programlar, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararas kongreler dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yaynlar yapmak,

) Yurtii ve dndaki benzer kurulularla Merkezin amacna ynelik mterek almalar yapmak ve bilgi alveriinde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; niversitenin Orman Fakltesi tam zamanl ve kadrolu, ormanclk alannda ulusal ve uluslararas dzeyde aratrmalar olan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversite retim yelerinden en fazla iki kiiyi Mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezi temsil eder ve Merkezin amalar dorultusunda ynetim ve ileyiinden birinci derecede sorumlu olup, bu ynde btn tedbirleri alr ve uygular. Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

b) Merkezce desteklenen aratrma projelerinin yrtln ve ileyiini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze bal aratrma gelitirme birimlerindeki ara gerecin verimli kullanm ile salkl ileyi ve almas ynnde her trl tedbiri almak ve uygulamak,

) Yl sonlarnda ve istenildiinde Rektrle, Merkezin almalar ile ilgili rapor vermek,

d) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanm amacyla giriimlerde bulunmak,

e) Yurtii ve yurtdndaki benzer merkezler ile ibirlii almalarn yrtmek,

f) Merkezin her dzeydeki personeli zerinde, genel gzetim ve denetim grevlerini yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar ile Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili niversitedeki faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda almalarda bulunan Mdrn nerecei retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen yeler olmak zere en fazla on yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr, sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Mdrn gerekeli teklifi ile Ynetim Kurulu yelerinden biri ya da birka, Rektr tarafndan grevden alnabilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars ile salt ounlukla toplanr ve kararlarn oy okluu ile alr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; alma dzenini, Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezle ilgili esaslara ilikin taslaklar hazrlamak ve Senatonun onayna sunmak,

c) Merkez aratrma laboratuar alma ilkeleri, laboratuarlarn ileyii ve sorumlularna ilikin konularda gerekli kararlar almak,

) Mdrlke hazrlanacak program ve nerileri inceleyerek karara balamak,

d) almalarda Mdre yardmc olmak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin etkinlik alanlaryla ilgili niversitenin retim elemanlar, istekleri halinde niversite dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla yedi kiiden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden Danma Kurulu yeliine seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunan bir danma organ olup, Mdrn ars zerine ylda en az iki defa toplanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Rektr yardmclarndan birine devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Artvin oruh niversitesi Rektr yrtr.