1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR VE TURZM BAKANLII DEVLET KOROLARI VE TOPLULUKLARI YNETMELNDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 6/7/2006 tarihli ve 26220 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kltr ve Turizm Bakanl Devlet Korolar ve Topluluklar Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Devlet Klasik Trk Mzii Korolar, Devlet Trk Halk Mzii Korolar, Devlet ok Sesli Mzik Korolar ile Trk Tasavvuf Mzii Topluluklar, Tarihi Trk Mzii Topluluklar, Devlet Trk Mzii Topluluklar, Devlet Modern Folk Mzii Topluluklar, Devlet Halk Danslar Topluluklar, Devlet Trk Dnyas Mzik ve Dans Topluluklar, Devlet Trk Mzii Aratrma ve Uygulama Topluluklar ve bu alanda kurulacak yeni korolarn ve topluluklarn kuruluu, ynetimi, idari szlemeli personelin atanma, adaylk, snav ve alma biimlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Koro: Devlet Klasik Trk Mzii Korolar, Devlet Trk Halk Mzii Korolar, Devlet ok Sesli Mzik Korolar ile Trk Tasavvuf Mzii Topluluklar, Tarihi Trk Mzii Topluluklar, Devlet Trk Mzii Topluluklar, Devlet Modern Folk Mzii Topluluklar, Devlet Halk Danslar Topluluklar, Devlet Trk Dnyas Mzik ve Dans Topluluklar, Devlet Trk Mzii Aratrma ve Uygulama Topluluklar ve bu alanda kurulacak yeni korolar ve topluluklar,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Sanat Kurulu, efin veya katlamad zamanlarda ef Yardmcsnn, her ikisinin olmad zamanlarda karar alnmas gereken zorunlu hal ve ilemlere ynelik konularda Mdrn bakanlnda salt ounlukla toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylarn eitlii hlinde Bakann oyu ynnde karar alnm saylr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Sanat kurulunun grevleri

MADDE 6 (1) Sanat Kurulunun grevleri unlardr;

a) Koronun sanat dzeyini ykseltmek amacyla gerekli programlar hazrlamak,

b) Koronun periyodik konserlerini programlamak,

c) Koroya satn alnacak alg, aksesuar, giyim ve benzeri konularda hazrlanacak nihai raporu ve alnan kararlar Koro Mdrne iletmek,

) Stajyerlik snavlarn yapmak,

d) Konserlere arlacak misafir sanatlar belirlemek,

e) Koro sanatlarnn yetitirilmesi amacyla dardan misafir sanatlar armak,

f) Baar, devam ve devamszlk gibi kriterleri de gz nne alarak sanatlara her yl verilecek puanlara esas olacak deerlendirmeleri yapmak,

g) Yayn, bask, arivleme ve benzeri her trl konularn gerekletirilmesi ve takibini salamak,

) Konserlere katlacak yerli ya da yabanc solistleri belirlemek,

h) Konserlere katlacak yerli ya da yabanc solistlere denecek cretleri tespit ederek Genel Mdrle sunmak,

) Bu Ynetmeliin dier maddelerinde belirtilen grevleri yapmak.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) ef, Koronun sanatsal ve teknik ilerinden Genel Mdre kar sorumludur.

(2) ef, Koronun sanatsal dzeyini ykseltmek iin gerekli her trl almay, ek prova, grup almas yapmak, alma, prova, konser ve gsterilerin tam bir disiplin iinde ve verimli bir ekilde gereklemesini salamakla grevlidir.

(3) ef, Sanat Kurulunun bakandr. Olaan toplantlar dnda lzumu halinde her zaman Sanat Kurulunu toplantya arabilir.

(4) ef, mzik eitimi veren yksekokul mezunlarndan, ayn statdeki benzer resm kurulularda en az be yl sanat olarak grev yapm olanlarla, en az yl ef ya da ef Yardmcs olarak grev yapm adaylar arasndan; veya drt yllk eitim veren yksekokul mezunu olup da en az on yl korolarda sanat olarak grev yapm adaylar arasndan Korolararas Kurulun karar zerine, Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile yl iin atanr. ef olarak atananlardan baarl olanlar, Koronun sanatsal seviyesini ykselten repertuar, konser, turne ve kayt almalar yapanlar, Korolararas Kurulun karar, Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile grev sresi bitiminde ya da sonra ayn sre iin yeniden atanabilirler. Grev sresi sona erenlerden yeniden atanamayanlar, Bakanln teklifi zerine Maliye Bakanlnca vize ilemleri tamamlanarak sanat kadrosuna atanr.

(5) Devlet oksesli Korosunda, yurt iindeki ya da yurt dndaki konservatuarlarn eflik blmn bitirmi ve en az yl korolarda alm adaylar arasndan ef atanr.

(6) htiya duyulmas hlinde, korolara, etkinlik iin Sanat Kurulunun gr ve Genel Mdrn onay ile yerli ya da yabanc uyruklu ef grevlendirilebilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) ef yardmclar; mzik eitimi veren yksekokul mezunlarndan, ayn statdeki benzer resm kurulularda en az yl sanat olarak grev yapm adaylar arasndan veya drt yllk eitim veren yksekokul mezunu olup da en az alt yl korolarda sanat olarak grev yapm adaylar arasndan Korolararas Kurulun karar zerine, Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile yl iin atanr. ef Yardmcs olarak atananlardan baarl olanlar, Koronun sanatsal seviyesini ykselten repertuar, konser, turne ve kayt almalar yapanlar, Korolararas Kurulun karar, Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile grev sresi bitiminde ya da daha sonra ayn sre iin yeniden atanabilirler. Grev sresi sona erenlerden yeniden atanamayanlar, Bakanln teklifi zerine Maliye Bakanlnca vize ilemleri tamamlanarak sanat kadrosuna atanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Sanat Kurulunun alm olduu kararlar yrtmek.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Koro mdr yardmcs

MADDE 11 (1) Koro mdr yardmcs, Koro Mdrne yardmc olmak zere Genel Mdrlke grevlendirilir. Koro mdr yardmcs, Koro Mdrnn olmad zamanlarda Mdre veklet eder.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Koronun oluumu

MADDE 12 (1) Koro aadaki kiilerden oluur.

a) ef ve ef yardmclar,

b) Koro Mdr ve yardmcs,

c) Sanat Kurulu,

) Stajyer sanatlar ve sanatlar,

d) alg Yapm ve Onarm Uzman, Akordr, Notist,

e) Ik ve Ses Uzman,

f) Memurlar,

g) Yardmc elemanlar.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) Korolararas Kurul, bu Ynetmelikte belirtilen grevleri yapmak zere aadaki yelerden oluur.

a) Genel Mdr ya da ilgili Genel Mdr Yardmcs,

b) Korolardan iki ef, bulunmamas halinde iki ef yardmcs,

c) Aktif olarak almakta olan, bilimsel yaynlar yapan, almalarn ulusal ve uluslararas dzeyde gerekletiren ve ayn dzeyde kabul gren sanatlar ve/veya alannda uzmanlam kiiler ve uzman akademisyenler arasndan Genel Mdrlke seilen iki ye.

(2) Birici fkrann (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yeler, ayn saydaki yedekleriyle birlikte Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile grevlendirilir.

(3) Korolararas Kurul, yelerin salt ounluunun katlmyla toplanr. Kararlar katlan yelerin oy okluuyla alnr. Oylarn eit olmas hlinde Bakann oyu ynnde karar alnm saylr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 (1) Kabul snavlar bo kadro ve bran ihtiyacna gre, Sanat Kurulu karar, Genel Mdrln teklifi ve Bakan onay ile o ilde veya o ilin dnda alabilir. Kabul Snavlar, her koro iin ayr yaplabilecei gibi ayn alanda hizmet veren korolarda ayn branlarda tek de yaplabilir. Ak bulunan kadrolara alnacak elemanlarn says, unvan ve alg trleri Sanat Kurulunca belirlenir.

(2) Kabul Snavnn usul ve esaslar Snav Kurulu tarafndan belirlenir ve snav ilannda belirtilir.

(3) Kabul snavlar grntl ses kaydna alnr. Kabul snavlarna Genel Mdrlk yetkilisi gzlemci olarak katlr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kabul Snavna girebilmek iin en az Gzel Sanatlar Lisesi mzik blm ya da konservatuarn lise blm veya faklte ya da drt yllk yksek okul mezunu olmak gerekir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 (1) Kabul Snavlar Kurulu her kabul snav iin ayr olmak zere aadaki yelerden oluur:

a) Genel Mdrle bal korolardan seilecek iki Koro efi, bulunmamas halinde iki ef Yardmcs,

b) Genel Mdrle bal korolardan snav yaplacak brantan seilen bir sanat ye,

c) Aktif olarak almakta olan, bilimsel yaynlar yapan, almalarn ulusal ve uluslararas dzeyde gerekletiren ve ayn dzeyde kabul gren sanatlar ve/veya alannda uzmanlam kiiler ve uzman akademisyenler arasndan Genel Mdrlke seilen iki ye.

(2) Birinci fkrada belirtilen yeler, ayn saydaki yedekleriyle birlikte Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile grevlendirilir.

(3) Birinci fkrann (a) bendinde saylan yelerden en kdemli olan Snav Kurulu Bakandr. Snavlarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden Snav Kurulu Bakan sorumludur.

(4) Kabul snavlarnda aday ile Snav Kurulu yesi arasnda aadaki ilikilerin bulunmas halinde Kurul yesi ilgili adaya puan veremez:

a) Sonradan kalksa bile evlilik veya vesayet ilikisi bulunmusa,

b) Kan veya kayn hsmlndan stsoy veya altsoy ilikisi varsa,

c) Evlat edinme balants varsa,

) Drdnc derece dahil kan ve kayn hsml varsa,

d) Evlilik sona ermi olsa bile, nc derece dahil kayn hsml varsa,

e) Adayn bran retmeni olmusa.

(5) Genel duyurulu snavda ayn alanda hizmet veren birden ok koroda ayn brantan tek snav almas durumunda aday, snava girmek istedii koroyu i talep formunda belirtir. Bu durumda aday, ayn branta sadece bir koronun snavna bavurabilir. Ancak, adayn birden ok branta snava bavurma hakk vardr.

(6) Snav sonular sadece mracaat edilen Koro iin geerlidir. Snav usul (deerlendirme kriteri ve yntemi, mlakat ekli ve ka eleme olaca ve benzeri) kadronun ald brann nitelii gz nne alnarak Snav Kurulunca belirlenecek ekil ve usulde belirlenir. Snav Kurulunca belirlenen snav usul snavdan en ge bir hafta nce Bakanlk resmi web sitesinde ve ilgili koronun ilan panosunda ilan edilir.

(7) Mracaat esnasnda veya sonradan yaplan incelemede snava giri artlarn tamad tespit edilen adaya Snava Giri Belgesi verilmez.

(8) Snavlar tek aamal yaplabilecei gibi birden fazla aamal da yaplabilir. Snavlarda adayn baarl olabilmesi iin her aamadan alnan not ortalamasnn 100 puan zerinden en az 70 olmas arttr. Snavlara katlanlarn niha baar puanlar, Snav Kurulu yelerinin snavda ayr ayr verdikleri puanlarn aritmetik ortalamas alnmak suretiyle tespit edilir. 70 tam puan altndaki ksurlu puanlar Snav Kurulunca 70 tam puana tamamlanamaz. Kabul snavn kazananlar snav ilannda belirtilen bran ihtiyacndan fazla olduu takdirde en yksek puan alanlar ilanda belirtilen bran ihtiyacna gre sra ile greve atanr. Kazananlar arasnda eit baar gsterenlerden mesleki renim yapm olanlar, bunda da eitlik durumunda daha gen yata olanlar tercih edilir.

(9) Snav Kurulu yelerinin verecei puanlardan en yksek ve en dk puan arasnda 40 puan ve daha fazla fark olduunda, bu puanlarn geersiz saylarak geriye kalan puanlarn ortalamas geerli puan olarak deerlendirilir.

(10) Snav giri belgesi olmayanlar snava alnmazlar. Snavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte balar.

(11) Snavlarda kopya ekenler veya kopya ekmeye teebbs edenler hakknda tutanak dzenlenerek ilgilinin snav geersiz saylr.

(12) Snav sonular Genel Mdrlk tarafndan snav bitiminden itibaren onbe gn iinde Bakan onayndan sonra ilan edilir. Snav sonular, adaylara ayrca yazl olarak da bildirilir. Snav kazananlardan atamas yaplacaklarn en ge onbe gn iinde atamaya esas belgelerle birlikte Genel Mdrle mracaat etmeleri gerekir. Sresi iinde mracaat etmeyen ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeyen adaylarn atamalar yaplmaz.

(13) Snav sonularna itirazlar, snav sonularnn ilanndan itibaren on gn iinde Genel Mdrle yaplr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Snavda yaplacak deerlendirme kriterleri Ek-1 ve Ek-2de belirtilmitir. Devlet ok Sesli Mzik Korolar, Trk Tasavvuf Mzii Topluluklar, Tarihi Trk Mzii Topluluklar, Devlet Modern Folk Mzii Topluluklar, Devlet Halk Danslar Topluluklar, Devlet Trk Mzii Aratrma ve Uygulama Topluluklar ile Devlet Trk Dnyas Mzik ve Dans Topluluklarnda stajyer sanatlarn asl yelie geilerinde esas alnacak kriterleri ieren puan cetvelleri Sanat Kurullarnca belirlenir.

MADDE 15 Ayn Ynetmelie 32 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 32/A maddesi eklenmitir.

Dzenleme yetkisi

MADDE 32/A (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin uygulanmasn salamak zere her trl dzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

MADDE 16 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Halen grevde bulunan ef ve ef yardmclar

GEC MADDE 1 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihte yllk ef ya da ef Yardmcl grevini tamamlamayanlar, grev sreleri dolana kadar grevlerine devam ederler. ef ya da ef Yardmcs grevine atand tarihten itibaren yllk sre geenlerin ise grevleri bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren ay sonra sona erer. Ancak, efler, Ynetmeliin 7 nci maddesinin drdnc fkrasna, ef yardmclar ise 8 inci maddenin ikinci fkrasna gre talep etmeleri halinde tekrar ayn kadroya atanabilmek zere deerlendirmeye alnrlar.

MADDE 17 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/7/2006

26220