1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

GAZ YAKAN CHAZLARA DAR YNETMELK (2009/142/AT)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, gaz yakan cihazlarn ve donanmlarn normal olarak kullanldnda insanlarn, evcil hayvanlarn ve eyalarn gvenliini tehlikeye atmayacak ekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alnmasn salamaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, bu Ynetmelikte tanmlanan cihazlar ve donanmlar kapsar.

(2) Endstriyel tesislerde gerekletirilen endstriyel ilemlerde kullanlmak zere zel olarak tasarmlanan cihazlar bu Ynetmeliin kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Sanayi ve Ticaret Bakanln,

b) Cihazn normal kullanm: Cihazn imalatnn talimatlarna gre, doru olarak tesis edilmesini ve dzenli olarak bakmnn salanmasn, gaz yakt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme basncndaki normal dalgalanmalar altnda kullanlmasn, retim amacna uygun olarak veya ngrlebilecek ekilde kullanlmasn,

c) Cihazlar: Yemek piirme, snma, scak su elde etme, soutma, aydnlatma veya ykama amacyla kullanlan ve gerektiinde, normal su scakl 105Cyi amayan su elde etmek gibi amalarla kullanlan gaz yakan cihazlar, cebri flemeli brlrleri ve bu brlrler ile tehiz edilen stma elemanlarn,

) Donanmlar: Cebri flemeli brlrler ve bu tr brlrler ile tehiz edilen stma elemanlar dnda kalan, ticari amalarla kendi bana pazarlanan, gaz yakan cihazlara taklmak zere tasarmlanan veya monte edildiinde byle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama tehizatn ve bunlarn ksmi montajlarn,

d) Gaz yakt: l bar basn altnda 15C scaklkta gaz halinde bulunan her trl yakt,

e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

f) Mstearlk: Babakanlk D Ticaret Mstearln,

g) ye devletler: Avrupa Birliine ye Devletleri,

ifade eder.

KNC BLM

Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gzetim ve Denetimi

Emniyet hkmleri

MADDE 5 (1) Cihazlar ve donanmlar Ek 1de belirtilen temel gerekliliklere uygun olmak zorundadr.

(2) Bakanlk aadaki durumlardan birine uyan cihazlarn ve donanmlarn, Ek 1de belirtilen temel gerekliliklere uygun olduunu kabul eder.

a) Bu Ynetmelik kapsamndaki rnlere uygulanabilen ve referans numaralar Avrupa Birlii Resmi Gazetesinde yaymlanm olan uyumlatrlm standartlar uygulayan ulusal standartlara uygunluk.

b) Uyumlatrlm standartlarn olmad durumlarda bu Ynetmelik kapsamndaki rnlere uygulanabilen ulusal standartlara uygunluk.

Atf yaplan standartlar

MADDE 6 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen ulusal standartlarn referans numaralar Bakanlk tarafndan yaymlanr.

Piyasaya arz, piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelie uygun olan ve 10 uncu maddede belirtilen CE uygunluk iaretini tayan cihazlarn piyasaya arz veya hizmete sunulmas yasaklanamaz, kstlanamaz veya engellenemez.

(2) 8 inci maddede belirtilen uygunluk deerlendirme belgesi bulunan donanmlarn piyasaya arz yasaklanamaz, kstlanamaz veya engellenemez.

(3) Cihazlarn piyasa gzetimi ve denetimi 4703 sayl Kanun ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka yaplr. CE uygunluk iareti tayan bir cihazn normal olarak kullanldnda kiilerin, evcil hayvanlarn ve eyalarn gvenliini tehlikeye atmas hususunda kesin belirtilerin bulunduu tespit edildiinde, bu cihazlarn piyasadan toplatlmas veya piyasaya arznn yasaklanmas veya kstlanmasna ynelik ilgili mevzuatla verilen yetkiler erevesinde gerekli btn nlemler alnr.

NC BLM

Uygunluk Deerlendirmesi, CE Uygunluk areti,

Onaylanm Kurulular ve Cezai Hkmler

Uygunluk deerlendirme usulleri

MADDE 8 (1) Seri olarak retilen cihazlarn uygunluk deerlendirmeleri aada belirtildii ekilde yaplr.

a) Ek 2nin 1 inci maddesine gre yaplan AT Tip ncelemesi.

b) Cihazlarn piyasaya arzndan nce imalatnn aadaki yntemlerden birisini seerek yapaca uygunluk deerlendirmesi.

1) Ek 2nin 2 nci maddesine gre AT Tip Uygunluk Beyan.

2) Ek 2nin 3 nc maddesine gre AT Tip Uygunluk Beyan (retim Kalite Gvencesi).

3) Ek 2nin 4 nc maddesine gre AT Tip Uygunluk Beyan (rn Kalite Gvencesi).

4) Ek 2nin 5 inci maddesine gre AT Dorulamas.

(2) Cihazn yalnz bir adet ya da az miktarlarda retilmesi durumunda, imalat Ek 2nin 6 nc maddesine gre AT Birim Dorulamasn seebilir.

(3) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen ilemlerin tamamlanmasndan sonra, imalat 10 uncu maddeye gre CE uygunluk iaretini ilitirir.

(4) Birinci fkrada belirtilen uygunluk deerlendirme usulleri, CE uygunluk iaretinin ilitirilmesi ve gerektiinde uygunluk beyannn dzenlenmesi hari olmak zere, 4 nc maddede geen donanmlara da uygulanr. Nihai cihazn Ek 1de belirtilen temel gerekliliklere uygunluunu salamak iin, donanmn bu Ynetmelik hkmlerine uygunluunu beyan eden, zelliklerini belirten ve cihaza nasl monte edilmesi veya taklmas gerektiini gsteren bir belge imalat tarafndan dzenlenir ve donanmlarla birlikte sunulur.

(5) Uygunluk deerlendirmesi ile ilgili btn kaytlar ve yazmalar Trke veya onaylanm kurulu tarafndan kabul edilen bir dilde yaplr.

Onaylanm kurulularn tayini

MADDE 9 (1) Bakanlk, 8 inci maddede belirtilen uygunluk deerlendirme ilemlerinde faaliyet gsterecek onaylanm kurulularn tespitini, tayinini, bildirimini ve onaylarnn iptalini bu Ynetmelik ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ile Onaylanm Kurululara Dair Ynetmelikte belirtilen hkmler erevesinde gerekletirir.

CE uygunluk iaretinin kullanlmasna ve cihazlara ilitirilmesine dair esaslar

MADDE 10 (1) Ek 3te gsterilen CE Uygunluk areti ve kaytlar, bu Ynetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan CE Uygunluk aretinin rne litirilmesine ve Kullanlmasna Dair Ynetmelik hkmlerine gre, cihazn zerine veya cihazda bulunan bilgi plakasna kolayca grlebilir, okunabilir ve silinmez bir ekilde ilitirilir. Sz konusu bilgi plakas yeniden kullanlamayacak ekilde tasarlanr.

(2) Cihaza, CE uygunluk iaretinin ekli ve anlam konusunda nc kiileri yanltacak baka iaretler ilitirilmez. Baka dzenleme ve standartlara uygunluu gsteren iaretler, CE uygunluk iaretinin grnebilirliini ve okunabilirliini engellemeyecek ekilde cihaza veya bilgi plakasna ilitirilebilir.

(3) Cihazn CE uygunluk iareti ilitirilmesini ngren baka mevzuata da tbi olmas durumunda, CE uygunluk iareti cihazn sz konusu dier mevzuat hkmlerine de uygun olduunu gsterir. Bununla birlikte, bu mevzuatn bir veya birkann, bir gei dnemi ngrd ve bu dnem iinde imalatya uygulama konusunda bir seme hakk tand durumlarda, CE uygunluk iareti cihazn sadece imalatnn uygulamay setii mevzuat hkmlerine uygunluunu gsterir. Bu durumda, uygulanan mevzuatn ilgili hkmleri ve dier bilgiler cihazn beraberinde bulunan belge, uyar, kullanma klavuzu veya bilgi plakasnda verilir.

Usulsz olarak ilitirilmi CE uygunluk iareti

MADDE 11 (1) 8 inci maddede belirtilen hkmler sakl kalmak kaydyla;

a) CE uygunluk iaretinin cihaza usulsz olarak ilitirilmi olduunun tespit edilmesi durumunda, imalat veya Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, cihazn CE uygunluk iareti ile ilgili hkmlere uygunluunun salanmas ve Bakanlk tarafndan bildirilen hususlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile ykmldr.

b) Uygunsuzluun devam halinde, Bakanlk ilgili mevzuat erevesinde sz konusu cihazn piyasaya arzn kstlayc veya yasaklayc btn tedbirleri alr.

Piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 12 (1) Bakanlk cihazlar ve donanmlarnn piyasa gzetimi ve denetimini rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelikte belirtilen hkmler erevesinde gerekletirir.

Cezai hkmler

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davranta bulunanlara 4703 sayl Kanun hkmleri uygulanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Ynetmelik (90/396/AT) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

Ek-1

 

Temel Gereklilikler

n Aklama

Donanma bal risklerin var olmas durumunda, bu Ekteki cihazlara ynelik gerekli koullardan doan ykmllkler donanma da uygulanr.

1. GENEL ARTLAR

1.1. Cihazlar, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde tanmland biimde ve normal koullarda kullanldnda gvenli bir ekilde alarak insanlar, evcil hayvanlar ve mallar tehdit etmeyecek ekilde tasarmlanmal ve retilmelidir.

1.2. Piyasaya srldnde:

- Tm cihazlarla beraber montaj yapan kiiye ynelik teknik talimatname verilmelidir.

- Tm cihazlarla beraber kullancya ynelik kullanm ve servis talimat verilmelidir.

- Tm cihazlar ve bunlarn ambalajlar uygun uyar bilgilerini tamaldr.

Talimatlar ve uyar bilgileri Trke veya cihazn gnderilecei ye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazlmaldr.

1.2.1. Montaj yapana ynelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doru yaplmasn ve cihazn gvenle kullanlmasn salayacak btn bilgileri iermelidir.

Talimatlar zellikle:

- Kullanlan gazn trn,

- Kullanlan gazn besleme basncn,

- Aadaki koullar iin gerekli temiz hava akn,

- Yanma havas beslemesi iin,

- Madde 3.2.3.te belirtilen donanma sahip olmayan cihazlar kullanldnda tehlikeli yanmam gaz karmlarnn oluumunu engellemek iin,

- Yanma rnlerinin dar atlma koullarn,

- Cihazlarn bitmi ekliyle ilgili temel gerekliliklere uygunluunun salanmasn desteklemek amacyla cebri flemeli brlrlerle tehiz edilecek stma elemanlarna, ait zellikler, montajla ilgili gereksinimler ve yerine gre imalat tarafndan nerilen kombinasyonlarn listesini iermelidir.

1.2.2. Kullancya ynelik kullanm ve servis talimatlar, gvenli kullanm iin gereken tm bilgiyi iermeli ve zellikle kullanm kstlamalarna kullancnn dikkati ekilmelidir.

1.2.3. Cihazn ve ambalajnn stndeki uyar bilgileri kullanlan gazn cinsini, gazn besleme basncn ve kullanm kstlamalarn, zellikle de cihazn havalandrmas yeterli olan yerlere kurulmas koulunu aka belirtmelidir.

1.3. Cihazn bir paras olacak donanm, talimatlara uygun ekilde monte edildiinde ngrlen amalar doru olarak yerine getirebilecek ekilde tasarmlanm ve retilmi olmaldr. lgili donanma ynelik montaj, ayar, ileyi ve bakm talimatlar salanmaldr.

2. MALZEMELER

2.1. Malzemeler, kullanm amalarna uygun olmal ve maruz kalacaklar mekanik, kimyasal ve termik koullara dayankl olmaldr.

2.2. Gvenlik asndan nem arz eden malzemelerin nitelikleri cihazlarn imalats veya tedarikisi tarafndan garanti edilmelidir.

3. TASARIM VE KONSTRKSYON

3.1. Genel hususlar

3.1.1. Cihazlarn konstrksiyonu, normal olarak kullanldklarnda, gvenlik unsurunu tehlikeye sokabilecek kararszlk, ekil bozukluu, krlma veya anma olumayacak ekilde yaplmaldr.

3.1.2. Cihazlarn ilk altrlmalarnda ve/veya kullanm esnasnda ortaya kan youma cihazlarn gvenliini etkilememelidir.

3.1.3. Cihazlarn tasarm ve konstrksiyonu, d nedenlerden kaynaklanan bir yangn durumunda patlama riskini asgari dzeye indirecek ekilde yaplmaldr.

3.1.4. Cihazlarn konstrksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sznts olumayacak ekilde yaplmaldr.

3.1.5. Yardmc enerji kaynandaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar gvenli olarak almaya devam etmelidir.

3.1.6. Yardmc enerji kaynanda oluan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin tekrar eski haline gelmesi gvensiz bir durum yaratmamaldr.

3.1.7. Cihazlarn tasarm ve konstrksiyonu, elektrik kaynakl tehlikeleri nleyecek ekilde yaplmaldr. Uyguland alanda 30/12/2006 tarih ve 26392 sayl Resm Gazetede yaymlanan Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak zere Tasarlanm Elektrikli Tehizat ile lgili Ynetmelik de ortaya koyulan elektrik kaynakl tehlikelerle ilgili gvenlik unsurlarna uygunluk, bu maddenin gereklilikleri ile edeer olmaldr.

3.1.8. Cihazn basn altndaki tm paralar, gvenlii etkileyici deformasyon olmadan, maruz kaldklar mekanik ve sl gerilmelere dayanmaldr.

3.1.9. Cihazlarn, tasarm ve konstrksiyonu, gvenlik, kontrol veya dzenleme ekipmannda meydana gelecek bir aksakln tehlikeli bir durum yaratmasn engelleyecek ekilde yaplmaldr.

3.1.10. Cihazn gvenlik ve kontrol ekipmanlar ile donatlmas durumunda, gvenlik ekipmanlarnn ileyii, kontrol ekipmanlar tarafndan devre d braklmamaldr.

3.1.11. retim safhasnda sabitlenen ya da ayarlanan ve kullanc ya da montaj yapan tarafndan mdahale edilmemesi gereken cihazn btn paralar uygun ekilde korunmaldr.

3.1.12. Manivela kollar ile dier kontrol ve ayar donanm aka iaretlenmeli ve tama ve kullanmda herhangi bir hatay nlemeye ynelik uygun talimatlar verilmelidir. Bunlarn tasarmlar ayarlarn kazara deitirilmesini nleyecek ekilde yaplmaldr.

3.2. Yanmam gaz k

3.2.1. Cihazlarn konstrksiyonu, gaz sznt miktar tehlikeli boyutta olmayacak ekilde yaplmaldr.

3.2.2. Cihazlarn konstrksiyonu, yanmam gazn cihaz iinde tehlike yaratacak birikimini nlemek iin ateleme, yeniden ateleme ve alevin snmesinden sonraki gaz kn snrlayacak ekilde yaplmaldr.

3.2.3. Kapal mekanlarda ve odalarda kullanlacak cihazlar, sz konusu mahallerde yanmam gazn tehlike yaratacak birikimini engelleyen zel bir donanma sahip olmaldr. Bu tip donanmlarla donatlmam olan cihazlar, yanmam gazlarn birikip tehlikeli boyutlara ulamasnn nlenmesi iin sadece yeterli derecede havalandrmaya sahip alanlarda kullanlmaldr.

Bakanlk isterse kendilerine zg koullar da gz nne alarak, kendi snrlar dahilinde bu tr cihazlarn tesis edilebilmesi iin kabul edilen yeterli havalandrma artlarn belirleyebilir. Bu cihazlarn kendilerine zg zellikleri dikkate alnarak tanmlanmaldr. Byk mutfak cihazlar ve toksik bileenler ieren gazlarla alan cihazlar yukarda ad geen donanmlara sahip olmaldr.

3.3. Ateleme

Cihazlar normal kullanldklarnda:

- Atelemenin ve yeniden atelemenin dzgn bir ekilde gereklemesini,

- apraz atelemeyi,

garanti altna alacak ekilde yaplmaldr.

3.4. Yanma

3.4.1. Cihazlarn konstrksiyonu, normal kullanldklarnda, alev kararlln temin edecek ve yanma rnlerindeki sala zararl maddeler kabul edilebilir snr amayacak ekilde yaplmaldr.

3.4.2. Cihazlarn konstrksiyonu normal kullanldklarnda, yanma rnlerini kazara ortama yaymayacak ekilde yaplmaldr.

3.4.3. Yanma rnlerinin tahliyesi iin bir bacaya bal cihazlarn konstrksiyonu, anormal eki koullarnda, bulunduu mekana tehlikeli miktarda yanma rn yaymayacak ekilde yaplmaldr.

3.4.4. Konutlarda bamsz olarak kullanlan bacasz stma cihazlar ile bacasz ofbenler, bulunduklar mekan veya alanda insan saln tehdit edecek ekilde karbonmonoksit gaz oluumuna sebep olmamaldr. Bu nedenle sz konusu gaza tahmini maruz kalma sresi de gz nnde bulundurulmaldr.

3.5. Enerjinin rasyonel kullanm cihazlarn konstrksiyonu, gncel teknolojik bilgi seviyesi ve emniyet unsurlar gz nne alnarak, enerjinin rasyonel kullanm temin edilecek ekilde yaplmaldr.

3.6. Scaklklar

3.6.1. Cihazn taban veya dier yzeylere yakn yerletirilebilecek paralar, evrede tehlike oluturacak scaklklara ulamamaldr.

3.6.2. Cihazlarda mdahale edilebilecek dme ve kollarn yzey scakl kullanc iin tehlike oluturmamaldr.

3.6.3. Konutlarda kullanm iin tasarmlanm cihazlarn s iletimiyle ilikili yzey ve paralar haricindeki d ksmlarnn yzey scaklklar, kullancy ve zellikle de tepki sresi hesaba katlmas gereken ocuklar iin tehlike oluturmamaldr.

3.7. Gda maddeleri ve temizlik amal su bu alandaki Avrupa Topluluu kurallar sakl kalmak kaydyla, bir cihazn retiminde kullanlan malzeme ve paralar, temas halinde bulunabilecekleri gda maddelerinin veya temizlik amal kullanlan suyun kalitesini bozmamaldr.

 

Ek-2

 

UYGUNLUUN SERTFKALANDIRILMASI PROSEDR

1. AT TP NCELEMES

1.1. AT tip incelemesi; tasarmlanan retimin bir numunesi olan ve bu Ynetmeliin kapsamna giren bir cihazn, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluunun onaylanm kurulu tarafndan incelenmesi ve sertifikalandrlmasdr.

1.2. Tip incelemesi iin bavuru, imalat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi tarafndan tek bir onaylanm kurulua yaplr.

1.2.1. Bavuru unlar ierir:

- malatnn ad ve adresi; eer bavuru temsilci tarafndan yaplmsa temsilcinin ad ve adresi,

- Bavurunun nceden baka bir onaylanm kurulua yaplmadna dair yazl bir taahhtname,

- Ek 4te aklanan ekilde bir tasarm dokmantasyonu

1.2.2. Bundan sonra tip olarak adlandrlacak olan ve retimin numunesi olan cihaz, imalat tarafndan onaylanm kurulua teslim edilir. Onaylanm kurulu test program iin gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir. Tip, rnn varyasyonlarn da ierebilir, ancak bunlar risk asndan farkl zelliklere sahip olmamaldr.

1.3. Onaylanm kurulu

1.3.1. Tasarm dokmantasyonunu inceleyerek tipin tasarm dokmantasyonuna uygun retildiini onaylamal ve bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen standartlarn uygulanabilir hkmlerine ve bu Ynetmeliin gerekli koullarna uygun tasarlanm elemanlar saptamaldr.

1.3.2. Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen standartlarn uygulanmad durumda, imalatnn benimsedii zmlerin temel gereklilikleri karlayp karlamadn kontrol etmek iin, uygun muayene ve/veya deneyleri uygular ya da uygulatr.

1.3.3. malatnn ilgili standartlar uygulad hallerde, bu uygulamann etkin olarak yaplp yaplmadn, dolaysyla da temel gerekliliklere uygunluunun salanp salanmadn kontrol etmek iin uygun inceleme ve/veya deneyleri yapmal veya yaptrmaldr.

1.4. Tip, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluk salad takdirde onaylanm kurulu mracaatya AT tip inceleme sertifikas tanzim etmelidir. Sz konusu sertifika, inceleme sonularn, varsa sertifikann geerliliine ilikin koullar, onaylanan rnek tipi tanmlayc verileri ve yerine gre tipin ilevlerinin tanmlamalarn iermelidir. Teknik resim ve emalar gibi ilgili teknik dokmanlar da sertifikaya eklenmelidir.

1.5. Onaylanm kurulu, AT tip inceleme sertifikasnn verildiini ve madde 1.7de belirtilen tipe yaplan eklemeleri, dier onaylanm kurululara derhal bildirmelidir. Bu kurulular AT Tip-inceleme sertifikasnn ve/veya eklerinin birer kopyas ile geerli gereke gstererek yaplan muayene ve deney raporlarnn birer kopyasn talep edip temin edebilirler.

1.6. AT tip inceleme sertifikas vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanm kurulu gerekelerini de belirterek bu kararn srasyla kendisini yetkilendiren Bakanlk ve dier onaylanm kurululara bildirir.

1.7. malat, onayl tipte yaplan ve temel gerekliliklere uygunluu etkileyebilecek tm deiikliklerden AT tip inceleme sertifikas veren onaylanm kuruluu haberdar eder. Onayl tipte yaplan deiiklikler, temel gerekliliklere ya da cihazn kullanmna ynelik uyulmas zorunlu koullara uygunluunu etkiliyorsa, bu deiikler iin AT tip inceleme sertifikasn veren onaylanm kuruluun ek onay gerekir. Bu ek onay, orijinal AT tip inceleme sertifikasna ek eklinde verilir.

2. AT TPE UYGUNLUK BEYANI

2.1. AT tipe uygunluk beyan, imalatnn ilgili cihazlarn, AT tip inceleme sertifikasnda belirtilen tipe uygunluklarn ve cihazlarn bu Ynetmeliin temel gerekliliklerini karladklarn beyan etmesidir. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk iaretini ilitirmeli ve yazl bir uygunluk beyan dzenlemelidir. Bu uygunluk beyan birden fazla cihaz kapsayabilir ve imalat tarafndan muhafaza edilir. CE uygunluk iaretinin yanna, madde 2.3te belirtilen rasgele denetimlerden sorumlu onaylanm kuruluun tantm numaras da konulmaldr.

2.2. malat, mamuln nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak zere imalat sreci sonunda elde edilen retimin homojen olmasn ve cihazlarn AT tip inceleme sertifikasnda belirtilen rnek tipe ve bu Ynetmeliin ilgili temel gerekliliklerine uygun olmasn teminen gerekli tm nlemleri almaldr. malat tarafndan seilecek onaylanm kurulu madde 2.3te belirtilen ekilde cihazlar zerinde rasgele denetlemeler yapmaldr.

2.3. Cihazlarn yerinde denetimi, onaylanm kurulu tarafndan rasgele olarak bir yllk ya da daha az aralklarla yaplmaldr. Yeterli sayda cihaz incelenmeli ve bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda dzenlenen uygun deneyler veya edeer deneyler bu Ynetmeliin temel gerekliliklerine uygunluunu salamak iin uygulanmaldr. Her seferinde onaylanm kurulu, bu deneylerin ksmen mi, tamamen mi uygulanacana karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunlarn pazarlanmasn engelleyici nlemler onaylanm kurulu tarafndan alnr.

3. AT TPE UYGUNLUK BEYANI (RETM KALTE GVENCES)

3.1. AT tipe uygunluk beyan (retim kalite gvencesi) imalatnn, cihazlarn AT tip inceleme sertifikasnda belirtilen tipe ve bu Ynetmeliin temel gerekliliklerine uygunluunu belirterek, madde 3.2deki ykmllklerini yerine getirmesidir. malat ya da Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi her cihaza CE uygunluk iaretini ilitirmeli ve yazl bir uygunluk beyan dzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihaz kapsayabilir. Beyan, imalat tarafndan muhafaza edilir. CE uygunluk areti AT gzetiminden sorumlu onaylanm kuruluun kimlik numaras ile birlikte kullanlmaldr.

3.2. malat, cihazlarn AT tip inceleme sertifikasnda belirtilen tipe ve bu Ynetmeliin temel gerekliliklerine uygunluunu temin eden bir kalite sistemi uygular. malat madde 3.4te belirtilen AT gzetimine tabidir.

3.3. Kalite sistemi

3.3.1. malat, sz konusu cihazlara ynelik kalite sisteminin onaylanmas iin kendi setii onaylanm kurulua bavurmaldr.

Bavuru unlar iermelidir:

- Kalite sistem dokmantasyonu,

- Onayl kalite sisteminin uygunluunun ve etkinliinin srekli klnacana dair taahht,

- Uygunluunu ve etkinliini salamak iin onayl kalite sisteminin muhafazas iin taahht,

- AT tip inceleme sertifikasnn bir kopyas ve onayl tiple ilgili dokmanlar.

3.3.2. malatnn benimsedii tm eler, koullar ve hkmler, sistematik ve manta uygun bir biimde kurallar, prosedrler ve yazl talimatlar eklinde belgelendirilmelidir. Kalite sistemine ilikin bu dokmantasyon kalite program, planlar, el kitaplar ile kaytlarn tutarl bir ekilde yorumlanmasn mmkn klmaldr. Bu dokmantasyon kalite program, plan, klavuz ve kaytlarn yorumunda birlii salamaldr. Belgeler zellikle de aadakilerin yeterli tanmn iermelidir:

- Ynetimin kalite hedefleri, organizasyon yaps ve sorumluluklar ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,

- retim sreleri, kullanlacak kalite kontrol ve kalite gvence tekniklerini ve sistematik faaliyetlerini,

- retim ncesinde, sonrasnda ve retim boyunca yaplacak muayene, test ve bunlarn uygulanma skln,

- stenen cihaz kalitesinin salanmasn ve kalite sisteminin etkin ileyiini izleme metodunu.

3.3.3. Onaylanm kurulu, kalite sisteminin madde 3.3.2de belirtilen koullar karlayp karlamadn belirlemek iin kalite sistemini inceler ve deerlendirir. Onaylanm kurulu, karlk gelen uyumlatrlm standartlar uygulayan kalite sistemleri asndan bu koullara uygunluu varsayar. Onaylanm kurulu kararn imalatya bildirmeli ve dier onaylanm kurulular durumdan haberdar etmelidir. malatya yaplan bildirim, muayene sonularn, onaylanm kuruluun adn ve adresini ve ilgili cihazlara ynelik kararn gerekesini ierir.

3.3.4. malat, kalite sistemindeki yeni teknoloji ve kalite anlaylarnn sebep olduu deiikliklerden, kalite sistemini onaylayan onaylanm kuruluu haberdar eder. Onaylanm kurulu, deiiklik tekliflerini inceler ve deitirilen kalite sisteminin ilgili hkmlere uyup uymadna veya yeniden deerlendirmenin gerekip gerekmediine karar verir. Kararn imalatya bildirir. Bildirim, muayene sonularn ve gerekeli deerlendirme kararn iermelidir.

3.3.5. Kalite sisteminin onayn iptal eden bir onaylanm kurulu, kararnn gerekelerini de belirterek durumu dier onaylanm kurululara bildirir.

3.4. AT gzetimi

3.4.1. AT gzetiminin amac, imalatnn onayl kalite sisteminden doan ykmllklerini lykyla yerine getirmesini salamaktr.

3.4.2. malat, onaylanm kuruluun retim, muayene, deney ve depo mahallerine inceleme amacyla eriimine izin vermeli ve zellikle; aadaki hususlara ilikin olmak zere gerekli tm bilgileri salamaldr.

- Kalite sistemine ilikin dokmantasyon,

- Muayene raporlar, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkndaki raporlar vs. gibi kalite kaytlar.

3.4.3. Onaylanm kurulu, imalatnn onayl kalite sistemini srdrdn ve uyguladn garanti etmek iin en azndan iki ylda bir denetim yapmal ve denetim raporunu imalatya sunmaldr.

3.4.4. Ayrca, onaylanm kurulu imalatya haber vermeksizin ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretler srasnda cihazlar test eder ya da ettirir. malatya bir muayene raporu ve eer yapldysa bir deney raporu sunar.

3.4.5. malat, talep edildiinde onaylanm kuruluun raporunu verebilmelidir.

4. AT TP UYGUNLUK BEYANI (RN KALTE GVENCES)

4.1. AT tip uygunluk beyan, (rn kalite gvencesi) madde 4.2deki ykmllklerini yerine getiren imalatnn, ilgili cihazlarn AT tip inceleme sertifikasnda tanmlanan tipe uygun olduunu ve bu ynetmeliin temel gerekliliklerini karladn beyan etmesidir. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk iaretini ilitirmeli ve yazl bir uygunluk beyan hazrlamaldr. Bu beyan birden fazla cihaz kapsayabilir ve imalat beyan muhafaza etmelidir. CE uygunluk iareti, AT gzetiminden sorumlu onaylanm kuruluun kimlik numaras ile birlikte kullanlmaldr.

4.2. malat madde 4.3te belirtildii gibi, cihazlarn son muayenesi ve deneyleri iin onayl kalite sistemini uygular. malat madde 4.4te belirtilen AT gzetimine tabidir.

4.3. Kalite sistemi

4.3.1. Bu ilemde imalat, sz konusu cihazlara ynelik kalite sisteminin onay iin bavuruyu kendi setii bir onaylanm kurulua yapar. Bavuru unlar iermelidir:

- Kalite sistem dokmantasyonu,

- Onayl kalite sisteminden doan ykmllklerini yerine getirme taahhd,

- Onayl kalite sisteminin uygunluunun ve etkinliinin srekli klnacana dair taahht,

- Onayl tiple ve AT tip inceleme sertifikasnn bir kopyasyla ilgili dokmanlar.

4.3.2. Kalite sisteminin bir paras olarak, her bir cihaz muayene edilmeli ve bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda belirtilen deneyler ya da bu Ynetmelikteki temel gerekliliklere uygunluunu denetleyen edeer deneyler uygulanmaldr. malatnn benimsedii tm eler, ynetmelik ve hkmler; tedbirler, prosedrler ve yazl talimatlar sistematik olarak ve mantkl bir ekilde belgelendirilmelidir. Kalite sistemine ilikin bu dokmantasyon kalite program, planlar, el kitaplar ile kaytlarn tutarl bir ekilde yorumlanmasn mmkn klmaldr. Kalite sistem dokmantasyonu, zellikle de aadakilerin yeterli tanmn iermelidir:

- Ynetimin kalite hedeflerini, rgtsel yapsn ve cihaz kalitesine ilikin sorumluluk ve yetkilerini,

- retim sonrasnda uygulanacak kontrol ve deneyleri,

- Kalite sisteminin etkin ileyiini dorulama metodunu.

4.3.3. Onaylanm kurulu, madde 4.3.2de belirtilen koullar karlayp karlamadn belirlemek iin kalite sistemini inceler ve deerlendirir. Onaylanm kurulu, karlk gelen uyumlatrlm standartlar uygulayan kalite sistemleri asndan bu koullara uygunluu varsayar. Onaylanm kurulu, kararn imalatya bildirir ve dier onaylanm kurulular durumdan haberdar eder. malatya yaplan bildirim, muayene sonularn, onaylanm kuruluun adn ve adresini ve ilgili cihaza ynelik gerekeli deerlendirme kararn iermelidir.

4.3.4. malat, kalite sisteminin gerektirdii adaptasyonlardan, rnein yeni teknoloji ve kalite anlaylarndan kalite sistemini onaylayan onaylanm kuruluu haberdar eder. Onaylanm kurulu deiiklik tekliflerini inceler ve deitirilen kalite sisteminin ilgili hkmlere uyup uymadna ya da yeniden deerlendirmenin gerekip gerekmediine karar verir. Onaylanm kurulu kararn imalatya bildirir. Bildirim, muayene sonularn ve gerekeli deerlendirme kararn ierir.

4.3.5. Kalite sisteminin onayn iptal eden onaylanm kurulu, kararnn gerekelerini de belirterek durumu dier onaylanm kurululara bildirir.

4.4. AT gzetimi

4.4.1. AT gzetiminin amac, imalatnn onayl kalite sisteminden doan ykmllklerini hakkyla yerine getirmesini salamaktr.

4.4.2. malat, onaylanm kuruluun, muayene, deney, depo mahallerine inceleme amacyla eriimine izin vermeli ve zellikle aadaki hususlara ilikin olmak zere gerekli tm bilgileri salamaldr;

- Kalite sistemine ilikin dokmantasyon,

- Muayene raporlar, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkndaki raporlar vb. gibi kalite kaytlar.

4.4.3. Onaylanm kurulu imalatnn onayl kalite sistemini srdrdn ve uyguladn garanti etmek iin en azndan iki ylda bir denetim yapmal ve denetim raporunu imalatya vermelidir.

4.4.4. Ayrca onaylanm kurulu imalatya haber vermeksizin ziyaretlerde bulunmaldr. Bu ziyaretler srasnda onaylanm kurulu cihazlar test eder ya da ettirir. Onaylanm kurulu imalatya bir muayene raporu ve eer yapldysa bir deney raporu verir.

4.4.5. malat talep edildiinde onaylanm kuruluun raporunu verebilmelidir.

5. AT DORULAMASI

5.1. AT dorulamas, imalatnn ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisinin cihazlarn, AT tip inceleme sertifikasnda tanmlanan tipe uygunluunu ve bu Ynetmeliin temel gerekliliklerini karlayp saladn beyan etmesidir.

5.2. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, imalat ileminin, imal edilen cihazlarn AT tip inceleme sertifikasnda aklanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Ynetmeliin gerekliliklerine cihazlarn uygunluunu salamas iin gerekli tm nlemleri almaldr. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, her bir cihaza CE uygunluk iaretini ilitirmeli ve yazl bir uygunluk beyan dzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden fazla cihaz kapsayabilir ve bu belge, imalat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi tarafndan muhafaza edilmelidir.

5.3. Onaylanm kurulu, ya madde 5.4te belirtildii gibi her bir cihaz muayene ve test ederek ya da madde 5.5te belirtildii gibi cihazlar istatistiki bazda muayene ve test ederek, cihazlarn bu Ynetmelik gerekliliklerine uygunluunu denetler.

5.4. Her bir cihaz muayene ve test ederek onaylama

5.4.1. Tm cihazlar tek tek incelenir ve bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen ilgili standartlarda istenilen deneyler ya da edeer deneyler, cihazlarn AT tip inceleme sertifikasnda tanmlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Ynetmeliin temel gerekliliklerine uygunluunu dorulamak iin yaplr.

5.4.2. Onaylanm kurulu her cihaza kendi kimlik numarasn vermeli ya da verdirmeli ve yaplan deneylerle ilgili yazl bir uygunluk sertifikas dzenlemelidir. Uygunluk sertifikas birden fazla cihaz kapsayabilir.

5.4.3. malat talep edildii takdirde, onaylanm kuruluun dzenlemi olduu uygunluk belgesini gstermek zorundadr.

5.5. statistiksel dorulama

5.5.1. malatlar retilen cihazlar bir rnek ynlar halinde sunmal ve imalat ileminin, retilen gruplarn bir rnek olmasn salamak iin gerekli tm nlemleri almaldr.

5.5.2. statistik denetim cihazlar zellikleri itibariyle istatistiksel kontrole tabidir. Cihazlar, ayn koullarda imal edilen ayn modelin birimlerinden oluan tanmlanabilir ynlar halinde gruplanmaldr. Yn rast gele aralklarla muayene edilir. rnekleme ile seilen cihazlar tek tek incelenir. Partinin onaylanacan ya da reddedileceini belirlemek zere bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen standartlara gre uygun deneyler veya edeer deneyler yaplr. Aadaki zelliklere sahip bir rnekleme sistemi uygulanr:

- 0,5-1,5 arasnda bir uygunsuzluk yzdesine sahip % 95 onay olaslna tekabl eden bir kalite dzeyi,

- 5-10 arasnda bir uygunsuzluk yzdesine sahip % 5 onay olaslna tekabl eden bir kalite limiti.

5.5.3. Ynlar kabul edilirse, onaylanm kurulu her cihaza kendi kimlik numarasn ilitirmeli ya da ilitirtmeli ve yaplan deneylerle ilgili yazl bir uygunluk belgesi dzenlemelidir. rneklemede uygun bulunmayan rnler dndaki dier tm cihazlar piyasaya srlebilir. Bir yn reddedilirse, onaylanm kurulu ynn piyasaya srlmesini engelleyecek uygun nlemleri almaldr. Ynlarn sk sk reddedilmesi durumunda, onaylanm kurulu istatistik dorulamay askya alabilir. malat onaylanm kuruluun sorumluluunda, imalat ilemi srasnda bu kuruluun kimlik kayt numarasn ilitirebilir.

5.5.4. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, talep zerine onaylanm kuruluun vermi olduu uygunluk sertifikasn gstermek zorundadr.

6. AT BRM DORULAMASI

6.1. AT birim dorulamas, imalatnn ya da Trkiyede yerleik yetkili temsilcisinin madde 6.2de belirtilen sertifikayla birlikte kan ilgili cihazn, bu Ynetmeliin gerekliliklerini karlamasn salamas ve beyan etmesidir. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi cihaza CE uygunluk iareti ilitirmeli ve kendisinin muhafaza edecei yazl bir uygunluk belgesi dzenlemelidir.

6.2. Onaylanm kurulu cihaz incelemeli ve cihazn bu Ynetmeliin temel gerekliliklerine uygunluunu saladn tespit etmek iin, tasarm dokmanlarn da dikkate alarak uygun deneyleri yapmaldr. Uygunluu tespit edilen cihazlara onaylanm kuruluun kimlik kayt numaras ilitirilmeli veya ilitirilmesi salanmal ve muayenelerden sonra uygunluk sertifikas verilmelidir. Onaylanm kurulu kendi kimlik kayt numarasn onayl cihaza ilitirmeli ve yaplan deneylerle ilgili yazl bir uygunluk sertifikas dzenlemelidir.

6.3. Cihazn tasarmyla ilgili teknik dokmantasyonun amac, Ek 4te de belirtildii gibi, cihazn bu Ynetmeliin temel gerekliliklerine uygunluunun deerlendirilmesini ve cihazn tasarmnn, retiminin ve ileyiinin anlalmasn salamaktr. Ek 4te belirtilen tasarm dokmantasyonu onaylanm kurulua sunulmaldr.

6.4. Onaylanm kurulu gerekli grd takdirde, cihaz monte edildikten sonra muayene ve deneyler uygulayabilir.

6.5. malat ya da onun Trkiyede yerleik yetkili temsilcisi, talep edildiinde onaylanm kuruluun vermi olduu uygunluk sertifikasn gstermek zorundadr.

Ek-3

 

CE UYGUNLUK ARET VE KAYITLARI

1. CE Uygunluk iareti, aada gsterildii gibi CE harflerinden oluur. CE Uygunluk iaretini, retim kontrol safhasna katlan onaylanm kuruluun kimlik kayt numaras izler.

2. Cihaz ya da cihazn tantm etiketi, CE Uygunluk iaretiyle birlikte u bilgileri de tamaldr:

- malatnn ad ya da kimlik numaras,

- Cihazn markas,

- Kullanlyorsa ebeke geriliminin tipi,

- Cihaz kategorisi,

- CE Uygunluk iaretinin ilitirildii yln son iki rakam. Cihazn niteliine gre, tesis iin gereken bilgiler eklenebilir.

3. CE Uygunluk iareti, kltldnde ya da bytldnde yukardaki eklin oranlar korunmaldr. CE Uygunluk iaretinin farkl uygulamalar, 5 mmden az olmayacak ayn dikey boyutlara sahip olmaldr.

 

Ek-4

TASARIM DOKMANTASYONU

Tasarm dokmantasyonu, onaylanm kuruluun istedii seviyede deerlendirmesi iin, aadaki bilgileri iermelidir:

- Cihazn genel bir tanm,

- Cihazn kavramsal tasarmlar, imalat resimleri ile para alt montaj grubu, devre v.s. diyagramlar,

- Yukardakilerin anlalabilmesi iin cihazn almasn da ieren gerekli tanm ve aklamalar,

- 5 inci maddede atfta bulunulan ksmen ya da tamamen uygulanan standartlarn bir listesi ile 5 inci maddede atfta bulunulan standartlar uygulanmadnda, temel gereklilikleri karlamak iin kullanlan zmlerin tanm,

- Deney raporlar,

- Montaj ve kullanm talimatlar, uygun hallerde tasarm dokmantasyonu unlar iermelidir:

- Cihaza taklan donanm ile ilgili onay sertifikalar,

- Cihazn retim ve/veya muayene ve/veya izlenme metotlaryla ilgili onaylar ve sertifikalar,

- Onaylanm kuruluun yapt deerlendirmeye faydal olacak her trl dokmanlar.

 

Ek-5

 

ONAYLANMI KURULULARIN YETKLENDRLMESNDE UYGULANACAK

ASGAR LTLER

Bakanlk tarafndan yetkilendirilen onaylanm kuruluun yerine getirmesi gereken asgari koullar:

- Personel ile gerekli ara ve ekipmann bulundurulmas,

- Personelin teknik yeterlilii ve mesleki drstl,

- Bu cihazlarla dorudan ya da dolayl ilikili olan tm evrelerden, gruplardan ya da kiilerden bamsz olarak, deneylerin uygulanmas, raporlarn hazrlanmas, sertifika dzenlenmesi ve bu Ynetmelikte istenen gzetimin yerine getirilmesi,

- Personelin mesleki srlar saklamas,

- Ulusal bir mevzuat gereince devlet tarafndan sigorta edilmedii durumlarda veya sorumluluu devletin stlenmesi halleri dnda, onaylanm kuruluun bir kusur sorumluluu sigortas olmaldr. lk iki koulun yerine getirilii, Bakanlk ya da Bakanlk tarafndan oluturulan organlarca periyodik olarak dorulanmaldr.