1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA
İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA
GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

(Seri: VIII, NO: 75)

MADDE 1 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının kurucuları tarafından bu Tebliğ kapsamındaki her türlü bilgi, belge ve açıklamanın elektronik ortamda imzalanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na,”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Fon: Yatırım fonlarını ve borsa yatırım fonlarını,”

MADDE 3 ─ Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmza yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, aracı kurumların faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılması, ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya borsa yatırım fonlarının katılma paylarının sürekli olarak Borsa kotundan, pazarlarından/listesinden çıkarılması ve bir fon kurucusuna ait yatırım fonlarından birinin veya birkaçının veya tamamının herhangi bir sebepten dolayı tasfiye edilmesi hallerinde, daha önce tahsis edilen elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkisi, doğrudan veya Kurulun bildirimi üzerine, Borsa tarafından derhal iptal edilerek, durum hakkında ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bilgi verilir.”

MADDE 4 ─ Aynı Tebliğe Geçici Madde 3 olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 ─ Yatırım fonlarının işbu Tebliğ ve diğer Tebliğler uyarınca bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına, Borsa tarafından konuya ilişkin olarak yapılacak düzenlemenin kamuya duyurulmasını takiben başlanacaktır.”

MADDE 5 ─ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 ─ Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.