1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 40)

MADDE 1 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“v) Nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar "TAHVİL VE BONO FONU",  kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 45 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar "KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU",”

MADDE 4 Aynı Tebliğin 5/D maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kurulca onaylanmış alt fon izahnameleri Kurul izin tarihinden itibaren 15 gün içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur. Tasarruf sahiplerine yayımlanacak sirkülerde izahnamenin tescil tarihi belirtilir.”

“f) Alt fonların izahname değişikliklerinde tescile mesnet belgenin verilmesinden itibaren 6 iş günü içinde izahname değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasının gerekli olduğu içtüzük/izahname değişikliklerine ilişkin duyurular ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir.”

MADDE 5 Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul tarafından uygun görülen fon içtüzüğü, notere onaylatılmasını müteakip Kurulca verilen izin belgesi tarihinden itibaren 6 iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur.”

“İçtüzük değişikliğinde tescile mesnet belgenin verilmesinden itibaren 6 iş günü içinde içtüzük değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasının gerekli olduğu içtüzük değişikliklerine ilişkin duyurular ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere duyuruda belirtilir. İçtüzük değişikliklerine ilişkin duyuruların KAP’ta ilan edilmesi hükmü özel fonlar ve serbest yatırım fonları için uygulanmaz.”

“İlanların yayımını izleyen 6 iş günü içinde TTSG’lerin Kurula gönderilmesi zorunludur.”

MADDE 6 Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurulca onaylanmış izahname, kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur. Tasarruf sahiplerine yayımlanacak sirkülerde izahnamenin tescil tarihi belirtilir.”

MADDE 7 − Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzahnamenin tescilini takip eden 10 iş günü içinde sirküler KAP’ta ilan edilir. Katılma payları, sirkülerin ilanını takiben, bu sirkülerdeki esaslar çerçevesinde ve belirtilen tarihten başlayarak, ilan edilen yer veya yerlerde bu Tebliğin 36 ncı maddesi ikinci fıkrasına göre hesaplanan fiyattan tasarruf sahiplerine sunulur.”

“Özel fonların ve serbest yatırım fonlarının izahnamesinin TTSG ve KAP’ta ilanı ile katılma paylarının sırasıyla başlangıçta belirlenen kişi ve kuruluşlar ile nitelikli yatırımcılara satışına başlanır.”

MADDE 8 − Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı alınmadan izahnamede değişiklik yapılarak halka açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişiklikler 6 iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasının gerekli olduğu izahname değişikliklerine ilişkin duyurular da KAP’ta ilan edilir. Özel fonlarda izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak değişiklikler ayrıca katılma payı sahiplerine 6 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir. Serbest yatırım fonlarında ise izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli değişiklikler yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir.”

MADDE 9 − Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A tipi fonlar ile likit fonlar ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları dışındaki B tipi fonlarda, katılma payı alım-satımlarında içtüzük hükümleri uyarınca verilen alım-satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İçtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilir. Diğer fon türlerinden farklı olarak, serbest yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda bir kere hesaplanmak ve fon yatırımcılarına bildirilmek zorundadır. Bu fonların içtüzüklerinde katılma paylarının fona iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilir. Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır.”

MADDE 10 − Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylık raporlar, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde, bu Tebliğin 2 numaralı ekine uygun olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan olunur. Söz konusu raporlar aynı zamanda kurucu merkezinde ve katılma payları satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmeyebilir. Ayrıca, aylık raporlarda ödünç menkul kıymet verme, alma, future, forward, opsiyon alım işlemlerine ve endeks fonlar için son bir ve üç aylık dönemler itibarıyla hesaplanan korelasyon katsayılarına ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.”

“Yıllık rapor, bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını içerir. Yıllık rapora ayrıca dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler eklenir. Yıllık rapor her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde KAP’ta ilan olunur. Özel fonlara ve serbest yatırım fonlarına ilişkin bağımsız denetim raporları ayrıca katılma payı sahiplerine 15 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla gönderilir.”

MADDE 11 − Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurucu değişiklikleri fon içtüzüğünün değiştirilmesini gerektirmekte olup, kurucu değişiklikleri bu Tebliğin 19 uncu maddesi hükmüne tabidir. Ancak, anılan maddenin üçüncü fıkrasındaki 10 iş günü olan süre, bu madde kapsamında 30 gün olarak uygulanır. Kurucu değişikliği sebebiyle yapılacak içtüzük değişikliklerine ilişkin duyurunun KAP’ta ilan edilmesinin yanı sıra Türkiye çapında yayın yapan en yüksek tirajlı 5 gazetenin en az ikisinin Türkiye baskısında 2 gün süre ile ilan edilmesi zorunludur.”

MADDE 12 − Aynı Tebliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kuruldan alınan uygun görüş ile içtüzük değişikliği, kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur. Ayrıca, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, söz konusu değişikliklere ilişkin duyurular KAP’ta ve Türkiye çapında yayın yapan en yüksek tirajlı 5 gazetenin en az ikisinin Türkiye baskısında ilan edilir.”

MADDE 13 − Aynı Tebliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Likit fonlar dışındaki yatırım fonlarına bu Tebliğin yayım tarihi ile 31/12/2011 tarihi arasında günlük en fazla yüzbinde on oranında yönetim ücreti uygulanabilir. Likit fonlara ise, bu Tebliğin yayım tarihi ile 30/6/2011 tarihi arasında günlük en fazla yüzbinde on, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise günlük en fazla milyonda yetmişbeş oranlarında yönetim ücreti uygulanabilir. İçtüzüklerinde/izahnamelerinde bu orandan daha yüksek oranda yönetim ücreti belirlenmiş olan fonlar için, bu dönemlerde herhangi bir içtüzük/izahname değişikliğine gidilmeden yukarıda belirtilen oranlarda yönetim ücreti uygulanması gerekmektedir.”

MADDE 14 − Aynı Tebliğe Geçici Madde 4 olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - Yatırım fonlarının bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına, İMKB tarafından konuya ilişkin olarak yapılacak düzenlemenin kamuya duyurulmasını takiben başlanacak olup, uygulamanın başlamasına kadar yatırım fonlarına ilişkin sirkülerlerin ve duyuruların Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine devam edilecektir. ”

MADDE 15 − Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 − Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.