1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Yldz Teknik niversitesinden:

YILDIZ TEKNK NVERSTES ENERJ UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yldz Teknik niversitesine bal olarak kurulan, Yldz Teknik niversitesi Enerji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yldz Teknik niversitesi Enerji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (YEM): Yldz Teknik niversitesi Enerji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Yldz Teknik niversitesi Rektrn,

d) Sektr: Enerji sektrn,

e) niversite: Yldz Teknik niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trkiyenin enerji konusundaki problem ve ihtiyalarn, ncelikli olarak ele alp bilimsel zeminde zm retmek,

b) Halka ve Trkiyeye hizmet etmek amac ile enerji konularnda ekonomik ve toplumsal faydaya dnecek almalar yapmak,

c) Enerjinin retim ve tketim safhalarndaki verimliliini arttrmak, enerji verimliliine ynelik teknolojiler gelitirmek ve enerji verimlilii uygulamalarnn Trkiyede yaygnlamasna katk yapmak,

) Yenilenebilir enerji kaynaklarndan olan gne enerjisi, rzgar enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi, hidrolik enerji, hidrojen enerjisi ve benzerleri ile ilgili olarak yeni teknoloji geliimine ynelik aratrma, gelitirme ve uygulama almalar yapmak ve yenilenebilir enerji teknolojileri kullanmnn Trkiyede yaygnlamasna katkda bulunmak,

d) Kmr, doalgaz, petrol ve benzeri fosil yaktlarn daha verimli kullanlmasn salamak, atk enerjilerden azami fayda salamann yollarn aratrmak ve fosil yaktlarn evre zerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek iin almalar yapmak,

e) Teknoloji gelitirme amacna ynelik olarak niversite bnyesindeki aratrmaclarn disiplinler aras ibirlii iin zemin hazrlamak,

f) Dier niversiteler, aratrma kurulular ve enerji sektrndeki kurulular arasnda ibirlii ortam salamak ve ortak almalar yapmak,

g) Enerji konusunda ihtiya duyulan alanlarda uzman yetitirmek,

) Lisans rencilerine enerji konusunda aratrma yapma imkn sunarak gen aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

h) Enerji sektrnde standartlarn olumasna nclk etmek ve uluslararas geerlilii olan sertifikasyon almalar yapmak,

) Enerji alannda dnyadaki gelimeleri srekli takip etmek, bu gelimeleri deerlendirmek ve sektr bu gelimelerden haberdar etmek,

i) Sektrdeki ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve iletmeler arasnda bilgi aktarmn, alveriini ve birikimini salamak ve bu bilgileri ulusal ve uluslararas dzeyde duyurmak,

j) Sektrdeki mevcut sorunlarn giderilmesine ynelik aratrma ve almalar yapmak,

k) Sektrde ara-gere ve insan gcnn d kaynaklara bamlln azaltacak yntem ve teknikler zerinde almalar yaparak, ekonomik ve sosyal kalknmaya da katkda bulunmak,

l) Gerekli hallerde, bu almalar kapsamndaki eitli konularda sektr personeline ynelik ksa sreli eitimler dzenlemek,

m) Yurt ii ve yurt dndaki ilgili kamu ve zel nitelikli ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve iletmelerle veya kii ve gruplarla iletiim kurmak, bilimsel ve teknolojik ibirlii, aratrma ve proje almalar yapmak, toplantlar dzenlemek, bu tr faaliyetleri imknlar lsnde desteklemek veya destek almak,

n) Bu almalar ile zellikle kamu kurum ve kurulularnn faaliyetlerine bilimsel adan destek vermek ve enerji politikalarnn belirlenmesinde gr sunmak,

o) Enerji ile ilgili gncel ve gelecekteki koullarn gerektirdii dier ilgili almalar yapmak, yaptrmak, yrtmek ve koordine etmek.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Sektrdeki kurulularn ilgili sorunlarna ynelik aratrmalar, tasarmlar ve incelemelerle birlikte, pilot uygulama ve endstriyel lekte deneyler yapmak, uygulama ve aratrma ve eitim birimleri laboratuarlar kurmak ve iletmek; niversitenin ve niversiteye bal mhendislik birimlerinin mevcut altyapsndan yararlanarak, yeterli sayda ve nitelikte personel istihdam etmek,

b) Merkezde kurulacak test ve sertifikalandrma laboratuvarlar ile hizmet vermek; bu amala dnyadaki benzer kurumlar inceleyerek en modern sistemlerin kurulmasn salamak,

c) Enerji sahasnda halk bilinlendirecek ve eitecek geni kapsaml ve enerji konusunda yetkin bir web sitesini kurmak ve siteyi devaml olarak gncellemek; teknolojik imkanlardan yararlanarak, ilgili konularda ulusal ve uluslararas ibirlii erevesinde yazmalarda bulunmak ve eserler yaynlamak; Trkiye ve yabanc lkelerde yaymlanmakta olan rapor, blten, kitap, dergi, bror, tebli ve benzeri her trl belge ve eserleri toplayarak ariv kitaplk ve bilgi merkezi oluturmak,

) Eitim ve bilgilendirme faaliyetleri yrtmek ve bu amala gerektiinde ulusal veya uluslararas bilimsel ve teknolojik ibirlii de yaparak, hizmet ii eitim programlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantlar dzenlemek ve baka kurulularca dzenlenenlere katlmak; resim, fotoraf, iir, ark, kompozisyon, karikatr, senaryo, afi gibi etkinlikler ve yarmalar dzenlemek ve dl vermek,

d) Halk bilgilendirmek iin medya kurulular ile ibirlii yapmak; brorler, kitaplar, videolar, basn bildirileri hazrlamak,

e) Srekli eitim faaliyetleri yrtmek, sertifika verilmesine ynelik faaliyetlerde bulunmak ve bu ama dorultusunda ilgili kurulularla ibirlii yapmak,

f) Trkiye iin katma deer salyacak almalara ncelik vermek,

g) Enerji teknolojilerinin deerlendirilmesi ve gelitirilmesi almalarn yrtmek, enerji teknolojilerinin dnyadaki geliimini izlemek ve Trkiyeye adapte edilmesinde nclk etmek,

) Enerji retiminde ve tketiminde verimliliin arttrlmasn salamak,

h) Enerji sektrnn atk enerjilerinin geri kazanlmas ve evreye uygun hale getirilmesi konularnda almalar yapmak ve bu tr projeleri hayata geirmek,

) Enerji politikalar gelitirmek ve ilgili kurulularla paylamak,

i) Konu ile ilgili olarak yurt iinde ve yurt dnda projeler hazrlayarak kamu kurum ve kurulular ya da zel sektr kurulular ile ortak almalar yrtmek, destek salamak,

j) Enerji kaynaklar konusunda ihtiya duyulan laboratuar, test, analiz, muayene ve sertifikasyon hizmetleri iin Merkez laboratuvarlar oluturmak,

k) niversite rencilerinin enerji sektrnde alabilecek bilgi ve gerekli becerilerle donanmn salamak,

l) Enerji yneticisi sertifika programlar amak ve yrtmek, bu amala dier kurumlarla ibirlii yapmak,

m) Kamu ve zel sektr kurulular ile uluslararas kurululara ve kiilere danmanlk hizmetleri vermek,

n) Pilot tesisler kurmak ve sfr net enerji binalar gibi halkn ziyaretine ak rnek uygulamalar hayata geirmek,

o) Her trl ulusal ve uluslararas kamu ve zel teebbs kesimlerinin ihtiya duyduklar alanlarda karlatklar sorunlarn belirlenmesine ve zmne ynelik almalar yapmak; Merkezin alma sonular hakknda bilimsel gr bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik aratrmalar, yaynlar ve eserler hazrlamak ve gerekletirilmesini salamak; danmanlk, uzmanlk, bilirkiilik ve benzeri ilevleri yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifikalar dzenlemek ve vermek,

) rn, yntem ve teknolojilerin standartlatrlmas ve kalite kontrolleri ile ilgili almalar yapmak; bu konularda gerekli dzenleyici ilemlerin yaplmasna katkda bulunmak,

p) Merkezin almalar sonucu gelitirilen rn ve teknolojiler iin patent almak,

r) Benzer amal ulusal ve uluslararas merkezlerle ibirlii yapmak ve bu merkezlerle bir program erevesinde eleman deiimlerini gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Ynetim Kurulu, Danma Kurulu, Mdr ve mdr yardmclarndan oluur.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitede Merkezin faaliyet alannda tam gn alan kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin seilerek grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, gerektiinde Rektr tarafndan grevden alnabilir. Mdr kendisinin bulunmad zamanlarda, Mdr yardmclarndan birini vekil olarak brakr.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi yurt iinde ve yurt dnda temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunun; gndemini hazrlamak, toplantya ararak bakan olarak toplantlar ynetmek, kararlarn uygulamak,

c) Danma Kurulunun; gndemini hazrlamak, toplantya ararak bakan olarak toplantlar ynetmek, tavsiye niteliindeki kararlarn Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim, aratrma ve danmanlk ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun onayndan sonra uygulamak,

d) Merkezin personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin ve Merkeze bal birimlerin almalarn dzenlemek ve dzenli olarak almalarn salamak; bu hususta her trl tedbiri almak, faaliyetleri yrtmek ve denetlemek,

f) Merkezin eitim, aratrma ve dier ynetim ilerini yrtmek, aratrma ve proje alma ekipleri kurmak, plan, proje, program ve alma raporlarn hazrlamak ve alma programlarnn yrtlmesini salamak,

g) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt ii ve yurt dndaki kurum ve kurulularla Merkezin amalar dorultusunda ibirlii yapmak,

) Merkezin blm ve grup bakanlarn semek iin Ynetim Kuruluna neride bulunmak; blm ve grup almalarnda ibirlii ve dzeni salamak,

h) Uygun grd danmanlarn ve Danma Kurulu yelerinin isimlerini Ynetim Kurulunun gr ve onayna sunmak,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak,

i) Mdr yardmclarn grevlendirmek,

j) lgili mevzuatla verilen dier grev ve ilevleri yerine getirmek.

(2) Mdr; Merkezin idari ilerinin ve almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden, gelitirilmesinden ve sorunlarn zlmesinden Ynetim Kurulu ile birlikte Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdr yardmclar

MADDE 10 (1) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere, Ynetim Kurulunu oluturan yeler arasndan yl iin iki mdr yardmcs grevlendirir. Mdr yardmcs, Mdr ile ibirlii iinde Merkezin etkinliklerini yrtr.

(2) Mdr, ksa sreli ayrlmalarda yardmclarndan birini vekil olarak brakr. Mdrle vekalet alt aydan fazla sremez. Vekletin alt aydan fazla srmesi durumunda Mdrn grevi sona erer. Mdrn grevden alnmas veya Mdrn grev sresini doldurmadan grevden ayrlmas durumunda, grevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrlan Mdrn sresini doldurmak zere Rektr tarafndan yeni bir Mdr grevlendirilir.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Mdrn nerdii sekiz aday arasndan Rektrn grevlendirdii drt kii olmak zere toplam yedi yeden oluur. yeler gerektiinde Rektr tarafndan grevden alnabilir.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen bir yenin yerine, ayn yntemle ve kalan sreyi tamamlamak zere grevlendirme yaplr. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en ge ayda bir salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri ve faaliyet yntemleri, ynetimi ve almalaryla ilgili konularda karar almak, alma dzenini tespit etmek; plan ve alma programlarn grp karara balamak,

b) Danma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara balamak,

c) Deiik kurumlarla yaplacak ibirlii esaslarn belirlemek,

) Rapor, proje teklifleri ve benzeri yazmalar ve Merkezin tm faaliyetlerini deerlendirmek ve karara balamak,

d) Mevcut imknlar deerlendirerek uygulama ve aratrma alanlar konusunda ayrntl kararlar almak,

e) Merkezce desteklenen uygulama ve aratrmalarn ilgili aratrc, telif, patent, know-how ve benzeri hukuksal haklarna ait esaslar, gelirlerin dalm ve kullanm ekillerini ilgili mevzuat hkmlerine gre tespit etmek,

f) Merkezde yaplacak kurs ve benzeri toplant faaliyetleri ile sat yaplacak rnlerin ve dier ilerin cretini belirlemek,

g) Eitim, retim ve uygulama amal faaliyetlere katlanlara verilecek sertifika, baar belgesi ve benzeri belgelerin dzenlenme koullarn belirlemek,

) Merkez bnyesinde kurulabilecek blm ve gruplar ile buralarda grevlendirilecek adaylarla ilgili Mdrn nerilerini incelemek, neri ve tavsiyelerde bulunmak,

h) Ylsonu faaliyet raporlarn hazrlayarak Mdr aracl ile Rektrle sunulmasn salamak, bir sonraki yla ait alma programn deerlendirmek ve Rektrle iletilmek zere karara balamak,

) Mdrn getirecei dier konular grerek karara balamak.

Danma kurulu

MADDE 13 (1) Danma Kurulu, niversite iinden ve dndan Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan bir yl iin grevlendirilen en az oniki yeden oluur.

(2) Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars zerine Mdrn bakanlnda toplanr. Toplantnn gndemi Mdr tarafndan hazrlanr. Toplantlarda ounluk koulu aranmaz. Danma Kurulu; Merkezin almalar ve yeni alma alanlar konusunda gr ve nerilerini bildirir.

(3) Danma Kurulunun ald tavsiye kararlar Merkezin faaliyet alanlarnda politika belirlenmesinde dikkate alnr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini ksmen veya tamamen Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 2547 sayl Kanun ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yldz Teknik niversitesi Rektr yrtr.