1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğrencinin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.