1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Yeditepe niversitesinden:

YEDTEPE NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM, RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 9/6/2000 tarihli ve 24074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yeditepe niversitesi nlisans ve Lisans Eitim, retim ve Snav Ynetmeliinin 13 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kayt iin bavurularda rencilerden aadaki belgeler istenir:

a) SYM tarafndan yaplan snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts ve zel yetenek snav ile kabul edilen renciler iin, renci alan akademik birimlerce rencilere verilecek olan zel yetenek snav baar belgesinin asl veya niversitece onayl sureti,

b) Lise diplomasnn, diploma hazrlanmam ise yeni tarihli mezuniyet belgesinin asl veya niversitece onayl sureti; diplomalarn yurt dndan alm olanlardan ayrca, ilgili belgelerin noterden onayl tercmeleri ile Milli Eitim Bakanl denklik belgesinin asl veya niversitece onayl rnei,

c) T.C. Kimlik Numaras yazl beyan,

) 4 adet vesikalk fotoraf,

d) renim cretinin yatrldn gsterir dekont.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 57 Salk sorunlar nedeniyle renimine devam edemedii salk raporu ile belgelenen, ancak, bir renim sresi iinde iki yl aan devamszl bulunan rencilerden, yeniden alnacak salk raporunun incelenmesi sonucu renimlerine devam edemeyecekleri anlalanlarn niversite ile iliii niversite Ynetim Kurulu karar ile kesilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) rencinin salk raporu ile belgelenmi salk sorunlarnn bulunmas,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 59 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak, hastalk nedeniyle ayrlmalarna izin verilenler, renimlerine devam edebilecek durumda olduklarn salk raporuyla belgelemek zorundadr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Yeditepe niversitesi Rektr yrtr.