31 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27891

TEBL

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

2/1 NUMARALI TCAR AMALI SU RNLER AVCILIINI DZENLEYEN

TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2011/16)

MADDE 1 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayl Resm Gazetede yaymlanan, 2/1 Numaral Ticari Amal Su rnleri Avcln Dzenleyen Tebliin, Orkinos avcl balkl 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Genel hususlar;

a) Orkinos avcl bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen izinlerin alnmas artyla, aadaki zaman yasaklarna uyularak yaplr:

1- 15 Haziran-15 Mays tarihleri arasnda grgr alaryla orkinos avcl yasaktr. Avcln serbest olduu dnemde, av kotasn dolduran gemilerin, en ge 3 gn iinde, balk barnaklarna ekilmesi ve en yakn il veya ile mdrlklerinin bilgilendirilmesi zorunludur.

2- 15 Ekim-15 Haziran tarihleri arasnda rekreasyonel ve sportif amal, trol, olta, 24 metreden kk paraketa gemilerince orkinos avcl yasaktr.

3- 1 Haziran-31 Aralk tarihleri arasnda, 24 metreden byk paraketa gemileri ile orkinos avcl yasaktr.

b) Baka lkelerin, firma ya da balklar ile anlaarak, Trk balk gemilerinin kiralanmas suretiyle avclk faaliyetinde bulunulmas yasaktr.

c) Avlanan orkinoslarn, Bakanlka belirlenen karaya k noktalar dndaki yerlerden karaya karlmas ve nakledilmesi yasaktr.

) Orkinos avclna ilikin dzenlemelere uymayan gemilerin zin Belgelerine el konularak, iptal edilmek zere, iznin verildii il mdrlne gnderilir.

d) Orkinos avlanma izni alan her gemi, avlad ve satt orkinos miktarlarna ilikin Bakanlka istenen kaytlar tutmak ve bu konuda yaplan dzenlemelere uymak zorundadr. Tutulmas gereken kaytlardan olan seyir defteri; gnlk olarak her gnn sonunda (gece yars), gemi karaya yanaacaksa limana var ncesinde, denetim olmas durumunda ise denetim ncesine kadar yaplan o gne ait faaliyetleri ierecek ekilde doldurulur. Av yaplmas durumunda; seyir defteri ve Orkinos Yakalama Dokman (BCD) e-posta veya faks ile Bakanla bildirilir.

e) Ky, sportif ve rekreasyonel balklk hari, av sezonunda avlanld halde, Bakanla bildirilmeyen, tahsis edilen kotadan daha fazla veya sezon kapandktan sonra avlanlan orkinos balklar iin Orkinos Yakalama Dokman (BCD) ve Salk Sertifikas dzenlenmez. Bu balklar canl ise doaya salnr, l ise el konulur. Bu tr faaliyette bulunan gemilere bir daha orkinos avcl ve tamacl izni verilmez.

f) Orkinos ve orkinostan elde edilen rnlerin (i organlar hari) yurtiinde ve yurtdnda, Orkinos Yakalama Dokman (BCD) olmakszn, av ve tama gemisinin gvertesinde, depolarnda bulundurulmas veya yedeinde bulunan kafeslerde tanmas, sat ve nakli yasaktr.

g) Orkinos alarnn bocilik ksmnda a gz akl 44 mm.den kk olamaz.

) Orkinos avclnda, orkinos aramak amacyla uak veya helikopter kullanm yasaktr.

h) 30 kg.'dan daha az arla sahip orkinoslarn avlanmas, gemide tutulmas, gemiden gemiye aktarlmas, karaya karlmas, nakliyesi, depolanmas, satlmas ya da sat iin tehir edilmesi yasaktr. Ancak 10-30 kg arasndaki orkinoslar iin, orkinos av gemilerine en fazla %5 orannda istisna uygulanr.

) Av kotasn tamamlayamayan gemiler, avlayamadklar kota miktarn sezon sonunda avlayamaz ve bir sonraki yla devredemezler.

i) Her yl, lke kotasndan, ky balkl iin %1,5, sportif ve rekreasyonel amal balklk iin %0,5 kota tahsisi yaplr. Sportif ve rekreasyonel amal avlanan orkinoslarn sat yasaktr.

j) Orkinos balklarnn tahmini av miktar; aktarma esnasnda Bakanlka belirlenen oranda balklarn ldrlmesi ve/veya yeni teknolojik aletlerin kullanlmas suretiyle yaplr/yaptrlr.

(2) zin ilemleri;

a) Orkinos avcl yapacak gemiler iin ruhsat tezkeresinin verildii il mdrlnden Ek-1de yer alan avclk zin Belgesinin alnmas zorunludur. Avclk izni, Atlantik Ton Balklarn Koruma Uluslararas Komisyonunun (ICCAT) lkemize tand orkinos av kotasna uygun olarak, her yl Bakanln belirleyecei ynteme gre tespit edilecek saydaki balk gemisine verilir.

b) Orkinos tamacl yapacak gemiler iin de, geminin bulunduu yerdeki il mdrlnden Ek-1de yer alan tama zin Belgesinin alnmas zorunludur.

c) Bir balk gemisi, orkinos avclk veya tamaclk izinlerinden sadece birini alabilir. Tama izni alan gemilerde, tama kafesi a hari istihsal vastas bulundurulamaz.

(3) Gemi izleme cihaz;

a) Orkinos avcl ve tamacl yapacak gemilerde, Bakanlka belirlenen zelliklere sahip ve alr durumda gemi izleme cihaz bulundurulmas zorunludur.

b) Cihazn arzalanmas durumunda hemen, kyya ekme durumunda ise 1 (bir) gn ncesinden Bakanla bilgi verilir. Av ve tama esnasnda, cihazda oluan arza giderilinceye kadar, gemi konum bilgilerinin, 2 saatte bir Bakanla bildirilmesi zorunludur. Konum bilgilerini gndermeyen gemilerin av bildirimleri deerlendirmeye alnmaz.

c) Av gemileri ve tama gemileri yllk sinyalizasyon garantisini belgelendirecektir.

(4) Ortak avclk ilemleri;

a) Ortak avclk operasyonu yapacak balk gemileri iin Bakanlktan izin alnmas ve her bir geminin bireysel av kotasna sahip olmas zorunludur.

b) Baka lke gemileri ile ortak avclk operasyonu yaplabilmesi iin, ortak operasyon yaplacak lkede orkinos avcl yapmak zere izin verilmi grgr av gemisi saysnn en fazla 4 adet olmas art aranr. Bu artn karlanmas durumunda ortak operasyon yapacaklar gemi ya da gemilerin bayrak lkesinden alacaklar izin belgesinin, sz konusu operasyon iin limandan ayrlmadan en az 15 gn nce Bakanla bildirilmesi zorunludur.

c) Avcla katlacak gemiler iin yaplacak izin bavurusunda; Avclk sresi, avcla katlacak gemiler, avlanacak orkinos miktarnn gemiler arasndaki dalm ekli, avlanan orkinoslarn iftliklere nakledilecek olmas halinde ise bu iftliklere ilikin bilgiler yer alr.

) Ortak avclk operasyonuna dhil olan avlanma gemilerinin kaptanlar seyir defterlerine aadaki bilgileri kaydetmekle ykmldr:

1- Av gerekletiren geminin ad ve telsiz ar kodu

2- Tama gemisinin ad ve telsiz ar kodu

3- Avlanma koordinat, tarihi ve saati

4- Tama gemisine transfer tarihi ve saati

5- Transferi gerekletirilen av miktar (Kg ve adet)

6- Bireysel kotas kapsamndaki av miktar

(5) Gzlemci bulundurma;

a) Orkinos avclk izni verilmi ve av kotas tahsis edilmi, 24 metreden byk gemilerin, ICCAT Blgesel Gzlemcisini av sresince gemide bulundurmas ve grevini yerine getirebilmesi iin gerekli her trl kolayln salanmas zorunludur. 24 metreye eit veya daha kk gemilerin ise av sresinin % 100nde, ulusal gzlemci bulundurmas zorunludur.

b) Baka lke gemileri ile ortak avclk operasyonu yapacak balk gemilerinde, gemi byklklerine baklmakszn, avclk dnemi boyunca, bir ICCAT blgesel gzlemcisi bulundurulmas zorunludur.

c) Av gemisinden tama gemisi yedeinde bulunan kafese ya da iki tama gemisi yedeklerinde bulunan kafesler arasnda yaplan canl orkinos bal transfer ilemlerinin ICCAT blgesel gzlemcisi nezaretinde yaplmas zorunludur.

) Tama gemilerinde, ulusal gzlemci bulundurmas zorunludur. Gemi kaptan, ulusal gzlemcinin grevini yerine getirebilmesi iin, gerekli kolayl salamak zorundadr.

d) iftlikteki kafeslere gerekleen btn transferler ve kafeslerden yaplan balk hasad sresince ICCAT blgesel gzlemcisi bulundurulmas zorunludur. Orkinos iftliklerinde, ICCAT blgesel gzlemcisinin grevini yerine getirebilmesi iin gerekli kolayln salanmas zorunludur.

e) Av gemisi kaptan tarafndan tayc gemi kaptanna iletilen ICCAT Transfer Beyannn, bilgilerin dorulanmas amacyla, ICCAT blgesel gzlemcisine imzalatlm olmas zorunludur.

f) Gemi sahibi, donatan ya da kaptan, ICCAT blgesel gzlemcilerinin ihtiya duyabilecei tm bilgi ve belgelere eriimi iin kolaylk salamak zorundadr. Gemi kaptan tarafndan orkinos yakalama ve transfer grntlerine ait video kaytlarnn temin edilebilir kopyalar hazr hale getirilerek CD, DVD, hafza USB veya sabit disk gibi bozulmaz/salam bir depolama materyali olarak dijital ortamda bulundurulmasndan sorumludur. Dijital kopyalar kayt tarihi ve saati bilgilerini de ihtiva etmelidir. Kayt ekipmannn tipi, markas ve modeli gibi teknik zellikleri yannda, video versiyon tipi, sktrma biimi, yazlm gibi kayt ayarlar da belirtilmeli ve grnt kaytlarnn izlenebilmesi iin televizyon, bilgisayar, kaydedici kamera ekran gibi cihazlar hazr halde bulundurulmaldr.

(6) Avclk bildirimleri;

a) Av kotasnn takibi ve denetimi amacyla, her av operasyonunun hemen sonrasnda avlanlan orkinoslarn say ve arlk miktar ile avn gerekletii yerin koordinatnn, Bakanla bildirilmesi zorunludur.

b) Av gemisi kaptan, yapm olduu avclk faaliyetini mteakip, 24 saat iinde, hazrlam olduu Orkinos Yakalama Dokman (BCD), ICCAT Transfer Beyan ve av tarihinde doldurmu olduu Seyir Defterinin ilgili sayfasn resim formatnda hazrlayarak, bilgisayar ortamnda e-posta yolu ile orkinos@kkgm.gov.tr adresine gndermek zorundadr.

c) Av gemisi kaptan yapm olduu avclk faaliyeti ile ilgili olarak, bir nceki haftaya ait haftalk av raporunu, en ge Pazartesi gn saat:10.00da e-posta yolu ile orkinos@kkgm.gov.tr adresine gndermek zorundadr. Haftalk av raporu, Pazartesi gn 00:00dan, Pazar gn sonu 24:00 arasndaki dnemi kapsar.

) Av gemisi kaptan, tayc gemisi yedeinde bulunan kafese yaplan transfer operasyonu sonunda, Orkinos Yakalama Dokman (BCD) ve ICCAT Transfer Beyann doldurarak tama gemisi kaptanna teslim etmek zorundadr. Tayc gemiler bu belgeler olmadan, transfer blgesinden ayrlamaz.

d) Av gemisi kaptannca hazrlanan Orkinos Yakalama Dokmanndaki balk says ve ortalama arlk bilgisi ile av gemisi ICCAT Blgesel Gzlemcisinin tahmini ve iftlik ICCAT Blgesel Gzlemcisinin tahmini arasnda, %10dan fazla fark olmas durumunda Bakanlka bir inceleme yaplr. Bu inceleme sonulanmadan kafesleme yaplamaz, avclk blm onaylanmaz ve hasat gerekletirilemez. Aratrma sonucunda canl orkinoslarn adet ve ortalama arlk bakmndan %10u gemesi durumunda geen ksm, ICCAT Blgesel gzlemcisi nezaretinde, 48 saat ierisinde doaya salnr.

(7) Tama ilemleri;

a) Tama yapacak gemiler; tama faaliyetine baladklar an, koordinatlarn ve nihai var noktasna ilikin rotalarn, tahmini var srelerini ve kafeslerde tadklar rnn miktar ile hangi av teknesinden aldklarn gsterir Orkinos Yakalama Dokman (BCD) ve ICCAT Transfer Beyann bulundurmak ve tama faaliyeti balamadan nce Bakanla bildirmek zorundadrlar.

b) Tayc gemi kaptan, tama kafeslerine yaplacak transfer ilemini, suda, video kamera araclyla kaydetmek ve kaytlar gemide bulundurmak zorundadr. Video kaydnn bandan sonuna kadar ICCAT Transfer Beyan Numaras ile ekim tarihi ve saati, srekli olarak gzkmelidir. Tayc gemi kaptan video kaytlarnn birer kopyasn, ICCAT blgesel gzlemcisine, av gemisine, tama gemisinde bulunan ulusal gzlemciye vermek ve talep edilmesi halinde bir kopyasn Bakanla gndermekten, ayrca istenildiinde de su rnleri denetilerine gstermekten sorumludur.

(8) iftlik ilemleri;

a) iftlik yetkilileri, tama kafesi yedeindeki kafesten, iftlikteki kafeslere gerekletirilen transfer ilemini, suda, video kamera araclyla kaydetmek ve kaytlarn iftlikte bulundurulmasn salamak zorundadr. Video kaydnn bandan sonuna kadar ICCAT Transfer Beyan Numaras, ekim tarihi ve saati gzkmelidir. Talep edilmesi durumunda bu kaytlarn bir kopyasnn Bakanla verilmesi zorunludur.

b) ICCAT kurallar ile uyumlu, doru, eksiksiz, onayl belge ve bilgilere sahip olmayan orkinoslarn iftliklerde stoklanmas yasaktr.

c) Orkinos avclk iznine sahip olmayan, kotas bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafndan avlanan ya da geree aykr olarak rapor edilen, kafeslere yerletirilmi orkinoslarn tespiti durumunda, bu balklara el konularak, doaya salnr.

) Orkinos iftliklerinin, teblide belirtilen dzenlemelere uymamalar halinde, canl orkinoslarn kafeslere konulmasna, hasadna ve ihracatna izin verilmez.

(9) Transfer ilemleri;

a) lke kotas kapsamnda avlanan veya ithal edilen orkinoslarn, tama gemisi yedeinde bulunan kafese veya iftliklere yaplacak transfer ilemlerine balamadan nce, lke kotamz iin Bakanlktan, baka lke kotas iin, kota sahibi lkeden, Transfer n zin Onay alnmas zorunludur.

b) Av gemisi kaptan, tama gemisi yedeinde bulunan kafese yaplacak transfer ncesinde; Transfer n zin Onay iin aadaki bilgiler ile Bakanla, bavurur.

1- Av gemisinin ad ve ICCAT kayt numaras,

2- Tahmini transfer saati,

3- Transfer edilecek orkinosun tahmini miktar ve adedi,

4- Transfer ileminin gerekleecei koordinat ve tanmlanabilir (kafes gvdesi zerine yazl) kafes numaras,

5- Tama gemisinin ad, ekilen kafeslerin says ve ICCAT kayt numaras,

6- Orkinosun transferinin gerekletirilecei iftlik ad ve ICCAT numaras,

c) Bakanlk, 48 saat ierisinde lke kotas kapsamnda avcl yaplan orkinoslarn transferinin uygun olup olmad ile ilgili onay numarasn av gemisi kaptanna ve/veya iftlik yetkilisine telefon veya e-posta yolu bildirir.

) iftlik yetkilisi; iftlie, iftlikten bir baka iftlie veya gemiye yaplacak her trl transfer ncesinde, Bakanlktan, Transfer n zin Onay almak zorundadr.

d) Bakanlktan veya kota sahibi lkeden, (Baka lke kotas kapsamndaki transfer iin) Transfer onay alndktan sonra, ICCAT Transfer Beyannn doldurulmas zorunludur. Bu belge olmadan yaplan transferler, kaak olarak deerlendirilir ve geersiz kabul edilir.

e) Av gemisi kaptan ve iftlik yetkilisi, Transfer n zin onay numarasn, ICCAT Transfer Beyanna yazarak transfer ilemini balatr.

f) Av gemisinden, tama gemisi yedeindeki kafese yaplan transfer iin alnan Transfer n zin Onay, iftlikte kafesleme iin alnmas gereken Transfer n zin Onay iin geerli deildir.

g) Bakanlka, n izin verilmedii halde, her trl transfere konu olan orkinoslar, ICCAT blgesel gzlemcisi nezaretinde doaya salnr.

) Transfer ilemini gerekletiren av gemisi kaptan, tama gemisi ve iftlik yetkililerince hazrlanan ICCAT transfer beyannn bir rneini muhafaza ederek, orijinal belgeyi, orkinoslarn iftlie transfer ileminin tamamlanmasn mteakip Bakanlk il mdrlne teslim eder.

h) Orkinos Yakalama Dokman (BCD) ve ICCAT Transfer Beyan, iftlie veya limana transfer srasnda rne elik eder.

) iftlikte gerekleen balk hasad sonrasnda, ileme gemilerine yaplacak aktarma ilemi iin, ICCAT Transfer Beyan dzenlenir.

i) Mcbir sebepler hari olmak zere, av sezonunda yakalanan canl orkinoslarn, 31 Temmuzdan nce iftliklerde kafeslenmesi veya iftlik alanna transfer ileminin sonulandrlmas zorunludur.

j) Her trl transfer operasyonu srasnda len orkinoslarn, boy ve arlk lm yaplarak, elde edilen bilgiler, iftlikte kafesleme ilemi bitiminde il mdrlne teslim edilir.

(10) Aktarma ilemleri;

a) Hedef d ve arzi olarak yakalananlar da dahil olmak zere l orkinoslarn, denizde gemiden gemiye aktarlmas yasaktr. Orkinos balklarnn, gemiden gemiye aktarlmas sadece Bakanlka belirlenmi limanlarda yaplabilir.

b) Gemiden gemiye aktarma yapan balk gemisi kaptan, ICCAT Aktarma Belgesini doldurarak, 24 saat ierisinde Bakanla bildirmek zorundadr.

c) Alc ve aktarma yapacak balk gemisi kaptan, aktarma limanna tahmini var saatini, alc ve aktarma yapacak gemi adn, aktarlacak orkinoslarn arln, adedini, gemilere ait ICCAT numarasn ve avlanma konumunu en az 48 saat nce Bakanla, en az 4 saat ncesi ise il veya ile mdrlne bildirmek zorundadr.

) Alc ve aktarma yapacak balk gemisi kaptan, aktarma ilemi ile ilgili bilgilerden sorumludur. Bu bilgiler aktarma sonrasnda 48 saat iinde Bakanla bildirilir.

d) Gemiden gemiye aktarma yaplan l orkinoslarn arl tartlarak tespit edilir.

(11) Dier hususlar;

Av ve tama gemi sahip/donatanlar; iftlik yetkilileri ve ihracat firmalar yukarda belirtilen kurallar dnda da ICCAT tarafndan getirilen dier dzenlemelere uymak zorundadr.

MADDE 2 Ayn Tebliin Kl avcl balkl 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE23 (1) Btn karasularmzda, 1 Ekim - 30 Kasm tarihleri arasnda her trl istihsal vastas ile kl balnn avlanmas, gvertede bulundurulmas, baka bir gemiye aktarlmas, sevkiyat veya karaya kartlmas yasaktr.

(2) Kl avcl yapacak gemiler iin ruhsat tezkeresinin verildii il mdrlnden Ek-1de yer alan "zin Belgesi"nin alnmas zorunludur. zin belgesi almayan gemilerin; kl avlama, bordoda tutma, aktarma, nakletme, ileme ve karaya karma faaliyetlerinde bulunmalar yasaktr.

(3) Avlanan kl balklar iin, il mdrlnden alnacak veri toplama formunun doldurulmas ve Bakanlka belirlenen yerlerden karaya karlmas zorunludur.

(4) Bilimsel amal olarak Bakanlka grevlendirilen gzlemcilere gerekli kolayln salanmas zorunludur.

MADDE 3 Ayn Tebliin Kurbaa, salyangoz ve slk avcl balkl 40 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurbaa

a) Kurbaa istihsali;

1- zleme ve rutin program sonucu rn analizi uygun olmayan alanlarda,

2- Aksaray, Amasya, Ankara, Artvin, Balkesir, Bartn, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, anakkale, ankr, orum, Denizli, Diyarbakr, Dzce, Edirne, Elaz, Eskiehir, Giresun, Isparta, stanbul, K.Mara, Karabk, Karaman, Kastamonu, Krkkale, Krklareli, Krehir, Kocaeli, Konya, Ktahya, Malatya, Nevehir, Nide, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirda, Tokat, Trabzon, Uak, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde 1 Nisan-31 Mays tarihleri arasnda,

3- Adana, Adyaman, Aydn, Gaziantep, Hatay, zmir, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, anlurfa, rnak illerinde 1 Mart-30 Nisan tarihleri arasnda,

4- Ar, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gmhane, Hakkari, Idr, Kars, Kayseri, Mu, Siirt, Sivas, Tunceli, Van illerinde 15 Mays-15 Temmuz tarihleri arasnda,

5- Antalya ve Mula illerinde dnem boyunca yasaktr.

b) Nide Bolkar dalar, Karagl ve iniligl evresinde Rana holtzi tr kurbaalarn istihsali yasaktr.

c) Kurbaa istihsalinde bulunacaklar, bu taleplerini beyan ederek, istihsalde bulunacaklar yerdeki il mdrlne bavurarak, gerek kiiler iin su rnleri ruhsat tezkeresi almak zorundadr.

) Kurbaa istihsalinde bulunanlarn rnei il mdrlklerinden temin edilecek mene belgesi dzenlemesi, dzenlenen mene belgelerinin istihsalin yapld yerdeki il/ile mdrlne ibraz edilerek Su rnleri Bilgi Sistemine (SUBS) kayt ettirilmesi zorunludur. Ancak, izleme ve rutin program sonucu rn analizi uygun olmayan alanlardan istihsal edilen kurbaalar iin mene belgesi dzenlenmez.

d) SUBSe kayd yaplan mene belgeleri, il/ile mdrlklerince kaydedilmitir notu dlerek, onaylanp mhrlenecektir. Bu bilgileri tamayan mene belgeleri ile kurbaalarn nakli yasaktr.

e) Su rnleri ileme ve deerlendirme tesislerinin, gelen kurbaalar iin mene belgesindeki bilgileri esas alarak, SUBSten sat bildirimi dzenlemesi zorunludur.

MADDE 4 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Tebli hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.