31 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27891

YNETMELK

Anadolu niversitesinden:

ANADOLU NVERSTES OCUK ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Anadolu niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Anadolu niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alan Koordinatr: Bilim, sanat, spor ve kltr alanlarnda gerekli koordinasyonu ve yrtmeyi yapmak zere grevlendirilen kiiyi,

b) ocuk: Yedi yandan gn alm ve onsekiz yan doldurmam kiiyi,

c) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

) Merkez: Anadolu niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Program Koordinatr: Bilim, sanat, spor ve kltr alanlarnda sorumlu olduu program yrten kiiyi,

f) Rektr: Anadolu niversitesi Rektrn,

g) niversite: Anadolu niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar, Alan ve

Program Koordinatrleri ve Grevleri

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) ocuklarn, niversite ortamnda genel bilgi ve birikimlerini artrmak,

b) Yetenekli ocuklar iin ortam oluturmak ve meslek seiminde, kendi yeteneklerine ynelik destek salamak,

c) Akademik erevede bilim, sanat, spor ve kltr alanlarnda uygulamalar yaparak, ocuklarn etkileimli olarak alma alkanlklarnn olumasn salamak,

) niversite imkanlarnn Merkezin faaliyetleri kapsamnda deerlendirilmesini salamak,

d) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kltrel nitelikli her trl ulusal ve uluslararas dzeyde faaliyetler dzenlemek, yayn ve yaym etkinliklerinde bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararas dzeyde, ocuk faaliyetleri kapsamnda yaplan organizasyonlarla ibirlii yapmak,

f) Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kltr alanlarnda eitim alma ansna sahip olamayan ocuklar Merkezin imkanlarndan yararlandrmak,

g) Spor dallarnda yaz okullar dzenlemek.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 7 (1) Mdr, niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn bulunmad zamanlarda, mdr yardmclarndan biri, Mdrle vekalet eder. Vekalet sresi alt ay at takdirde yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdr, almalarndan Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Ynetim Kurulunun gndemini hazrlamak,

c) Merkezin almalarn dzenlemek,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektrn onayna sunmak,

d) Merkezi, amalar dorultusunda ynetmek.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan niversite retim elemanlar arasndan, Mdrn nerisi zerine yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen be yeden oluur. Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki olaan ve gerekli hallerde olaanst olarak salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin alma alan ile ilgili kii, kurum ve kurulularla ilgili ibirlii esaslarn belirlemek,

c) Yllk etkinlik raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan uzman kiiler arasndan yl sre iin Rektr tarafndan grevlendirilen en az be yeden oluur.

(2) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Faaliyet alanlaryla ilgili neriler getirmek, aratrma ve uygulamalara destek olmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili deerlendirmeler yapmak.

Alan ve program koordinatrleri ve grevleri

MADDE 11 (1) Alan koordinatr; niversitede grevli akademik veya idari personel arasndan ve bilim, sanat, spor ve kltrel alanlarda grev yapmak zere Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir.

(2) Alan koordinatrnn grevi; Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen programlarn almasn salamak, alacak programlara katlacak ocuklarn seim ltlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarn belirlemek, program sresince ocuklarn salk ve gvenlik iinde programa katlmalar iin gerekli nlemleri almaktr.

(3) Program koordinatr; alan koordinatrnn ve Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan grevlendirilir. Program koordinatr, alan koordinatr ile ibirlii iinde alr. Gerekletirilen program sona erdiinde grev sresi biter.

(4) Program koordinatrnn grevi; program almas yapmak, ieriini ve aamalarn oluturarak alan koordinatrne sunmak, programn eitmenlerini ve grev dalmlarn belirlemek, alan koordinatrnn onayndan sonra, program ile ilgili kararlar Ynetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduu program yrtmektir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Anadolu niversitesi Rektr yrtr.