31 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27891

YNETMELK

Afyon Kocatepe niversitesinden:

AFYON KOCATEPE NVERSTES MZK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Afyon Kocatepe niversitesi Mzik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Afyon Kocatepe niversitesine bal olarak kurulan Afyon Kocatepe niversitesi Mzik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (AKMUAM): Afyon Kocatepe niversitesi Mzik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Afyon Kocatepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Afyon Kocatepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; mzik bilim ve sanatnn btn tr ve dallar ile alma alanlarn kapsayacak ekilde aratrma, gelitirme, uygulama almalar gerekletirmek; bu alanda niversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle Trkiyenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapsnn glendirilmesine katk salamak; ulusal ve uluslararas ibirliine ynelik bilgi ve hizmet retmek, mzik eitim-retimine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Btn tr ve dallar itibar ile mzik bilimi ve sanatnn ulusal ve uluslararas dzeyde gelitirilmesine ynelik bilimsel aratrma, alma ve uygulamalarn yaplmasn salamak; bilimsel aratrma, uygulama ve eitim faaliyetlerini planlamak, dzenlemek, ynlendirmek, katlmak ve desteklemek,

b) niversitenin tm faklte ve blmleri ile mzik bilim ve sanatnn gelitirilmesine ynelik ortak projeler oluturmak ve planlamak; talep edildiinde faklte ve blmlerin mzikle ilikili projelerine katkda bulunmak,

c) niversitenin ve Merkezin amac dorultusunda faaliyetlerin gerekletirilmesine ynelik yurt ii ve dndaki benzer kurulularla ibirlii yapmak, ortak bilimsel-sanatsal proje ve almalar iin gerekli giriimlerde bulunmak,

) Ulusal ve uluslararas dzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarma, kurs, sergi ve benzeri almalar dzenlemek,

d) Mzik bilim ve sanatna ilikin bilgilerin renilmesi, gelitirilmesi, yaygnlatrlmas amacyla, geni kitlelerin katlmna ak bilimsel-sanatsal almalar dzenlemek, dzenlenen almalara katlmak; grsel-iitsel, sreli-sresiz yaynlar yapmak veya yaplmasna destek olmak,

e) Mzik kitapl, nota koleksiyonu, basma-yazma mzik belgeleri, fotoraf, afi, bror, ta plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video band, film, ses kayt ve yanstma cihazlar ve benzeri yazl-sesli-grsel dokmann yer ald mzik belgelii; mzie ve mzikilere ilikin her trl obje, kiisel eya ve benzeri koleksiyon ve mze malzemesi ile alg birikimleri oluturmak, bu birikimleri aratrmaclara ve eitim hizmetine sunmak, mzik aratrmalar ile eitimini en geni anlamda desteklemek,

f) Mzik alanlarna ilikin almalarda danmanlk ve bilirkiilik yapmak, mzik alanndaki almalar ve eitimi destekleme ynnde baarl aratrmac, uygulamac ve rencilere burslar, dller vermek ve verilmesini tevik etmek,

g) Merkez bnyesinde kurulacak olan ulusal ve uluslararas oda mzii-orkestra-koro gibi mzik topluklar ile dzenli olarak konser ve etkinlikler dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin almalar konusunda almalar olan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn nerisiyle Mdre almalarnda yardmc olmak zere niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kii yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir. Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezi temsil eder ve Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden, bu konularda gerekli nlemin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur. Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim, aratrma ve danmanlk ile ilgili plan ve programlarn, her yl katlml yaklam ile niversitenin tm fakltelerinin mzik alan ile ilgili proje nerilerini almak ve bu nerilerin proje olarak hazrlanmasn salamak,

b) Merkezin amalar dorultusunda neri ve grleri planlamak ve Merkezin yllk faaliyet plan iinde yer vermek,

c) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

) Merkezin personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak,

d) Aratrma ve proje alma ekipleri kurmak,

e) Merkez bnyesinde oluturulan birimlerin etkinliklerini, kurulu ve gelime amalarna uygun olarak planlamak, yrtmek ve denetlemek,

f) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin almalar ile ilgili faaliyet raporlarn hazrlayp, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda iki Mdr yardmcs ile Merkezin alma alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen bir yenin yerine, ayn usulle yeni ye grevlendirilir. Grevi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyeti ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir nceki yla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn deerlendirmek ve Rektrle iletmek zere karara balamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yllna seilen, niversite iinden veya istekleri halinde niversite dndan kamu ve zel kurulu temsilcisi toplam yedi yeden oluur. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine, ylda en az bir kez toplanarak, Merkezin almalar konusunda grlerini bildirir ve yeni alma alanlar zerinde Ynetim Kuruluna nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Afyon Kocatepe niversitesi Rektr yrtr.