31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No : 280

- KARAR -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/3/2011 tarihli yazıda, aynen; “Kurulumuz Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına yazılan 7/3/2011 tarihli ve 1206 sayılı yazı ile; 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere, 12/6/2011 tarihi itibari ile silah altında bulunan kişilerin T.C. kimlik numaraları ile birlikte adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum günü, doğum ayı, doğum yılı, doğum yeri bilgileri istenilmiş,

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 10/3/2011 tarihli, 1130-983-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazı ile,

a) 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere silah altında bulunan kişilerin bilgilerinin EK-A ile gönderildiği,

b) EK-A’da gönderilen CD’de halen silah altında olan yükümlülerinin kayıtlarının verilmiş olduğu ve kayıtların 10 Mart 2011 tarihi itibariyle hazırlandığı,

c) Nisan 2011 Yedek Subay celbinde kısa döneme ayrılacak erbaş ve erlerin bilgilerinin 16 Nisan 2011, Mayıs 2011 er celbinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin 23 – 26 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacağından dolayı söz konusu yükümlülerin bilgilerinin ise 10 Haziran 2011 tarihinden önce verilmesinin mümkün bulunmadığı,

Yine; Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 29/3/2011 tarihli, 1130-1218-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazıda da,

a) 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere silah altında bulunan kişilerin bilgilerinin EK-A ile (T.C. kimlik numaraları ile birlikte adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum günü, doğum ayı, doğum yılı, doğum yeri) gönderildiği,

b) EK-A’da gönderilen bilgilerin halen silah altında olan kısa dönem veya uzun dönem statüdeki erbaş/erlerden 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin mevcut olduğu ve kayıtların 29 Mart 2011 tarihi itibariyle hazırlandığı,

c) Nisan 2011 Yedek Subay celbinde kısa döneme ayrılacak erbaş ve erlerin bilgilerinin 16 Nisan 2011, Mayıs 2011 er celbinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin 23 – 26 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacağı ve söz konusu yükümlülerin bilgilerinin ise 10 Haziran 2011 tarihinden önce verilmesinin mümkün bulunmadığı,

bildirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığının 10/3/2011 tarihli, 1130-983-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazısı ile bildirilen ve silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanların durumları ile ilgili bu defa Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 29/3/2011 tarihli, 1130-1218-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazıda, 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin gönderildiği anlaşıldığından, oy verme gününe kadar askerlik süresi bitenlerin oy kullanılabilir (aktif) hale getirilip getirilemeyeceği hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Anayasanın 79 uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ....... görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, anılan madde, diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceğini hüküm altına almıştır.

Resmî Gazete’nin 9/3/2011 tarihli, 27869 sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 tarihli, 158 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek:140/1 sayılı Genelgenin; “Muhtarlık bölgesi askı listesindeki kayıtların silinmesi veya dondurulması” başlıklı 9. maddesinin (B) bendinde; “Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 14/3/2011  Pazartesi gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilir.”

hükmü yer almaktadır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere, 12/6/2011 tarihi itibari ile silah altında bulunan kişilerin T.C. kimlik numaraları ile birlikte adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum günü, doğum ayı, doğum yılı, doğum yeri bilgileri istenilmiş,

Milli Savunma Bakanlığının 10/3/2011 tarihli, 1130-983-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazısında, silah altında olan yükümlülerinin kayıtlarının verilmiş olduğu ve kayıtların 10 Mart 2011 tarihi itibariyle hazırlandığı,

Yine; Milli Savunma Bakanlığının 29/3/2011 tarihli, 1130-1218-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazısı ile de, silah altında olan kısa dönem veya uzun dönem statüdeki erbaş/erlerden 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin mevcut olduğu ve kayıtların 29 Mart 2011 tarihi itibariyle hazırlandığı,

bildirilmiştir.

Bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığının 10/3/2011 tarihli, 1130-983-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazısı ile bildirilen ve silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanların durumları ile ilgili bu defa Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 29/3/2011 tarihli, 1130-1218-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazıda, 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin gönderildiği anlaşıldığından, oy verme gününe kadar askerlik süresi bitenlerin durumlarının Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce oy kullanılabilir (aktif) hale getirilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan gerekçelerle;

1- Milli Savunma Bakanlığının 10/3/2011 tarihli, 1130-983-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazısı ile bildirilen ve silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanların durumları ile ilgili bu defa Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 29/3/2011 tarihli, 1130-1218-11/ASAL D.Er İşl.YSDCST.Ks. sayılı yazıda, 12 Haziran 2011 ve sonrasında terhis olacaklara ait verilerin gönderildiği anlaşıldığından, oy verme gününe kadar askerlik süresi bitenlerin durumlarının Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce oy kullanılabilir (aktif) hale getirilmesine,

2- Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin seçime katılabilecek siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine,

4- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanmasına ve il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesine,

30/3/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Ali EM

Kırdar ÖZSOYLU

Bahadır DOĞUSOY

Hüseyin EKEN

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

M. Zeki ÇELEBİOĞLU

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

Turan KARAKAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Halim AŞANER

Sadık DEMİRCİOĞLU