31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)

             Korunma önlemi

             MADDE 1 – (1) 8/4/2008 tarihli ve 26841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 42.02 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır.

             Başvuru

             MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından, 1 inci maddede belirtilen korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

             Ön inceleme

             MADDE 3 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı ek mali yükümlülük uygulamasının yürürlüğe konulduğu 2008 yılı ile 2009 yılında düşüş göstermiş, 2010 yılında ise bir önceki yıla göre artmıştır.

             (2) Başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanan dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri düzelme eğilimi göstererek sektörün iyileşme sürecine başladığı tespit edilmiştir.

             Karar

             MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 42.02 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşya ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına, anılan eşyanın ithalatında 8/4/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin 2,70 ABD Doları/Kg (maksimum 4,25 ABD Doları/Adet) tutarında tespit edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

             Soruşturmanın yürütülmesi 

             MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Korunma Önlemleri Dairesi

             İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: (+90 312) 204 7717 Faks: (+90 312) 212 8765

             İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

             İlgili taraflar

             MADDE 6 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

             Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

             MADDE 7 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 6 ncı maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere, 2 nci maddede belirtilen bağlantıdan ve http://www.dtm.gov.tr/ dtmithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

             (2) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

             İlgili tarafların dinlenmesi

             MADDE 8 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (2 nci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

             Gizlilik

             MADDE 9 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

             Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

             Soruşturmanın süresi

             MADDE 11 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK:

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

Tarih / Date: ..../.../....

            T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/5 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be  accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2011/5. Reason for being an interested party and other essential  information are provided below.

                                                                                                       İmza - Kaşe / Signature - Cachet

                                                                     İsim - Unvan / Name - Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY

Ünvan / Title:

Adres / Address:

e-posta / e-mail*:

Telefon / Telephone:

Faks / Fax:

İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name and Title:

* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /

Field of activity

(İşaretleyiniz/Please mark)

[ ]

Yerli seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaları Üreticisi / Domestic Producer of travel goods, hanbags and similar containers.

[ ]

Seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaları  İthalatçısı / Importer of  travel goods, hanbags and similar containers.

[ ]

Seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaları İhracatçısı / Foreign  Exporter of  travel goods, hanbags and similar containers.

[ ]

Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.

Yapılacağı yer ve tarih Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Undersecretariat. (www.dtm.gov.tr)   

[ ]

Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.

[ ]

Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

[ ]

Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing.

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below.  http://www.dtm.gov.tr